Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE
Katarzyna Anna Mołas Gdańsk 2013

2 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE
KIM JESTEŚMY – JAK FUNKCJONUJEMY ? Strategia i organizacja firmy transportowej Zasady zarządzania CZYM PRZEWIEZIEMY TOWAR ? Wybór rodzaju transportu JAKI SYSTEM PRACY STWORZYMY ? Organizacja, budowanie zaspołu

3 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE
PLANUJEMY LOGISTYKĘ Centra i ośrodki logistyczne KONTRETNY TEMAT DO REALIZACJI Główne zasady zarządzania projektami

4 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE
Wykorzystanie systemów informatycznych i teekomuniukacyjnych w zarządzaniu firmą transportową

5 TELEMATYKA Dziedzina nauki integrująca rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne, wszędzie tam gdzie połączenie takie może przynieść znaczne korzyści Obok różnych gałęzi telematyki (takich jak telematyka medyczna, telematyka ochrony środowiska i in.) najszerszym obszarem zastosowań jest transport.

6 TELEMETYKA TRANSPORTU
Dziedzina wiedzy i działalności technicznej integrującej informatykę z telekomunikacją w zastosowaniu do potrzeb systemów transportowych (zarządzania i sterowania ruchem w systemach transportowych) Stymuluje działalność techniczno - organizacyjną umożliwiającą podniesienie efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji tych systemów

7 INFORMACJA Kluczowymi funkcjami systemów telematycznych są funkcje operowania informacją. Chodzi tu o jej pozyskiwanie, przetwarzanie, dystrybucję wraz z transmisją i wykorzystanie w procesach decyzyjnych. Procesy takie, to zarówno procesy realizowane w sposób z góry zdeterminowany (np. automatyczne sterowanie ruchem) lub procesy wynikające z sytuacji doraźnych (decyzje dysponentów, dyspozytorów, niezależnych użytkowników infrastruktury takich jak kierowcy czy piesi itp., wspomagane bieżącą informacją)

8 ITS Poszczególne rozwiązania telematyczne współpracujące ze sobą, często pod kontrolą czynnika nadrzędnego (np. człowieka wspieranego przez odpowiednie, wyspecjalizowane aplikacje), tworzą Inteligentne Systemy Transportowe ITS - Inteligent Transport System

9 ITS określają architekturę, której zadaniem jest wspieranie, nadzorowanie, sterowanie i zarządzanie procesami w transporcie oraz powiązanie tych systemów. Celem takiego powiązania jest wzrost efektywności transportu, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a przedmiotem powiązania jest hiperstruktura transportu, którą stanowią pojazdy, użytkowników oraz powiązane z tym otoczenie wraz z systemami sterowania

10 ATMS Systemy zarządzania transportem, integrujące wszystkie środki transportu i wszystkie elementy sieci transportowej na danym obszarze, określane są także jako ATMS (Advanced Traffic Management Systems)

11 WIELKOŚĆ SYSTEMU Systemy fizyczne udoskonalone wprowadzeniem rozwiązań telematycznych - zwane wówczas systemami inteligentnymi - ogólnie mogą mieć różny charakter i różne rozmiary. Jednak nie sam zasięg terytorialny i liczność elementów decydują o wielkości systemu telematycznego. Istotna jest w pierwszym rzędzie ilość i różnorodność informacji przepływających i przetwarzanych w systemie oraz liczność dziedzin aktywności realizowanych przez system jako całość. 

12 TRANSPORT INTELIGENTNY
jest to transport wsparty w wysokim stopniu zintegrowanymi rozwiązaniami pomiarowymi (czujniki, sensory), telekomunikacyjnymi, informatycznymi i informacyjnymi, a także automatycznymi. 

13 OBSZARY DZIAŁANIA Rozwiązania telematyczne mogą być dostosowane do wyodrębnionego rodzaju transportu (np. transportu drogowego) i obejmować wybrany obszar geograficzny (np. jednostkę administracyjną kraju), ale też mogą integrować i koordynować kontynentalny czy zgoła globalny system transportu. Rozwiązania takie mają zazwyczaj otwartą architekturę i są skalowalne: w miarę potrzeb mogą być rozbudowywane, uzupełniane i modernizowane. Ich celem jest zapewnienie takiego współdziałania poszczególnych elementów systemu i takiej interakcji z użytkownikami, które zapewniać będzie zwiększenie bezpieczeństwa podróży i przewozów, zwiększenie niezawodności transportu, lepsze wykorzystanie infrastruktury i uzyskiwanie lepszych wyników ekonomicznych, a także ograniczenie degradacji środowiska. 

14 APLIKACJE TELEMATYCZNE
Wyposażenie (systemy pomiarowe, telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne , w szczególności oprogramowanie )oraz realizowane za ich pomocą usługi, są konstruowane w formie tzw. aplikacji telematycznych, tj. narzędzi realizujących konkretne zadania

15 STANDARYZACJA Standaryzacja systemów telematycznych ma zapewnić ich sprawne współdziałanie i możliwość dalszego rozwoju. Brak sprecyzowania standardów regionalnej lub narodowej architektury ITS daje efekt w postaci "technologicznych wysp" o różnorodnej architekturze, które z czasem rozszerzają się. W przypadku, gdy ich granice ewentualnie się połączą daje o sobie znać niekompatybilność systemów. 

16 Zalety standaryzacji ITS
zapewnienie otwartego rynku dla serwisu i sprzętu dzięki standardowym interfejsom pomiędzy częściami składowymi możliwość kalkulacji ekonomicznej w produkcji i dystrybucji, oraz wprowadzenia konkurencji (wszyscy użytkownicy mogą używać podobnego wyposażenia) zapewnienie pełnej i konsekwentnej informacji dostarczonej do końcowego użytkownika zachęcenie do inwestowania w ITS, ponieważ jest zapewniona kompatybilność systemów łatwość włączania nowych technologii do systemu dostarczenie podstawy do wspólnego zrozumienia przeznaczenia i funkcji ITS unikając konfliktowych założeń

17 Negatywne skutki braku standaryzacji ITS
niezdolność do wykonania oczekiwanej usługi (składniki zarówno prywatne jak i publiczne nie są w pełni kompatybilne) trudności z modyfikacją komponentów sytemu, kiedy zmienią się wymagania wysokie koszty potrzebne do aktualizacji i modyfikacji ograniczenia w dostarczaniu usług z powodu braku kompatybilności

18 Standaryzacją w różnych dziedzinach techniki w tym telematyki transportu zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych i narodowych. Do najważniejszych instytucji standaryzacyjnych na świecie zalicza się: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commision), ITU (International Telecommunications Union).

19 W zakresie ITS obszarami działań standaryzujących są :
informacja o ruchu i jego sterowaniu; automatyczna identyfikacja pojazdów; urządzenia pobierania opłat, zarządzanie flotą pojazdów, rozwiązania na rzecz ochrony środowiska, systemy przeciw wypadkowe, nawigacja i komunikacja

20 SYSTEM TELEMATYKI AUTOSTRADOWEJ W POLSCE
rozwój transportu drogowego a szczególnie autostradowego w Polsce jest problemem priorytetowym. Gęstość ruchu bowiem na drogach krajowych osiągnęła takie rozmiary, że bez intensywnych działań w kierunku budowy i rozbudowy autostrad grozi krajowi paraliż komunikacyjny. Zatem problematyka transportu autostradowego winna być w centrum zainteresowania naukowców.

21 autostrada bez należytego wyposażenia telematycznego dostosowanego do potrzeb wynikających ze spodziewanych i istniejących parametrów ruchu, jej przebiegu terytorialnego, istniejących zagrożeń i wielu innych czynników nie spełnia oczekiwań użytkowników i eksploatatorów powodując, że użytkowanie takiego rozwiązania jest i niebezpieczne i mało efektywne ekonomicznie.

22 INFORMATYCZNE SystemY ZARZĄDZANIA FIRMĄ

23 System MRP System MRP (Material Requirements Planning) umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem. ERP jest technologicznym rozwinięciem MRP II poprzez wprowadzenie systemu zarządzania opartego na relacyjnej bazie danych, komputerowemu wspomaganiu konstruowania systemów, języków programowania czwartej generacji i architekturze klient-serwer. W pełni zaimplementowany pakiet ERP może umożliwić przedsiębiorstwie optymalizację swoich procesów biznesowych i pozwala na niezbędne analizy biznesowe oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w sposób szybki i efektywny. Dzięki zastosowaniu lepszej technologii ERP poprawia zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na zmiany rynku.

24 System MRP umożliwia wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń wynikających z konieczności dostosowania harmonogramów produkcji do częstych zmian warunków działania powodowanych min. nieprzewidzianymi zmianami popytu, opóźnieniami dostaw itp. W ramach prezentowanego rozwiązania możliwe jest połączenie w jeden kompleksowy system następujących zagadnień:

25 określania wielkości zamówień i terminów dostaw,
ustalania pożądanych wielkości partii produkcyjnych, wyznaczania właściwego terminu rozpoczęcia produkcji, określania wielkości zapasów w magazynach dostosowanych do potrzeb realizowanego procesu wytwórczego.

26 Z zastosowaniem MRP łączą się następujące korzyści:
zwiększenie płynności zapasów materiałowych, skrócenie czasu realizacji zamówień, redukcję ilości zamówień niezrealizowanych na skutek braków materiałów i części, redukcję liczebności pracowników zajmujących się zaopatrzeniem materiałowym.

27 System MRP II System MRP II (Manufacturing Resource Planning) pozwala na planowanie zasobów produkcyjnych, obejmuje sterowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością firmy także w aspekcie finansowym, uzupełnione o moduły planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami roboczymi, gotówką itp.

28 Celem opracowania tego modułu było zwiększenie możliwości przedsiębiorstwa w zakresie sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów przy równoczesnej redukcji poziomu składowanych zapasów. W module tym uwzględnione są aktualne zdolności produkcyjne, poziom zatrudnienia oraz posiadane wyposażenie techniczne. Projektowane operacje zostają zintegrowane z planowaniem finansowym. Prognozuje się bowiem w tym przypadku przepływy finansowe niezbędne do prowadzenia działalności na określoną wcześniej skalę w oparciu o prognozy sprzedaży i przyjęte zamówienia. System taki jest znacznie bardziej złożony w porównaniu do MRP i wymaga znacznie obszerniejszego zaplecza informacyjnego. Do podstawowych funkcji MRP II należą:

29 planowanie działalności,
harmonogramowanie produkcji, planowanie zapotrzebowania materiałowego, planowanie zapotrzebowania potencjału, bieżące sterowanie produkcją.

30 Zastosowanie MRP II jako udoskonalenia poprzedniego systemu (MRP) polegało przede wszystkim na zainstalowaniu nowych elementów umożliwiających: permanentną kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego i związaną z tym prezentacja na bieżąco stanu jego zaawansowania w zakresie wytwarzania zamówionych wyrobów, natychmiastową reakcję na zmiany charakterystyki i ilości produkowanych dóbr, wyznaczanie pożądanej wielkości zapasów, określanie stopnia obciążenia wykorzystywanych urządzeń produkcyjnych, kształtowanie kosztów wytwarzania

31 Poprzez stosowanie symulacji (przede wszystkim w warunkach wspomagania komputerowego) prezentowany moduł umożliwia również dokładną analizę możliwych sytuacji. Jako zaletę MRP II należy także wskazać zintegrowanie planowania w ujęciu ilościowym z planowaniem w ujęciu wartościowym, co umożliwia wyrażenie wielkości planowanych w jednostkach pieniężnych.

32 ERP ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. System ERP obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa od finansów przez zarządzanie zasobami ludzkimi po logistykę i produkcję.

33 System ERP ERP jest technologicznym rozwinięciem MRP II poprzez wprowadzenie systemu zarządzania opartego na relacyjnej bazie danych, komputerowemu wspomaganiu konstruowania systemów, języków programowania czwartej generacji i architekturze klient-serwer. W pełni zaimplementowany pakiet ERP może umożliwić przedsiębiorstwie optymalizację swoich procesów biznesowych i pozwala na niezbędne analizy biznesowe oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w sposób szybki i efektywny. Dzięki zastosowaniu lepszej technologii ERP poprawia zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na zmiany rynku.

34 Największą zaletą najnowocześniejszych systemów ERP jest ich elastyczność i możliwość dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa w każdej branży w zależności od jego potrzeb. Jednocześnie dzięki zintegrowaniu modułów, które zawiera pakiet ERP, uzyskujemy płynność współpracy różnych działów w firmie np. dane wystarczy wprowadzić tylko raz, a będą one dostępne również dla innych aplikacji, obsługujących odrębne obszary funkcjonowania firmy. Dzięki systemowi ERP praca zespołu jest zsynchronizowana. Możliwe jest sprawne prowadzenie projektów, szybka wymiana informacji, a co za tym idzie również oszczędność czasu i obniżenie kosztów.

35 Oprogramowanie ERP usprawnia zarządzanie m.in. w zakresie:
finansów (majątek trwały, rozrachunki, płatności, księgi rachunkowe) zarządzania zasobami ludzkimi (twardy i miękki HR, HRM) logistyki (zakupy i sprzedaż, transport i spedycja, gospodarka magazynowa, przetargi) produkcji (technologie, planowanie, sterowanie, kontrola jakości) CRM, czyli Customer Relationship Management (obsługa klientów, zarządzanie marketingiem i sprzedażą) budżetowania (plany budżetowe, analizy wielowymiarowe, prognozowanie)

36 Korzyści z wdrożenia systemu ERP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi:
Sprawniejsza obsługa procesów kadrowo-płacowych Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Możliwość planowania i ewidencji czasu pracy Łatwiejsze badanie potrzeb szkoleniowych, budżetowanie i ocenie Uprawnienie przeprowadzania okresowych ocen pracowników

37 Korzyści z wdrożenia pakietu ERP w obszarze zarządzania finansami:
Szybsza analiza stanu należności i zobowiązań Sprawniejsze zarządzanie płatnościami Szerokie spektrum możliwości w zakresie obsługi i rozliczenia podatku VAT Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów Szerokie wsparcie procesów windykacyjnych Zaawansowana kontrola okresu sprawozdawczego

38 Korzyści wdrożenia systemu ERP w obszarze logistyki:
Sprawna ocena i wybór dostawców Skuteczna wymiana informacji pomiędzy pracownikami Zaawansowane raportowanie Odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym Oszczędność czasu i kapitału, dzięki stałemu dostępowi do wszystkich danych

39 Korzyści z wdrożenia ERP w obszarze produkcji:
Zapewnienie ciągłość produkcji poprzez obniżenie poziomu zapasów do minimum Dotrzymywanie terminów dostaw poprzez projektowanie szczegółowych planów produkcyjnych Koordynowanie wszystkich środków produkcji, w tym maszyn, narzędzi i materiałów Pełna przejrzystość kosztów produkcji Zaawansowane analizy klientów w celu optymalizacji przyszłych planów produkcyjnych

40 System MRP Obcenie na rynku: Axapta Baan BPSC Comarch Epicor Exact IFS InsERT Openbravo Oracle PCBiznes Prestiż Plan-de-CAMpagne proALPHA QAD Rekord SAP Safo Sente Simple TETA WizCount Xpertis

41 CRM Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, CRM (ang. Customer Relationship Management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji CRM-u. Oto kilka z nich:

42 CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań. CRM rozszerza definicję i koncepcję sprzedaży ze świadomego aktu działania na ciągły proces, obejmujący swoim zasięgiem wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Celem CRM jest zarówno zbudowanie lojalności, jak i zdefiniowanie „wartości” każdego klienta za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji.

43 CRM ma na celu bieżące doskonalenie i implementację takich strategii działania, które, wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, zmniejszają rozbieżność między obecnymi i przyszłymi działaniami organizacji w zakresie pozyskiwania i utrzymywania klientów. CRM jest to nowoczesne podejście lub model zarządzania, którego wyznacznikiem działania jest jak najlepsze sprostanie potrzebom konsumenta. Celem strategii CRM jest wykształcenie takich wewnętrznych i zewnętrznych relacji z konsumentem, które w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie zysku i produktywności firmy. Pożądane relacje z klientem powstają w wyniku wykorzystania rozwiązań technologicznych, metod planowania strategicznego, technik marketingowych oraz wszelkich narzędzi doskonalenia organizacyjnego.

44 Siedem najważniejszych korzyści z oprogramowania CRM
1. Wzrost przychodów i zysków Odpowiednie oprogramowanie CRM umożliwia opracowanie planu zwiększenia sprzedaży i zysków w perspektywie długoterminowej. Oprogramowanie CRM sprawia, że dane dotyczące sprzedaży czy prognozowanej sprzedaży są dostępne natychmiast i umożliwia decydentom dokładne zbadanie przychodów i kosztów, tak aby zdecydować, gdzie potrzebne są cięcia oraz zdecydować o stanie magazynowym, a także określać zniżki i rabaty.

45 2. Nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych Firmy mogą zwiększyć sprzedaż i przychody poprzez generowanie dużej ilości potencjalnych klientów. Dzięki zautomatyzowanemu oprogramowaniu opisującemu, wraz z funkcją Settimer, oprogramowanie CRM umożliwia zespołowi ds. sprzedaży monitorowanie kontaktów, aż do momentu, gdy stają się klientami i znikną z systemu. Ponadto, dzięki oprogramowaniu CRM można tworzyć określone tereny sprzedaży, tak iż zespół ds. sprzedaży może zarządzać swoimi terenami poprzez generowane przy pomocy CRM raporty, które zawierają kompletne i dokładne dane.

46 3. Elastyczność dzięki skalowalności Skalowalność pełni szczególnie ważna rolę przy rozbudowie małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą w najbliższej przyszłości powiększyć rzeszę klientów, ale nie chcą poświęcić zbyt dużych nakładów pieniędzy na oprogramowanie CRM. Wiele rozwiązań CRM, tak jak SalesProCRM oferuje pakiety, które nie wymagają instalacji oprogramowania na komputerze i dają nowym użytkownikom możliwość budowania systemu przystosowanego do ich potrzeb. Niektórzy dostawcy CRM pozwalają małym firmom na wynajęcie licencji. Wówczas ci dostawcy zajmują się zarządzaniem i utrzymaniem CRM, podczas gdy firmy mogą zająć się swoimi codziennymi obowiązkami. W momencie, gdy firma pozyska więcej klientów i chce powiększyć swoje uprawnienia CMR, dostawca może zaproponować firmie odpłatną roczną licencję, która pozwala firmie na całkowitą niezależność od dostawcy. Posiadanie licencji daje firmie poczucie bezpieczeństwa, jako ze wszystkie istotne dane klienta przechowywane są teraz tylko w ich wewnętrznej sieci. Niektóre rozwiązania programowe CRM dla małych firm używają rozwiązań internetowych do wymiany danych z innymi aplikacjami takimi jak Microsoft Outlook i ACT! , co pomaga tym firmom integrować rozwiązania CRM do swojego biznes planu, jednocześnie zmniejszając ilość poświęconego czasu na sprawy administracyjne.

47 4. Lepsza obsługa klienta Oprogramowanie CRM powinno obejmować dostęp do scentralizowanych danych klienta, jak również szablon , który pozwala użytkownikowi CRM na szybkie odszukanie ważnych danych klienta i na skutecznie komunikowanie się z klientami, kiedy potrzebują pomocy w temacie usług lub produktów. Informacja o kliencie pozyskiwana jest albo poprzez punkty sprzedaży (POS) lub poprzez sprzedaż i dane o zakupach.

48 5. Zwiększona sprzedaż krzyżowa ( cross selling) i sprzedaż rozszerzona (up- selling) dla istniejących klientów Dla przedsiębiorstw stało się oczywiste, że pod względem finansowym ważne jest nie tylko zdobywanie nowych klientów, ale przede wszystkim lojalność istniejących klientów . Wraz z listą wartościowych klientów ("A-list ") z call center, badań, bazy danych o kliencie i innych źródeł, reprezentanci obsługi klienta lub sprzedawcy mogą oferować rozszerzoną ofertę w stosunku do swoich klientów.

49 6. Dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje Kiedy oprogramowanie CRM zawiera funkcję śledzenia konkurenta, Dział zarządzania i sprzedaży może uzyskać dostęp do tych raportów w celu identyfikacji trendów, prognozowania i śledzenia procesu sprzedaży, oceniania swoich wyników biznesowych. Oprogramowanie CRM zawiera także dostęp do ważnych zasobów, takich jak broszury, artykuły i raporty konkurenta.

50 7. Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy W celu zapoznania klientów i zaspokajania ich potrzeb, system CRM musi być w stanie uchwycić szczegóły klienta między innymi takie jak zlecenia oczekujące, historie płatności i zakupionych przedmiotów, rejon, z którego pochodzi klient (kod pocztowy) i wiele innych. Które to powinny być zapisane w scentralizowanej bazie danych, która posłuży nam do profilowania klientów i do przewidywania, jakie usługi, które klient może potrzebować w przyszłości i w jaki rejon udać się z naszym produktem.


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TRANSPORCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google