Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN (NIE) IDEALNY – STAN REALNY CZYLI O RÓWNOŚCI PŁCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ Ewelina Flatow Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN (NIE) IDEALNY – STAN REALNY CZYLI O RÓWNOŚCI PŁCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ Ewelina Flatow Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii."— Zapis prezentacji:

1 STAN (NIE) IDEALNY – STAN REALNY CZYLI O RÓWNOŚCI PŁCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ Ewelina Flatow eflatow@gmail.com Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 W związku z szeroko podejmowanym w literaturze problemem schematów rodzaju obecnych w zarówno w szkole, jak i w innych agendach socjalizacji pojawia się pytanie o konsekwencje propagowania, akceptowania, realizowania stereotypowej, spolaryzowanej wersji świata. Jest to podstawa refleksji nad możliwością zmian w tym zakresie, do których zobowiązują powszechnie uznawane wartości (zdrowie, równość, samorealizacja), jak i regulacje prawne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prezentacja jest próbą skoncentrowanego ujęcia problematyki stereotypów płci, ich obecności w praktyce edukacyjnej i wiążących się z tym reperkusji odnoszących się do wielu sfer ludzkiego funkcjonowania. Podejmowane zagadnienia zmierzają do odpowiedzi na następujące pytania: Jakie zadania dla szkoły – w kontekście przełamywania urodzajowionej socjalizacji – wynikają ze współczesnej koncepcji zdrowia oraz przepisów polskich i międzynarodowych? Jaki jest udział szkoły w konstruowaniu rzeczywistości społecznej opartej na stereotypach płci? Jakie są konsekwencje sztywnego, kategorycznego odbioru i realizacji kulturowych modeli męskości/kobiecości? W jaki sposób stereotypowe postrzeganie, nierówne wartościowanie i opozycjonowanie atrybutów kobiecości/męskości wpływa na rozwój i samourzeczywistnienie jednostki? WPROWADZENIE

3 BIOLOGICZNY WYMIAR PŁCI (sex) zespół cech wrodzonych: uwarunkowanych przez działanie garnituru chromosomów oraz hormonów płciowych związanych z reprodukcją odróżniających (w obrębie gatunku) osobniki męskie i żeńskieSPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR PŁCI (gender) zespól cech nabytych w toku wychowania, socjalizacji (Brannon, 2002; Gapik, 1998, 2004, 2006; Imieliński, 1985; Jonczy, 2005; Lew-Starowicz, 1974; Mandal, 2004; Miluska, 1999) OGÓLNY PODZIAŁ STOSOWANY GŁÓWNIE W ANALIZACH DOKONYWANYCH NA GRUNCIE PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII, FILOZOFII, ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

4 MANIFESTACJE (wskaźniki) PŁCI: płeć genotypowa, genitalna, gonadoforyczna, gonadalna hormonalna, metaboliczna, hipotalamiczna (patrz też: płeć mózgu, płeć enzymatyczna), fenotypowa, metrykalna, społeczna, kulturowa, psychiczna (Gapik, 1998, 2004, 2006; Imieliński, 1985; Lew-Starowicz, 1974) SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PREZENTUJĄCY RÓŻNE ASPEKTY SEKSUALNOŚCI STOSOWANY NA GRUNCIE SEKSUOLOGII ORAZ PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ

5 ODGRYWAMY POPRZEZ: wypełnianie oczekiwań dotyczących powierzchowności, cech, postaw, funkcji i zachowań ucieleśnianie narzucanych przez kulturę (pośrednio przez system edukacji) atrybutów męskości i kobiecości w wyniku internalizacji rola płciowa (rodzajowa) staje się elementem tożsamości płciowej, która jest uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej stabilnych form tożsamości społecznej PŁEĆ KULTUROWA (Brannon, 2002; Chomczyńska-Rubacha, 2006; Jonczy, 2005; Mandal, 2004; Miluska, 1996, 1999; Waszyńska, Rękoś, 2004; Wojciszke, 2002 ) ROLE RODZAJOWE cechy, zachowania, postawy, role społeczne nabywane w toku socjalizacji na bazie predyspozycji biologicznych uznawane (na gruncie danej kultury) za odpowiednie dla danej płci istotny mechanizm regulacyjny stosunków społecznych

6 kategoria wyjaśniająca społeczno-kulturowy wymiar płci zbiór przekonań dotyczących cech i zachowań charakterystycznych dla każdej płci można je analizować na kilku poziomach: stereotypowe cechy psychiczne stereotypowe cechy fizyczne stereotypowe role związane z płcią stereotypy dotyczące zawodów pewien rodzaj schematów poznawczych, za pomocą których ludzie przetwarzają informacje o sobie/innych, i które pośredniczą w procesach oceny/zachowaniach STEREOTYPY PŁCI (Brannon,2002; Mandal, 2000; Miluska, 19996, 1999; Wojciszke, 2002)

7 edukacja powinna respektować i propagować ZASADĘ RÓWNOŚCI PŁCI I ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ wynikające z regulacji prawnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ -refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych – (por.: Chomczyńska-Rubacha, 2006; Mandal, 2004; Kopciewicz, 2003, 2007; Karkowska, 2006)

8 KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ III – RÓWNOŚĆ Artykuł 23. Równość mężczyzn i kobiet POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH (ONZ – 1966 r. - ratyfikowany przez Polskę w 1977r.)

9 Szkoła w projektowaniu i realizowaniu swej edukacyjno-wychowawczej misji jest zobowiązana do przestrzegania ZASADY OBIEKTYWIZMU, PLURALIZMU, KRYTYCYZMU EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ -refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych – Minimalizowanie stereotypowych, dyskryminujących elementów praktyki edukacyjnej powinno gwarantować pełne urzeczywistnienie potencjału jednostek bez względu na płeć (jej społeczno-kulturowe korelaty) (por.: Chomczyńska-Rubacha, 2006; Mandal, 2004; Kopciewicz, 2003, 2007; Karkowska, 2006; Kasperek., Piorunek, 2000)

10 KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET (ONZ -1979 r.) Artykuł 10. : Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu : wyeliminowania wszelkich stereotypowych koncepcji pozycji mężczyzny i kobiety na wszystkich szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia poprzez popieranie koedukacji (…) a zwłaszcza przez rewizję podręczników i programów szkolnych oraz dostosowanie metod pedagogicznych KONWENCJA W SPRAWIE ZWALCZANIA DYSKRYMINACJI W DZIEDZINIE OŚWIATY (1960 r.) KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA Artykuł 29. 1.Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: d) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia

11 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej) CELE EDUKACYJNE - POZIOM GIMNAZJUM 1.Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. KARTA PRAW SEKSUALNYCH I REPRODUKCYJNYCH MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PLANOWANIA RODZICIELSTWA postulaty dostępu do wiedzy o seksualności przedstawionej w sposób: obiektywny, merytorycznie poprawny, krytyczny, pluralistyczny, daleki od indoktrynacji i wszelkich wypływających z niej zniekształceń CZWARTA ŚWIATOWA KONFERENCJA W SPRAWIE KOBIET – PEKIN (1995) - Platforma Działania - cele strategiczne: Cel strategiczny B. 4: Rozwijać edukację wolną od dyskryminacji.

12 propagowanie partnerstwa, ról wielorakich EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ - refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych - zrewidowanie podręczników, programów nauczania minimalizowanie schematyzmu realizatorów/organizatorów procesów edukacyjnych ograniczanie emisji stereotypowych przekazów tkwiących w ukrytym programie nauczania równe wartościowanie atrybutów kobiecości/męskości podkreślanie podobieństw – bez sztucznego opozycjonowania płci wskazywanie w edukacji alternatywnych modeli ról rodzajowych

13 EDUKACJA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ, NIEOGRANICZONĄ KULTUROWYMI WZORCAMI PŁCI JEDNOSTKĘ - refleksja nad kierunkiem zmian postulowanych/pożądanych - lansowanie emancypacyjnej wizji rzeczywistości społecznej ograniczenie polaryzacji płci i schematyzmu w zakresie tożsamości (ról) płciowych uświadamianie uczniom społecznych korelatów płci i dezadaptacyjności stereotypów płci kształtowanie w uczniach gotowości do przekraczania mechanizmów związanych z socjalizacja rodzajową propagowanie elastyczności i zmienności w zakresie ról płciowych, właściwości charakterologicznych, modeli życia (odpowiadających wymogom osobowościowym i sytuacyjnym)

14 bagatelizowanie stereotypów płci i dyskryminacji z niej wynikającej neutralizowanie schematycznych koncepcji męskości/kobiecości (ukrycie w pozorach neutralności, powielanie status quo) utrwalanie stereotypów płci i wynikających z nich ograniczeń konformizm wobec stereotypowych wizerunków męskości/kobiecości wzmacnianie kulturowo narzucanych definicji kobiecości/męskości DUALISTYCZNA, SPOLARYZOWANE WERSJA ŚWIATA SPOLARYZOWANE WERSJA ŚWIATA PRZEKAZY SOCJALIZACYJNE ZREDUKOWANE DO ZREDUKOWANE DO STEREOTYPÓW PŁCIOWYCH STEREOTYPÓW PŁCIOWYCH EDUKACJA RODZAJOWA - refleksja nad rozdźwiękiem między postulatami, a realiami - SZKOŁA

15 różnice w oczekiwaniach wobec uczniów w zależności od płci różnice w przydzielaniu zadań nierówny dostęp do głosu (tzw. REGUŁA 2/3, trening milczenia/pasywności) różnice w motywowaniu różnice w ocenianiu podkreślanie różnic międzygrupowych nierówne wartościowanie atrybutów męskości/kobiecości ukryty program edukacji: (hidden curriculum) w podręcznikach w komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń w organizacji procesu nauczania w organizacji/wykorzystaniu przestrzeni (Meighan, 1993; Karkowska, 2006; Chomczyńska-Rubacha, 2006; Kopciewicz, 2003, 2007) kreowanie rodzajowo adekwatnych ścieżek karier SZKOŁA POWIELA I UTRWALA DUALISTYCZNY, SCHEMATYCZNY OBRAZ RÓL PŁCIOWYCH POPRZEZ politykę oświatową i płacową

16 KONSEKWENCJE KONFORMIZMU SZKOŁY WOBEC STEREOTYPÓW PŁCI WOBEC STEREOTYPÓW PŁCI OGRANICZANIE POTENCJAŁU JEDNOSTKI, JEJ SZANS I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH pomijane jest naturalne bogactwo pomijane jest naturalne bogactwo indywidualnych cech, zdolności, indywidualnych cech, zdolności, możliwości rozwoju ograniczana jest swoboda wyboru ograniczana jest swoboda wyboru kreowane są fałszywe, kreowane są fałszywe, wyolbrzymione różnice międzypłciowe wyolbrzymione różnice międzypłciowe

17 SFERY, W KTÓRYCH MOŻE UJAWNIĆ SIĘ UJAWNIĆ SIĘ NEGATYWNY WPŁYW STEREOTYPÓW PŁCI sukces edukacyjny/ zawodowy relacje interpersonalne, funkcjonowanie społeczne zdrowie (wskaźniki obiektywne, subiektywna ocena), cielesność

18 A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI osłabienie sukcesów w dziedzinach tradycyjnie związanych z płcią przeciwną istniejące w obszarze edukacyjnym i zawodowym różnice w socjalizacji, motywowaniu, oczekiwaniach i standardach doskonałości dla kobiet i mężczyzn odmienny poziom wykształcenia mężczyzn/kobiet i nieadekwatne do tego wzorce karier trudności z wypełnianiem/przełamywaniem wymogów stereotypu mechanizmy dyskryminacyjne: szklany sufit (ściany) szklana winda lepka podłoga tokenizm (Brannon, 2002; Chmura-Rutkowska, Ostrouch, 2007; Dzwonkowska,2004; Mandal, 1992, 2004)

19 A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI dysproporcje w obciążeniach rolami rodzinnymi/ zawodowymi przeciążenie, wysokie koszty niemożność samorealizacji trudności z komunikacją, otwartością osłabiona jakość i trwałość związku agresja wynikająca ze sztywnego wypełniania stereotypu wynikająca z chęci przełamania stereotypu (Brannon,2002; Chomczyńska-Rubacha,2006; Chmura-Rutkowska; Ostrouch,2007; Mandal,2004)

20 A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYPŁCIOWE ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYPŁCIOWE: zachowań zdrowotnych (pro- i antyzdrowotnych) subiektywnej oceny stanu zdrowia/ satysfakcji życiowej wskaźników zachorowalności/ umieralności (Brannon, 2002; Chmura-Rutkowska, Ostrouch, 2007; deGregorio i in, 1980; Hulewska, Ziarko 2002; Jarosz, 1997; Lew- Starowicz, 1991; Mandal, 2004; Oblacińska, 2006; Wycisk, 2002)

21 A SCHEMATYCZNE POSTRZEGANIE I SZTYWNE I SZTYWNE WYPEŁNIANIE STEREOTYPOWYCH MODELI KOBIECOŚCI/MĘSKOŚCI NADREPREZENTACJA KOBIET KOBIET depresja depresja fobie fobie lekomania lekomania zaburzenia seksualne zaburzenia seksualne zaburzenia odżywiania zaburzenia odżywiania próby samobójcze próby samobójcze szkodliwe zabiegi szkodliwe zabiegi pseudo-kosmetyczne pseudo-kosmetyczne korzystanie z usług korzystanie z usługmedycznychNADREPREZENTACJAMĘŻCZYZN choroby sercowo-naczyniowe choroby sercowo-naczyniowe uzależnienia uzależnienia zachowania ryzykowne zachowania ryzykowne współczynniki śmierci współczynniki śmiercigwałtownej samobójstwa ze skutkiem samobójstwa ze skutkiem śmiertelnym śmiertelnym eksploatacja własnego ciała eksploatacja własnego ciała niechętne korzystanie niechętne korzystanie z usług medycznych z usług medycznych

22 Szkoła, wspierając pojmowane holistycznie zdrowie, musi zadbać o kształtowanie wizji człowieka otwartego, przekraczającego stereotypowe wzorce męskości i kobiecości, postrzegającego w sposób krytyczny niespójność przekazów kultury ponowoczesnej, komunikatywnego, tolerancyjnego i zdolnego do współpracy. Do realizacji powyższych postulatów powinna dążyć bez akcentowania, ale z akceptowaniem, różnic płciowych, a także bez sztucznego i nieuprawnionego (choć uprawianego w ramach kultury i obecnego porządku: wolnorynkowego, politycznego) wartościowania i opozycjonowania. Biorąc zatem udział w wyjaśnianiu rzeczywistości, nie powinna jej objaśniać przez pryzmat schematów rodzaju, przygotowując zaś do pełnienia ról w społeczeństwie nie może być ograniczana nakazami ról rodzajowych. PODSUMOWANIE

23 Bober-Pełzowska, M., Małkowska-Zegadło, H., Cichy, P., Koralczyk, A., Odechowska, A., Kirilenko R., M, (2000). Asy z pierwszej klasy. Warszawa: Juka Lorek, M., Sedlaczek, J. (1993). Elementarz pierwszej klasy. Warszawa: WSiP Jamrożek, L., i wsp. (2000). Badam i opisuję. część - Idę do szkoły. Kielce: Wydawnictwo pedagogiczne ZNP Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni. Podobni czy różni. Gdańsk: GWP Chmura-Rutkowska, I., Ostrouch, J. (2007). Mężczyźni na przełęczy życia: studium socjopedagogiczne. Kraków: Impuls Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (2000). Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji psychoseksualnej. Warszawa-Toruń: Forum oświatowe Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin: Wyd. UMCS Chomczyńska-Rubacha, M. (red.) (2006). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej DeGregorio, E., Carver, Ch. (1980). Type A Behavior Pattern, Sex Role Orientation and Psychological Adjustment, W: Journal of Personality and Social Psychology. Nr 2 (39) (286-293) Dzwonkowska, K. (2004). Problem równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. W: Malinowska, E. (red.). Sex i gender. Płeć kulturowa i biologiczna. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Prezentacja przygotowana została na podstawie artykułu Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu, którego tezy zaprezentowane zostały podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Edukacja - moralność - sfera publiczna (Lublin IX.2007 ) W prezentacji wykorzystano cliparty programu MICROSOFT OFFICE oraz ilustracje z podręczników: BIBLIOGRAFIA:

24 Gapik, L. (1998). Rozwój seksualny człowieka. W: Rzepka, J. (red.). Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV / AIDS. Tom 2. Katowice: Studio Wydawnicze "Agat". Gapik, L. (2004). Zaburzenia rozwoju i funkcjonowania seksualnego. Podstawy diagnostyki i terapii. W: Kościelska, M., Aouil, B. (red.). Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej Gapik, L. (2006). Funkcjonowanie seksualne w normie i patologii. W: Przegląd Terapeutyczny, Nr1. Uzyskane 20.11.2007: www.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/01/Gapik_01.pdfwww.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/01/Gapik_01.pdf Hulewska, A., Ziarko, M. (2002). Zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn – raport z badań. W: Hulewska, A., Ziarko, M., Jasielska, A. (red.). Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora Imieliński, K. (red.) (1985). Seksuologia biologiczna. Warszawa: PWN Jarosz, M. (1997). Samobójstwa. Warszawa: Wyd. PWN Jonczy, M.(2005). Nadłamywanie oczywistości, czyli jak doszło do przygotowania warsztatów genderowych. W: Barska, A., Mandal, E. (red.). Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego Kasperek, E., Piorunek, M., (2000). Promocja zdrowia seksualnego w praktyce oświatowej. W: Gapik L., Woźniak, A. (red.) Terapia w seksuologii - zagadnienia wybrane. Poznań: Interfund Karkowska, M. (2006). Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej. W: Chomczyńska-Rubacha, M. (red.). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Kopciewicz, L. (2003). Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Impuls Kopciewicz, L.(2007). Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierrea Bourdieu. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP Lew-Starowicz, Z. (1991). Kobieta i Eros. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lew-Starowicz, z. (1974). Eros, kultura, natura, Warszawa: PZWL Mandal, E.(1992). Wzorce socjalizacji płci a wyjaśnianie przyczyn sukcesu i niepowodzenia zawodowego. W: Psychologia wychowawcza. Nr 4, (218-225)

25 Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Meighan, R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: Wyd. UMK Miluska, J. (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM Miluska, J., Boski, P., (red.) (1999). Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN Dokumenty ONZ. Uzyskane 18.11.2007 : www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/instrumenty_mn.php www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/instrumenty_mn.php Miluska, J. (2004). Uwarunkowania jakości relacji między kobietami i mężczyznami. W: Kuczyńska, A., Dzikowska, K. (red.). Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Oblacińska, A. (2006). Występowanie otyłości i postrzeganie własnej masy ciała. W: Oblacińska, A., Woynarowska, B. (red.) (2006). Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Warszawa: Wyd. Instytutu Matki i Dziecka Waszyńska, K., Rękoś, M. (2004). Tożsamość płciowa i czynniki ją warunkujące. W: Kuczyńska, A., Dzikowska, K. (red.). Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Tekst uchwalony w dniu 2 IV 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Uzyskane 05.11.2007 : www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon.htm www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon.htm Wycisk, J. (2002). Czy samozniszczenie ma płeć? Autodestruktywne zachowania kobiet i mężczyzn. W: Hulewska, A., Ziarko M., Jasielska, A. (red.). Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora Wojciszke, B., (red.) (2002). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk:: GWP KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI, zmieniona Protokołem Nr 111, Rzym, 4 XI, 1950 r. Uzyskane 05.11.2007: www.coe.org.pl/re_konw/ETS www.coe.org.pl/re_konw/ETS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

26 (NON) IDEAL STATUS – ACTUAL STATUS ABOUT THE GENDER EQUALITY IN THE EDUCATIONAL PRACTICE Ewelina Flatow eflatow@gmail.com The Department of Psychotherapy and Health Promotion Faculty of Educational Studies Adam Mickiewicz University Poznań


Pobierz ppt "STAN (NIE) IDEALNY – STAN REALNY CZYLI O RÓWNOŚCI PŁCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ Ewelina Flatow Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google