Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę (nr G0107d2) Partnerzy: –Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego –Caritas Diecezji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę (nr G0107d2) Partnerzy: –Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego –Caritas Diecezji."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę (nr G0107d2) Partnerzy: –Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego –Caritas Diecezji Kieleckiej –Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach –Infomax Sp. J. –Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

2 Głównym celem projektu Telepraca Scala Rodzinę jest stworzenie nowych perspektyw zawodowych dla osób mających trudności na rynku pracy z powodu niemożności stałego dłuższego przebywania poza miejscem zamieszkania. Celem dodatkowym jest zbudowanie systemu, który umożliwiłby pracownikom płynne przejście od pracy stacjonarnej do pracy w systemie na odległość, jak również motywowałby pracodawców do tworzenia miejsc pracy w takim właśnie systemie. Główne cele projektu Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki stworzeniu i przetestowaniu systemu kształcenia osób chcących pracować poprzez Internet.

3 Cele szczegółowe Partnerstwo realizujące projekt stawia sobie również cele szczegółowe. Do najważniejszych należą: 1.Stworzenie systemu kształcenia umożliwiającego przygotowanie pracowników do pracy w systemie na odległość. 2.Przekazanie beneficjentom projektu wiedzy na temat nowoczesnych, elastycznych form zatrudnienia. 3.Pobudzanie współpracy różnych instytucji zainteresowanych tworzeniem internetowych miejsc pracy. 4.Opracowanie (we współpracy z partnerami zagranicznymi) sugestii modyfikacji prawnych idących w kierunku ułatwienia stosowania pracy poprzez Internet.

4 Stworzenie i przetestowanie systemu kształcenia obejmuje: –opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracobiorców i pracodawców; –organizację szkoleń – stacjonarnych i w systemie na odległość; –organizację praktyk dla beneficjentów; –stałe analizowanie programów szkoleń (cykliczne ankietowanie uczestników projektu, uwzględnianie bieżących rezultatów) i modyfikowanie ich w razie potrzeby; –ocenę efektów szkoleń – ocenę umiejętności nabytych przez beneficjentów podczas szkoleń i praktyk.

5 Upowszechnianie wśród uczestników wiedzy na temat nowoczesnych form zatrudnienia obejmuje: –opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych o projekcie oraz nowoczesnych, elastycznych formach zatrudnienia; –prezentowanie informacji o projekcie w lokalnych mediach; –zamieszczanie istotnych informacji o projekcie w Internecie; –organizację spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności, organizacji i instytucji.

6 Pobudzanie współpracy instytucji zainteresowanych tworzeniem internetowych miejsc pracy obejmuje: –zachęcanie pracodawców do udziału w projekcie (poprzez współpracę w organizowaniu praktyk dla beneficjentów); –stały nadzór nad przebiegiem praktyk (analiza wniosków pracodawców, ew. modyfikacje programów); –omawianie działań projektu z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w unowocześnianie rynku pracy; –stworzenie strony internetowej, mogącej służyć do wymiany opinii, sugestii i przedstawiania problemów i potrzeb, wynikłych w związku z działaniami projektu.

7 Opracowanie propozycji modyfikacji prawnych promujących wykorzystywanie internetowych miejsc pracy obejmuje m. in.: –przeprowadzenie badań porównawczych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych na rynkach pracy krajów tworzących partnerstwo ponadnarodowe; –badanie społecznych i prawnych aspektów wprowadzania nowoczesnych form zatrudnienia w krajach UE w odniesieniu do możliwości polskiego systemu prawnego; –udział w pracach partnerstwa ponadnarodowego, mających na celu stworzenie ujednoliconych form prawnej regulacji metod pracy poprzez Internet.

8 Grupami docelowymi projektu są potencjalni pracownicy, chcący pracować w systemie na odległość oraz pracodawcy gotowi zorganizować tego rodzaju miejsca pracy w swoich firmach. Grupy docelowe projektu Potencjalni pracownicy, będący beneficjentami projektu, są to przede wszystkim kobiety zagrożone utratą pracy z powodu deklarowanej chęci skorzystania z urlopu wychowawczego. Korzyści pracodawców, zainteresowanych tematyką projektu polegają głównie na możliwości uzyskania pracowników zaznajomionych z nowoczesnymi, elastycznymi formami pracy.

9 Główne elementy systemu kształcenia Działanie systemu opiera się na czterech podstawowych elementach: 1.Szkolenie teoretyczne, obejmujące: a)szkolenie zawodowe (150 h), b)warsztaty wsparcia psychologicznego (30 h), c)metody tworzenia i prowadzenia własnej firmy (30 h), d)obsługa oprogramowania biurowego i internetowego (60 h), e)obsługa szkoleniowej platformy internetowej (20 h), f)samodzielne ćwiczenia za pośrednictwem platformy internetowej (40 h). 2.Praktyka w wybranych przedsiębiorstwach (2 miesiące), przy czym czym część zadań jest realizowana w systemie na odległość.

10 3.Stały kontakt z Administratorem projektu i z nauczycielami – poprzez Internet. 4.Wsparcie finansowe uczestników obejmujące: a)przekazanie materiałów edukacyjnych, b)refundację kosztów dojazdu na zajęcia, c)refundację kosztów utrzymania łącza internetowego, d)porycie kosztów opieki nad dziećmi (na czas pobytu na szkoleniu), e)wypłatę dodatków szkoleniowych za czas szkolenia oraz wynagrodzenia za praktykę. Podczas wszystkich zajęć nauczyciele i trenerzy kładą szczególny nacisk na samodzielne rozwiązywanie większości zadań, dzięki czemu beneficjenci uzyskują dodatkowe umiejętności społeczne i zawodowe.

11 Główne oczekiwane rezultaty działań Partnerstwa wynikają z postawionych celów projektu. Rezultaty te można podzielić na dwie grupy: Oczekiwane rezultaty 1.Rezultaty TWARDE – łatwe do zmierzenia przy użyciu odpowiednich wskaźników. 2.Rezultaty MIĘKKIE – trudne do bezpośredniego pomiaru, tym niemniej bardzo istotne z punktu widzenia efektów społecznych.

12 Do najważniejszych oczekiwanych TWARDYCH rezultatów można zaliczyć: –metodologię kształcenia osób zainteresowanych pracą za pośrednictwem Internetu; –zaplecze techniczne szkoleń (laboratorium komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, odpowiednie oprogramowanie); –zaplecze szkoleniowe (programy szkoleń, materiały edukacyjne dla pracobiorców i pracodawców, grupa wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów); –materiały edukacyjne niezbędne do realizacji internetowej części szkolenia; –metodologię wsparcia psychologicznego dla osób, które doświadczyły trudności lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy;

13 –uświadomienie mieszkańcom terenów objętych działaniami projektu korzyści płynących z szerszego wykorzystania nowoczesnych form pracy; –zaangażowanie lokalnych mediów w promocję nowoczesnych form zatrudnienia; –praktyczną ocenę efektów szkoleń poprzez zorganizowanie praktyk dla 105 osób; –stworzenie możliwości wymiany informacji i sugestii na temat problemów i potrzeb uczestników projektu i efektywności projektu; –wiedzę na temat nowoczesnych form pracy stosowanych w innych krajach UE; –sugestie dotyczące tworzenia ujednoliconych elementów prawa pracy w zakresie systemu pracy na odległość.

14 Najważniejsze oczekiwane MIĘKKIE rezultaty to: –lepsze umiejętności współpracy i pracy w grupie; –wyższy poziom odpowiedzialności; –poprawa umiejętności komunikowania się; –nabycie nowych umiejętności praktycznych; –wyższy poziom motywacji do zmiany swojego życia. Odnośnie beneficjentów: –zwiększenie zaufania do nowoczesnych form zatrudnienia; –stworzenie nowych relacji społecznych i zawodowych pomiędzy wszystkimi uczestnikami szkoleń (pracobiorcami, pracodawcami, nauczycielami); –możliwość przekazywania doświadczeń uzyskanych dzięki udziałowi w projekcie. Odnośnie środowiska życiowego beneficjentów:

15 Dla uczestników głównym rezultatem projektu będzie nie tylko zdobycie przydatnych umiejętności, lecz także zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wyższy poziom odpowiedzialności i zwiększenie motywacji do zmiany swojego życia. Wszystko to razem sprzyja znalezieniu lub utrzymaniu nowej, lepszej pracy.

16 Zadania dotychczas zrealizowane przez Partnerstwo 1.Przeprowadzono badania, akcje ankietowe i wiele spotkań, co pozwoliło na sprecyzowanie oczekiwań, potrzeb i możliwości rynków pracy na terenach objętych działaniami projektu (woj. świętokrzyskie i podkarpackie) w odniesieniu do promocji pracy przez Internet. 2.Wyspecyfikowano potrzeby edukacyjne oraz opracowano programy szkoleniowe i system rekrutacji beneficjentów. 3.Wybrano dwie główne grupy tematyczne szkoleń: a)Komputerowa grafika multimedialna; b)Rachunkowość i analiza danych oraz kosztorysowanie komputerowe.

17 4.Zorganizowano zaplecze techniczne (remont laboratorium, zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia). 5.Opracowano procedury przekazywania beneficjentom wsparcia finansowego (refundacja kosztów podróży i opieki nad dziećmi, dodatki szkoleniowe, wynagrodzenie za praktyki, refundacja kosztów utrzymania łączy internetowych). 6.Opracowano bazę danych do obsługi projektu. 8.Opracowano szczegółowe materiały szkoleniowe dla beneficjentów biorących udziału w projekcie. 7.Zawiązano partnerstwo ponadnarodowe z instytucjami z Polski, Włoch, Hiszpanii i Czech.

18 8.Uczestniczono w badaniach porównawczych sytuacji społeczno – ekonomicznej kobiet na rynkach pracy w krajach partnerskich oraz zbieraniu informacji o dobrych praktykach w różnych krajach. Efektem tej współpracy jest raportu z badań porównawczych oraz przewodnik po dobrych praktykach). 10.Zorganizowano osiem cykli szkoleniowych (trzy z zakresu Komputerowej grafiki multimedialnej i pięć z zakresu Rachunkowości i analizy danych oraz kosztorysowania komputerowego). 9.Odbyto szereg spotkań (w Polsce i za granicą), których celem było upowszechnianie i wymiana informacji odnoszących się do działań projektu. 11.Zorganizowano osiem cykli praktyk (dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu instytucji – organizatorów praktyk).

19 Plany Partnerstwa na najbliższą przyszłość W chwili obecnej projekt jest w zaawansowanym stadium realizacji. Trwają cykle kolejnych praktyk. Na obecnym etapie projekt jest w fazie szerszego upowszechniania informacji na temat swoich działań oraz badań zmierzających do lepszego określenia rezultatów. W związku z tym zorganizowano akcję ankietową wśród beneficjentów i osób z ich otoczenia (jest ona obecnie w toku), mającą na celu zbadanie wpływu udziału w projekcie na ich sytuację życiową. Planuje się także organizację dalszych spotkań informacyjnych i promowanie rezultatów w lokalnych mediach.

20 Po początkowej nieufności, wrażenia zarówno beneficjentów, jak i pracodawców są na ogół pozytywne. Duża liczba zgłoszeń spowodowała, że projekt został zmodyfikowany poprzez zwiększenie liczby szkoleń. Wciąż jednak chętnych do uczestnictwa jest więcej niż miejsc. Dodatkowo, znacząca część organizatorów praktyk deklaruje chęć kontynuowania współpracy, co świadczy o dostrzeganiu potencjału, tkwiącego w promowanej metodzie pracy. Spostrzeżenia

21 Na podstawie dotychczasowych obserwacji można stwierdzić, że metoda szkolenia zawodowego, proponowana przez Partnerstwo, jest bardzo dobrze przyjmowana zarówno przez pracodawców jak i przez środowisko pracobiorców. Może ona bowiem przygotować beneficjentów do pracy w systemie na odległość, co pozwala na uzyskanie przez pracodawcę znaczących oszczędności. Dodatkowo, program szkolenia powoduje, że osoby biorące w nim udział są przygotowywane zarówno do pracy etatowej, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co potęguje efekt końcowy. Wnioski

22

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę (nr G0107d2) Partnerzy: –Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego –Caritas Diecezji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google