Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza przyczyn wypadków W województwie lubuskim w 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza przyczyn wypadków W województwie lubuskim w 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Analiza przyczyn wypadków W województwie lubuskim w 2013 roku
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze   ul. Gen. Józefa Bema 44, Zielona Góra tel.: (68) do 07, Informacja , fax Analiza przyczyn wypadków W województwie lubuskim w 2013 roku „Upadki i poślizgnięcia to Główne przyczyny wypadków w gospodarstwach rolnych”

2 Liczba wypadków zgłoszonych w latach 2009 – 2013

3 Zestawienie zgłoszonych wypadków wg sposobu zgłoszenia w 2013 roku

4 Terminowość zgłaszania wypadków

5 Zestawienie liczbowe zgłoszeń wypadkowych wg uprawnionych

6 Lp. Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych Liczba gospodarstw, w których doszło do wypadku 1 0,00 - 1,00 10 2 1,01 - 5,00 71 3 5,01- 10,00 61 4 10,01- 15,00 38 5 15,01- 20,00 24 6 20,01-30,00 28 7 30,01-40,00 15 8 40,01-50,00 9 50,01-100,00 19 100,01-150,00 11 150,01-300,00 12 300,01-600,00 13 600,01-999,00 14 999,01 i więcej Ogółem: 283 Powierzchnie i profil produkcji gospodarstw, w których zgłoszono wypadki Większość zdarzeń wypadkowych miała miejsce w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha fizycznych (25 %) i od 5 do 10 ha fizycznych (22 %) o mieszanym profilu produkcji (52 %).

7 Liczba gospodarstw, w których doszło do wypadku
Profil produkcji: Liczba gospodarstw, w których doszło do wypadku roślinna 95 zwierzęca 27 działy specjalne 7 mieszana 147 sadownicze 2 Sprawy, w których nie ustalono wielkości gospodarstwa i profilu produkcji (sprawy w toku postępowania) 5 Profil produkcji gospodarstw, w których zgłoszono wypadki w roku

8 Udział wypadków z uszczerbkiem powyżej 60% jest na poziomie 1 %.
Większość wypadków ( 43 %) spowodowała uszczerbki na zdrowiu nieprzekraczające 5%. Udział wypadków z uszczerbkiem powyżej 60% jest na poziomie %. Wskutek wypadku przy pracy rolniczej niezdolność do samodzielnej egzystencji w 2013 roku orzeczono w 1 przypadku, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 100%. rok ogółem Do 5 % % % % % Powyże j 60 % Liczba poszk odowa nych z niezdo lności ą do samod zielnej egzyst encji 2011 164 70 54 31 6 1 2 2012 225 10 4 81 37 3 2013 192 85 72 24 7

9 Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań zmniejszyła się o (15 %) z 225 w roku do 192 w roku Nastąpił spadek wypłaconych odszkodowań, w których orzeczono % uszczerbek na zdrowiu, w przedziałach do 5 %, od 6-10% % oraz % Wzrost wypłaconych odszkodowań nastąpił w przedziałach od % i w przedziale „powyżej 60%”.

10 Wskaźnik wypadkowości w województwie lubuskim.
rok Ilość decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie w danym roku Przeciętna liczba ubezpieczonych w roku Wskaźnik wypadkowości 2009 228 20549 11,7 2010 194 20055 9,7 2011 164 19585 8,4 2012 225 19200 2013 192 18931 10,2 Liczba wypadków na ubezpieczonych w latach (wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań)

11 W KRUS OR w Zielonej Górze, wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2013 roku wyniósł 10, i spadł w stosunku do wskaźnika w 2012 roku, o 1,5.

12 Wypadki śmiertelne. W 2013 roku nie wypłacono jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. rok 2009 2010 2011 2012 2013 Liczba wypadków śmiertelnych 2 1 % w wydanych decyzjach przyznających 0,9 % 1% 0,6 % 0%

13 Choroby zawodowe OR KRUS w Zielonej Górze
W 2013 roku OR zarejestrował 6 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Ilość wniosków uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego i zwiększyła się o 5. Decyzję podjęto wobec 6 spraw, odmownie rozpatrzono 1 wniosek w związku z brakiem uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, a w 5 sprawach wypłacono jednorazowe odszkodowanie. OR KRUS w Zielonej Górze 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2 4 1 6

14 Liczba chorób zawodowych w grupach wiekowych i płci
Wyszczególnienie razem Liczba chorób zawodowych w grupach wiekowych i płci <18 18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 i więcej kobiety a 3 1 2 mężczyźni Orzeczony uszczerbek na zdrowiu w % Choroby zakaźne lub pasożytnicze (borelioza) Schorzenia układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji toksycznych do 5% 1 6-10 % 2 Alergiczny nieżyt górnych dróg oddechowych 11-20% 21-30 % 31- 60% astma oskrzelowa >60 % Ogółem 3

15 W oparciu o aplikację WypRol służącą do ewidencji i analizy wypadków osób ubezpieczonych w KRUS OR w Zielonej Górze, przeprowadzono analizę przyczyn i okoliczności wypadków, w których zakończono postępowanie dowodowe w 2013 roku.

16 najczęściej do wypadków dochodziło
na terenie podwórka i obejścia gospodarstwa rolnego (w 2013 roku 115 wypadków na 227 w których dokonano oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem, co stanowi 50,66%) oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, budynkach gospodarczych i inwentarskich (60 wypadków, co stanowi 26,43 %) jak również na polach i łąkach ( 37 wypadków co stanowi 16,3%).

17 Najliczniej wypadki występowały podczas prac związanych z:
- obsługą zwierząt podczas karmienia, dojenia, higieny, czyszczenia (50-22,03%) - przemieszczanie się bez obciążenia (do i z miejsca) (30 – 13,22%) - chodzenie z przenoszeniem (w rękach, na barkach) (28- 12,33%) - remont maszyn rolniczych (23 – 10,13%).

18 Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń stanowiły 36,56% wszystkich, w których zakończono postępowanie dowodowe. Najwięcej wypadków odnotowano podczas użytkowania, ciągników rolniczych (25 – 11 %), przyczep transportowych (16 – 7%), oraz pilarek tarczowych (12 – 5%).

19 Najczęściej wypadki zdarzały się w godzinach popołudniowych (45,8%), w soboty (17,18%), czwartki (16,3%) i środy (15,42%).

20 Wskutek wypadków przy pracy rolniczej najczęściej dochodziło do urazów kończyn dolnych (45,37%) i kończyn górnych (42,29%).

21 Zestawienie wypadków wg kategorii przyczyn w 2013 roku
kod Kategoria przyczyn Liczba wypadków I Niewłaściwy stan maszyn, urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych 30 II Niewłaściwa organizacja pracy 177 III Stan psychofizyczny rolnika, nie zapewniający bezpiecznego wykonania pracy 6 IV Nieprawidłowe postępowanie rolnika spowodowane: 9 V Inne przyczyny 5 ogółem 227

22 Przyczyny wypadków w 2013 roku
lp Przyczyna: Liczba Udział % 1 Zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne) 58 25,55 2 Reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia głosem, wymuszona pozycja ciał 19 8,40 3 Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych 12 5,30 4 Inne niewymienione albo nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy 11 4,85 5 Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi 6 Brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze 7 Nieprawidłowo skonstruowane drabiny (brak zabezpieczeń przed przechyłem i osunięciem, zły rozstaw szczebli itp.) 3,08 8 Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 9 Reakcja zwierząt na niewłaściwe warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów) 2,64 10 Wady konstrukcyjne (budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe itp.) 2,20 Brak Lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia 1,76 Nadmierna eksploatacja (używanie starych i wyeksploatowanych maszyn, narzędzi oraz urządzeń) 13 Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy 14 Niestosowanie drabin, podestów itp. Przy pracach na wysokości 15 Inne niewymienione Lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się 16 Niewłaściwy sposób obsługi 17 Używanie niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem 1,32 18 Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych Nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone Lub źle wydzielone oraz nieuprzątnięte ciągi komunikacyjne) 20 Niewłaściwe zabezpieczenie maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju i w ruchu 21 Nieużywanie środków ochrony indywidualnej 22 Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia 23 Nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna

23 cd. przyczyn wypadków w 2013 roku
24 Nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie 3 1,32 25 Wady konstrukcyjne 2 0,88 26 Nieodpowiednia wytrzymałość 27 Zły stan techniczny budynków spowodowany brakiem Lub niewłaściwą konserwacją, brakiem remontów itp. 28 Wykonywanie pracy niezgodnie z zasadami BHP 29 Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 30 Nieprawidłowe ułożenie ładunku, brak zabezpieczenia ładunku przed osunięciem i upadkiem ze środka transportu 31 Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu maszyn, urządzeń i narzędzi 32 Nieużywanie urządzeń zabezpieczających 33 Narwistość, agresja zwierząt 34 Niewłaściwe tempo pracy, pośpiech 35 Warunki atmosferyczne 36 Inne niewymienione Lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją 1 0,44 37 Brak środków ochrony indywidualnej 38 Nieużywanie ubrań roboczych 39 Nieużywanie innych ochron 40 Nieprawidłowe metody poskramiania 41 Przechodzenie, przejeżdżanie Lub przebywanie w miejscu niedozwolonym 42 Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się czy nie ma niebezpieczeństwa 43 Działanie skrajnych temperatur 44 Naruszenie przepisów ruchu drogowego przez innego użytkownika dróg 46 Inne (żarty, bójki, pobicia, itp.) 227 100

24 Przyczyny wypadków w 2013 roku

25 Zestawienie wypadków według grup zdarzeń Sprawy zakończone w okresie od r. do r. Grupa wypadkowa Liczba wypadków % udział Upadek osób- 02 112 49,34 Upadek przedmiotów – 03 24 10,57 Zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami – 04 17 7,49 Uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie Lub ręcznie – 05 1 0,44 Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu – 06 2 0,88 Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń – 07 28 12,33 Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta – 08 32 14,1 Pożar, wybuch, działanie sił przyrody – 09 Działanie skrajnych temperatur – 10 Działanie materiałów szkodliwych – 11 0,00 Nagłe zachorowanie – 12 Inne zdarzenia – 13 6 2,64 227 100,00

26 KRUS i PIP Działania prewencyjne Loga kampanii
KRUS i PIP prowadzą wiele działań zmierzających do zminimalizowania wypadków w rolnictwie między innymi poprzez kampanie informacyjne upowszechniające wiedzę o zagrożeniach zawodowych rolników i przeciwdziałaniu ryzyku ich wystąpienia.

27 List Prezesa KRUS do rolników Logo kampanii
Kampanie, informujące o istniejących zagrożeniach i przeciwdziałanie ryzyku ich wystąpienia List Prezesa KRUS do rolników Logo kampanii

28 Upadki osób to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych,
którym ulegają rolnicy Główne przyczyny tych wypadków to: › zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, › używanie nieodpowiedniego obuwia, › nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, › brak odpowiednich przejść i obejść, › bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych › niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości, › niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny, › brak poręczy i barierek przy schodach, › zbyt wysokie i nieoznakowane progi, › niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, › przebywanie na ładunkach podczas transportu. Przyczyną wielu wypadków jest również niewłaściwe tempo pracy (pośpiech), niedostateczna koncentracja, nadmierny wysiłek fizyczny.

29 Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku między innymi poprzez:
Zachowuj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie. Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej. Używaj maszyn wyposażonych w mocne dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Wchodź i schodź z nich przodem do maszyny. Przestrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo- budowlanych w gospodarstwie. Prace na wysokościach wykonuj na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami. Używaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodów. Stosuj odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości. Zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub barierkami. Nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunku. Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestresowany. Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku między innymi poprzez:

30 Działalność prewencyjna Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze polega również na:
upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez: szkolenia, spotkania i pogadanki (przeprowadzono ich 64 dla 2218 rolników i ich dzieci oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim); konkursy wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym (16 konkursów dla 281 rolników, sołtysów i innych osób mieszkających na wsi), olimpiady wiedzy o bhp dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz konkursy testowe, plastyczne dla dzieci (24 konkursy z udziałem 1327 uczniów, w tym 133 uczniów szkół średnich o profilu rolniczym); konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne (6, w których uczestniczyło 74 zgłoszone gospodarstwa); przeglądy gospodarstw i prac polowych, podczas których zwizytowano 49 gospodarstw; instruktaż dla poszkodowanych rolników i członków ich rodzin podczas powadzenia postępowania powypadkowego; pokazy bezpiecznej pracy udział w imprezach masowych dla rolników; stoiska i punkty informacyjne KRUS (25 stoisk- odwiedziło 1178 osób); przekazywanie i prezentowanie materiałów popularyzatorskich (broszury, poradniki, ulotki, kalendarze, filmy, plakaty, materiały dla dzieci);

31 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa życia i pracy na wsi.
Przeprowadzenie wielu działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym rolników było wynikiem współpracy KRUS OR w Zielonej Górze z wieloma instytucjami, takimi jak: - Państwową Inspekcją Pracy w Zielonej Górze, - Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku, - Lubuskim Urzędem Marszałkowskim, - Lubuską Izbą Rolniczą, - Państwową Strażą Pożarną, - z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, - urzędami gmin, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie, w Kamieniu Małym i w Bobowicku - szkołami podstawowymi.

32 rehabilitacja W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, między innymi w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje nieodpłatnie na rehabilitację leczniczą

33 dodatkowo, rehabilitację osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Profil rehabilitacji leczniczej w KRUS wynika ze specyfiki schorzeń zawodowych rolników i obejmuje: rehabilitację schorzeń narządów układu ruchu, z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii; dodatkowo, rehabilitację osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

34 O skierowanie na 21-turnus rehabilitacyjny mogą wnioskować w Kasie osoby, które spełniają jeden z warunków: są obowiązkowo ubezpieczone w KRUS są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (na wniosek, w pełnym zakresie) co najmniej od 18 miesięcy przed złożeniem wniosku uległy wypadkowi przy pracy rolniczej, mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej, zachowując zdolność do samodzielnej egzystencji.

35 Podstawą skierowania jest:
Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, koszty zakwaterowania i wyżywienia, Podstawą skierowania jest: prawomocne orzeczenie lekarza-rzeczoznawcy Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o skierowanie, sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta. Pacjent może otrzymać zwrot poniesionych kosztów na dojazd do zakładu rehabilitacji w jedną stronę najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej, po udokumentowaniu kosztów.

36 Położone są w miejscowościach uzdrowiskowych lub o bodźcowym klimacie.
Centra i Ośrodki Rehabilitacji Rolników KRUS Mają status samodzielnych publicznych z.o.z. Położone są w miejscowościach uzdrowiskowych lub o bodźcowym klimacie.

37 CRR Horyniec Zdrój recepcja Gabinety zabiegowe www.crr-horyniec.pl
„Wodny Świat”

38 CRR KRUS Iwonicz Zdrój gabinet zabiegowy kryty basen recepcja
kryty basen recepcja

39 CRR KRUS w Jedlcu Sala gimnastyczna

40 Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny
Teresin Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny Recepcja stołówka

41 CRR Szklarska Poręba Kryty basen www.crrkrus.pl

42 Świnoujście Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
Ośrodek oddalony jest ok. 500 m od plaży kawiarenka

43 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu

44 Dziękuję za uwagę Sporządziła Izabela Madziar KRUS OR w Zielonej Górze


Pobierz ppt "Analiza przyczyn wypadków W województwie lubuskim w 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google