Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/09 Szczecin, 29 kwietnia 2009 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/09 Szczecin, 29 kwietnia 2009 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/09 Szczecin, 29 kwietnia 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.03.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI Stan na dzień 31.03.2009 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VII Stan na dzień 31.03.2009 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VIII Stan na dzień 31.03.2009 r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu IX Stan na dzień 31.03.2009 r.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa- najważniejsze informacje

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne: 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Pobieżnie opisano kwestie problemowe – brak powołania się na dane źródłowe; brak kompleksowości wsparcia; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Poddziałaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu Grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; niespójność grupy z realizowanym typem wsparcia; brak uzasadnienia liczebności grupy.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania Ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; niezgodność ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; niespójność działań z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów; planowanie wsparcia mającego na celu urozmaicenie edukacji a nie wyrównywanie szans edukacyjnych.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu Wskazane rezultaty stanowią produkty określające, jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem Brak doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę; brak wskazania podziału na Wnioskodawcę oraz Realizatora projektu.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu Błędy rachunkowe; brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne określanie cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: –złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; –braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; –braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; –nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; –braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; –nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku; –nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner w projekcie.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę. Ponadto, jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML) W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz oryginał i kserokopia, wówczas kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera). W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz oryginał i kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie, Instrukcja do wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/9.1.2/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. Jak spełnić: Wnioskodawca powinien zwrócić szczególna uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Do nowego wzoru karty oceny merytorycznej wprowadzono specjalne pytania szczegółowo sprawdzające tę kwestię. Uznaje się, że projekt spełnia tę zasadę gdy uzyska minimum 2 odpowiedzi pozytywne w ramach 6 pytań. Projekty nie spełniające zasady będą odrzucane na tym etapie oceny merytorycznej. Podczas pisania wniosku o dofinansowanie zaleca się korzystanie z poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.). Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne C.D. kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań. Zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. Jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne C.D. kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross-financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.2/09

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.2/09 jest konkursem zamkniętym. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 20 kwietnia 2009 r. do dnia 5 czerwca 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 210 Koszalin – pokój 25

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 11 280 326 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 9 588 307,70 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 692 054,30 zł Projektodawca lub partner będący jednostką samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące, realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); poradnie psychologiczno – pedagogiczne; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych); osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna Projekty w ramach poddziałania 9.1.2 realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty dlatego nie przewiduje się występowania pomocy publicznej.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalności beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu, itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie projektem c.d. związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby uczące się lub mające miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu KC lub szkoły i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne lub poradnie psychologiczno – pedagogiczne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak spełnić: W polu 3.2 wniosku należy opisać grupę docelową stanowiącą osoby uczące się, mające miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego lub szkoły i ich organy prowadzące, realizujące kształcenie ogólne lub poradnie psychologiczno – pedagogicznych zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego ( wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Projekt jest realizowany przez projektodawcę będącego jednym z następujących podmiotów: szkoła, placówka oświatowa, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, organ prowadzący szkołę bądź placówkę oświatową, organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową. Jak spełnić: W przypadku gdy projektodawcą jest szkoła, placówka oświatowa, poradnia psychologiczno – pedagogiczna w punkcie 2.1 wniosku, należy zapisać nazwę organu prowadzącego oraz nazwę Wnioskodawcy np. Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinie. W punkcie 2.2 wniosku należy zapisać status prawny Wnioskodawcy (placówki oświatowej, szkoły, poradni). W przypadku, gdy projektodawcą jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji, w punkcie 2.1 i 2.2 należy zapisać informacje dotyczące danej organizacji, natomiast w pkt. 2.8 należy podać dane partnera tzn. organu prowadzącego lub szkoły, placówki, poradni. Natomiast w punkcie 3.5 wniosku należy wskazać, że prowadzi ona działalność statutową w zakresie edukacji. W przypadku, gdy projektodawcą jest organ prowadzący w punkcie 2.1.i 2.2 należy wpisać dane dot. danej jednostki. W punkcie 3.3 powinno być wskazane, w jakiej części i przez jaką jednostkę będzie realizowany projekt. W przypadku nie zachowania tego, nie będzie możliwe kwalifikowanie wydatków przez nią ponoszonych.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011r. Jak spełnić: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. w punkcie 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1.Projekt jest realizowany w szkołach prowadzących kształcenie ogólne mających swoją siedzibę na terenach wiejskich oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzących działalność na terenach wiejskich. Waga punktowa: 5 Jak spełnić: W części 3.1 lub 3.2 wniosku należy zawrzeć informacje, że projekt będzie realizowany w tych instytucjach. 2. Projekt jest realizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, w których w 2008 r. uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych egzaminów zewnętrznych, niższy od średniej wojewódzkiej. Waga punktowa: 3 Jak spełnić: W części 3.1 lub 3.2 wniosku należy zapisać że projekt realizowany będzie w szkołach lub placówkach oświatowych, których średni wynik egzaminu zewnętrznego w roku szkolnym 2007-2008 był niższy niż średnia w województwie zachodniopomorskim z wyżej wymienionych egzaminów. Należy podać liczbowo średni wynik szkoły z danego egzaminu. Kryterium będzie oceniane na etapie oceny merytorycznej we wniosku na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 3.Projekt zakłada doradztwo zawodowe skierowane do uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w szkołach specjalnych. Waga punktowa: 3 Jak spełnić: W części 3.3 wniosku należy zapisać i scharakteryzować zadanie doradztwo zawodowe, które skierowane będzie do uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w szkołach specjalnych. Ponadto w części 3.2 wniosku należy wymienić i opisać jako grupę docelową uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz odpowiednio wypełnić tabelę 3.2.1. 4.Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu komputerowego zakupionego dla szkół ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2004-2006. Waga punktowa: 2 Jak spełnić: W części 3.5 wniosku należy zapisać, iż do realizacji wniosku wykorzystany zostanie sprzęt komputerowy zakupiony dla szkół ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2004-2006. Projektodawca zobowiązany jest wskazać zadania, w których sprzęt ten zostanie wykorzystany.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 5. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do RPO WZ tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej. Waga punktowa: 2 Jak spełnić: Kryterium to zapewni komplementarność projektów z działaniami podejmowanymi w ramach RPO WZ co wpłynie na równomierny i komplementarny rozwój województwa w kierunku wyrównania dysproporcji w regionie (www.um-zachodniopomorskie.pl).www.um-zachodniopomorskie.pl Jeśli projekt będzie realizowany na obszarze przedmiotowych gmin, to należy je wskazać w punkcie 1.9 wniosku. Jeśli projekt będzie skierowany do mieszkańców gmin, to informację o tym należy zapisać w punkcie 3.2 wniosku, gdzie trzeba wymienić gminy, w których mieszkają uczestnicy. 6. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS. Waga punktowa: 5 Jak spełnić: We wniosku (np. w pkt.3.1 i 3.5) należy zapisać z jaką inwestycją finansowaną ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS projekt jest komplementarny i w jakim zakresie (tytuł projektu i kto jest jego projektodawcą). Inwestycja, z jaką projekt jest komplementarny, nie musi być rezultatem projektu realizowanego przez wnioskodawcę. Za planowane do realizacji uznaje się te projekty, które zostały rekomendowane do dofinansowania lub znajdują się na liście projektów kluczowych.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.2/09 Szczecin, 29 kwietnia 2009 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google