Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Chemii i Techniki Jądrowej"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ główne kierunki badań Anna Lankoff
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ul. Dorodna 16, Warszawa tel.: , fax: ,

2 Tematyka badawcza realizowana w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
1. Pracownia Dozymetrii Biologicznej (akredytacja w 2014 roku) Cytologiczne i biochemiczne wskaźniki oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. 2. Pracownia Radiobiologii Komórkowej Komórkowe i molekularne mechanizmy odpowiedzi na promieniowanie jonizujące. Czynniki modulujące działanie promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i molekularnym Poszukiwanie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii Pracownia Cytogenetyki i Genotoksykologii Sygnalizacja komórkowa w obronie przed skutkami stresu oksydacyjnego Cytotoksyczne i genotoksyczne efekty działania nanomateriałów

3 Personel Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Pracownicy samodzielni: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski– kierownik Centrum Prof. dr hab. Irena Szumiel Dr hab. Anna Lankoff, prof. ICHTJ Adiunkci: Dr Teresa Bartłomiejczyk Dr Kamil Brzóska Dr Iwona Grądzka Dr Hanna Lewandowska-Siwkiewicz Dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz Dr Barbara Sochanowicz Dr Sylwester Sommer Dr Maria Wojewódzka Dr Grzegorz Wójciuk Dr Karolina Wójciuk Asystenci: Mgr Tomasz Stępkowski Mgr Iwona Wasyk Mgr Katarzyna Sikorska Pracownicy Badawczo-Techniczni: Mgr Iwona Buraczewska Mrg Teresa Iwaneńko Elżbieta Przygoda Administracja: Wiesława Łodyga Personel pomocniczy: Barbara Kapica

4 Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Cyfrowy sorter komórkowy BD FACSAria III Cyfrowy cytometr przepływowy BD LSRFortessa Mikroskop konfokalny NIKON Eclipse Ti – E/A1RSi z systemem PFS (Perfict Focusing System)

5 Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
2 laboratoria do pracy w warunkach sterylnych, wyposażone w komory laminarne (Nuair), inkubatory z regulacja CO2 i O2 (Nuair), mikroskop odwrócony, wirówki, licznik komórek Countess Inkubator z wytrząsaniem Excella E24 (New Brunswick Scientific) Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems 7500)

6 Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Spektrofotometr UV-Vis 50 Bio (Varian) Fluorescencyjny czytnik mikropłytek Infinite F200 / M200 (Tecan) Fluorescencyjny mikroskop odwrócony (Nikon)

7 Aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
System do analizy obrazu METAFER połączony z automatycznym mikroskopem Zeiss System analizy obrazu – Comet Assay IV Źródło promieniowania X 250 kV (Xylon International Smart 200-E irradiator, Xylon, USA)

8 metody hodowli komórkowych metody cytogenetyki klasycznej
Metody badawcze stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej metody hodowli komórkowych metody cytogenetyki klasycznej metody cytogenetyki molekularnej metody biologii molekularnej metody cytometryczne

9 Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Hodowle komórkowe in vitro (limfocyty krwi obwodowej człowieka, ludzkie i zwierzęce nowotworowe linie komórkowe , mutanty defektywne w genach odpowiedzialnych za naprawę DNA). Test aberracji chromosomowych, pozwalający na analizę strukturalnych i liczbowych uszkodzeń chromosomów . Test mikrojądrowy, pozwalający na analizę klastogennych (pęknięcia nici DNA) uszkodzeń DNA .

10 Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Test mikrojądrowy w wersji FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation), pozwalający na analizę aneugennych (utrata chromosomu/ów na skutek wadliwego działania wrzeciona podziałowego) uszkodzeń DNA . Metody immunofluorescencyjne, pozwalające na analizę struktur komórkowych (np. mikrotubul i wrzeciona podziałowego). Test klonogenny, pozwalający na analizę przeżywalności komórek i ich zdolność do tworzenia kolonii.

11 Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Test kometowy (Comet assay), pozwalający na analizę poziomu uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach oraz na analizę kinetyki naprawy uszkodzonego DNA. Cytometria przepływowa, pozwalająca na wieloparametrową ocenę struktury i funkcji komórek oraz wydzielanych przez nie substancji. Test gamma-H2AX, pozwalający na analizę popromiennych ognisk naprawczych w uszkodzonym DNA.

12 Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction) i Real Time PCR, pozwalające na powielania łańcuchów DNA oraz na określenie ilości matrycy użytej do reakcji, jak również ilości powstającego produktu. Metoda m-FISH (multiplex fluorescence in situ hybridization), pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA (np.translokacji) Metoda RICA (Rapid Interphase Chromosome Assay), pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA w interfazalnych jądrach poprzez malowanie terytoriów chromosomowych przy pomocy hybrydyzacji in situ (FISH)

13 Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Mikroskopia konfokalna, pozwalająca na uzyskanie wysokiej jakości obrazów , rekonstrukcji obrazów w trzech wymiarach oraz badania dynamiki procesów komórkowych (filmy poklatkowe) Metoda ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay), pozwalająca na wykrycie określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał Metody transfekcji (wprowadzenia obcego DNA lub RNA do komórki eukariotycznej. Zastosowanie m. inn. białka GFP (ang. green fluorescent protein)

14 Projekty badawcze realizowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej
Rozwój metod zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energii Jądrowej. Projekt realizowany w ramach Strategicznego projektu badawczego: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energii jądrowej. (Projekt nr SP/J/6/ /11. Finansowanie z NCBiR Akredytacja procedury wyznaczania pochłoniętej dawki promieniowania gamma i w oparciu o pomiar częstości występowania chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej osoby narażonej oraz opracowanie założeń utworzenia sieci takich laboratoriów Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące zmian transkryptomu w komórkach krwi obwodowej. Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące metody przedwczesnej kondensacji chromatyny (PCC) połączonej z metodą hybrydyzacji in situ (FISH). Opracowanie wieloparametrowego testu „triage” do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. (Projekt badawczo-rozwojowy nr UDA-POIG /09. Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Białko PGAM5 jako element sygnalizacji pomiędzy szlakiem odpowiedzi na stres oksydacyjny NRF2/KEAP1 a apoptozą i autofagią związaną z aktywacją kinazy ASK1. Sprawdzenie hipotezy i implikacje w chorobie Parkinsona. (Grant IUVENTUS PLUS ustanowiony MNiSW nr: IP Fizykochemiczne oraz biochemiczne badania wybranych biologicznych przenośników tlenku azotu. Zależność między strukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną nitrozylowych kompleksów żelaza. (Projekt badawczy nr 2012/07/D/ST4/ Finansowanie z NCN. Analog Des-acyl Greliny jako nośnik radionuklidów i potencjalny radiofarmaceutyk (Projekt badawczy nr UMO- 2011/01/N/ST5/ Finansowanie z NCN

15 Plany badawcze Badanie komórkowych i molekularnych mechanizmów odpowiedzi komórek macierzystych na promieniowanie jonizujące, z uwzględnieniem różnych rodzajów promieniowania

16 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Instytut Chemii i Techniki Jądrowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google