Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI 14-15 listopada 2012 r. Warszawa ZMIENIAMY OŚWIATĘ fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI 14-15 listopada 2012 r. Warszawa ZMIENIAMY OŚWIATĘ fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI 14-15 listopada 2012 r. Warszawa ZMIENIAMY OŚWIATĘ fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie śląskim

2 Źródło: Opracowanie IP (wg stanu na 30.06.2012r.)

3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OBSZARZE EDUKACJI W LATACH 2007-2013: Najwyższy stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników: Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu. Wskaźnik na koniec okresu czerwca 2012r. osiągnął 102,27% wartości docelowej 440.

4 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OBSZARZE EDUKACJI W LATACH 2007-2013: Niski stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników: Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu – w tym na obszarach miejskich, w tym na obszarach wiejskich. W ramach danego wskaźnika podwskaźnik dotyczący Liczby szkół (…), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich na koniec czerwca 2012r. stanowi 54,49% wartości docelowej (624). Wskaźnik główny dot. liczby szkół wynosi 78,16% wartości docelowej (1 296), natomiast podwskaźnik dot. szkół z obszarów miejskich przekracza wartość docelową (672) i stanowi 100,15%.

5 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OBSZARZE EDUKACJI W LATACH 2007-2013: Niski stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników: - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe - na koniec czerwca 2012r. osiągnięto wykonanie wskaźnika na poziomie 52,87% wartości docelowej wskaźnika (331).

6 FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OBSZARZE EDUKACJI W LATACH 2007-2013: Źródło: Opracowanie IP (wg stanu na 01.09.2012r.)

7 Niewielki wzrost liczby osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym (o 13%) – 28,6 tys. osób tj. 21% WD

8 DOBRE PRAKTYKI:

9 PROJEKT SYSTEMOWY DLA NAUCZYCIELI BELFER ONLINE: Celem głównym projektu było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w WŚL i dostosowanie ich do strategicznych kierunków rozwoju regionu oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy. Cel został osiągnięty poprzez podniesienie do końca 2012r. kompetencji metodycznych 1008 nauczycieli z terenu WŚL w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy eLearningowej oraz cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: WebQuest, eXe, ePortfolio.

10 REZULTATY PROJEKTU: 1008 nauczycieli podniosło swoje kompetencje metodyczne i merytoryczne w zakresie wykorzystywania w swojej pracy ICT oraz wykształciło umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu platformy e- learningowej oraz cyfrowych narzędzi edukacyjnych takich, jak WebQuest, eXe czy ePortfolio; 900 nauczycieli, zaprojektowało własne kursy e-learningowe i stworzyło własne multimedialne materiały edukacyjne oraz udostępnili je na platformie e-learningowej uruchomionej w projekcie. uruchomiono platformę e-learningową z zasobami edukacyjnymi w formie 400 lekcji on-line do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów i dorosłych.

11 PROJEKT SYSTEMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE: Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. W projekcie docelowo weźmie udział ponad 14 000 uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z 258 szkół. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w szerokim partnerstwie ze Śląskim Kuratorium Oświaty oraz 30 powiatami.

12

13 DZIAŁANIA: grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, kursy, w tym kursy certyfikowane (m.in. ECDL, AutoCAD, spawanie TIG/MAG, grafika komputerowa, prawo jazdy kat. B i C i wiele innych) kursy na platformie e-learningowej, praktyki i staże zawodowe u pracodawców, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości, czy nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia wyrównawcze, wizyty studyjne u pracodawców.

14 DZIAŁANIA: doposażenie 258 szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne, doposażenie 185 pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach kształcących w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (m.in. branża energetyczna, telekomunikacyjna, informatyczna, transport, ochrona środowiska) opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w województwie śląskim na lata 2012-2020, wytyczającego główne kierunki działań mających na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

15 WYZWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W OBSZARZE EDUKACJI: Powiązanie rynku pracy z system edukacji poprzez dostosowywanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy (włączanie przedsiębiorców i organizacji branżowych / praktyczna nauka zawodu / odbudowywanie prestiżu szkolnictwa zawodowego / jakość). Programy rozwojowe szkół odpowiadające na kompleksową diagnozę problemową szkół. Doradztwo zawodowe.

16 WYZWANIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W OBSZARZE EDUKACJI : Opieka nad dziećmi do lat 6 poprzez wydłużenie godzin pracy w przedszkolach oraz tworzenie przyzakładowych placówek opiekuńczo- edukacyjnych. Sytuacja zawodowa nauczycieli związana z niżem demograficznym - organizacja studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Life – long – learning. Wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.

17 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Macioł Zastępca dyrektora wydziału EFS Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI 14-15 listopada 2012 r. Warszawa ZMIENIAMY OŚWIATĘ fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google