Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Część I. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział I – Ja i moje otoczenie Klasa II B – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/jimo/14 Wszelkie prawa zastrzeżone ® ☺

2 INFORMACJE Gdy klikniesz , to przełączysz się do slajdu „Spis treści”. Będziesz mogła/mógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz , to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem („Mapa”, „Powrót” ...). Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu.

3 Ja, czyli kto? W poszukiwaniu siebie „Kim jestem?”
Szukając siebie odkrywamy własną tożsamość, którą możemy podzielić na dwa rodzaje: - osobistą (obraz własnej osoby i tworzenie go poprzez dostrzeżenie swojej odrębności od innych) - społeczną (tworzy ją świadomość związków z innymi ludźmi oraz własnej przynależności do różnych grup). Wykonała - Monika Furdak

4 Z czego składa się tożsamość?
Płeć Mądrość Inteligencja Światopogląd Moralność Wygląd Umiejętności Charakter Wykonała - Monika Furdak

5 Czy lepiej być biernym, czy aktywnym?
Ludzie, którzy nie mają własnych poglądów, powtarzają opinie zasłyszane od innych, a swój wolny czas poświęcają głównie na rozrywkę. Taki styl życia nazywamy biernym. Przeciwieństwem jest aktywny styl życia. Przejawia się on np. w twórczości artystycznej, uprawianiu sportu, działalności społecznej. Wykonała - Monika Furdak

6 Mieć, czy być? Wielu ludzi dąży do samorealizacji, czyli do doskonalenia swoich uzdolnień, pogłębiania wiedzy, prowadzenia działalności społecznej lub charytatywnej. Ludzie, którzy kierują się przede wszystkim chęcią posiadania, reprezentują postawę życiową nazywaną konsumpcjonizmem. Wykonała - Monika Furdak

7 Styl życia a autorytety
Jan Paweł II Justyna Kowalczyk Za autorytety uważa się ludzi, którzy cieszą się powszechnym szacunkiem czy są poważani z powodu osiągnięć w określonej dziedzinie. W mediach występują postaci (np. niektóre gwiazdy muzyki i filmu), które należy określić jako autorytety pozorne. Mogą być one podziwiane m.in. za oryginalny styl ubierania, nietypowe zachowanie. Johnny Depp Wykonała - Monika Furdak

8 CZŁOWIEK ISTOTĄ SPOŁECZNĄ
Społeczna natura człowieka Człowiek może istnieć, działaś i rozwijać się tylko dzięki związkom z innymi osobami. Oznacza to, że jest istotą społeczną. Dzięki innym ludziom możliwe jest przeżycie i prawidłowy rozwój danej osoby.. Nieutrzymywanie kontaktów międzyludzkich przez człowieka powoduje utrudnienie lub uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania. Autor – Gabriela Stach

9 Co to jest socjalizacja?
Socjalizacja polega na tym, iż człowiek nabywa normy i zasady, które obowiązują w jego najbliższym otoczeniu. Przyswaja sobie również system wartości oraz wzory zachowań. Socjalizacja rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa całe życie. Najważniejszą rolę odgrywają rodzice, następnie nauczyciele i rówieśnicy. Człowiek i społeczeństwo cały czas wzajemnie na siebie oddziaływują. Autor – Gabriela Stach

10 Różne role społeczne Autor – Gabriela Stach
Człowiek od najmłodszych lat pełni w społeczeństwie wiele ról. Z każdą rolą wiążą się różne wymogi, zasady, nakazy itp. Jeśli osoba nie wywiąże się ze swoich obowiązków musi spodziewać się konsekwencji ze strony otoczenia, a nawet wystąpi poczucie braku samorealizacji. Każda rola wymaga opanowania odpowiednich umiejętności i wiedzy. Do konfliktu ról dochodzi wtedy, gdy nie jest możliwe bycie np. politykiem i obiektywnym dziennikarzem. Autor – Gabriela Stach

11 POROZUMIEWAMY SIĘ Jak się skutecznie porozumiewać?
b) Niewerbalny (mowa ciała) - za pomocą gestów, tonu głosu, mimiki, postawy ciała i tempa mówienia W komunikacji międzyludzkiej muszą uczestniczyć dwie osoby: Komunikacja międzyludzka przebiega w sposób: a) Werbalny - za pomocą słów (ustnie lub pisemnie) - Nadawca - Odbiorca Komunikacja może być: a) Jednokierunkowa – jeśli nadawca, przekazując informację, nie oczekuje na odpowiedź b) Dwukierunkowa – jeśli nadawca otrzymał potwierdzenie przekazanego komunikatu Autor – Szymon Błażowski

12 Sposoby porozumiewania się
Wiedza na temat sposobów komunikowania się pomaga w nawiązywaniu i utrzymywaniu właściwych relacji z ludźmi. Z tego powodu coraz częściej wykorzystywana jest ona w życiu codziennym Wyprostowany palec wskazujący podkreśla wagę wypowiadanych słów. Ma także zmusić słuchacza do uległości Palec wskazujący położony na ustach oznacza prośbę o ciszę Ręce rozłożone w bok, uniesione ramiona oraz skierowane ku górze oczy sugerują niepewność i niewiedzę rozmówcy, również rozczarowanie Dłonie układane w „wieżyczkę” u osoby wyrażającej swoją opinię lub przedstawiającej pomysły oznaczają pewność wygłaszanych poglądów Ręce skrzyżowane na piersiach – tzw. postawa zamknięta – wyraża nieufność i brak akceptacji dla słów wypowiadanych przez rozmówcę Autor – Szymon Błażowski

13 Jak wygłosić dobre przemówienie?
Umiejętność publicznych wystąpień Umiejętność wystąpień publicznych to taka umiejętność, którą nie każdy posiada, a posiąść ją nie jest łatwo. Podczas wystąpień publicznych może towarzyszyć nam trema. Umiejętność ta szczególnie ważna jest w polityce Jak wygłosić dobre przemówienie? Słowa trzeba wypowiadać głośno, spokojnie, wyraźnie Przede wszystkim trzeba panować nad swoimi emocjami Wystąpienie nie powinno być zbyt długie, gdyż może znużyć słuchaczy Należy skoncentrować się na przekazywanej treści oraz dostosować ją do poziomu odbiorców Aby ponownie skupić uwagę odbiorców, doświadczeni mówcy opowiadają żart lub anegdotę Autor – Szymon Błażowski

14 Dyskutujemy i debatujemy
Dyskusja to wymiana zdań, której uczestnicy próbują udowodnić swoje racje za pomocą odpowiednich argumentów. Bardziej zorganizowaną formą dyskusji jest debata Ważna jest rola prowadzącego Debata Dyskusja może mieć charakter Publiczny – w licznym gronie przysłuchujących się osób Prywatny - czyli odbywać się bez świadków Wystąpieniom przysłuchuje się publiczność, która w wyznaczonym czasie może zadawać pytania Pomaga w znalezieniu najlepszego rozwiązania określonego problemu Istotny jest sposób przedstawienia swojego stanowiska Duże znaczenie ma dobór słów, styl wypowiedzi oraz ton głosu Autor – Szymon Błażowski

15 Tworzymy jeden zespół W życiu społecznym ważną rolę odgrywa praca zespołowa. Jej skuteczność zależy od umiejętności porozumiewania się i współdziałania osób należących do danej grupy Inne sposoby podejmowania decyzji w grupie: W trakcie rozwiązywania problemów pomocna jest burza mózgów Osiąganie zgody (consensus) - przedstawiony pomysł musi zostać zaakceptowany przez wszystkich członków zespołu Głosowanie – każdy członek grupy samodzielnie ocenia konsekwencje danej decyzji, następnie w tajnym lub jawnym głosowaniu oddaje swój głos. Przyjęta zostaje propozycja z największą ilością głosów 5. Wybór najlepszego rozwiązania Decyzja lidera – przyjęcie lub odrzucenie danego rozwiązania - należy do osoby sprawującej władzę w danym zakresie Etapy burzy mózgów: 1. Określenie problemu do rozwiązania 4. Omówienie przedstawionych rozwiązań 2. Zgłaszanie pomysłów 3. Zapisywanie propozycji Autor – Szymon Błażowski

16 Skąd się biorą konflikty?
NIE TAKI KONFLIKT STRASZNY Skąd się biorą konflikty? Dwa odmienne zdania na pewien temat Próba gwałtownego zapobiegnięcia naruszenia interesów pewnej osoby Odmienne religie ... Autor – Karol Rosiek

17 Jeden konflikt, różne zachowania
Sposoby postępowania Rywalizacja - podejście do konfliktu jak do gry Uleganie - rezygnacja z własnych celów Wspólne rozwiązywanie problemu Unikanie konfliktu Postawa kompromisowa - uleganie obu stron Autor – Karol Rosiek

18 Rozwiązywanie konfliktów
Negocjacje Zachowania potrzebne do skutecznej negocjacji: Opanowanie emocji Odpowiednia argumentacja - uzasadniać dlaczego ta propozycja jest lepsza Nieocenianie rozmówcy - nie obrażać drugiej osoby Propozycje rozwiązań Elastyczność – „dopuścić” inne możliwości Autor – Karol Rosiek

19 Autor – Karol Rosiek Adresy obrazków
Autor – Karol Rosiek

20 GRUPY SPOŁECZNE Czym jest grupa społeczna? Temat wolny.
Do opracowania przez chętną osobę. Autor – ten, kto opracował slajd!!!!

21 Jak zorganizowane są grupy społeczne?
Autor – ten, kto opracował slajd!!!!

22 Podział grup społecznych
Autor – ten, kto opracował slajd!!!!

23 Dlaczego rodzina jest wartością?
Autor – ten, kto opracował slajd!!!!

24 Rodzina dawniej i dziś Autor – ten, kto opracował slajd!!!!

25 Jak funkcjonuje szkoła?
Życie szkoły Jak funkcjonuje szkoła? Szkolną społeczność tworzą: Nauczyciele Uczniowie Rodzice Autor - Patryk Brzeziński

26 Prawa i obowiązki szkolne
Prawa Obowiązki m. in. otrzymanie informacji na temat planu zajęć, zakresu wymagań, czy kryteriów ocen m. in. systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, przestrzeganie przepisów szkolnych, godne reprezentowanie szkoły Autor - Patryk Brzeziński

27 Nasza szkoła Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Autor - Patryk Brzeziński

28 Współdziałanie dla dobra szkoły
Dyrektor: zarządza finansami szkoły, odpowiada za poziom nauczania w szkole, zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły oraz przyznaje im nagrody lub wymierza kary. Rada szkoły: uchwala statut szkoły, ocenia działalność dyrektora i innych pracowników, może samodzielnie starać się o środki na rzecz szkoły. Rada pedagogiczna: zatwierdza plan pracy szkoły, podejmuje decyzję w sprawie usunięcia ucznia ze szkoły, przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian. Autor - Patryk Brzeziński

29 Wybory przewodniczącego SU
Aktywność uczniowska Rada samorządu uczniowskiego - dba o szkołę pod względem kulturalnym i sportowym, godnie ją reprezentuje. Samorządy klasowe - reprezentują interesy klasy na forum szkoły, planują działania na cały rok szkolny. Wybory przewodniczącego SU (są też wybory do rady rodziców, samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych) Autor - Patryk Brzeziński

30 NORMY I ZASADY Czym są normy społeczne?
- Norma społeczna - wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez jej pozycję społeczną i odgrywaną przez nią rolę społeczną. Normy formalne - zasady sformułowane w postaci pisanych regulaminów lub przepisów. Normy nieformalne - niespisane normy, obowiązujące zwyczajowo w ramach danej grupy lub społeczeństwa. Autor – Marcin Kieca

31 Autor – Marcin Kieca Normy społeczne Normy formalne Normy prawne
Normy nieformalne Normy religijne Normy obyczajowe Normy moralne Autor – Marcin Kieca

32 Funkcje norm społecznych
Funkcje norm społecznych - istnieją normy, które mają za zadanie chronić istotne dla człowieka wartości (by chronić najważniejszą wartość życia ludzkiego stworzono zasadę ,,nie zabijaj”). Jeżeli człowiek chce być szanowany i akceptowany przez społeczeństwo powinien przestrzegać norm powszechnie przyjętych. Autor – Marcin Kieca

33 Kraj wolnych obywateli
By zagwarantować każdemu obywatelowi wolność, państwa na świecie przyznały swoim mieszkańcom liczne prawa obywatelskie. Prawa obywatelskie Polaków to m.in.: - wolność słowa, - prawo własności, - swoboda poruszania się i wyboru miejsca pobytu, - wolność sumienia i religii. Autor – Marcin Kieca

34 Tolerancja i rodzaje nietolerancji
Tolerancja: jest to tolerowanie zwyczajów i zachowań, które odstępują od norm. Wyklucza ona różnego rodzaju dyskryminacje ludzi ze względu na ich wygląd wyznania czy rasę. Obejmuje również tolerancję dla osób o odmiennych światopoglądach. Jest bardzo potrzebna we współczesnym świecie, buduje ona relacje między ludźmi. Nietolerancja: - Nietolerancja religijna - odrzucanie ludzi o innej religii. - Nietolerancja czyjegoś stylu życia. - Nietolerancja polityczna - nie szanujemy kogoś, cudzych poglądów politycznych. - Nietolerancja rasowa - odrzucamy ludzi o innym kolorze skóry, z innego kontynentu, kraju... Autor – Marcin Kieca

35 Przyczyną nietolerancji jest zwykle chęć dowartościowania się.
Nietolerancja w szkole Z przejawami nietolerancji spotykamy się też w szkole. Prawie w każdej klasie są uczniowie, którzy różnią się oryginalnym ubiorem, nietypowym sposobem bycia czy rzadko spotykanymi poglądami. Nietolerancja potrafi zamienić szkolną codzienność w koszmar, a nawet doprowadzić do tragedii. Przyczyną nietolerancji jest zwykle chęć dowartościowania się. Autor – Marcin Kieca

36 SPIS TREŚCI Informacje
Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum”. Część pierwsza: I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2009 Informacje Ja, czyli kto? (tożsamość, styl życia: bierny, aktywny, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytety rzeczywiste i pozorne) Koniec Człowiek istotą społeczną (istota społeczna, socjalizacja, role społeczne) Porozumiewamy się (komunikacja werbalna i niewerbalna, nadawca i odbiorca, mowa ciała, trema, dyskusja i debata, praca zespołowa, burza mózgów) Nie taki konflikt straszny (konflikt, zachowania w czasie konfliktu, rozwiązywanie konfliktów) Grupy społeczne (...) Życie szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, rada szkoły, samorządy uczniowskie, statut, prawa i obowiązki) Normy i zasady (normy społeczne formalne i nieformalne, funkcje norm, wolność, tolerancja i nietolerancja)


Pobierz ppt "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google