Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto lobbować w UE ? NEMO Consulting.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto lobbować w UE ? NEMO Consulting."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego warto lobbować w UE ? NEMO Consulting

2 O co walczymy ? a. rozporządzenia, b. dyrektywy, c. decyzje,
d. zalecenia, e. opinie.

3 Rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE (regulation, reglement, Verordnung):
rozporządzenie zawiera normy prawne powszechnie obowiązujące; rozporządzenie jest wiążące we wszystkich swoich częściach (różni się tym od dyrektywy, która jest wiążąca tylko cd. celu); rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich i nie wymaga dodatkowych aktów wprowadzających do systemu krajowego; (rozporzadzenia, dyrektywy i decyzje) muszą zawierać uzasadnienie, podawać, na czyich propozycjach się opierają i jakich zasięgnięto opinii obligatoryjnych. Brak takich zapisów może być przyczyną unieważnienia aktu prawnego z powodu naruszenia istotnych przepisów formalnych; rozporządzenie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i nie wymaga ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa krajowego;

4 DYREKTYWY DYREKTYWA (directive, directive, Richtline):
dyrektywa ma charakter wiążący, ale nie ma charakteru normatywnego; dyrektywa wiąże tylko cd. celu dla każdego państwa członkowskiego, do którego jest skierowana; dyrektywa nie zawiera norm prawnych, wymaga jedynie, aby adresaci podjęli konieczne środki do osiągnięcia określonego w dyrektywie celu (obowiązuje wyłącznie adresatów); adresatami dyrektyw sa wyłącznie państwa członkowskie, które zobowiązane są do wydania w określonym terminie przepisów krajowych odpowiadających treści dyrektywy; dyrektywy wchodzą w życie po implementacji przez państwa członkowskie;

5 DECYZJE DECYZJA (decision, decision, Entscheidung)
decyzje mają charakter konkretny i indywidualny; decyzje nie mają cech prawotwórczych; decyzje obejmują we wszystkich swoich częściach tylko tych, do których sa skierowane; decyzje nakładające na adresatów (osoby fizyczne i prawne) określone obowiązki stanowią tytuł egzekucyjny (!)

6 Dlaczego walczymy Malejąca rola parlamentów narodowych w związku z postępującym procesem integracji niebezpieczeństwo uchwalania norm powszechnie obowiązujących wobec fasadowego charakteru kontroli demokratycznej (krajowe konsultacje społeczne, media, partie polityczne - bez wpływu na proces decyzyjny) nieustanne zagrożenie uchwalaniem norm godzących w interesy całych branż i społeczności

7 problemy nawet consensus większości sił politycznych w kraju - nie wystarcza to zablokowania złej decyzji, konieczność poszukiwania poparcia w trzech płaszczyznach: politycznej ( frakcje Parlamentu Europejskiego) międzynarodowej ( koalicje krajów wspólnoty) branżowej ( poszukiwanie grup nacisku o zbliżonych interesach i postulatach)

8 Wyzwania międzynarodowe
konieczność internacjonalizacji działań lobbyingowych organizacji pracodawców ( łączenie w swoiste „międzynarodówki”) i organizacji branżowych zdolność do identyfikacji grup interesu o podobnych poglądach europejska triada lobbyingu ( państwo - frakcja - organizacja )

9 wyzwania krajowe wprowadzenie mechanizmów sprawnej konsultacji krajowych aktów UE ( zadanie rządu) wprowadzenie mechanizmu konsultacji społecznych przed wypracowywaniem stanowisk przez europarlamentarzystów ( lobbying w danej frakcji za pośrednictwem krajowych europarlamentarzystów) budowa mechanizmów uzgadniania stanowisk w ramach transnarodowych grup interesów ( grup branżowych, organizacji pracodawców) najtrudniejsze: zdolność organizacji branżowych do budowy grup poparcia ad hoc. (tj. takich, w których stanowisko krystalizuje się dopiero wokół problemu a nie standardowych ról czy kompetencji)

10 wszewko @nemoconsulting.pl
dziękuję za uwagę NEMO Consulting


Pobierz ppt "Dlaczego warto lobbować w UE ? NEMO Consulting."

Podobne prezentacje


Reklamy Google