Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia mechaniczna Wokół nas nieustannie coś się dzieje. To energia jest źródłem wszelkiej aktywności, każdego działania- zarówno na Ziemi jak i we.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia mechaniczna Wokół nas nieustannie coś się dzieje. To energia jest źródłem wszelkiej aktywności, każdego działania- zarówno na Ziemi jak i we."— Zapis prezentacji:

1

2 Energia mechaniczna

3 Wokół nas nieustannie coś się dzieje. To energia jest źródłem wszelkiej aktywności, każdego działania- zarówno na Ziemi jak i we Wszechświecie. Istnieje wiele różnych jej form. Ciało, które posiada energię, może wykonywać pracę. Energia okre ś la zdolno ść ciała lub układu ciał do wykonywania pracy. Fot.AgencjaAIAC,pixabay.com,CCO

4 Energia mechaniczna- suma energii potencjalnej i kinetycznej. Fot.promakis, pixabay.com, CCO

5 ENERGIA MECHANICZNA POTENCJALNA grawitacjispr ęż ysto ś ci KINETYCZNA Fot.tpsdave,pixabay.com, CCO

6 Energia potencjalna grawitacji (ci ęż ko ś ci)- równowa ż na wykonanej pracy- zale ż y od masy ciała i wysoko ś ci, na jak ą to ciało zostanie wzniesione. Jest to energia ciała wynikaj ą ca z jego poło ż enia wzgl ę dem innego ciała, z którym oddziałuje grawitacyjnie. Fot.Efraimstocher,pixabay.com, CCO

7 E p = m*g*h Fot.Wikilmages, pixabay.com, CCO

8 Energia kinetyczna ciała (a wi ę c i praca, któr ą mo ż e ono wykona ć ) jest tym wi ę ksza, im wi ę ksz ą pr ę dko ść ma to ciało i im wi ę ksza jest masa ciała.

9 E k = mv 2 /2 Zwi ą zana z ruchem; im szybciej porusza si ę dane ciało, tym wi ę ksz ą ma energi ę kinetyczn ą. Fot.noahherrea, pixabay.com, CCO

10 ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Okre ś lona ilo ść energii jednego rodzaju mo ż e zosta ć zamieniona w równ ą ilo ść energii innego rodzaju. Oznacza to, ż e je ż eli dowolny układ ciał nie wymienia energii z otoczeniem, to jego całkowita energia jest stała. Taki układ nazywa si ę układem izolowanym. W izolowanym układzie ciał całkowita energia nie ulega zmianie. Fot.jingoba,pixabay.com, CCO

11 Zasad ę zachowania energii mechanicznej mo ż na zapisa ć nast ę puj ą co : E= E k +E p =constans Fot.HimarBuschow,pixabay.com,CCO

12 KONIEC Prezentacj ę wykonała: Marysia Grabowska i Aleksandra Marcinkowska Bibliografia: Spotkania z fizyką klasa 2 http://wikipedia.pl//


Pobierz ppt "Energia mechaniczna Wokół nas nieustannie coś się dzieje. To energia jest źródłem wszelkiej aktywności, każdego działania- zarówno na Ziemi jak i we."

Podobne prezentacje


Reklamy Google