Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Gryz Jacek Losiak Michał Borsuk Adam Dargacz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Gryz Jacek Losiak Michał Borsuk Adam Dargacz"— Zapis prezentacji:

1 Justyna Gryz Jacek Losiak Michał Borsuk Adam Dargacz
ISO 14001 Justyna Gryz Jacek Losiak Michał Borsuk Adam Dargacz

2 Zasady nadrzędne – podejście procesowe, ciągłe doskonalenie; „Środowisko pożyczamy od przyszłych pokoleń” Polityka środowiskowa Planowanie Wdrażanie i funkcjonowanie Sprawdzanie i działania korygujące Przegląd kierowany przez kierownictwo Ciągłe doskonalenie

3 Zastosowanie dla organizacji która:
Pragnie wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego; Mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną polityką środowiskową; Wykazać tę zgodność innym; Dążyć do certyfikacji systemu przez organizację zewnętrzną; Sama określić i zadeklarować zgodność z wymaganiami normy PN-EN-ISO 14001;

4 Definicje Środowisko – otoczenie, w którym działa organizacja z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności Aspekt środowiskowy – element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem Wpływ na środowisko – każda zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna jak i korzystna

5 Definicje Zapobieganie zanieczyszczeniom – stosowanie procesów, sposobów postępowania, materiałów lub wyrobów, które przyczyniają się do uniknięcia, zredukowania lub nadzorowania zanieczyszczeń, co może obejmować: recykling, przetwarzanie, zmiany procesu, mechanizmy nadzorowania, efektywne wykorzystanie środków i materiałów zastępczych;

6 Polityka środowiskowa
Sygnowana przez kierownictwo, przyjmujące odpowiedzialność za jej realizację; Odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów działań, wyrobów lub usług na środowisko; Zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom; Zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań ustaw i przepisów prawnych dotyczących środowiska; Stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych; Jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana oraz zakomunikowana wszystkim zatrudnionym i zrozumiała Jest publicznie dostępna;

7 Planowanie – Aspekty środowiskowe
Ustanowienie procedury identyfikacji; Utrzymywanie procedury identyfikacji; Stała aktualizacja informacji; Pod uwagę brane są aspekty które można nadzorować i na które można wpływać;

8 Cele i zadania Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla każdej służby i szczebla wewnątrz organizacji; Organizacja powinna uwzględniać wymagania prawne i inne znaczące aspekty środowiskowe, opcje technologiczne, wymagania finansowe i operacyjne;

9 Program zarządzania środowiskowego
Organizacja ustanawia i utrzymuje program osiągania celów i zadań Obejmują one: Przydzielenie każdej służbie i szczeblowi odpowiedzialności za osiągnięcie celów i zadań Środki oraz terminy, w których maja one być osiągnięte

10 Struktura i odpowiedzialność
Zadania, odpowiedzialność i uprawnienia powinny być określone, udokumentowane i zakomunikowane; Kierownictwo powinno zapewnić środki – zasoby ludzkie, specjalistyczne umiejętności, technologię i zasoby finansowe; Kierownictwo wyznacza przedstawiciela który zapewnia zgodność z normą i przedstawia kierownictwu sprawozdania w celu dokonania przeglądu ( podstawa doskonalenia)

11 Szkolenie, świadomość i kompetencje
Organizacja identyfikuje potrzeby szkoleniowe i wymaga od pracowników odpowiedniego przeszkolenia jeśli ich praca ma wpływ na środowisko; Organizacja powinna ustanowić procedury w celu uświadomienia pracownikom ich wpływu na środowisko oraz ich zadań i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności działania z polityką środowiskową; Pracownicy powinni być kompetentni dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu

12 Dokumentacja W formie zapisu na papierze lub elektronicznej
Zawiera informacje o podstawowych elementach systemu zarządzania i ich oddziaływania Organizacja ustanawia i utrzymuje procedury nadzoru dokumentów Umożliwia ich lokalizacje Poddaje okresowym przeglądom i nowelizuje Aktualna wersja jest dostępna we wszystkich miejscach odpowiednich dla systemu a stare natychmiastowo usuwane z tych miejsc i zabezpieczona przed użyciem;

13 Dokumentacja! Czytelna Datowana ( z datami nowelizacji)
Łatwa do identyfikacji Utrzymywana w uporządkowany sposób Przechowywana przez określony czas

14 Gotowość na wypadek awarii
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury identyfikacji potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych, reagowania na awarie oraz związane z nimi wpływów na środowisko; Organizacja powinna przeglądać i nowelizować procedury gotowości jeśli to niezbędne, w szcególności po zaistnieniu wypadków lub sytuacji awaryjnych

15 Monitorowanie i pomiary
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury regularnego monitorowania i pomiarów kluczowych operacji i działań, które mogą mieć wpływ na środowisko Procedury te powinny obejmować zapisywanie informacji w celu możliwości śledzenia działań Wyposażenie do monitorowania powinno być wzorcowane i utrzymane w należytym stanie, a zapisy o tym odpowiednio przechowywane; Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowaną procedurę oceny zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska

16 Zapisy Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami środowiskowymi; Zapisy powinny być czytelne, możliwe do zidentyfikowania oraz powalające na prześledzenie działania, wyrobu czy usługi Przechowywane i utrzymywane aby były łatwo dostępne oraz zabezpieczone przed zniszczeniem; Powinny zawierać zapisy dotyczące szkoleń oraz wyniki auditów i przeglądów

17 Audit Organizacja ustanawia i utrzymuje program i procedury okresowych auditów Określa on czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi działaniami związanymi z zarządzaniem środ. I normy; Określa czy system jest właściwie wdrożony i utrzymywany; Dostarcza kierownictwu informacji na temat wyników auditów Procedury auditów powinny zawierać zakres auditu, częstotliwość i metodykę


Pobierz ppt "Justyna Gryz Jacek Losiak Michał Borsuk Adam Dargacz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google