Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Programie Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Programie Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest."— Zapis prezentacji:

1

2 O Programie Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

3 Główne cele programu Grundtvig
odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

4 O Patronie Programu Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig (duń. Nikolai Frederik Severin Grundtvig, ) - pisarz i poeta duński, protestancki pastor i teolog, historyk, filozof, pedagog, działacz społeczno-polityczny.

5 O Patronie Programu Grundtvig
Za główne dzieło Grundtviga uważa się stworzenie ruchu uniwersytetów ludowych, których głównym zadaniem było kształcenie młodzieży chłopskiej i przygotowanie ludzi dorosłych do aktywnego udziału w życiu społecznym.

6 Wniosek o dofinasowanie
W lutym 2013 r. do Narodowej Agencji Programu Grundtvig nasza organizacja złożyła wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego.

7 Wyniki konkursu W lipcu 2013 Narodowa Agencja Programu Grundtvig ogłosiła wyniki konkursu. Nasz projekt uzyskał 20 miejsce w Polsce na 146 zakwalifikowanych projektów. Na realizację projektu UTW w Lubsku otrzymało euro W projekcie udział biorą bliźniacze uniwersytety z Turcji, Portugalii, Litwy, Rumunii i Słowacji

8 „Moje pasje, to moje szczęście – dodaj do ulubionych”
Projekt skierowany jest do instruktorów, wykładowców i słuchaczy UTW

9 Idea projektu Wolny czas spędzamy razem, uczestniczymy w zajęciach językowych, komputerowych, plastycznych, umuzykalniających, fotograficznych i filmowych, bierzemy udział w różnych konkursach, w których otrzymujemy wyróżnienia i nagrody. Wielu z nas odkryło w sobie talenty  malarskie, rzeźbiarskie, aktorskie, wokalne, organizacyjne, menedżerskie, ogrodnicze, kulinarne i wiele innych. To są nasze pasje, które zajmują sporą część naszego emeryckiego życia.

10 Idea projektu Zaczęliśmy się zastanawiać na tym problemem poczucia szczęścia. Jak odzyskać naturalny dla każdego z nas wymiar życia, jakim jest radość. Jak nauczyć się otwartości w podchodzeniu do wszystkiego, co niesie nam życie, wdzięczności za wyzwania i możliwości, które się przed nami nieustannie pojawiają, dostrzegania nawet drobnych powodów do bycia pogodnym i szczęśliwym.

11 Cel podstawowy Zainteresowania i hobby uczestników zaakceptować , wyrazić i przekształcić w samozadowolenie i poczucie szczęścia

12 Cele szczegółowe Chcemy zapoznać się z technikami radzenia sobie ze stresem oraz sposobami poszerzania przestrzeni życiowej wskutek różnorodnych działań aktywizujących w sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej.

13 Cele szczegółowe Pragniemy odpowiedzieć na pytanie, czy rozwijane praktyczne umiejętności z dziedzin internetowo- lingwistycznych, mogą przyczynić się do poprawy zadowolenia, radości i indywidualnego poczucia szczęścia każdego z nas?

14 Cele szczegółowe projektu
Jak nasze pasje i zainteresowania mają wpływ na wymienione stany osobowościowe.

15 Sposoby osiągnięcia celów
Do zrealizowania tego celu potrzebne będą: język i komputer, czyli  nauka języka angielskiego różnymi metodami oraz doskonalenie umiejętności komputerowych, a także rozwijanie swoich indywidualnych zainteresowań-kultura, sztuka, rękodzieło, muzyka, film, fotografia, gotowanie, krawiectwo, poradnictwo.

16 Do osiągnięcia powyższych celów wykorzystamy następujące metody aktywizujące słuchaczy
Integracja uczestników projektu poprzez wzajemne poznanie, naukę języka obcego, wymianę informacji za pomocą internetu i spędzanie wolnego czasu w trakcie wyjazdów zagranicznych.

17 Metody aktywizujące słuchaczy
Zwrócimy uwagę na ogólnoświatowy kontekst poczucia szczęścia poprzez ankiety, wykłady, ćwiczenia seminaryjne i opublikowanie wyników badań w internecie i broszurach

18 Metody aktywizujące słuchaczy
Zmotywujemy słuchaczy do efektywnej nauki języka oraz wiedzy komputerowej poprzez cykle zajęć, w ramach których indywidualnie wykonane portfolia w programie Word z opisem swoich zainteresowań w języku angielskim, będą wydrukowane i zamieszczone na stronie internetowej projektu.

19 Metody aktywizujące słuchaczy
Reaktywujemy i powołamy do życia kilka form muzycznych, wokalnych, teatralnych, kabaretowych, plastycznych, filmowych, które swoją treścią nawiązują do radości i szczęścia. W oparciu o te formy zrealizujemy widowisko (koncert), odbiorcami którego będą różne grupy społeczne : dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy oraz uczestnicy spotkań partnerskich.

20 Przewidywane rezultaty
Komputer i język angielski pomogą zrozumieć dotąd mniej znane zjawiska mające istotny wpływ na nasze codzienne samopoczucie.

21 Przewidywane rezultaty
Odkrywanie świata za pomocą Internetu, nie jest niczym nowym dla pokolenia naszych dzieci i naszych wnuków Na równi z nimi chcemy uczestniczyć w tym nieustannym marszu ku nowemu, dzielić się swoimi emocjami na portalach społecznościowych, rozmawiać z przyjaciółmi z kraju i zagranicy przy pomocy internetowych komunikatorów, poznawać innych ludzi i wymieniać doświadczenia, a nawet wyszukiwać w internecie przepisów na niedzielny obiad.

22 Przewidywane rezultaty
Poczucie szczęścia i zadowolenia wśród wszystkich uczestników projektu. Prezentacje, filmy, pokazy, dramy, konkursy, broszury, bilbordy. Będziemy inspirować się nawzajem poprzez ciekawe pomysły, spotkania, własne inicjatywy i twórcze działania.

23 Rezultaty i wyniki Zaprezentowanie słuchaczom UTW szczegółowej wiedzy na temat Programu Grundtvig oraz projektu partnerskiego.

24 Ankieta nt ” Moja pasja-to moje szczęście„ Opracowanie wniosków.
Rezultaty i wyniki Ankieta nt ” Moja pasja-to moje szczęście„ Opracowanie wniosków.

25 Rezultaty i wyniki Wykłady i ćwiczenia dotyczące psychologii szczęścia. Rezultatem będzie umiejętność samozadowolenia i poczucie szczęścia z rozwijania swojej osobowości i osobistych zainteresowań.

26 Rezultaty i wyniki Wykład i ćwiczenia Techniki radzenia sobie ze stresem oraz sposoby poszerzania przestrzeni życiowej wskutek różnorodnych działań aktywizujących w sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej.

27 Rezultaty i wyniki "Mój portret"- w ramach zajęć z języka angielskiego uczestnicy opracowują indywidualne portfolio o sobie i swoich zainteresowaniach

28 Rezultaty i wyniki W trakcie zajęć komputerowych wcześniej opracowane portfolia(ze zdjęciem) umieszczone są na jednej stronie formatu A4 w programie graficznym Word. Portfolia wydrukowane i zapisane w wersji elektronicznej będą elementem kroniki projektu.

29 Rezultaty i wyniki Zespołowe opracowania promujące kraj, region, UTW i lokalną społeczność. Forma dowolna: opis, prezentacja multimedialna, film. 2-osobowe zespoły realizują zadanie. Przewidywana jest duża ilość produktów.

30 Rezultaty i wyniki Wydrukowanie folderów, banerów i plansz informacyjnych promujących projekt

31 Rezultaty i wyniki Wystawa fotograficzna w każdej organizacji aktualizowana po każdej zagranicznej wizycie i działaniach wewnątrz organizacji.

32 Informacja do mediów lokalnych i regionalnych o partnerskim projekcie.
Rezultaty i wyniki Informacja do mediów lokalnych i regionalnych o partnerskim projekcie.

33 Rezultaty i wyniki Przygotowanie widowiska składającego się z różnych form teatralnych, muzycznych, kabaretowych , tanecznych, cyrkowych, które swoją treścią nawiązują do radości i szczęścia oraz zaprezentowanie w formie koncertu mieszkańcom lokalnego środowiska

34 Rezultaty i wyniki Przygotowanie prezentacji multimedialnych w programie Power Paint w 2-osobowych zespołach roboczych opisujących własne dokonania w zakresie swoich indywidualnych zainteresowań hobbystycznych i opisanie ich prostymi komunikatami w języku angielskim.

35 Rezultaty i wyniki Konkursy plastyczne, fotograficzne, poetyckie i inne -chcemy pokazać, jak refleksyjne podejście do sztuki może wspierać nasz rozwój osobisty. Uwaga uczestników konkursu powinna być skupiona pozytywnym podejściu do tematyki projektu. Rezultatem będą plakaty, rzeźby, rysunki, prezentacje, ulotki

36 Rezultaty i wyniki Sekcje hobbystyczne i koła zainteresowań zadbają o opracowanie piosenek, etiud teatralnych, kabaretowych, tanecznych i innych poruszających tematykę projektu. Indywidualni hobbyści swoje pasje wraz z opisem w języku polskim i angielskim zamieszczą na stronie internetowej w różnych formach (zdjęcia, teksty, filmy, prezentacje slajdów, kronika wydarzeń)

37 Rezultaty i wyniki W ramach ćwiczeń i zajęć fakultatywnych z nauki o szczęściu, powstaną modele zachowań w formie opisów, prezentacji multimedialnych, zdjęć i filmów. Zaangażowanie słuchaczy będzie skutkowało umiejętnościami praktycznymi z wiedzy komputerowej, dzięki której indywidualne pasje i zainteresowania zostaną opublikowane w internecie w obu językach.

38 Rezultaty i wyniki Nauka języka obcego odbywać się będzie w oparciu o programy multimedialne współpracujące z tablicą interaktywną i koncentrować się będzie na przygotowaniu słuchaczy do prowadzenia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami organizacji partnerskich

39 Promocja projektu W działania informacyjno-promocyjne planujemy zaangażowanie wszystkich naszych słuchaczy. Za pośrednictwem Internetu i lokalnych mediów będziemy organizować spotkania dla mieszkańców.

40 Współdziałanie kadry akademickiej
Wykładowcy z przedmiotów informatycznych szczególną uwagę zwrócą na praktyczne umiejętności posługiwania się komputerem: edycja w programie Word i Power Paint, surfowanie po internecie, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, prowadzenie blogów, umiejętności komunikowania się za pomocą narzędzia Skype. Z pomocą internetu słuchacze pozyskają informacje o krajach partnerskich.

41 Spodziewany wpływ i korzyści współpracy europejskiej
Słuchacze wyposażeni zostaną w teoretyczno- praktyczną wiedzę z zakresu nauki o szczęściu. Pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne  poruszanie się w przestrzeni społecznej w sposób bezkonfliktowy i bezstresowy z poczuciem własnej wartości i szczęścia.

42 Spodziewany wpływ i korzyści współpracy europejskiej
Uczestnicy  projektu zdobędą obszerną  informację i wiedzę związaną z tradycjami i kulturą  krajów organizacji partnerskich. Poznają nowych przyjaciół i kolegów. Zweryfikują istniejące stereotypy kulturowe i obyczajowe.

43 Upowszechnienie projektu
Strona internetowa UTW koordynatora będzie oficjalną strona projektu. W ślad za tym, wszelkie wnioski wynikające z badań znajdą się na stronach internetowych w postaci referatów, sprawozdań, własnych przemyśleń i interpretacji oraz indywidualnych blogów.

44 Upowszechnienie projektu
W każdej organizacji zostanie utworzony będzie zespół promocyjny, którego zadaniem będzie informowanie o bieżących działaniach projektowych oraz rozpowszechnianie ich na zewnątrz

45 Upowszechnienie projektu
Lokalne media będą informowane o inicjatywach, które wynikają z projektu. Otrzymają opis tych wydarzeń i sposobu ich wykonywania.

46 Upowszechnienie projektu
Będziemy tworzyć broszury, zaproszenia i plakaty na temat działań, które zostaną podjęte i rozpowszechniać je w lokalnych bibliotekach, instytucjach publicznych itp. Na koniec pierwszego i drugiego roku realizacji projektu zaprezentujemy nasze dokonania w lokalnych instytucjach publicznych.

47 Upowszechnienie projektu
W ramach spotkania podsumowującego projekt, w kraju koordynującym w czerwcu 2015 roku, odbędzie się podsumowujące wystawa wszystkich produktów, do obejrzenia której zaprosimy mieszkańców i przedstawicieli innych organizacji społecznych. Zechcemy zaprezentować się również na spotkaniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu Grundtvig.

48 Terminarz wizyt Rumunia Słowacja Turcja Portugalia Litwa Polska

49 Szkolenie w Warszawie Zrealizowane działania projektowe Udział przedstawicieli organizacji partnerskich w szkolenia organizowanych przez Narodową Agencję Programu Grundtvig

50 Spotkanie zarządu Zrealizowane działania projektowe Ogólne spotkanie zarządu, instruktorów i słuchaczy-dokładne omówienie projektu. Podział na grupy zadaniowe, wstępny przydział zadań projektowych. Opracowanie kryteriów rekrutacji słuchaczy i pracowników do wyjazdów zagranicznych

51 www Najbliższe działania projektowe Na stronie internetowej organizacji-pełna informacja o projekcie, przewidywanych zadaniach, rezultatach i terminach wizyt zagranicznych

52 Logo Najbliższe działania projektowe Konkurs na logo projektu czekamy na propozycje

53 Najbliższe działania projektowe
Kronika Najbliższe działania projektowe Zainicjowanie działań kronikarskich. Wybór kronikarza projektu Zakup kroniki.

54 Nowa strona projektu Najbliższe działania projektowe Utworzenie interaktywnej strony internetowej projektu. Administrator-koordynator projektu. Moderacja : koordynatorzy z organizacji partnerskich.

55 Ankieta Najbliższe działania projektowe Przeprowadzenie ankiet wśród wszystkich uczestników projektu. Przedmiotem badań będzie poczucie szczęścia wynikające z indywidualnych zainteresowań i pasji hobbystycznych uczestników projektu. Ankiety będą przygotowane przez zespół koordynujący. W każdej organizacji należy powołać 2-osobowy zespół do realizacji tego zadania.

56 Wyniki Najbliższe działania projektowe Wyniki badań oraz wnioski wynikające z wstępnych badań , zostaną umieszczone opublikowane na stronie internetowej projektu i omówione w trakcie wizyty w Rumunii.

57 "Eudajmonologia czyli nauka o szczęściu"
Wykład fakultatywny jako wstęp do głębszego poznania procesów regulujących odbieranie i przekazywanie pozytywnych bodźców kształtujących naszą przestrzeń życiową. Zajęcia otwarte dla słuchaczy UTW. Każdy uczestnik wykładu otrzyma pisemne zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 26 września godz moderacja: mgr Alicja Mól

58 Przygotowanie do pierwszych kontaktów i wizyty w Rumunii.
Najbliższe działania projektowe Poznajemy Rumunię W ramach zajęć komputerowych w internecie wyszukujemy informacji dotyczących historii, kultury kraju oraz regionu i miejscowości organizacji partnerskiej.

59 "Poznajemy Rumunię Najbliższe działania projektowe Znamy Rumunię wewnętrzny quiz Pytania redagują organizacje partnerskie. Zdjęcia z przeprowadzonego quizu oraz wyniki zostaną zamieszczone na stronie projektu i opisane w kronice

60 "Jedzie pociąg z daleka”
Najbliższe działania projektowe Zadanie polegające na wyszukaniu informacji dotyczących rozkładu jazdy z miejsca zamieszkania do Turzii (Rumunia) pociągiem, samolotem lub wytyczenie trasy samochodem. Wszystkie działania w oparciu o dostępne programy i wyszukiwarki w internecie.

61 Promocja projektu Najbliższe działania projektowe Przygotowanie informacji o swojej organizacji, mieście i kraju w formie prezentacji lub filmu. Moderacja w języku komunikacyjnym. Materiał do zademonstrowania w czasie wizyty w Rumunii.

62 Promocja Najbliższe działania projektowe Przygotowanie pakietów promujących organizacje partnerskie, miasta, regiony w postaci gadżetów, folderów, biuletynów, broszur.

63 Wizyta studyjna w Rumunii
Najbliższe działania projektowe Do udziału w wizycie studyjnej udział wezmą przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Przyznane środki na realizację projektu zakładają 24 zagraniczne mobilności. Nasza organizacja planuje udział realizację mobilności w granicach 35 osób do 50 słuchaczy UTW. .

64 Ewaluacja projektu Spotkanie podsumowujące wizytę w Rumunii odbędzie się w 22 listopada br. o czym jeszcze będziemy informować na stronie internetowej UTW. Adres strony internetowej projektu

65 Dziękuję za uwagę Maria Majorczyk koordynator projektu
Lubsko 12 września 2013


Pobierz ppt "O Programie Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google