Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO WKP 2.2.1 PERSPEKTYWA 2007 - 2013 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO WKP 2.2.1 PERSPEKTYWA 2007 - 2013 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 19 grudnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1

2 SPO WKP 2.2.1 PERSPEKTYWA 2007 - 2013 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.

3 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.2 – Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1 – Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO WKP 2.2.1

4 Instytucja wdrażająca: PARP www.parp.gov.pl poprzez RIFwww.parp.gov.pl Województwo Podkarpackie: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. http://www.marr.com.pl/ Termin składania wniosków: 12 stycznia 2007 r. godz. 15:00 SPO WKP 2.2.1 – gdzie i kiedy?

5 Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na: - utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź - polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych. SPO WKP 2.2.1 - cele

6 Wielkość dotacji: Kwotowo: Minimalnie - 500 000 PLN Maksymalnie – 15 mln EUR (wartość kosztów kwalifikowanych < 25 mln EUR) Procentowo: Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% Średnie przedsiębiorstwa – 60% SPO WKP 2.2.1 - dofinansowanie

7 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, Dokonywanie zasadniczych zmian całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. SPO WKP 2.2.1 – rodzaje projektów

8 cena nabycia gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem, cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: - budowli i budynków, - maszyn lub urządzeń, - narzędzi, przyrządów i aparatury, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych, - infrastruktury technicznej związanej z nowa inwestycja. SPO WKP 2.2.1 – wydatki kwalifikowane

9 cena nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: - w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych, - cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od podobnego nowego środka trwałego, - sprzedający złożył oświadczenie określające zbywcę używanego środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu. SPO WKP 2.2.1 – wydatki kwalifikowane

10 koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych, cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji (patenty, licencje, know- how), raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego. SPO WKP 2.2.1 – wydatki kwalifikowane

11 W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodna metodę weryfikacji takiego wykorzystania. SPO WKP 2.2.1 – wydatki kwalifikowane

12 Wniosek należy wypełnić w Generatorze Wniosków. SPO WKP 2.2.1 – składanie wniosku Załączniki: Dokument rejestrowy Wnioskodawcy wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, Biznes Plan dotyczący projektu opisanego we wniosku w wersji papierowej i elektronicznej. Kopia umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej), Kopia pozwolenia na budowę (nie dotyczy przypadku planowania nabycia nieruchomości), Informacja dotycząca otrzymania pomocy publicznej innej niż de minimis, Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środków trwałych na korzystającego, Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (np.: kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej, itp.)

13 SPO WKP 2.2.1 – składanie wniosku Dokumenty składane po pisemnym wezwaniu przez PARP na etapie przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie : Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, Pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie, którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy, Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności.

14 Narodowa Strategia Spójności to dokument strategiczny, przygotowywany przez kraje członkowskie, określający priorytety i obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych w latach 2007-2013 oraz system wdrażania funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013. Perspektywa 2007 - 2013

15 Cel strategiczny NSS: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Cele szczegółowe NSS: Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Rozwój obszarów wiejskich. Perspektywa 2007 - 2013

16 Narodowa Strategia Spójności 16 regionalnych programów operacyjnych 6 sektorowych programów operacyjnych: - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, - Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, - Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Perspektywa 2007 - 2013

17 PO Innowacyjna Gospodarka Cel główny - rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. Perspektywa 2007 - 2013

18 PO Innowacyjna Gospodarka W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Beneficjenci PO IG: - sieci instytucji otoczenia biznesu, - wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, - jednostki naukowo-badawcze, - jednostki administracji publicznej, - przedsiębiorstwa, w tym MŚP. Perspektywa 2007 - 2013

19 PO Innowacyjna Gospodarka – wybrane priorytety Oś priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Przykłady projektów: - inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw oraz początkową fazę ich rozwoju, - wsparcie przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu (zalążkowym, rozruchu i ekspansji), których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach poprzez zasilenie funduszy kapitałowych, Perspektywa 2007 - 2013

20 PO Innowacyjna Gospodarka – wybrane priorytety Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce. Przykłady projektów: - wdrożenia własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię, - doradztwo i inwestycje niezbędne do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności B+R, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego, początkowe inwestycje obejmujące w szczególności zastosowanie nowych w skali kraju, wysoko innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko, - początkowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań, o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, - tworzenie dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług, w tym np. centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojowych. Perspektywa 2007 - 2013

21 PO Innowacyjna Gospodarka – wybrane priorytety Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku m-n Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki Polska przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych. Przykłady projektów: - kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicę, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, - przygotowania dużych terenów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji typu green field. Perspektywa 2007 - 2013

22 RPO Województwo Podkarpackie Cel główny - Zrównoważenie rynku pracy i wzrost poziomu życia społeczeństwa regionu poprzez podniesienie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Cele szczegółowe: 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i rozwijanie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań regionalnych i międzynarodowych. 2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa stanu ochrony środowiska. 3. Wzrost poziomu i jakości życia poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału regionu oraz kontaktów zewnętrznych. Perspektywa 2007 - 2013

23 RPO Województwo Podkarpackie Oś priorytetowa 2 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Celem osi priorytetowej 2 tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Cele szczegółowe: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i ich produktów. Zbudowanie sieci nowoczesnych podmiotów gospodarczych stosujących innowacje technologiczne i organizacyjne przy wykorzystaniu potencjału naukowo-technicznego regionu oraz kontaktów zewnętrznych. Wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego regionu. Wzmocnienie regionalnego systemu innowacji. Przywrócenie walorów użyteczności publicznej i gospodarczej terenom zdegradowanym. Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla celów inwestycyjnych. Perspektywa 2007 - 2013

24 RPO Województwo Podkarpackie Działania - Wsparcie kapitałowe MŚP: Celem działania jest zbudowanie sprawnego mechanizmu ułatwiającego przedsiębiorcom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, tj.: system poręczeń kredytowych i fundusze mikro-pożyczkowe, (instytucje pozabankowe, bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla MŚP (m.in. inwestycje połączone ze szkoleniami pracowników; dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy; tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm; dotacje na inwestycje typu start-up – wsparcie szkoleniowe, pomostowe, inwestycyjne), organizowanie grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów unijnych, w tym dotacje na inwestycje z zakresu zarządzania jakością, zakupu patentów czy nowych technologii. Perspektywa 2007 - 2013

25 RPO Województwo Podkarpackie Działania – Regionalny system innowacji: Celem działania jest stworzenie warunków do transferu wiedzy i rozwoju potencjału innowacyjnego w regionie. M.in. wsparcie finansowe wdrażania innowacji w sektorze MŚP (zakup patentów, tworzenie baz danych, innowacyjnych klastrów przemysłowych, transfer technologii) Perspektywa 2007 - 2013

26 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Anna Bilo abilo@rarr.rzeszow.pl @rarr.rzeszow.pl 35-959 Rzeszów Ul. Szopena 51 Tel. (+48 17) 8520 610 Fax (+48 17) 8520 611 e-mail:info@rarr.rzeszow.pl www.rarr.rzeszow.pl


Pobierz ppt "SPO WKP 2.2.1 PERSPEKTYWA 2007 - 2013 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 19 grudnia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google