Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 ROKU UPADKI I POŚLIZGNIĘCIA TO GŁÓWNE PRZYCZYNY WYPADKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Kasa Rolniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 ROKU UPADKI I POŚLIZGNIĘCIA TO GŁÓWNE PRZYCZYNY WYPADKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Kasa Rolniczego."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 ROKU UPADKI I POŚLIZGNIĘCIA TO GŁÓWNE PRZYCZYNY WYPADKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra tel.: (68) 452-31-00 do 07, Informacja 452-31-01, fax 452-31-10 www.krus.gov.pl, e-mail: zielonagora@krus.gov.pl

2 Liczba wypadków zgłoszonych w latach 2009 – 2013

3 Zestawienie zgłoszonych wypadków wg sposobu zgłoszenia w 2013 roku

4 Terminowość zgłaszania wypadków

5 Zestawienie liczbowe zgłoszeń wypadkowych wg uprawnionych

6 Powierzchnie i profil produkcji gospodarstw, w których zgłoszono wypadki Większość zdarzeń wypadkowych miała miejsce w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha fizycznych (25 %) i od 5 do 10 ha fizycznych (22 %) o mieszanym profilu produkcji (52 %). Lp.Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych Liczba gospodarstw, w których doszło do wypadku 10,00 - 1,0010 21,01 - 5,00 71 35,01- 10,00 61 410,01- 15,0038 515,01- 20,0024 620,01-30,0028 730,01-40,0015 840,01-50,0010 950,01-100,0019 10100,01-150,002 11150,01-300,003 12300,01-600,002 13600,01-999,000 14999,01 i więcej0 Ogółem:283

7 Profil produkcji gospodarstw, w których zgłoszono wypadki w 2013 roku Profil produkcji: Liczba gospodarstw, w których doszło do wypadku roślinna95 zwierzęca27 działy specjalne7 mieszana147 sadownicze2 Sprawy, w których nie ustalono wielkości gospodarstwa i profilu produkcji (sprawy w toku postępowania) 5

8 Większość wypadków ( 43 %) spowodowała uszczerbki na zdrowiu nieprzekraczające 5%. Udział wypadków z uszczerbkiem powyżej 60% jest na poziomie 1 %. Wskutek wypadku przy pracy rolniczej niezdolność do samodzielnej egzystencji w 2013 roku orzeczono w 1 przypadku, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 100%. rokogółem Do 5 % 6 - 10 % 11 - 20 % 21 - 30 % 31 - 60 % Powyżej 60 % Liczba poszk odowa nych z niezdo lności ą do samod zielnej egzyst encji 20111647054316121 2012225 10 4 81370300 20131928572247311

9 Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań zmniejszyła się o 33 (15 %) z 225 w roku 2012 do 192 w roku 2013. Nastąpił spadek wypłaconych odszkodowań, w których orzeczono % uszczerbek na zdrowiu, w przedziałach do 5 %, od 6-10% % oraz 21- 30%. Wzrost wypłaconych odszkodowań nastąpił w przedziałach od 21-30 % i w przedziale powyżej 60%.

10 Wskaźnik wypadkowości w województwie lubuskim. Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych w latach 2009-2013 (wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań) rok Ilość decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie w danym roku Przeciętna liczba ubezpieczonych w roku Wskaźnik wypadkowości 20092282054911,7 2010194200559,7 2011164195858,4 20122251920011,7 20131921893110,2

11 W KRUS OR w Zielonej Górze, wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2013 roku wyniósł 10,2 i spadł w stosunku do wskaźnika w 2012 roku, o 1,5.

12 Wypadki śmiertelne. W 2013 roku nie wypłacono jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. rok20092010201120122013 Liczba wypadków śmiertelnych 22100 % w wydanych decyzjach przyznających 0,9 %1%0,6 %0%

13 Choroby zawodowe W 2013 roku OR zarejestrował 6 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Ilość wniosków uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego i zwiększyła się o 5. Decyzję podjęto wobec 6 spraw, odmownie rozpatrzono 1 wniosek w związku z brakiem uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, a w 5 sprawach wypłacono jednorazowe odszkodowanie. OR KRUS w Zielonej Górze 2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok 24416

14 Liczba chorób zawodowych w grupach wiekowych i płci Wyszczególnienierazem Liczba chorób zawodowych w grupach wiekowych i płci <1818-1920-2930-3940-4950-5960-6465 i więcej kobietya3000 0 1 200 mężczyźnia200000200 Orzeczony uszczerbek na zdrowiu w % Choroby zakaźne lub pasożytnicze (borelioza) Schorzenia układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji toksycznych do 5% 10 6-10 % 2 1 Alergiczny nieżyt górnych dróg oddechowych 11-20% 0 0 21-30 % 0 0 31- 60% 0 1 astma oskrzelowa >60 % 0 0 Ogółem 32

15 W OPARCIU O APLIKACJĘ WYPROL SŁUŻĄCĄ DO EWIDENCJI I ANALIZY WYPADKÓW OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS OR W ZIELONEJ GÓRZE, PRZEPROWADZONO ANALIZĘ PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW, W KTÓRYCH ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE DOWODOWE W 2013 ROKU.

16 najczęściej do wypadków dochodziło na terenie podwórka i obejścia gospodarstwa rolnego (w 2013 roku 115 wypadków na 227 w których dokonano oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem, co stanowi 50,66%) oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, budynkach gospodarczych i inwentarskich (60 wypadków, co stanowi 26,43 %) jak również na polach i łąkach ( 37 wypadków co stanowi 16,3%).

17 Najliczniej wypadki występowały podczas prac związanych z: - obsługą zwierząt podczas karmienia, dojenia, higieny, czyszczenia (50-22,03%) - przemieszczanie się bez obciążenia (do i z miejsca) (30 – 13,22%) - chodzenie z przenoszeniem (w rękach, na barkach) (28- 12,33%) - remont maszyn rolniczych (23 – 10,13%).

18 Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń stanowiły 36,56% wszystkich, w których zakończono postępowanie dowodowe. Najwięcej wypadków odnotowano podczas użytkowania, ciągników rolniczych (25 – 11 %), przyczep transportowych (16 – 7%), oraz pilarek tarczowych (12 – 5%).

19 Najczęściej wypadki zdarzały się w godzinach popołudniowych (45,8%), w soboty (17,18%), czwartki (16,3%) i środy (15,42%).

20 Wskutek wypadków przy pracy rolniczej najczęściej dochodziło do urazów kończyn dolnych (45,37%) i kończyn górnych (42,29%).

21 Zestawienie wypadków wg kategorii przyczyn w 2013 roku kodKategoria przyczyn Liczba wypadków I Niewłaściwy stan maszyn, urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych 30 II Niewłaściwa organizacja pracy 177 III Stan psychofizyczny rolnika, nie zapewniający bezpiecznego wykonania pracy 6 IV Nieprawidłowe postępowanie rolnika spowodowane: 9 V Inne przyczyny 5 ogółem 227

22 Przyczyny wypadków w 2013 roku lpPrzyczyna:LiczbaUdział % 1 Zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne) 5825,55 2 Reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia głosem, wymuszona pozycja ciał 198,40 3 Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych 125,30 4 Inne niewymienione albo nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy 114,85 5 Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi 114,85 6 Brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze 114,85 7 Nieprawidłowo skonstruowane drabiny (brak zabezpieczeń przed przechyłem i osunięciem, zły rozstaw szczebli itp.) 73,08 8 Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 73,08 9 Reakcja zwierząt na niewłaściwe warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów) 62,64 10 Wady konstrukcyjne (budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe itp.) 52,20 11Brak Lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia 41,76 12Nadmierna eksploatacja (używanie starych i wyeksploatowanych maszyn, narzędzi oraz urządzeń) 41,76 13Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy 41,76 14Niestosowanie drabin, podestów itp. Przy pracach na wysokości 41,76 15Inne niewymienione Lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się 41,76 16Niewłaściwy sposób obsługi 41,76 17Używanie niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem 31,32 18Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 31,32 19 Nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone Lub źle wydzielone oraz nieuprzątnięte ciągi komunikacyjne) 31,32 20Niewłaściwe zabezpieczenie maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju i w ruchu 31,32 21Nieużywanie środków ochrony indywidualnej 31,32 22Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia 31,32 23Nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna 31,32

23 cd. przyczyn wypadków w 2013 roku 24Nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie 31,32 25Wady konstrukcyjne 20,88 26Nieodpowiednia wytrzymałość 20,88 27 Zły stan techniczny budynków spowodowany brakiem Lub niewłaściwą konserwacją, brakiem remontów itp. 20,88 28Wykonywanie pracy niezgodnie z zasadami BHP 20,88 29Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 20,88 30 Nieprawidłowe ułożenie ładunku, brak zabezpieczenia ładunku przed osunięciem i upadkiem ze środka transportu 20,88 31Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu maszyn, urządzeń i narzędzi 20,88 32Nieużywanie urządzeń zabezpieczających 20,88 33Narwistość, agresja zwierząt 20,88 34Niewłaściwe tempo pracy, pośpiech 20,88 35Warunki atmosferyczne 20,88 36Inne niewymienione Lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją 10,44 37Brak środków ochrony indywidualnej 10,44 38Nieużywanie ubrań roboczych 10,44 39Nieużywanie innych ochron 10,44 40Nieprawidłowe metody poskramiania 10,44 41Przechodzenie, przejeżdżanie Lub przebywanie w miejscu niedozwolonym 10,44 42Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się czy nie ma niebezpieczeństwa 10,44 43Działanie skrajnych temperatur 10,44 44Naruszenie przepisów ruchu drogowego przez innego użytkownika dróg 10,44 46Inne (żarty, bójki, pobicia, itp.) 10,44 227100

24 Przyczyny wypadków w 2013 roku

25 Grupa wypadkowa Liczba wypadków % udział Upadek osób- 0211249,34 Upadek przedmiotów – 032410,57 Zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami – 04 177,49 Uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie Lub ręcznie – 05 10,44 Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu – 06 20,88 Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń – 07 2812,33 Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta – 08 3214,1 Pożar, wybuch, działanie sił przyrody – 0910,44 Działanie skrajnych temperatur – 1020,88 Działanie materiałów szkodliwych – 1100,00 Nagłe zachorowanie – 1220,88 Inne zdarzenia – 1362,64 227100,00 Zestawienie wypadków według grup zdarzeń Sprawy zakończone w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

26 Działania prewencyjne Loga kampanii KRUS i PIP prowadzą wiele działań zmierzających do zminimalizowania wypadków w rolnictwie między innymi poprzez kampanie informacyjne upowszechniające wiedzę o zagrożeniach zawodowych rolników i przeciwdziałaniu ryzyku ich wystąpienia. KRUS i PIP

27 List Prezesa KRUS do rolników List Prezesa KRUS do rolników Logo kampanii Kampanie, informujące o istniejących zagrożeniach i przeciwdziałanie ryzyku ich wystąpienia

28 zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, używanie nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak odpowiednich przejść i obejść, bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości, niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny, brak poręczy i barierek przy schodach, zbyt wysokie i nieoznakowane progi, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, przebywanie na ładunkach podczas transportu. Przyczyną wielu wypadków jest również niewłaściwe tempo pracy (pośpiech), niedostateczna koncentracja, nadmierny wysiłek fizyczny. Główne przyczyny tych wypadków to: Upadki osób to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych, którym ulegają rolnicy

29 Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku między innymi poprzez: Zachowuj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie. Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej. Używaj maszyn wyposażonych w mocne dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Wchodź i schodź z nich przodem do maszyny. Przestrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo- budowlanych w gospodarstwie. Prace na wysokościach wykonuj na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami. Używaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodów.Stosuj odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości.Zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub barierkami.Nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunku.Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestresowany.

30 Działalność prewencyjna Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze polega również na: upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez: szkolenia, spotkania i pogadanki (przeprowadzono ich 64 dla 2218 rolników i ich dzieci oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim); konkursy wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym (16 konkursów dla 281 rolników, sołtysów i innych osób mieszkających na wsi), olimpiady wiedzy o bhp dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz konkursy testowe, plastyczne dla dzieci (24 konkursy z udziałem 1327 uczniów, w tym 133 uczniów szkół średnich o profilu rolniczym); konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne (6, w których uczestniczyło 74 zgłoszone gospodarstwa); przeglądy gospodarstw i prac polowych, podczas których zwizytowano 49 gospodarstw; instruktaż dla poszkodowanych rolników i członków ich rodzin podczas powadzenia postępowania powypadkowego; pokazy bezpiecznej pracy udział w imprezach masowych dla rolników; stoiska i punkty informacyjne KRUS (25 stoisk- odwiedziło 1178 osób); przekazywanie i prezentowanie materiałów popularyzatorskich (broszury, poradniki, ulotki, kalendarze, filmy, plakaty, materiały dla dzieci);

31 Wsp ó łpraca z instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa życia i pracy na wsi. Przeprowadzenie wielu działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym rolnik ó w było wynikiem wsp ó łpracy KRUS OR w Zielonej G ó rze z wieloma instytucjami, takimi jak: - Państwową Inspekcją Pracy w Zielonej G ó rze, - Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku, - Lubuskim Urzędem Marszałkowskim, - Lubuską Izbą Rolniczą, - Państwową Strażą Pożarną, - z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, - urzędami gmin, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej G ó rze - Zesp ó ł Szk ó ł Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie, w Kamieniu Małym i w Bobowicku - szkołami podstawowymi.

32 rehabilitacja W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, między innymi w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje nieodpłatnie na rehabilitację leczniczą

33 Profil rehabilitacji leczniczej w KRUS wynika ze specyfiki schorzeń zawodowych rolników i obejmuje: rehabilitację schorzeń narządów układu ruchu, z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii; dodatkowo, rehabilitację osób z chorobami układu sercowo- naczyniowego.

34 są obowiązkowo ubezpieczone w KRUS są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (na wniosek, w pełnym zakresie) co najmniej od 18 miesięcy przed złożeniem wniosku uległy wypadkowi przy pracy rolniczej, mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej, zachowując zdolność do samodzielnej egzystencji. są obowiązkowo ubezpieczone w KRUS są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (na wniosek, w pełnym zakresie) co najmniej od 18 miesięcy przed złożeniem wniosku uległy wypadkowi przy pracy rolniczej, mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej, zachowując zdolność do samodzielnej egzystencji. O skierowanie na 21-turnus rehabilitacyjny mogą wnioskować w Kasie osoby, które spełniają jeden z warunków:

35 Pacjent może otrzymać zwrot poniesionych kosztów na dojazd do zakładu rehabilitacji w jedną stronę najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej, po udokumentowaniu kosztów. Podstawą skierowania jest: Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, koszty zakwaterowania i wyżywienia, prawomocne orzeczenie lekarza-rzeczoznawcy Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o skierowanie, sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta.

36 Centra i Ośrodki Rehabilitacji Rolników KRUS Mają status samodzielnych publicznych z.o.z. Położone są w miejscowościach uzdrowiskowych lub o bodźcowym klimacie.

37 CRR Horyniec Zdrój recepcja Wodny Świat www.crr-horyniec.pl crrhoryniec@krus.gov.pl Gabinety zabiegowe

38 CRR KRUS Iwonicz Zdrój recepcja kryty basen gabinet zabiegowy www.crriwonicz.sanatoria.com.pl crriwonicz@krus.gov.pl

39 Sala gimnastyczna CRR KRUS w Jedlcu crrjedlec@krus.gov.pl

40 Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny Teresin Recepcja stołówka www.osrteresin.oit.pl osrteresin@krus.gov.pl

41 CRR Szklarska Poręba Kryty basen www.crrkrus.pl crrszklarskaporeba@krus.gov.pl

42 Świnoujście Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny Ośrodek oddalony jest ok. 500 m od plaży kawiarenka www.krus.swi.pl crrswinoujscie@krus.gov.pl

43 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu www.niwa.info.pl crrkolobrzeg@krus.gov.pl

44 Sporządziła Izabela Madziar KRUS OR w Zielonej Górze Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 ROKU UPADKI I POŚLIZGNIĘCIA TO GŁÓWNE PRZYCZYNY WYPADKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Kasa Rolniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google