Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ główne kierunki badań Anna Lankoff Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ główne kierunki badań Anna Lankoff Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ główne kierunki badań Anna Lankoff Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa tel.: 22-504-1118, fax: 22-504-1341, www.ichtj.waw.pl/POIG/cerad

2 Tematyka badawcza realizowana w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej 1. Pracownia Dozymetrii Biologicznej (akredytacja w 2014 roku) Cytologiczne i biochemiczne wskaźniki oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. 2. Pracownia Radiobiologii Komórkowej Komórkowe i molekularne mechanizmy odpowiedzi na promieniowanie jonizujące. Czynniki modulujące działanie promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i molekularnym Poszukiwanie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii 3.Pracownia Cytogenetyki i Genotoksykologii Sygnalizacja komórkowa w obronie przed skutkami stresu oksydacyjnego Cytotoksyczne i genotoksyczne efekty działania nanomateriałów

3 Personel Personel Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Pracownicy samodzielni: Prof. dr hab. Marcin Kruszewski– kierownik Centrum Prof. dr hab. Irena Szumiel Dr hab. Anna Lankoff, prof. ICHTJ Adiunkci: Dr Teresa Bartłomiejczyk Dr Kamil Brzóska Dr Iwona Grądzka Dr Hanna Lewandowska-Siwkiewicz Dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz Dr Barbara Sochanowicz Dr Sylwester Sommer Dr Maria Wojewódzka Dr Grzegorz Wójciuk Dr Karolina Wójciuk Asystenci: Mgr Tomasz Stępkowski Mgr Iwona Wasyk Mgr Katarzyna Sikorska Pracownicy Badawczo-Techniczni: Mgr Iwona Buraczewska Mrg Teresa Iwaneńko Elżbieta Przygoda Administracja: Wiesława Łodyga Personel pomocniczy: Barbara Kapica

4 Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Cyfrowy sorter komórkowy BD FACSAria III Cyfrowy cytometr przepływowy BD LSRFortessa Mikroskop konfokalny NIKON Eclipse Ti – E/A1RSi z systemem PFS (Perfict Focusing System)

5 Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej 2 laboratoria do pracy w warunkach sterylnych, wyposażone w komory laminarne (Nuair), inkubatory z regulacja CO2 i O2 (Nuair), mikroskop odwrócony, wirówki, licznik komórek Countess Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems 7500) Inkubator z wytrząsaniem Excella E24 (New Brunswick Scientific)

6 Główna aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Spektrofotometr UV-Vis 50 Bio (Varian) Fluorescencyjny mikroskop odwrócony (Nikon) Fluorescencyjny czytnik mikropłytek Infinite F200 / M200 (Tecan)

7 Aparatura badawcza w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej System do analizy obrazu METAFER połączony z automatycznym mikroskopem Zeiss Źródło promieniowania X 250 kV (Xylon International Smart 200-E irradiator, Xylon, USA) System analizy obrazu – Comet Assay IV

8 metody hodowli komórkowych metody cytogenetyki klasycznej metody cytogenetyki molekularnej metody biologii molekularnej metody cytometryczne Metody badawcze stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej

9 Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Hodowle komórkowe in vitro (limfocyty krwi obwodowej człowieka, ludzkie i zwierzęce nowotworowe linie komórkowe, mutanty defektywne w genach odpowiedzialnych za naprawę DNA). Test aberracji chromosomowych, pozwalający na analizę strukturalnych i liczbowych uszkodzeń chromosomów. Test mikrojądrowy, pozwalający na analizę klastogennych (pęknięcia nici DNA) uszkodzeń DNA.

10 Test mikrojądrowy w wersji FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation), pozwalający na analizę aneugennych (utrata chromosomu/ów na skutek wadliwego działania wrzeciona podziałowego) uszkodzeń DNA. Metody immunofluorescencyjne, pozwalające na analizę struktur komórkowych (np. mikrotubul i wrzeciona podziałowego). Test klonogenny, pozwalający na analizę przeżywalności komórek i ich zdolność do tworzenia kolonii. Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej

11 Test kometowy (Comet assay), pozwalający na analizę poziomu uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach oraz na analizę kinetyki naprawy uszkodzonego DNA. Cytometria przepływowa, pozwalająca na Cytometria przepływowa, pozwalająca na wieloparametrową ocenę struktury i funkcji komórek oraz wydzielanych przez nie substancji. Test gamma-H2AX, pozwalający na analizę popromiennych ognisk naprawczych w uszkodzonym DNA. Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej

12 Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction) i Real Time PCR, pozwalające na powielania łańcuchów DNA oraz na określenie ilości matrycy użytej do reakcji, jak również ilości powstającego produktu. Metoda pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA (np.translokacji) Metoda m-FISH (multiplex fluorescence in situ hybridization), pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA (np.translokacji) Metoda RICA (, pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA w interfazalnych jądrach poprzez malowanie Metoda RICA (Rapid Interphase Chromosome Assay), pozwalająca na analizę uszkodzeń DNA w interfazalnych jądrach poprzez malowanie terytoriów chromosomowych przy pomocy hybrydyzacji in situ (FISH) Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej

13 Mikroskopia konfokalna, pozwalająca na uzyskanie wysokiej jakości obrazów, rekonstrukcji obrazów w trzech wymiarach oraz badania dynamiki procesów komórkowych (filmy poklatkowe) Główne metody badań stosowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Metody transfekcji ( Zastosowanie m. inn. białka GFP (ang. green fluorescent protein) Metody transfekcji (wprowadzenia obcego DNA lub RNA do komórki eukariotycznej. Zastosowanie m. inn. białka GFP (ang. green fluorescent protein) Metoda ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay), pozwalająca na wykrycie określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał

14 Projekty badawcze realizowane w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Rozwój metod zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energii Jądrowej. Projekt realizowany w ramach Strategicznego projektu badawczego: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energii jądrowej. (Projekt nr SP/J/6/143 339/11. Finansowanie z NCBiR Akredytacja procedury wyznaczania pochłoniętej dawki promieniowania gamma i w oparciu o pomiar częstości występowania chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej osoby narażonej oraz opracowanie założeń utworzenia sieci takich laboratoriów Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące zmian transkryptomu w komórkach krwi obwodowej. Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące metody przedwczesnej kondensacji chromatyny (PCC) połączonej z metodą hybrydyzacji in situ (FISH). Opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. (Projekt badawczo-rozwojowy nr UDA-POIG 01.03.01-14-054/09. Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Białko PGAM5 jako element sygnalizacji pomiędzy szlakiem odpowiedzi na stres oksydacyjny NRF2/KEAP1 a apoptozą i autofagią związaną z aktywacją kinazy ASK1. Sprawdzenie hipotezy i implikacje w chorobie Parkinsona. (Grant IUVENTUS PLUS ustanowiony MNiSW nr: IP2011052071 Fizykochemiczne oraz biochemiczne badania wybranych biologicznych przenośników tlenku azotu. Zależność między strukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną nitrozylowych kompleksów żelaza. (Projekt badawczy nr 2012/07/D/ST4/02177. Finansowanie z NCN. Analog Des-acyl Greliny jako nośnik radionuklidów i potencjalny radiofarmaceutyk (Projekt badawczy nr UMO- 2011/01/N/ST5/05580. Finansowanie z NCN

15 Plany badawcze Badanie komórkowych i molekularnych mechanizmów odpowiedzi komórek macierzystych na promieniowanie jonizujące, z uwzględnieniem różnych rodzajów promieniowania

16 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ główne kierunki badań Anna Lankoff Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google