Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekolekcje w mieście z Karolem Wojtyłą Część 5: Przyjaźnie Angelika Ma ś lanka Wiosna Ko ś cioła Pro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekolekcje w mieście z Karolem Wojtyłą Część 5: Przyjaźnie Angelika Ma ś lanka Wiosna Ko ś cioła Pro."— Zapis prezentacji:

1 Rekolekcje w mieście z Karolem Wojtyłą Część 5: Przyjaźnie Angelika Ma ś lanka Wiosna Ko ś cioła Pro

2 Duchowo ś ć przyja ź ni

3 …najszcz ęś liwsz ą, najbardziej ludzk ą z miło ś ci, koron ą ż ycia i szkoł ą cnót. (Clive S. Lewis) Czym jest przyja źń ?

4 Prawda Idealna przyja źń - wyst ę puje pomi ę dzy lud ź mi dobrymi, wyznaj ą cymi te same warto ś ci. Najwa ż niejsz ą cech ą przyja ź ni jest ż yć uczciwie przez wzgl ą d na przyjaciela (Arystoteles)

5 Szczero ś ć Kto schlebia przyjacielowi, zastawia mu sid ła na nogi. (Prz 29,5)

6 Słuchanie siebie To prawdziwa ulga mieć kogo ś, przed kim mo ż esz otworzyć własne serce, kogo mo ż esz uczynić współuczestnikiem własnych intymno ś ci, komu mo ż esz powierzyć swoje tajemnice. ( ś w. Ambro ż y)

7 Dyskrecja Kto obmawia nieobecnego przyjaciela, - to czarny charakter, tego strze ż si ę, Rzymianinie! (Kwintus Horacjusz)

8 Wolno ś ć Je ż eli jeste ś moim przyjacielem, to Twoi przyjaciele s ą równie ż moimi.

9 Wierno ś ć Gdy masz przyjaciół i ich wypróbujesz, przykuj ich do swej duszy stalowymi obr ę czami. (Wiliam Shakespeare)

10 Jednoznaczno ś ć Przyjaciel jest przejrzysty i jasny, wolny od podwójno ś ci. Spotkanie z nim to ś wietlisty punkt w zm ę tniałym otoczeniu ambiwalencji, To chwila, która przerywa ci ą gło ś ć dwuznaczno ś ci. (Francesco Alberoni)

11 Cierpliwo ś ć Przyjaciel odchodzi, przyja źń trwa.

12 Samotno ś ć Przyja źń rodzi miło ś ć na pustyni samotno ś ci. (Johann H. Lambert)


Pobierz ppt "Rekolekcje w mieście z Karolem Wojtyłą Część 5: Przyjaźnie Angelika Ma ś lanka Wiosna Ko ś cioła Pro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google