Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2015."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2015

2 Minister Edukacji Narodowej
„Egzamin maturalny obowiązujący od 2015 roku w nowej formule rozstrzyga, czy maturzysta zdał maturę, oraz ocenia jego umiejętności dla celów rekrutacyjnych w szkołach wyższych. Modyfikacja egzaminu wynika zarówno z nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku, jak i sugestii uczelni, które oczekują od maturzystów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów”…

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

4 Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych
i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. W ramach przedmiotów obowiązkowych absolwent zdaje: - język polski (część ustna i pisemna), - język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski   lub włoski (część ustna i pisemna), - matematykę (część pisemna), - język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka   danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna).

5 !Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (ust.3a) Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 3a. a) biologii, b) chemii, c) filozofii, d) fizyki, e) geografii, f) historii, g) historii muzyki, h) historii sztuki, i) informatyki, j) języka łacińskiego ikultury antycznej, k) języka mniejszości etnicznej, l) języka mniejszości narodowej, m) języka obcego nowożytnego, n) języka polskiego, o) języka regionalnego, p) matematyki, q) wiedzy o społeczeństwie. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym

6 Egzamin maturalny jest zdany, jeżeli maturzysta z każdego egzaminu obowiązkowego (ustnego i pisemnego) otrzyma co najmniej 30% punktów

7 Język polski – matura ustna
PRZEBIEG EGZAMINU CZAS TRWANIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE Zdający losuje zadanie egzaminacyjne. _ PRZYGOTOWANIE WYPOWIEDZI MONOLOGOWEJ Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze). Nie więcej niż 15 minut WYPOWIEDŹ MONOLOGOWA Zdający wygłasza wypowiedź monologową. Około 10 minut ROZMOWA Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej). Około 5 minut

8 Wypowiedź monologowa zdającego
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej niż15 minut na przygotowanie wypowiedzi.

9 Jakie refleksje o współczesnej cywilizacji wyrażają twórcy w swoich dziełach?
Odpowiedz na podstawie interpretacji podanego tekstu kultury oraz wybranych tekstów literackich Magdalena Abakanowicz, Tłum, 1988

10 Rozmowa zdającego z zespołem egzaminacyjnym
Rozmowa może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nie przywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy, która trwa około 5 minut, członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.

11 Przykładowe zadanie z języka białoruskiego
Адклікаючыся да пададзенай ілюстрацыі і да іншых тэкстаў культуры раскажы пра віды, тэматыку, ролю і значэнне беларускіх сродкаў масавай інфармацыі ў Польшчы.

12 Część pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym 1)Test (20 pkt) Teksty, do których odnoszą się zadania, zgodnie z podstawą programową mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny.

13 2) Wypracowanie (50 pkt) a) rozprawka : Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. b) interpretacja tekstu poetyckiego: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Wisława Szymborska, „Pisanie życiorysu”

14 Matura pisemna – język białoruski 1) Test – 13 pkt 2) Wypracowanie (min. 250 słów) – 37 pkt

15 Linki:

16 Dziękuję za uwagę Дзякуй за ўвагу


Pobierz ppt "Matura 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google