Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność ONZ w sferze społeczno-gospodarczej. Rodzaje form pomocy państwom 1. wg kryterium poziomu stosunków międzynarodowych - pomoc na poziomie bilateralnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność ONZ w sferze społeczno-gospodarczej. Rodzaje form pomocy państwom 1. wg kryterium poziomu stosunków międzynarodowych - pomoc na poziomie bilateralnym."— Zapis prezentacji:

1 Działalność ONZ w sferze społeczno-gospodarczej

2 Rodzaje form pomocy państwom 1. wg kryterium poziomu stosunków międzynarodowych - pomoc na poziomie bilateralnym / regiony - pomoc na poziomie multilateralnym /przez organizacje/ 2. wg kryterium przedmiotowego - pomoc rozwojowa - pomoc edukacyjna - pomoc finansowa - pomoc techniczna – żywność, leki, książki, sprzęt, stypendia - pomoc doradcza - pomoc humanitarna 3. wg kryterium zasięgu działania - pomoc dla całego kontynentu - pomoc dla całego globu - pomoc regionalna - pomoc dla pojedynczego państwa 4. wg kryterium czasu trwania - pomoce ad hoc – dotyczące kryzysów, kataklizmów, klęsk żywiołowych - pomoc o ustalonym czasie trwania - pomoc permanentna

3 Dane z raportów ONZ w 14 państwach większość dzieci umiera poniżej 5 roku życia, a w 7 państwach co czwarte dziecko nie dożywa piątych urodzin w 14 państwach większość dzieci umiera poniżej 5 roku życia, a w 7 państwach co czwarte dziecko nie dożywa piątych urodzin 1mld 200 tys osób, czyli co piąty człowiek na świecie przeżywa za mniej niż 1 $ dziennie 1mld 200 tys osób, czyli co piąty człowiek na świecie przeżywa za mniej niż 1 $ dziennie w 1997 r. średnie wydatki na ochronę zdrowia na jedną osobę wyniosły 6 $ w krajach słabo rozwiniętych, 13 $ w krajach o niskim dochodzie narodowym, 125 $ w wyżej uposażonych i 1.356 $ w wysoko rozwiniętych (WHO uznaje sumę 35-40 $ per capita jako minimum na podstawowe usługi w ochronie zdrowia) w 1997 r. średnie wydatki na ochronę zdrowia na jedną osobę wyniosły 6 $ w krajach słabo rozwiniętych, 13 $ w krajach o niskim dochodzie narodowym, 125 $ w wyżej uposażonych i 1.356 $ w wysoko rozwiniętych (WHO uznaje sumę 35-40 $ per capita jako minimum na podstawowe usługi w ochronie zdrowia) 1/3 populacji państw rozwijających się mieszka w państwach z ograniczonym dostępem do wody 1/3 populacji państw rozwijających się mieszka w państwach z ograniczonym dostępem do wody

4 Cele Milenijne ONZ 2000-2015 1. Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu 2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym 3. Promocja równości płci awansu społecznego kobiet 4. Ograniczenie umieralności dzieci 5. Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami 6. Ograniczenie rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii innych chorób zakaźnych 7. Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego 8. Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju

5 Poszczególne agendy i organizacje ONZ UNCTAD Konferencja NZ ds Handlu i Rozwoju UNCTAD Konferencja NZ ds Handlu i Rozwoju Powstanie 1964 Powstanie 1964 Cele: Cele: - skierowana do państw rolniczo-przemysłowych - Wdrażanie tych państw w dynamiczna wymianę handl. - Wyznaczanie głw. kierunków rozwoju tych państw - zrównoważone zarządzanie surowcami tych państw surowcami tych państw - wspieranie rozwoju gospodarczego Formy działania Formy działania - doradztwo w polityce gospodarczej i rozwojowej - opracowanie strategii rozwoju - prowadzenie szkoleń - forum międzynarod. dyskusji - badania statystyczne poziomu rozwoju państw - pomoc techniczna

6 UNIDO Organizacja NZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO Organizacja NZ ds. Rozwoju Przemysłowego Powstanie 1966 r., przy ONZ w 1985 r. Powstanie 1966 r., przy ONZ w 1985 r. Cele: Cele: - skierowana do państw rozwijających się i państw w transformacji; - zapobieganie marginalizacji tych państw; - promowanie industrializacji w ramach współpracy 171 członków, - wyznaczanie norm i jakości produkcji - wdrażanie postanowień Protokołu z Kioto - ochrona środowiska - promowanie wydajnego zatrudnienia Formy działania Formy działania - generowanie i szerzenie wiedzy dot. przemysłu - doradztwo - współpraca techniczna* - jako centrum informacyjne, wydaje co roku Raport o Rozwoju Przemysłowym - pomoc finansowa - działalność wyznaczona wg kryterium geogr.- do najsłabiej rozwiniętych państw, szczególnie afrykańskich, wg sektora – do państw opartych na produkcji rolniczej i wg podmiotu do małych i średnich przedsiębiorstw

7

8

9 FAO Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Powstanie 1945 Powstanie 1945 Cele: Cele: - skierowana do wszystkich państw/głw rozwijających się i transformujących - zapobieganie głodu na świecie - rozwój obszarów wiejskich - koordynacja programów dotyczących żywności modyfikowanej, jakości i ilości produkcji towarów żywnościowych - zapobieganie erozji gleby Formy działania Formy działania - koordynowanie i udzielanie pomocy technicznej i finansowej - działania modernizacyjne i poprawiające stan rolnictwa, zalesienia, połowów ryb, -dożywianie ludności zamieszkującej najsłabsze pod względem warunków naturalnych obszary - zwalczanie szkodników i chorób zakaźnych zwierząt i roślin - centrum informacyjne dla producentów żywności

10

11 ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy Powstanie 1919 przy Lidze Narodów, od 1946 przy ONZ Powstanie 1919 przy Lidze Narodów, od 1946 przy ONZ Cele: Cele: - formułowanie m-n standardów pracy i przestrzegania praw pracowników - promowanie wolności zgromadzeń, prawa zrzeszania, zakazu pracy przymusowej, równości w dostępie do rynku pracy i równego traktowania - wprowadzanie zmian społ. i instytucjonalnych na rzecz równości i wzrostu gospodarczego Formy działania Formy działania - pomoc techniczna w zakresie szkoleń i wdrażania norm - akcje mające zapobiegać zatrudnianiu nieletnich - poruszanie problemu praw kobiet w miejscu pracy - wydawanie raportów - dzięki trzyczęściowej strukturze umożliwia udział pracowników i pracodawców jako równych partnerów w swoich organach decyzyjnych - prowadzenie statystyki dotyczącej warunków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

12 WTO Światowa Organizacja Handlu WTO Światowa Organizacja Handlu Od 1948 jako GATT do 1994/1995. Od 1948 jako GATT do 1994/1995. Cele: liberalizacja handlu międzynarodowego Cele: liberalizacja handlu międzynarodowego - Przyczynianie się do rozwoju przez obniżanie stawek celnych - Stabilizacja zasad wymiany handlowej - Promowanie standardów pracy - Udostępnianie rynków dla państw słabszych Formy działania Formy działania - funkcja regulacyjna (forum negocjacji i współpracy) - Funkcja kontrolna (nadzór nad funkcjonowaniem i wcieleniem porozumień, przegląd polityki handlowej) - Funkcja pomocowa (misje ekspertów, pomoc finansowa przez współpracę z IMF i Bankiem Światowym)

13 IFAD – Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa 1977 1977 Cele – skierowana do państw rozwijających się i biednych Cele – skierowana do państw rozwijających się i biednych - Walka z głodem i ubóstwem na terenach wiejskich - Poprawa warunków żywieniowych - Wspieranie rozwoju społecznego - Opracowywanie strategii bezpieczeństwa żywnościowego Formy działania Formy działania - Finansowanie projektów rozwoju rolnictwa - Wzmacnianie instytucji państwa odpowiedzialnych za politykę rolną - Negocjacje z przywódcami państw - Wskazywanie rozwiązań i partnerów współpracy - Udzielanie środków pomocowych podnoszących status kobiet odpowiedzialnych za utrzymanie rodziny

14 UNFPA – Fundusz Ludnościowy NZ 1969 1969 Cele: Cele: - Skierowana do regionów rozwijających się - Największe światowe źródło finansowania programów ludnościowych –reprodukcji i zdrowia - Promowanie holistycznego podejścia do zdrowia reprodukcyjnego - Stabilizacja i równomierny rozwój wzrostu populacji - Wydłużanie długości życia - Popieranie równości i zdrowia kobiet Formy działania Formy działania - Praca z rządami i NGOs w ponad 140 państwach w dziedzinie planowania rozwoju ludnościowego - Edukacja dot. planowania rodziny, rozwoju ciąży i narodzin dziecka - Zapobieganie przenoszenia chorób droga płciową - Dostarczanie środków antykoncepcyjnych do państw o wysokim przyroście nat. - Zbieranie i analiza danych dotyczących ludności - Promowanie zdrowego i bezpiecznego życia seksualnego

15 UNDP – Program NZ ds.. Rozwoju 1965Cele: - Ukierunkowanie państw na zmiany w celu stworzenia lepszych warunków życia, poprzez wspólne zarządzanie wiedzą i zasobami - Realizacja Rozwojowych Celów Milenijnych NZ do 2015 - Demokratyzacja państw - Redukcja ubóstwa - Zapobieganie kryzysom i odbudowa równowagi po kryzysach - Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS Formy działania Formy działania - wzmacnianie systemów legislacyjnych i wyborczych - Programy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem kryzysem - Zapobieganie nadmiernej degradacji środowiska - Angażowanie rządów państw w walkę z HIV/AIDS - Zbieranie i analizowanie danych, publikacja corocznych Raportów - Współpraca z rządami w dziedzinie rozwiązywania problemów ubóstwa

16 WFP- Światowy Program Żywnościowy 1963 1963 Cele: Cele: - Skierowany do państw niedorozwiniętych, mających problemy z produkcja żywności - Walka z głodem na świecie - Program: Jedzenie dla Życia, Jedzenie dla Wzrostu, Jedzenie za Pracę - Wspieranie rozwoju społ-gosp. - Pomoc państwom dotkniętych kryzysami żywnościowymi Formy działania Formy działania - Dostarczanie podstawowej racji żywnościowej najbardziej potrzebującym - Dożywianie małych dzieci, uczniów w szkołach i kobiet w ciąży i karmiących matek - Wdrażanie programów płatności za pracę w postaci jedzenia - Stosowanie racji jedzeniowej jako nagrody dla dzieci za chodzenie do szkoły

17 Regionalne Komisje Gospodarcze UNECA –Komisja Gospodarcza NZ dla Afryki 1958 (pomoc dla 53 państw afrykańskich, promocja integracji regionalnej i współpracy) UNECA –Komisja Gospodarcza NZ dla Afryki 1958 (pomoc dla 53 państw afrykańskich, promocja integracji regionalnej i współpracy) UNECE – Komisja Gospodarcza NZ dla Europy 1947 (wspieranie współpracy 55 członków, wykonywanie analiz gospodarczych0 UNECE – Komisja Gospodarcza NZ dla Europy 1947 (wspieranie współpracy 55 członków, wykonywanie analiz gospodarczych0 ECLAC – Komisja Gosp. NZ dla Ameryki Łac. i Karaibów 1948 (wzmacnianie związków gospodarczych między 41członkami) ECLAC – Komisja Gosp. NZ dla Ameryki Łac. i Karaibów 1948 (wzmacnianie związków gospodarczych między 41członkami) UNESCAW – Komisja Społeczno-Gospodarcza dla Azji Zachodniej UNESCAW – Komisja Społeczno-Gospodarcza dla Azji Zachodniej 1973 (rozwój społ-gosp. Na poziomie regionalnej i subregionalnej współpracy 13 członków, współpraca z Ligą Państw Arabskich) ENESCAP – Komisja Społ.-Gosp. dla Azji i Pacyfiku (promowanie rozwoju 47 członków, tworzenie pomocy regionalnej) ENESCAP – Komisja Społ.-Gosp. dla Azji i Pacyfiku (promowanie rozwoju 47 członków, tworzenie pomocy regionalnej) ECOSOC – Rada Społeczno Gospodarcza – koordynuje pracę 14 wyspecjalizowanych agencji, 10 komisji funkcjonalnych i 5 komisji regionalnych. Jest odpowiedzialna za promowanie wyższych standardów życia. Skupia 54 członków: 14 z Afryki, 11 z Azji, 6 z Europy Wsch., 10 z Ameryki Łac. I Karaibów i 13 z Europy Zach. ECOSOC – Rada Społeczno Gospodarcza – koordynuje pracę 14 wyspecjalizowanych agencji, 10 komisji funkcjonalnych i 5 komisji regionalnych. Jest odpowiedzialna za promowanie wyższych standardów życia. Skupia 54 członków: 14 z Afryki, 11 z Azji, 6 z Europy Wsch., 10 z Ameryki Łac. I Karaibów i 13 z Europy Zach.


Pobierz ppt "Działalność ONZ w sferze społeczno-gospodarczej. Rodzaje form pomocy państwom 1. wg kryterium poziomu stosunków międzynarodowych - pomoc na poziomie bilateralnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google