Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Piotr Lubiński Politechnika Poznańska Wydzia ł In ż ynierii Zarz ą dzania Katedra Zarz ą dzania Produkcj ą i Logistyki 60-965 Pozna ń ul. Strzelecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Piotr Lubiński Politechnika Poznańska Wydzia ł In ż ynierii Zarz ą dzania Katedra Zarz ą dzania Produkcj ą i Logistyki 60-965 Pozna ń ul. Strzelecka."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Piotr Lubiński Politechnika Poznańska Wydzia ł In ż ynierii Zarz ą dzania Katedra Zarz ą dzania Produkcj ą i Logistyki 60-965 Pozna ń ul. Strzelecka 11, pok.312 tel. 061-665 34 01 www.fem.put.poznan.pl piotr.lubinski@put.poznan.pl

2 - rosn ą ca konkurencja - niepewno ść zamówie ń (co b ę dziemy produkowa ć ?) - nowych - realizowanych obecnie - niepewno ść terminów (kiedy b ę dziemy produkowa ć ?) - niepewno ść ogólna (czy cokolwiek b ę dziemy produkowa ć ?) - brak zamówie ń – niepewno ść odbiorcy czy b ę dzie klient? - nadprodukcja - cena minimalna (wymagania - jako ść maksymalna Klientów) - sytuacja ekonomiczna ostatecznego odbiorcy - zagro ż enie bezrobociem / brak fachowców - brak stabilno ś ci - zachwiana hierarchia warto ś ci - brak zaufania do rz ą du - drogie kredyty – spadek konsumpcji

3 - nadmiar mocy produkcyjnych / nadmiar zamówie ń - zobowi ą zania i kredyty do sp ł acenia, podatki.. - niewspó ł czesna struktura produkcyjna - niewydolny system zarz ą dzania i sterowania - zbyt du ż e zatrudnienie (administracja) / brak fachowców na produkcji - ogromna bezw ł adno ść systemu (+ du ż a niestabilno ść otoczenia) - d ł ugie czasy realizacji zlecenia produkcyjnego - rozbudowane struktury - przep ł yw kompletnego zlecenia (zakupy – produkcja – monta ż - sprzeda ż ) - rozbudowany system magazynowy (liczne i du ż e magazyny) lub d ł ugie terminy realizacji zamówie ń (niedotrzymywanie obietnice)

4 - wierny klient – abstrakcyjne pojecie stosowane w teorii marketingu - ci ą g ł e poszukiwanie okazji tanich zakupów (internet) - wysokie wymagania jako ś ciowe jako nowy standard - wysokie wymagania terminowe (krótkie cykle dostaw) - dominuj ą ca postawa du ż ych (grup) przedsi ę biorstw - d ąż enie do niezobowi ą zuj ą cych ustale ń (zamiast szczegó ł owych kontraktów) - du ż a liczba drobnych zlece ń zast ę puje du ż e zlecenia - ceny – równanie do najni ż szych - wymagania rzetelno ś ci (przy cz ę stej w ł asnej arogancji)

5 - restrukturyzacja: - podzia ł na samodzielne jednostki biznesu - zintensyfikowanie wysi ł ków (gospodarno ść ) - mo ż liwo ść likwidacji deficytowych obszarów - wprowadzenie nowych koncepcji zarz ą dzania / sterowania: - JiT – technika i strategia - MRP II (o ile jest czas, finanse i MRP) - kanban – odwrócenie tradycyjnej koncepcji (wada: stabilny, powtarzalny asortyment) - ESP/ESM - CIM - przej ę cia i fuzje (i inne zrzeszenia) - wspólne inwestowanie (cz ę sto konkurentów)

6

7 - wzrost nak ł adów i przyrost liczby projektów - ś wiatowe nak ł ady na ITC: - 2001 – 2500 mld $ - 2003 – 3000 mld $ - ś redni udzia ł nak ł adów na informatyk ę w portfelu inwestycyjnym przedsi ę biorstw - 1995 – 19% - 1999 – 29% - 2005 – 40% - 2010 – 49% - efekty przedsi ę wzi ęć informatycznych - przedsi ę wzi ę cia du ż e - 23,83% opó ź niono - 48% zaniechano - przedsi ę wzi ę cia bardzo du ż e- 21,33% opó ź niono - 65% zaniechano(!) - ś rednie opó ź nienie wynosi 6-12 miesi ę cy w stosunku do harmonogramu - koszty ś rednio przekraczaj ą zaplanowane o 50-100%

8 - wzrost roli procesów zarz ą dzania (szczególnie w du ż ych projektach) - przewarto ś ciowanie ról (z podej ś cia technicznego w biznesowe) - zmiana definicji sukcesu (satysfakcja wszystkich udzia ł owców) - ewolucja profilu zawodowego kieruj ą cych przedsi ę wzi ę ciami - nowe metody i narz ę dzia wykonawcze oraz sposoby zarz ą dzania zwi ą zane z rozwojem ITC, nowe koncepcje zarz ą dzania - rozwój firm wspieraj ą cych przedsi ę wzi ę cia ITC (gromadzenie wiedzy korporacyjnej o projektach, wdro ż enie pracy grupowej, zrz ą dzanie dokumentami…) - pojawienie si ę obok projektów infrastrukturalnych i usprawniaj ą cych tzw. projektów nowego typu, e-przedsi ę wzi ęć - wzrost wspomagania procesów zarz ą dzania m.in. za pomoc ą specjalizowanych pakietów programowych

9 KOMPLEKSOWO ŚĆ FUNKCJONOWANIA system informatyczny obejmuje wszystkie sfery dzia ł alno ś ci techniczno-ekonomicznej obiektu gospodarczego; kompleksowo ść przejawia si ę w obszarze struktury funkcjonalnej ZSI INTEGRACJA DANYCH i PROCESÓW dotyczy wymiany danych, wewn ą trz obiektu gospodarczego (pomi ę dzy modu ł ami), jak i wymiany danych z otoczeniem (np. przez EDI); realizowana ona jest w ramach struktury informacyjnej ZSI ELASTYCZNO ŚĆ FUNKCJONALNA i STRUKTURALNA umo ż liwia du ż e dostosowanie rozwi ą za ń sprz ę towo-programowych (realizowana w ramach struktury technicznej i struktury funkcjonalnej) do potrzeb obiektu w chwili instalowania i uruchamiania systemu; umo ż liwia równie ż dynamiczne jego dostosowywanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach generowanych przez otoczenie OTWARTO ŚĆ gwarantuje zdolno ść rozszerzania systemu o nowe modu ł y oraz tworzenia po łą cze ń z systemami zewn ę trznymi, np. z systemami partnerów ł a ń cuchu dostaw

10 ZAAWANSOWANIE MERYTORYCZNE zapewnia pe ł ne informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, wariantowania, optymalizacji, prognozowania… ZAAWANSOWANIE METODOLOGICZNE zapewnia praktyczne oparcie funkcjonowania systemu m. in. na - koncepcjach zarz ą dzania logistycznego (JiT, Z Ł D…) - standardach sterowania produkcj ą (MRP, MRPII…) - standardach zarz ą dzania jako ś ci ą (TQM, ISO 900x…) ZAAWANSOWANIE TECHNOLOGICZNE gwarantuje zgodno ść z aktualnymi standardami sprz ę towo-programowymi z mo ż liwo ś ci ą migracji na nowe platformy sprz ę tu, systemów operacyjnych, multimediów.. ZGODNO ŚĆ Z NORMAMI PRAWNYMI zapewnia zgodno ść funkcjonuj ą cego systemu z obowi ą zuj ą cymi zasadami, przepisami, rozporz ą dzeniami, ustawami (np. z ustaw ą o rachunkowo ś ci)

11

12 - system informatyczny jest elementem zasobów organizacji - powstanie sytemu informatycznego wi ąż e si ę zawsze z poniesieniem przez organizacj ę okre ś lonych kosztów (cz ę sto s ą to dla niej znacz ą ce koszty) - obs ł uga ka ż dego systemu informatycznego wymaga posiadania przez u ż ytkowników okre ś lonych umiej ę tno ś ci i kwalifikacji - system informatyczny, podobnie jak ka ż dy produkt, posiada swój cykl ż ycia - cykl ż ycia oprogramowania (softwareu) jest zwykle wielokrotnie d ł u ż szy od cyklu ż ycia platformy sprz ę towej (hardwareu); Zjawisko to obserwowa ć mo ż na na przyk ł adzie systemów planowania i sterowania produkcj ą, zasadnicze rozwi ą zania oraz fragmenty wielu obecnie funkcjonuj ą cych systemów powsta ł y w latach 60-tych XX wieku, od tego czasu by ł y one oczywi ś cie wielokrotnie modyfikowane, uzupe ł niane oraz dostosowywane do mo ż liwo ś ci wspó ł czesnego sprz ę tu

13 - wszystkie wymienione wy ż ej czynniki generuj ą konieczno ść posiadania dokumentacji systemu - problem dokumentacji generalnie nie jest dostrzegany przez pocz ą tkuj ą cych programistów i niewielkie firmy softwareowe - tworzenie dokumentacji systemu jest konsekwentnie przestrzegane w du ż ych firmach zajmuj ą cych si ę tworzeniem systemów informatycznych - mo ż na stwierdzi ć, ż e ró ż nica pomi ę dzy amatorami i profesjonalistami le ż y nie w umiej ę tno ś ciach kodowania (programowania), ale w profesjonalnym przygotowaniu dokumentacji systemu informatycznego - nale ż y mie ć ś wiadomo ść, ż e wiele firm informatycznych opracowa ł o i pos ł uguje si ę w ł asnymi standardami dokumentacji - przedstawione rozwi ą zanie jest standardem minimalnym

14 - informacje wst ę pne - nazwa systemu – pe ł na i skrócona - data opracowania – zako ń czenia testowania - autorzy rozwi ą zania – analitycy, konsultanci, programi ś ci.. - przeznaczenie systemu – dla kogo opracowano dany system - problemy, które system rozwi ą zuje lub identyfikacja systemu na tle innych rozwi ą za ń - spis tre ś ci - protokó ł zmian - wersja systemu – w przypadku zmiany wskazanie poprzedniej nazwy i okre ś lenie czym si ę ró ż ni od wersji poprzedniej - zmiany wprowadzone przez u ż ytkownika: - data wprowadzenia zmiany - przyczyna wprowadzenia zmiany - zakres wprowadzonych zmian - osoba wprowadzaj ą ca zmiany - protokó ł zmian w dokumentacji (wymienione strony, zmienione fragmenty..)

15 - definicje stosowanych terminów - odes ł anie do ź róde ł (np. s ł ownik APICS) - w przypadku zmian – s ł ownik firmowy (uporz ą dkowany alfabetycznie) - cele systemu - spis procedur, które system obejmuje - zakres stosowania - w realizacji których procesów system uczestniczy, jakie jednostki organizacyjne mog ą go stosowa ć - dzia ł ania uzupe ł niaj ą ce – jakie warunki musz ą by ć spe ł nione i jakie procedury wdro ż one dla w ł a ś ciwego dzia ł ania systemu - dane wej ś ciowe – no ś nik i ź ród ł o pochodzenia - dane wyj ś ciowe – no ś nik i sposób wykorzystania - struktura systemu – zbiory danych, programy/procedury, relacje pomi ę dzy nimi, sposób dzia ł ania - szczegó ł owy opis systemu - algorytmy dzia ł ania systemu - sposób uruchamiania i obs ł ugi programu – standardem jest prezentacja poszczególnych ekranów i sposobu ich obs ł ugi - wymagania sprz ę towe - charakterystyka wymaganego sprz ę tu, systemu operacyjnego, urz ą dze ń..

16 - opis dokumentów ź ród ł owych - lista dokumentów - opis dokumentów ź ród ł owych i ich obieg - przyk ł ady dokumentów ź ród ł owych - opis dokumentów wyj ś ciowych - lista dokumentów - opis dokumentów wyj ś ciowych i ich obieg - przyk ł ady dokumentów wyj ś ciowych - opis zbiorów danych w systemie - lista zbiorów danych - zawarto ść pliku – informacje - struktura pliku - aktualizacja – jak cz ę sto, jak zabezpiecza ć przed uszkodzeniem, zasady archiwowania

17 - wszelka dzia ł alno ść w obszarze komputerowego wspomagania zarz ą dzania przedsi ę biorstwem musi by ć oparta o DANE PODSTAWOWE - dane te musz ą by ć pozyskiwane, gromadzone, przechowywane, aktualizowane i usuwane w sposób uporz ą dkowany, zgodny z przeznaczeniem tych danych - w najbardziej rozpowszechnionych systemach planowania i sterowania produkcj ą opartych na koncepcji planowania zapotrzebowania materia ł owego (MRP) wyró ż nia si ę dwie kategorie danych podstawowych: - asortymentowe - strukturalne

18 - dane asortymentowe identyfikuj ą okre ś lone podmioty lub przedmioty i opisuj ą ich w ł a ś ciwo ś ci (np. identyfikator Klienta, identyfikator pozycji asortymentowej...) - dane strukturalne s ł u żą do opisu sta ł ych zale ż no ś ci zachodz ą cych pomi ę dzy danymi asortymentowymi (np. struktura wyrobu) - z uwagi na du żą ilo ść danych, które musz ą by ć przetwarzane nawet w ma ł ych przedsi ę biorstwach budowy maszyn tworzy si ę i eksploatuje BAZY DANYCH PODSTAWOWYCH - bazy danych podstawowych musz ą z logicznego punktu widzenia spe ł nia ć nast ę puj ą ce warunki: - minimalizowa ć redundancj ę zapisu (jednokrotny zapis?) - umo ż liwi ć wykorzystanie danych w dowolnej wymaganej kombinacji

19 - przy tworzeniu struktury baz danych podstawowych uwzgl ę dni ć musimy trzy zasadnicze wymagania: w bazie zgromadzone musz ą zosta ć wszystkie istotne dla przedsi ę biorstwa dane podstawowe i musz ą zosta ć odwzorowane zachodz ą ce pomi ę dzy tymi danymi relacje organizacja bazy danych musi uwzgl ę dnia ć potrzeby u ż ytkowników bazy i w ł a ś ciwo ś ci wykorzystywanego przez nich oprogramowania u ż ytkowego; baza musi by ć podzielona na szereg obszarów zawieraj ą cych problemowo pogrupowane dane okre ś lony musi zosta ć sposób zapisu poszczególnych danych (format danych), ź ród ł a i sposób ich pozyskiwania, zasady wprowadzania i dost ę pu do danych oraz regu ł y aktualizacji danych

20 Ze wzgl ę du na potrzeby u ż ytkowników (przede wszystkim konieczno ść zapewnienia sprawnego dost ę pu do danych), ukszta ł towa ł si ę w praktyce standard podzia ł u baz danych podstawowych na nast ę puj ą ce kartoteki: - kartoteka klientów - kartoteka dostawców - kartoteka asortymentowa - kartoteka maszyn i urz ą dze ń - kartoteka technologiczna - kartoteka strukturalna

21 Gromadzone i przechowywane s ą tutaj dane dotycz ą ce ka ż dego z Klientów przedsi ę biorstwa; zestaw taki powinien obejmowa ć : - identyfikator Klienta - nazwisko/nazw ę Klienta - adres Klienta: kraj, kod pocztowy, miejscowo ść, ulica nr, województwo, nr telefonu, nr faxu, adres poczty elektronicznej… - adres wysy ł kowy (je ż eli dostawy realizowane s ą na inny ni ż w/w) - dane personalne osoby kontaktowej u Klienta - stanowisko s ł u ż bowe osoby kontaktowej - nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej - sposób dostawy (w jaki sposób towar jest dostarczany Klientowi) - lokalizacja Klienta (je ś li s ą oni klasyfikowani w uk ł adzie geograficznym) - szczególne warunki dostawy (np. wymagany sprz ę t do roz ł adunku, szczególny rodzaj opakowania czy oznakowania – lub jego brak..) - identyfikator pracownika odpowiadaj ą cego w firmie za kontakty z danym Klientem - warunki p ł atno ś ci - rabaty i upusty - informacje o banku Klienta - ocena wyp ł acalno ś ci Klienta - wielko ś ci zakupów dokonanych przez Klienta w okre ś lonych przedzia ł ach czasu

22 Dane o dostawcach maj ą podobny zakres jak dane o klientach przedsi ę biorstwa, podstawowy zestaw takich danych obejmuje: - identyfikator dostawcy (cz ę sto zawiera on okre ś lenie pozycji konkretnego dostawcy w ś ród pozosta ł ych, np. g ł ówny dostawca) - nazwisko / nazwa dostawcy - adres dostawcy: kraj, kod pocztowy, miejscowo ść, ulica nr, województwo, numer telefonu, numer faxu, adres poczty elektronicznej… - dane personalne osoby kontaktowej u dostawcy - stanowisko s ł u ż bowe osoby kontaktowej - nr telefonu, nr faxu, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej - sposób dostawy: w jaki sposób towar jest dostarczany do przedsi ę biorstwa - lokalizacja dostawcy, je ż eli dostawcy s ą klasyfikowani, np. w uk ł adzie geograficznym - identyfikator pracownika odpowiadaj ą cego w firmie za kontakty z danym dostawc ą - bran ż a jak ą reprezentuje dostawca - warunki p ł atno ś ci - rabaty i upusty - informacje o banku dostawcy - ocena dostawcy pod wzgl ę dem jako ś ci, kompletno ś ci i terminowo ś ci dostaw - wielko ść zakupów dokonanych u dostawcy w okre ś lonym przedziale czasu

23 Je ś li komputerowym wspomaganiem obj ę ta ma zosta ć ca ł a dzia ł alno ść przedsi ę biorstwa, to w kartotece asortymentowej zapisany musi zosta ć ka ż dy materialny element wykorzystywany w tej dzia ł alno ś ci Uwzgl ę dniaj ą c fakt, ż e nawet w niewielkich przedsi ę biorstwach zbiory materia ł ów s ą bardzo liczne, a wspomaganie informatyczne zarz ą dzania nie odbywa si ę w sposób kompleksowy, cz ę sto spotyka si ę rozwianie w którym kartoteka asortymentowa dzielona jest wg klucza rodzajowego; tworzone s ą nast ę puj ą ce podzbiory: - kartoteka asortymentowa wyrobów - kartoteka asortymentowa materia ł ów podstawowych - kartoteka asortymentowa materia ł ów pomocniczych - kartoteka narz ę dzi i przyrz ą dów - kartoteka cz ęś ci wymiennych, zamiennych i materia ł ów remontowych

24 Uwzgl ę dniaj ą c istniej ą ce ograniczenia mo ż na wyró ż ni ć zestaw podstawowych danych gromadzonych w ka ż dej kartotece asortymentowej: - identyfikator pozycji asortymentowej - nazw ę pozycji asortymentowej - opis pozycji asortymentowej stosowany do celów wewn ę trznych przedsi ę biorstwa (np. do emisji dokumentacji) - opis pozycji asortymentowej stosowany do celów zewn ę trznych przedsi ę biorstwa (np. dla opracowania zamówienia dla dostawcy) - nr rysunku - wyró ż nik sposobu pozyskania danej pozycji asortymentowej (np. Z-zakup, P-produkcja, K-kooperacja…) - wyró ż nik okre ś laj ą cy z ł o ż ono ść i przeznaczenie danej pozycji asortymentowej (np. wyrób finalny, zespó ł, cz ęść prosta, materia ł, narz ę dzie) - jednostka miary (zazwyczaj naturalna, szt., kg…) - wyró ż nik kategorii, np. A lub B lub C wg klasyfikacji Pareto

25 W kartotece asortymentowej stosuje si ę cz ę sto zapis normatywów sterowania produkcj ą / zaopatrzeniem danej pozycji asortymentowej; obejmuj ą one wtedy nast ę puj ą ce wielko ś ci: - identyfikator miejsca u ż ycia danej pozycji – jednostki produkcyjnej lub organizacyjnej uprawnionej do dysponowania (w tym zamawiania) danej pozycji - identyfikator rodzaju wyprzedzenia stosowanego w sterowaniu dan ą pozycj ą (cykl czy zapas) - identyfikator sposobu obliczania zapotrzebowania lub planowania wielko ś ci dostawy - ekonomiczna wielko ść partii - minimalna wielko ść partii - maksymalna wielko ść partii - zapas informacyjny - cykl wykonania / dostawy - koszty zmienne danej pozycji - koszty sta ł e danej pozycji

26 Standardowa struktura kartoteki maszyn i urz ą dze ń obejmuje: - identyfikator stanowiska - identyfikator JGS-u (w sk ł ad którego wchodzi dane stanowisko) - identyfikator jednostki produkcyjnej (w sk ł ad której wchodzi dane stanowisko) - szczegó ł ow ą identyfikacj ę rodzaju i typu stanowiska (nazwa nadana przez producenta) - nazw ę stanowiska - ilo ść godzin pracy na zmian ę - wspó ł czynnik zmianowo ś ci - wspó ł czynnik wielostanowiskowo ś ci - czas przezbrojenia stanowiska - koszt stanowiskowy ruchu - koszt stanowiskowy bezruchu - cykl remontowy - data kolejnego przegl ą du / remontu - d ł ugotrwa ł o ść przestoju z powodu przegl ą du / remontu

27 Zawiera ona wszelkie informacje dotycz ą ce technologii wykonania pozycji asortymentowych wytwarzanych w zak ł adzie i powinna zawiera ć : w cz ęś ci ogólnej: - identyfikator pozycji asortymentowej (stanowi łą cznik z kartotek ą asortymentow ą ) - liczb ę operacji w cz ęś ci dotycz ą cej poszczególnych operacji - nr operacji - tre ść operacji - termin wprowadzenia - termin obowi ą zywania lub identyfikator rodzaju operacji (podstawowa, warunkowa, obej ś ciowa…) - czas przygotowawczy - czas zako ń czeniowy - czas jednostkowy - identyfikator JGS-u, na którym wykonywana jest operacja - identyfikator zawodu lub umiej ę tno ś ci pracownika wykonuj ą cego operacj ę

28 Cz ęść kartoteki technologicznej s ł u żą ca do emisji dokumentacji warsztatowej zawiera: w cz ęś ci ogólnej: - wielko ść partii produkcyjnej - identyfikator materia ł u, z którego wykonywana jest dana pozycja asortymentowa - norm ę materia ł u na sztuk ę - identyfikator miejsca pobrania materia ł u - identyfikator miejsca przekazania danej pozycji asortymentowej po jej wykonaniu - termin rozpocz ę cia danej pozycji asortymentowej - termin zako ń czenia danej pozycji asortymentowej w cz ęś ci dotycz ą cej poszczególnych operacji: - identyfikator pomocy warsztatowych koniecznych do wykonania danej operacji - termin rozpocz ę cia operacji - termin zako ń czenia operacji - priorytet operacji

29

30 Systemy klasy MRPII/ERP to systemy zintegrowanego wspomagania procesów planowania w przedsi ę biorstwie. Pe ł ne efekty z ich zastosowania i pe ł ne wykorzystanie ich mo ż liwo ś ci daje obj ę cie nimi wszystkich aspektów planowania w przedsi ę biorstwie.

31 - definiowanie celu - zasadno ść - jednoznaczno ść - efektywno ść (efektywno ść ekonomiczna nie zawsze osi ą gana na wprost) - realno ść - na piśmie z uzasadnieniem - organizacja Zespo ł u Wdro ż eniowego (odpowiadaj ą cego za realizacj ę harmonogramu wdro ż enia) - multidyscyplinarno ść - kompetencja i konsekwencja - otwarto ść na nowo ś ci, gotowo ść na zmiany - dyspozycyjno ść - dokumentowanie przebiegu wdro ż enia (instrukcje operatorskie)

32 Zaleca si ę realizacj ę wdro ż enia podzieli ć na dwa etapy: - wdro ż enie tzw. pilota, czyli realizacja wdro ż enia w pe ł nym zakresie, ale tylko w odniesieniu do wybranych pozycji asortymentowych (nie myli ć z wybranymi jednostkami produkcyjnymi!) - w ł a ś ciwe wdro ż enie systemu Próba wdro ż enia systemu klasy MRP II / ERP z pomini ę ciem pilota uwa ż ana jest za b łą d w sztuce

33 - pracoch ł onno ść wdro ż enia jest roz ł o ż ona w czasie - bardziej równomierne obci ąż enie i udzia ł wszystkich s ł u ż b przedsi ę biorstwa przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wdro ż enia - relatywnie wczesne pojawienie si ę efektów funkcjonowania systemu (zarówno efektów pozytywnych jak i negatywnych) - dzia ł aj ą cy pilot jest warsztatem dla u ż ytkowników systemu - realna mo ż liwo ść powstania oddolnego nacisku na obj ę cie wdro ż eniem ca ł o ś ci asortymentu

34 Harmonogram wdro ż enia powinien by ć - sporz ą dzony na pi ś mie oraz - zaakceptowany przez Zarz ą d przedsi ę biorstwa, - konieczne jest ś cis ł e okre ś lenie tzw. kamieni milowych (po osi ą gni ę ciu których okre ś la si ę stopie ń zaawansowania wdro ż enia; zaleca si ę uzale ż ni ć p ł atno ś ci od zaawansowania wdro ż enia)

35 Komitet Kieruj ą cy Wdro ż eniem to przedstawiciele Zarz ą du przedsi ę biorstwa okresowo kontroluj ą cy i oceniaj ą cy wdro ż enie Komitet ten rozwi ą zuje pojawiaj ą ce si ę w trakcie wdra ż ania problemy merytoryczne wykraczaj ą ce poza kompetencje Zespo ł u Wdra ż aj ą cego (opisana wcze ś niej grupa odpowiedzialna za realizacj ę harmonogramu wdro ż enia)

36 - wybór sposobu opisu struktury wyrobu - wybór wariantu przetwarzania - planowanie pe ł ne - planowanie ró ż nicowe - wybór wariantu harmonogramu g ł ównego - produkcja na magazyn – proces planowania oparty na prognozie zapotrzebowania - produkcja na zamówienie – proces planowania oparty na bie żą co nape ł nianym portfelu zamówie ń - wariant mieszany – planowanie wykorzystuje zarówno prognozy jak i przyj ę te zamówienia (najdoskonalszy, najbardziej skomplikowany, nie polecany pocz ą tkuj ą cym u ż ytkownikom) - wybór pozycji g ł ównego harmonogramu czyli stopnia dyspozycji uwzgl ę dnianego na tym szczeblu planowania; z poziomu harmonogramu g ł ównego planuje si ę zwykle te pozycje, które odpowiadaj ą lokalizacji punktu rozdzia ł u (nowe warianty)

37 ISO/TQM CIB CIE CIM ERP II ERP OPT KANBAN JiT DRP MRP II MRP CLOSED LOOP MRP IC CAD CAE CAM PPC CAMAC FMS Systemy inżynierskie

38 ERP Logistyka Produkcja Dystrybucja Finanse eERP @ERP EERP Doskonalenie wdrożonych systemów Rozwój technologii e-biznesowych Nowe koncepcje zarządzania Nowe koncepcje biznesowe

39 ERP Doskonalenie wdrożonych systemów Rozwój technologii e-biznesowych Nowe koncepcje zarządzania Nowe koncepcje biznesowe EERP Rozszerzanie zakresu funkcjonalnego (CRM, CIM) Wspomaganie procesów (SCM, CSCW, WfMS) Wzrost inteligencj i (SIK, SWD, BI) Interfejsy i integracja z rozwiązaniami e-biznesu @ERP eERP

40 ERP Doskonalenie wdrożonych systemów Rozwój technologii e-biznesowych Nowe koncepcje zarządzania Nowe koncepcje biznesowe @ERP EERP eERP Rozproszenie procesów decyzyjnych (GDSS) e-marketing e-commerce c-commerce (B2C) Rozwiązania i technologie (e-komponenty, EIP, XML) Biznesowe transakcje elektroniczne (eEDI, B2B, B2P, A2A)

41 @ERP elastyczność indywidualizacja integracja skalowanie, predefiniowane wersje branżowe BPR TQPM CASE RAD UML ASP outsourcing komponenty, repozytoria systemowe eERP EERP ERP Doskonalenie wdrożonych systemów Rozwój technologii e-biznesowych Nowe koncepcje zarządzania Nowe koncepcje biznesowe

42 Nowa ekonomia, X-Engineering, e-biznes Strategia informacyjna Strategia technologii informacyjnych Strategia systemów informacyjnych Strategia gospodarcza Strategia informatyzacji Procesy informacyjne i komunikacyjne Procesy gospodarcze EERP Rozszerzanie funkcjonalne eERP Zmiana formuły i przestrzeni biznesu @ERP Aktywne wspieranie zmian Strategie informatyzacji oparte na systemach klasy ERP

43 Ż ycz ę Pa ń stwu Dobrego Dnia

44

45

46 Klasyczne rozwi ą zania informatycznych systemów gospodarki magazynowej nale ż y okre ś li ć jako systemy ewidencji stanów i obrotów poszczególnych pozycji materia ł owych w magazynie Nie pokrywaj ą one wszystkich funkcji magazynu, koncentruj ą swoje dzia ł ania na usprawnieniu jednego procesu – ś ledzeniu zmian stanów poszczególnych pozycji asortymentowych w magazynie (staraj ą si ę nad ąż a ć za rzeczywisto ś ci ą )

47 Struktura wspó ł czesnego systemu informatycznego gospodarki magazynowej obejmuje pi ęć poziomów System wspó ł pracuje z baz ą danych, która poza brakiem modu ł ów strukturalnych nie odbiega od typowej bazy systemów klasy MRP II Poziomy 1-3 maj ą charakter optymalizacyjny dla pracy magazynu w czasie (prognozy stanów i zapotrzebowania oraz optymalnego wykorzystania dysponowanych zasobów) Poziomy 3-4 zajmuj ą si ę obs ł uga zamówie ń poszczególnych Klientów Poziom 5 to szczegó ł owa ewidencja stanów magazynowych w poszczególnych lokalizacjach; jednocze ś nie stanowi ź ród ł o informacji dla decyzji podejmowanych na wy ż szych szczeblach

48 Rozwi ą zywane s ą tutaj problemy zwi ą zane z technologi ą magazynowania, zawiera on cz ę sto cz ą stkowe podsystemy (nierzadko o du ż ym stopniu z ł o ż ono ś ci) obs ł uguj ą ce: - magazyny wysokiego sk ł adowania, zwykle du ż e nasycenie automatycznymi systemami magazynowymi wymaga od systemu informatycznego zapewnienia komunikacji pomi ę dzy podsystemami wewn ą trz poziomu oraz pomi ę dzy tym poziomem a pozosta ł ymi, najwa ż niejsze problemy to: - zapami ę tanie lokalizacji - optymalizacja dost ę pu - odpowiednia kolejno ść pobrania

49 - rega ł y i inne miejsca sk ł adowania - wybór miejsca sk ł adowania spo ś ród dost ę pnych lokalizacji - informacja kiedy materia ł trafi ł na dane miejsce - ś ledzenie stanów wype ł nienia miejsc sk ł adowania - decyzje o wyborze wolnych lokalizacji… - obs ł uga wyposa ż enia magazynu i znajduj ą cego si ę tam sprz ę tu - ewidencja stanów i obrotów pojemników oraz palet - kontrola poprawno ś ci ich przydzia ł u - przydzia ł pracowników i wyposa ż enia magazynowego do poszczególnych operacji transportowo- magazynowych (np.: ś rodki transportu)

50 obejmuje on stref ę wyda ń, realizuje si ę tutaj czynno ś ci - kontrola kompletno ś ci przygotowanych wyda ń - wi ąż e okre ś lone wydania z przyj ę ciami ś ledz ą c sk ą d (z jakiej dostawy) pochodzi ł y przygotowane do wydania materia ł y - zapami ę tuje wszystkie pojawiaj ą ce si ę ró ż nice - prowadzi aktualizacj ę stanów materia ł ów w konkretnych lokalizacjach i generuje informacje dla modu ł ów wy ż szych dotycz ą ce: - zaj ę to ś ci (poszczególnych lokalizacji) - stopniu wykorzystania powierzchni

51 Generuje si ę tutaj polecenia wydania na podstawie nap ł ywaj ą cych do magazynu zamówie ń z uwzgl ę dnieniem hierarchii ich wa ż no ś ci: - decyzje o kolejno ś ci kompletacji poszczególnych zamówie ń - decyzje o podziale zamówienia na partie wysy ł kowe - stosowane ś rodki transportu - dost ę pno ść palet i pojemników (opakowa ń ) - zadysponowanie i rezerwacja materia ł ów - zadysponowanie i rezerwacja palet i pojemników

52 Ewidencja przyj ęć i wyda ń w odniesieniu do poszczególnych wyrobów: - aktualizacja stanów dysponowanych poszczególnych materia ł ów (takich, jakie je widzi system) - niezb ę dne korekty lokalizacji poszczególnych pozycji materia ł owych w oparciu o stany zaj ę to ś ci poszczególnych lokalizacji i warunki przechowywania - generowanie informacji o konieczno ś ci z ł o ż enia kolejnego zamówienia - klasyczne systemy zamawiania - metoda roz ł o ż onego w czasie zapotrzebowania (odmiana metody MRP, gdzie wyliczone zapotrzebowania brutto zast ą piono prognoz ą opracowan ą na pierwszym poziomie)

53 Ma on charakter analityczno-prognostyczny: - dane z ni ż szych poziomów przetwarzane s ą pod k ą tem analiz wykorzystania powierzchni i pojemno ś ci magazynu, palet, pojemników, ś rodków transportowych i personelu - prognozy zmian asortymentu, zmian proporcji pomi ę dzy poszczególnymi grupami materia ł ów w czasie - ś ledzi si ę tutaj parametry zwi ą zane z dostawami i wydaniami - terminowo ść - kompletno ść - opracowuje prognozy zapotrzebowania na materia ł y i zasoby - pracownicy - powierzchnie - miejsca sk ł adowania - palety i pojemniki - czas pracy…

54


Pobierz ppt "Dr inż. Piotr Lubiński Politechnika Poznańska Wydzia ł In ż ynierii Zarz ą dzania Katedra Zarz ą dzania Produkcj ą i Logistyki 60-965 Pozna ń ul. Strzelecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google