Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewelina Flatow eflatow@gmail.com Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewelina Flatow eflatow@gmail.com Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STAN."— Zapis prezentacji:

1 Ewelina Flatow eflatow@gmail.com
Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STAN (NIE) IDEALNY – STAN REALNY CZYLI O RÓWNOŚCI PŁCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ

2 WPROWADZENIE W związku z szeroko podejmowanym w literaturze problemem schematów rodzaju obecnych w zarówno w szkole, jak i w innych agendach socjalizacji pojawia się pytanie o konsekwencje propagowania, akceptowania, realizowania stereotypowej, spolaryzowanej wersji świata. Jest to podstawa refleksji nad możliwością zmian w tym zakresie, do których zobowiązują powszechnie uznawane wartości (zdrowie, równość, samorealizacja), jak i regulacje prawne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prezentacja jest próbą skoncentrowanego ujęcia problematyki stereotypów płci, ich obecności w praktyce edukacyjnej i wiążących się z tym reperkusji odnoszących się do wielu sfer ludzkiego funkcjonowania. Podejmowane zagadnienia zmierzają do odpowiedzi na następujące pytania: Jakie zadania dla szkoły – w kontekście przełamywania urodzajowionej socjalizacji – wynikają ze współczesnej koncepcji zdrowia oraz przepisów polskich i międzynarodowych? Jaki jest udział szkoły w konstruowaniu rzeczywistości społecznej opartej na stereotypach płci? Jakie są konsekwencje sztywnego, kategorycznego odbioru i realizacji kulturowych modeli męskości/kobiecości? W jaki sposób stereotypowe postrzeganie, nierówne wartościowanie i opozycjonowanie atrybutów kobiecości/męskości wpływa na rozwój i samourzeczywistnienie jednostki?

3 płeć SPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR PŁCI (gender) zespół cech wrodzonych:
BIOLOGICZNY WYMIAR PŁCI (sex) zespół cech wrodzonych: uwarunkowanych przez działanie garnituru chromosomów oraz hormonów płciowych związanych z reprodukcją odróżniających (w obrębie gatunku) osobniki męskie i żeńskie SPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR PŁCI (gender) zespól cech nabytych w toku wychowania, socjalizacji (Brannon, 2002; Gapik, 1998, 2004, 2006; Imieliński, 1985; Jonczy, 2005; Lew-Starowicz, 1974; Mandal, 2004; Miluska, 1999) OGÓLNY PODZIAŁ STOSOWANY GŁÓWNIE W ANALIZACH DOKONYWANYCH NA GRUNCIE PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII, FILOZOFII, ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

4 płeć MANIFESTACJE (wskaźniki) PŁCI: płeć genotypowa, genitalna,
gonadoforyczna, gonadalna hormonalna, metaboliczna, hipotalamiczna (patrz też: płeć mózgu, płeć enzymatyczna), fenotypowa, metrykalna, społeczna, kulturowa, psychiczna (Gapik, 1998, 2004, 2006; Imieliński, 1985; Lew-Starowicz, 1974) SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PREZENTUJĄCY RÓŻNE ASPEKTY SEKSUALNOŚCI STOSOWANY NA GRUNCIE SEKSUOLOGII ORAZ PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ

5 wypełnianie oczekiwań dotyczących powierzchowności, cech, postaw,
PŁEĆ KULTUROWA cechy, zachowania, postawy, role społeczne nabywane w toku socjalizacji na bazie predyspozycji biologicznych uznawane (na gruncie danej kultury) za odpowiednie dla danej płci istotny mechanizm regulacyjny stosunków społecznych ODGRYWAMY POPRZEZ: wypełnianie oczekiwań dotyczących powierzchowności, cech, postaw, funkcji i zachowań ucieleśnianie narzucanych przez kulturę (pośrednio przez system edukacji) atrybutów męskości i kobiecości w wyniku internalizacji rola płciowa (rodzajowa) staje się elementem tożsamości płciowej, która jest uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej stabilnych form tożsamości społecznej ROLE RODZAJOWE (Brannon, 2002; Chomczyńska-Rubacha, 2006; Jonczy, 2005; Mandal, 2004; Miluska, 1996, 1999; Waszyńska, Rękoś, 2004; Wojciszke, 2002)

6 (Brannon,2002; Mandal, 2000; Miluska, 19996, 1999; Wojciszke, 2002)
STEREOTYPY PŁCI pewien rodzaj schematów poznawczych, za pomocą których ludzie przetwarzają informacje o sobie/innych, i które pośredniczą w procesach oceny/zachowaniach kategoria wyjaśniająca społeczno-kulturowy wymiar płci zbiór przekonań dotyczących cech i zachowań charakterystycznych dla każdej płci można je analizować na kilku poziomach: stereotypowe cechy psychiczne stereotypowe cechy fizyczne stereotypowe role związane z płcią stereotypy dotyczące zawodów (Brannon,2002; Mandal, 2000; Miluska, 19996, 1999; Wojciszke, 2002)

7 refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych –
EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych – edukacja powinna respektować i propagować ZASADĘ RÓWNOŚCI PŁCI I ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ wynikające z regulacji prawnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (por.: Chomczyńska-Rubacha, 2006; Mandal, 2004; Kopciewicz, 2003, 2007; Karkowska, 2006)

8 POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ III – RÓWNOŚĆ Artykuł 23. Równość mężczyzn i kobiet PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH (ONZ – 1966 r. - ratyfikowany przez Polskę w 1977r.) KONSTYTUCJA RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Artykuł 32. Wszyscy są wobec prawa równi. (…). 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.   Artykuł 33. 1.Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.  2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. 

9 Karkowska, 2006; Kasperek., Piorunek, 2000)
EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych – Szkoła w projektowaniu i realizowaniu swej edukacyjno-wychowawczej misji jest zobowiązana do przestrzegania ZASADY OBIEKTYWIZMU, PLURALIZMU, KRYTYCYZMU Minimalizowanie stereotypowych, dyskryminujących elementów praktyki edukacyjnej powinno gwarantować pełne urzeczywistnienie potencjału jednostek bez względu na płeć (jej społeczno-kulturowe korelaty) (por.: Chomczyńska-Rubacha, 2006; Mandal, 2004; Kopciewicz, 2003, 2007; Karkowska, 2006; Kasperek., Piorunek, 2000)

10 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Artykuł 29. 1.Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: d) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia KONWENCJA W SPRAWIE ZWALCZANIA DYSKRYMINACJI W DZIEDZINIE OŚWIATY (1960 r.) KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET (ONZ -1979 r.) Artykuł 10. Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu: wyeliminowania wszelkich stereotypowych koncepcji pozycji mężczyzny i kobiety na wszystkich szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia poprzez popieranie koedukacji (…) a zwłaszcza przez rewizję podręczników i programów szkolnych oraz dostosowanie metod pedagogicznych

11 CZWARTA ŚWIATOWA KONFERENCJA W SPRAWIE KOBIET –
PEKIN (1995) - Platforma Działania - cele strategiczne: Cel strategiczny B. 4: Rozwijać edukację wolną od dyskryminacji. KARTA PRAW SEKSUALNYCH I REPRODUKCYJNYCH MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PLANOWANIA RODZICIELSTWA postulaty dostępu do wiedzy o seksualności przedstawionej w sposób: obiektywny, merytorycznie poprawny, krytyczny, pluralistyczny, daleki od indoktrynacji i wszelkich wypływających z niej zniekształceń PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej) CELE EDUKACYJNE - POZIOM GIMNAZJUM Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi.

12 - refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych -
EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ - refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych - zrewidowanie podręczników, programów nauczania minimalizowanie schematyzmu realizatorów/organizatorów procesów edukacyjnych ograniczanie emisji stereotypowych przekazów tkwiących w „ukrytym programie nauczania” wskazywanie w edukacji alternatywnych modeli ról rodzajowych równe wartościowanie atrybutów kobiecości/męskości podkreślanie podobieństw – bez sztucznego opozycjonowania płci propagowanie partnerstwa, ról wielorakich

13 - refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych -
EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ - refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych - lansowanie emancypacyjnej wizji rzeczywistości społecznej ograniczenie polaryzacji płci i schematyzmu w zakresie tożsamości (ról) płciowych uświadamianie uczniom społecznych korelatów płci i dezadaptacyjności stereotypów płci kształtowanie w uczniach gotowości do przekraczania mechanizmów związanych z socjalizacja rodzajową propagowanie elastyczności i zmienności w zakresie ról płciowych, właściwości charakterologicznych, modeli życia (odpowiadających wymogom osobowościowym i sytuacyjnym)

14 - refleksja nad rozdźwiękiem między postulatami, a realiami -
EDUKACJA RODZAJOWA - refleksja nad rozdźwiękiem między postulatami, a realiami - SPOLARYZOWANE WERSJA ŚWIATA DUALISTYCZNA, SZKOŁA bagatelizowanie stereotypów płci i dyskryminacji z niej wynikającej neutralizowanie schematycznych koncepcji męskości/kobiecości (ukrycie w pozorach neutralności, powielanie status quo) utrwalanie stereotypów płci i wynikających z nich ograniczeń konformizm wobec stereotypowych wizerunków męskości/kobiecości wzmacnianie kulturowo narzucanych definicji kobiecości/męskości PRZEKAZY SOCJALIZACYJNE STEREOTYPÓW PŁCIOWYCH ZREDUKOWANE DO

15 różnice w oczekiwaniach wobec uczniów w zależności od płci
SZKOŁA POWIELA I UTRWALA DUALISTYCZNY, SCHEMATYCZNY OBRAZ RÓL PŁCIOWYCH POPRZEZ politykę oświatową i płacową różnice w oczekiwaniach wobec uczniów w zależności od płci różnice w przydzielaniu zadań nierówny dostęp do głosu (tzw. REGUŁA 2/3, trening milczenia/pasywności) różnice w motywowaniu różnice w ocenianiu kreowanie rodzajowo adekwatnych ścieżek karier podkreślanie różnic międzygrupowych ukryty program edukacji: (hidden curriculum) w podręcznikach w komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń w organizacji procesu nauczania w organizacji/wykorzystaniu przestrzeni nierówne wartościowanie atrybutów męskości/kobiecości (Meighan, 1993; Karkowska, 2006; Chomczyńska-Rubacha, 2006; Kopciewicz, 2003, 2007)

16 KONSEKWENCJE KONFORMIZMU SZKOŁY WOBEC STEREOTYPÓW PŁCI
OGRANICZANIE POTENCJAŁU JEDNOSTKI, JEJ SZANS I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH pomijane jest naturalne bogactwo indywidualnych cech, zdolności, możliwości rozwoju ograniczana jest swoboda wyboru kreowane są fałszywe, wyolbrzymione różnice międzypłciowe

17 relacje interpersonalne, funkcjonowanie społeczne zdrowie
SFERY, W KTÓRYCH MOŻE UJAWNIĆ SIĘ NEGATYWNY WPŁYW STEREOTYPÓW PŁCI sukces edukacyjny/ zawodowy relacje interpersonalne, funkcjonowanie społeczne zdrowie (wskaźniki obiektywne, subiektywna ocena), cielesność

18 sukces edukacyjny/zawodowy
A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI sukces edukacyjny/zawodowy osłabienie sukcesów w dziedzinach tradycyjnie związanych z płcią przeciwną istniejące w obszarze edukacyjnym i zawodowym różnice w socjalizacji, motywowaniu, oczekiwaniach i standardach doskonałości dla kobiet i mężczyzn odmienny poziom wykształcenia mężczyzn/kobiet i nieadekwatne do tego wzorce karier trudności z wypełnianiem/przełamywaniem wymogów stereotypu mechanizmy dyskryminacyjne: szklany sufit (ściany) szklana winda lepka podłoga tokenizm (Brannon, 2002; Chmura-Rutkowska, Ostrouch, 2007; Dzwonkowska,2004; Mandal, 1992, 2004)

19 relacje interpersonalne
A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI relacje interpersonalne dysproporcje w obciążeniach rolami rodzinnymi/ zawodowymi przeciążenie, wysokie koszty niemożność samorealizacji trudności z komunikacją, otwartością osłabiona jakość i trwałość związku agresja wynikająca ze sztywnego wypełniania stereotypu wynikająca z chęci przełamania stereotypu (Brannon,2002; Chomczyńska-Rubacha,2006; Chmura-Rutkowska; Ostrouch,2007; Mandal,2004)

20 zdrowie ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYPŁCIOWE: zachowań zdrowotnych
A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI zdrowie ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYPŁCIOWE: zachowań zdrowotnych (pro- i antyzdrowotnych) subiektywnej oceny stanu zdrowia/ satysfakcji życiowej wskaźników zachorowalności/ umieralności (Brannon, 2002; Chmura-Rutkowska, Ostrouch, 2007; deGregorio i in, 1980; Hulewska, Ziarko 2002; Jarosz, 1997; Lew- Starowicz, 1991; Mandal, 2004; Oblacińska, 2006; Wycisk, 2002)

21 WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI
A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI zdrowie NADREPREZENTACJA KOBIET depresja fobie lekomania zaburzenia seksualne zaburzenia odżywiania próby samobójcze szkodliwe zabiegi pseudo-kosmetyczne korzystanie z usług medycznych NADREPREZENTACJA MĘŻCZYZN choroby sercowo-naczyniowe uzależnienia zachowania ryzykowne współczynniki śmierci gwałtownej samobójstwa ze skutkiem śmiertelnym eksploatacja własnego ciała niechętne korzystanie z usług medycznych

22 PODSUMOWANIE Szkoła, wspierając pojmowane holistycznie zdrowie, musi zadbać o kształtowanie wizji człowieka otwartego, przekraczającego stereotypowe wzorce męskości i kobiecości, postrzegającego w sposób krytyczny niespójność przekazów kultury ponowoczesnej, komunikatywnego, tolerancyjnego i zdolnego do współpracy. Do realizacji powyższych postulatów powinna dążyć bez akcentowania, ale z akceptowaniem, różnic płciowych, a także bez sztucznego i nieuprawnionego (choć uprawianego w ramach kultury i obecnego porządku: wolnorynkowego, politycznego) wartościowania i opozycjonowania. Biorąc zatem udział w wyjaśnianiu rzeczywistości, nie powinna jej objaśniać przez pryzmat schematów rodzaju, przygotowując zaś do pełnienia ról w społeczeństwie nie może być ograniczana nakazami ról rodzajowych.

23 Prezentacja przygotowana została na podstawie artykułu „Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu”, którego tezy zaprezentowane zostały podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego „Edukacja - moralność - sfera publiczna ”(Lublin IX.2007) Bober-Pełzowska, M., Małkowska-Zegadło, H., Cichy, P., Koralczyk, A., Odechowska, A., Kirilenko R., M, (2000). Asy z pierwszej klasy. Warszawa: Juka Lorek, M., Sedlaczek, J. (1993). Elementarz pierwszej klasy. Warszawa: WSiP Jamrożek, L., i wsp. (2000). Badam i opisuję. część - Idę do szkoły. Kielce: Wydawnictwo pedagogiczne ZNP Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni. Podobni czy różni. Gdańsk: GWP Chmura-Rutkowska, I., Ostrouch, J. (2007). Mężczyźni na przełęczy życia: studium socjopedagogiczne. Kraków: Impuls Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (2000). Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji psychoseksualnej. Warszawa-Toruń: Forum oświatowe Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin: Wyd. UMCS Chomczyńska-Rubacha, M. (red.) (2006). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej DeGregorio, E., Carver, Ch. (1980). Type A Behavior Pattern, Sex Role Orientation and Psychological Adjustment, W: Journal of Personality and Social Psychology. Nr 2 (39) ( ) Dzwonkowska, K. (2004). Problem równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. W: Malinowska, E. (red.). Sex i gender. Płeć kulturowa i biologiczna. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego W prezentacji wykorzystano cliparty programu MICROSOFT OFFICE oraz ilustracje z podręczników: BIBLIOGRAFIA:

24 Gapik, L. (1998). Rozwój seksualny człowieka. W: Rzepka, J. (red. )
Gapik, L. (1998). Rozwój seksualny człowieka. W: Rzepka, J. (red.). Zagadnienia  prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV / AIDS. Tom 2. Katowice: Studio Wydawnicze "Agat". Gapik, L. (2004). Zaburzenia rozwoju i funkcjonowania seksualnego. Podstawy diagnostyki i terapii. W: Kościelska, M., Aouil, B. (red.). Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej Gapik, L. (2006). Funkcjonowanie seksualne w normie i patologii. W: Przegląd Terapeutyczny, Nr1. Uzyskane : Hulewska, A., Ziarko, M. (2002). Zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn – raport z badań W: Hulewska, A., Ziarko, M., Jasielska, A. (red.). Interdyscyplinarne studia nad płcią Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora Imieliński, K. (red.) (1985). Seksuologia biologiczna. Warszawa: PWN Jarosz, M. (1997). Samobójstwa. Warszawa: Wyd. PWN Jonczy, M.(2005). Nadłamywanie oczywistości, czyli jak doszło do przygotowania warsztatów genderowych <być kobietą, być mężczyzną>. W: Barska, A., Mandal, E. (red.).Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego Kasperek, E., Piorunek, M., (2000). Promocja zdrowia seksualnego w praktyce oświatowej W: Gapik L., Woźniak, A. (red.) Terapia w seksuologii - zagadnienia wybrane. Poznań: Interfund Karkowska, M. (2006). Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej. W: Chomczyńska-Rubacha, M. (red.). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Kopciewicz, L. (2003). Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Impuls Kopciewicz, L.(2007). Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP Lew-Starowicz, Z. (1991). Kobieta i Eros. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lew-Starowicz, z. (1974). Eros, kultura, natura, Warszawa: PZWL Mandal, E.(1992). Wzorce socjalizacji płci a wyjaśnianie przyczyn sukcesu i niepowodzenia zawodowego. W: Psychologia wychowawcza. Nr 4, ( )

25 Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Wyd. UMK
Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Wyd. UMK Miluska, J. (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM Miluska, J., Boski, P., (red.) (1999). Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN Dokumenty ONZ. Uzyskane : Miluska, J. (2004). Uwarunkowania jakości relacji między kobietami i mężczyznami W: Kuczyńska, A., Dzikowska, K. (red.). Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Oblacińska, A. (2006). Występowanie otyłości i postrzeganie własnej masy ciała. W: Oblacińska, A., Woynarowska, B. (red.) (2006). Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Warszawa: Wyd. Instytutu Matki i Dziecka Waszyńska, K., Rękoś, M. (2004). Tożsamość płciowa i czynniki ją warunkujące. W: Kuczyńska, A., Dzikowska, K. (red.). Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Tekst uchwalony w dniu 2 IV 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Uzyskane : Wycisk, J. (2002). Czy samozniszczenie ma płeć? Autodestruktywne zachowania kobiet i mężczyzn. W: Hulewska, A., Ziarko M., Jasielska, A. (red.). Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora Wojciszke, B., (red.) (2002). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk:: GWP KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI, zmieniona Protokołem Nr 111, Rzym, 4 XI, 1950 r. Uzyskane : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

26 Ewelina Flatow eflatow@gmail.com
The Department of Psychotherapy and Health Promotion Faculty of Educational Studies Adam Mickiewicz University Poznań (NON) IDEAL STATUS – ACTUAL STATUS ABOUT THE GENDER EQUALITY IN THE EDUCATIONAL PRACTICE


Pobierz ppt "Ewelina Flatow eflatow@gmail.com Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google