Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie."— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie

2 Slajd 2 Konstrukcja ubezpieczenia Ubezpieczający Umowa ubezpieczenia Ubezpieczony Ubezpieczenie indywidualne

3 Slajd 3 Konstrukcja ubezpieczenia Dwa warianty ubezpieczenia Wariant Bezpieczny Wariant Bezpieczny Plus

4 Slajd 4 Wariant Bezpieczny Przedmiot ubezpieczenia Ruchomości domowe znajdujące się w domu lub lokalu mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi Stałe elementy domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym

5 Slajd 5 Wariant Bezpieczny Plus Przedmiot ubezpieczenia: Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami działki Usługi assistance

6 Slajd 6 Wariant Bezpieczny Zakres ubezpieczenia: Zdarzenia losowe Kradzież z włamaniem, rabunek (nie dot. zewnętrznych elementów anten satelitarnych) Wandalizm (nie dot. zewnętrznych elementów anten satelitarnych)

7 Slajd 7 Wariant Bezpieczny Dodatkowy zakres ubezpieczenia: Szyby okienne i drzwiowe od stłuczenia Koszty ratowania mienia i zapobieżenia szkodzie Szkody powstałe w skutek akcji ratowniczej Koszty rozbiórki i uprzątnięcia po szkodzie

8 Slajd 8 Wariant Bezpieczny Dodatkowy zakres ubezpieczenia Koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem Koszty wymiany zamków po rabunku kluczy Koszty usunięcia przyczyn awarii

9 Slajd 9 Wariant Bezpieczny Plus Zakres ubezpieczenia: Zdarzenia losowe (w tym katastrofa budowlana) Wandalizm

10 Slajd 10 Wariant Bezpieczny Plus Dodatkowy zakres ubezpieczenia: Koszty wymiany dokumentów po ich kradzieży Koszty składowania mienia Koszty zakupu nowych krzewów ozdobnych w miejsce zniszczonych wskutek pożaru w przypadku ubezpieczenia domu mieszkalnego

11 Slajd 11 Wariant Bezpieczny – OC w życiu prywatny Czynności życia prywatnego to w szczególności: użytkowanie domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, - również przez pomoc domową sprawowanie opieki na dziećmi oraz innymi członkami rodziny, za których czyny ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony

12 Slajd 12 Wariant Bezpieczny – OC w życiu prywatnym Czynności życia prywatnego cd.: użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, ogrodniczego, sprzętu do majsterkowania posiadanie zwierząt domowych i sprawowanie nad nimi opieki rekreacyjne uprawianie sportu

13 Slajd 13 Wariant Bezpieczny – OC w życiu prywatnym Dodatkowy zakres ubezpieczenia: Pokrycie kosztów postępowania sądowego lub pojednawczego

14 Slajd 14 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Ruchomości domowe: sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, muzyczny, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju – 100% SU przedmioty ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria – 20% SU

15 Slajd 15 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Ruchomości domowe cd.: papiery wartościowe – 10% SU, nie więcej niż 3.000,00 PLN mienie wypożyczone – 50% SU mienie związane z prowadzeniem warsztatów chałupniczych – 20% SU ruchomości domowe w pomieszczeniach przynależnych – 10% SU

16 Slajd 16 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Ruchomości domowe cd.: Rabunek poza lokalem / domem mieszkalnym – 10% SU Rabunek gotówki poza lokalem / domem mieszkalnym – 200,00 PLN

17 Slajd 17 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Stałe elementy: Lokalu lub domu jednorodzinnego – 100% SU Pomieszczeń przynależnych – 5% SU Oszklenie stolarki okiennej i drzwiowej – 2.000,00 PLN zewnętrzne elementy anten satelitarnych – 700,00 PLN

18 Slajd 18 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Inne: Przepięcia i przetężenia – 25% SU, nie więcej niż 5.000,00 PLN Zalanie z topniejącego śniegu lub lodu – 10% SU

19 Slajd 19 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Koszty dodatkowe: Koszty akcji ratowniczej – 100% SU danej grupy mienia Koszty rozbiórki i uprzątnięcia po szkodzie - 10% danej grupy mienia Koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem - 1.000,00 PLN

20 Slajd 20 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Koszty dodatkowe cd.: Koszty wymiany zamków do lokalu / domu mieszkalnego po rabunku kluczy – 100,00 PLN Koszty usunięcia przyczyn awarii – 1.500,00 PLN

21 Slajd 21 Wariant Bezpieczny – Suma gwarancyjna i limity OC SG – 10-krotność SU ruchomości domowych i stałych elementów, nie więcej niż 200.000,00 PLN Koszty postępowania sądowego lub pojednawczego – do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach – nie więcej niż 100% SG

22 Slajd 22 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Stałe elementy działki – 5.000,00 PLN Inne: Przepięcia i przetężenia – 5% SU, nie więcej niż 10.000,00 PLN Pękanie mrozowe – 1.000,00 PLN Katastrofa budowlana – 50% SU, nie więcej niż 300.000,00 PLN Powódź – 30% SU, nie więcej niż 100.000,00 PLN

23 Slajd 23 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Inne.: Wandalizm – 10% SU Zalanie z topniejącego śniegu lub lodu – 10% SU

24 Slajd 24 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Koszty dodatkowe: Koszty akcji ratowniczej – 100% SU danej grupy mienia Koszty rozbiórki i uprzątnięcia po szkodzie - 10% danej grupy mienia Koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem - 2.000,00 PLN

25 Slajd 25 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Koszty dodatkowe Koszty wymiany zamków do lokalu / domu mieszkalnego po rabunku kluczy – 300,00 PLN Koszty usunięcia przyczyn awarii – 2.500,00 PLN Koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku – 1.000,00 PLN

26 Slajd 26 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Koszty dodatkowe: Koszty składowania – 10% SU Koszty zakupu krzewów ozdobnych– 1.000,00 PLN

27 Slajd 27 Zabezpieczenia mienia Zabezpieczenie mienia w zakresie od zdarzeń losowych Zabezpieczenie mienia w zakresie od kradzieży z włamaniem

28 Slajd 28 Ustalenie wysokości odszkodowania Ruchomości domowe i stałe elementy: - wartość nowej albo koszt naprawy Lokal mieszkalny -szkoda całkowita wartość rynkowa, - pozostałe przypadki wartość rzeczywista Dom mieszkalny: -wiek do 15 lat – wartość nowa -wiek powyżej 15 lat – wartość rzeczywista

29 Slajd 29 Wyłączenia przedmiotowe Akta, rękopisy, programy komputerowe, zbiory danych; Srebro, złoto, platyna w złomie i sztabkach, a także nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale) nie stanowiące wyrobu użytkowego;

30 Slajd 30 Wyłączenia przedmiotowe trofea myśliwskie, broń wszelkiego rodzaju; paliwa napędowe, płyny łatwopalne; zbiory, kolekcje, dzieła sztuki, antyki; przedmioty występujące w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe;

31 Slajd 31 Wyłączenia przedmiotowe ruchomości domowe i stałe elementy: znajdujące się na balkonach, tarasach, loggiach, wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez Ubezpieczonego.

32 Slajd 32 Istotne wyłączenia Brak odpowiedzialności za szkody: –powstałe w domu mieszkalnym: znajdującym się w stadium budowy, przebudowy, modernizacji, za wyjątkiem przeprowadzania bieżących prac konserwacyjnych, przeznaczonym do rozbiórki, nie nadającym się do zamieszkania lub użytkowania ze względu na stan techniczny tj. nie spełnienie zasad: bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego lub użytkowania;

33 Slajd 33 Istotne wyłączenia –powstałe w domach mieszkalnych i lokalach, dla których nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na Ubezpieczonego nałożony został obowiązek uzyskania takiego pozwolenia; –powstałe we wszelkiego rodzaju domkach letniskowych

34 Slajd 34 Istotne wyłączenia –o charakterze defektów estetycznych, polegające na pomalowaniu (np.: graffiti), poplamieniu, zadrapaniu, zmianie barwy lub odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonego mienia i innych drobnych uszkodzeniach, które nie mają wpływu na jego funkcjonalność

35 Slajd 35 Istotne wyłączenia –będące bezpośrednim bądź pośrednim następstwem powodzi, w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami;

36 Slajd 36 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią Zgodnie z ustawą: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

37 Slajd 37 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią c)obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne;

38 Slajd 38 Usługi Assistance Plus

39 Slajd 39 Assistance Plus Pomoc w domu Pomoc PC Pomoc AGD Pomoc RTV Pomoc Teleopieka Pomoc Medyczna Infolinia remontowo-budowlana, o służbach użyteczności publicznej, usługodawcach

40 Slajd 40 Assistance Plus – Pomoc w domu -Pomoc interwencyjna specjalisty: -Ślusarza -Hydraulika -Technika usług grzewczych i klimatyzacyjnych -Elektryka -Dekarza -Szklarza -Stolarza

41 Slajd 41 Assistance Plus – Pomoc w domu -Pomoc interwencyjna w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie: -transport ocalałego mienia, -przechowanie ocalałego mienia, -dozór ocalałego mienia, -transport powrotny ocalałego mienia -transport osób -zakwaterowanie osób w hotelu

42 Slajd 42 Assistance Plus – Pomoc PC, AGD, RTV PC – sprzęt nie starszy niż 5 lat AGD – sprzęt nie starszy niż 8 lat RTV – sprzęt nie starszy niż 8 lat

43 Slajd 43 Assistance Plus – Pomoc Teleopieka Organizacja i pokrycie kosztów instalacji terminalna alarmowego Czas trwania usługi 60 dni

44 Slajd 44 Assistance Plus – Pomoc Medyczna Zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia leków Zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Zorganizowanie wizyt lekarskich w przypadku nagłego zachorowania

45 Slajd 45 Assistance Plus – Infolinia Infolinia Remontowo-budowalna Infolinia o służbach użyteczności publicznej Infolinia o Usługodawcach Infolinia o procedurze postepowania w przypadku kradzieży kart płatniczych, telefonu, dokumentów

46 Slajd 46 Assistance Plus – Limity odpowiedzialności Świadczenie ASSISTANCELimity Interwencja specjalisty tj. ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza (bez kosztu części zamiennych i materiałów). 600 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe Transport osób Cena biletu PKP lub autobusowego Transport mienia (samochodem o ładowności do 3,5 tony) 400 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe Przechowywanie mienia500 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe Dozór mienia500 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe Zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. trzygwiazdkowym 200 zł na osobę, max 3 doby, max 2 razy w roku kalendarzowym

47 Slajd 47 Assistance Plus – Limity odpowiedzialności Naprawa sprzętu RTV (bez kosztu części zamiennych i materiałów) 500 zł na awarię, max 2 razy w roku kalendarzowym Naprawa sprzętu AGD (bez kosztu części zamiennych i materiałów) 500 zł na awarię, max 2 razy w roku kalendarzowym Naprawa sprzętu PC (bez kosztu części zamiennych i materiałów) 500 zł na awarię, max 2 razy w roku kalendarzowym Pomoc Tele-opiekaInstalacja terminala na 60 dni na zdarzenie ubezpieczeniowe Pomoc medyczna – dostarczenie leków300 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe max 2 razy w roku kalendarzowym Pomoc medyczna – organizacja i pokrycie kosztów wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku 600 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe max 2 razy w roku kalendarzowym

48 Slajd 48 Assistance Plus – Limity odpowiedzialności Pomoc medyczna – organizacja wizyt lekarskich po nagłym zachorowaniu Bez limitu Infolinia Remontowo – BudowlanaBez limitu Infolinia o Służbach Użyteczności PublicznejBez limitu Infolinia o UsługodawcachBez limitu Informacje o procedurze postępowania w przypadku kradzieży kart płatniczych, telefonu, dokumentów Bez limitu

49 Slajd 49 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google