Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dangerous Goods 1. Definicja materiału niebezpiecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dangerous Goods 1. Definicja materiału niebezpiecznego"— Zapis prezentacji:

1 Dangerous Goods 1. Definicja materiału niebezpiecznego
2. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych 3. Ukryte materiały niebezpieczne 4. Stawki frachtowe i opłaty dodatkowe 5. Dokumenty 6. Opakowania 7. Gdzie szukać pomocy 8. Podsumowanie

2 Dangerous Goods Definicja
Materiały niebezpieczne to artykuły lub substancje, których właściwości mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska i które są wymienione na liście materiałów niebezpiecznych DGR lub są klasyfikowane zgodnie z tymi przepisami. Przewóz materiałów niebezpiecznych podlega specjalnym przepisom IATA Dangerous Goods Regulations (które są wykładnią przepisów opracowywanych przez Komitet Ekspertów ICAO, International Civil Aviation Organization). Niektóre materiały zostały określone w ogóle jako zbyt niebezpieczne do przewozu lotniczego, inne mogą być dopuszczone jedynie pod warunkiem zgód państw zaangażowanych w przewóz; niektóre natomiast są dozwolone tylko w samolotach cargo.

3 Dangerous Goods Klasyfikacja
Podręcznik IATA DGR zawiera wykaz około 3000 wyspecyfikowanych przez ONZ materiałów niebezpiecznych z podaniem ich charakterystyki oraz warunków, pod jakimi mogą być przyjęte do transportu lotniczego. Wykaz ulega ciągłym modyfikacjom. Można w nim spotkać także materiały określane jako „nie nazwane inaczej” (n.o.s.) – mające cechy charakterystyczne dla którejś z 9-u grup. Rozróżnia się 9 grup (klas) materiałów niebezpiecznych. Biorąc pod uwagę ich charakterystyczne właściwości mogące stanowić zagrożenie w transporcie lotniczym i tak:

4 Dangerous Goods Klasyfikacja
Klasa 1 – Materiały Wybuchowe (w tym 6 Podklas) Przykłady: amunicja myśliwska lub do broni osobistej, bezpieczniki, fajerwerki (niektóre) Klasa 2 – Gazy w tym 3 Podklasy: Gaz Palny np. propan, butan, acetylen

5 Dangerous Goods Klasyfikacja Klasa 2 – Gazy w tym 3 Podklasy:
Gaz niepalny, nietrujący np. neon, dwutlenek węgla, hel, płynny azot Klasa 2 – Gazy w tym 3 Podklasy: Gazy Toksyczne Klasa 3 – Ciecze Palne np. farby, alkohole, kleje, aceton, paliwo

6 Dangerous Goods Klasyfikacja
Klasa 4 – Ciała Stałe Palne w tym 3 Podklasy Ciała Łatwopalne np. zapałki, siarka Podatne na samozapalenie się np. biały lub żółty fosfor, magnez Palne w kontakcie z wodą np. sód, karbit

7 Dangerous Goods Klasyfikacja
Klasa 5 – Substancje Utleniające w tym 2 Podklasy: Utleniacze np. wybielacze, wapno, nawozy Nadtlenki organiczne

8 Dangerous Goods Klasyfikacja
Klasa 6 – Substancje Trujące i Zakaźne w tym 2 Podklasy: Substancje Trujące np. cyjanek, arszenik, strychnina Substancje Zakaźne np. wirusy, bakterie, szczepionki lub produkty biologiczne znane jako powodujące choroby ludzi lub zwierząt (HIV, grzybice, wścieklizny); zalicza się tu też odpady medyczne

9 Dangerous Goods Klasyfikacja Klasa 7 – Materiały Radioaktywne
Kategoria I - białe Materiały Radioaktywne Kategoria II - żółte Materiały Radioaktywne Kategoria III - żółte

10 Dangerous Goods Klasyfikacja Materiały niebezpieczne różne:
Materiały żrące np. kwas siarkowy, rtęć, kwas do akumulatorów Materiały niebezpieczne różne: Materiały niebezpieczne różne np. azbest, środki zapachowe, środki do znieczuleń, dwutlenek węgla w postaci stałej tzw suchy lód Materiały magnetyczne

11 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Aerozole - zmiana ciśnienia i temperatury w kabinie samolotu może wywołać wyciek, jeśli pojemnik nie jest prawidłowo zamknięty/ zaklejony. Zdarzały się przypadki wybuchu pojemników na skutek przegrzania. Akumulatory - akumulatory bez elektrolitu (dry cells) jakkolwiek nie są mat. niebezpiecznym, muszą być tak opakowane aby uniemożliwić zwarcie. Aparatura dentystyczna - może zawierać rozpuszczalniki i żywice. Aparaty elektryczne - aparaty z napędem elektrycznym takie jak wózki, kosiarki, wózki golfowe, inwalidzkie mogą mieć akumulatory „mokre”. Artykuły gospodarstwa domowego - mogą zawierać farby, aerozole, palne płyny, chemiczne środki czyszczące . Butle z gazem - jeśli są napełnione, mogą być przyjęte do przewozu wyłącznie jako cargo.

12 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Chemikalia większość art. chemicznych kwalifikuje się jako mat. niebezpieczne i wyłącznie wykwalifikowany personel podejmuje decyzję, czy można przewieźć je jako cargo. Nigdy nie wolno przyjąć tych materiałów do przewozu jako bagaż. Chemikalia do basenów pływackich - mogą zawierać kwasy oraz chlorki w stanie płynnym lub stałym. Części lotnicze - części zapasowe, wyposażenie samolotu tzw. COMAT (company materials i AOG) mogą zawierać materiały spełniające kryteria materiałów niebezpiecznych np. sprężony gaz, farby, aerozole, zestawy ratownicze. Części maszyn - mogą zawierać rozpuszczalniki, farby, chemikalia. Części samochodowe - w tym także do silników, motocykli – mogą zawierać mokre akumulatory, amortyzatory gazowe, poduszki powietrzne

13 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Fajerwerki - są one silnie wybuchowe. Farby - w większości farby są płynami palnymi i mogą być przyjęte do przewozu wyłącznie jako cargo. Emalie, lakiery, pokosty, bejce, politury, rozpuszczalniki także podlegają tym restrykcjom. Obniżenie ciśnienia w samolocie może spowodować otwarcie wieczka pojemnika i wyciek. Gaz schłodzony w stanie płynnym - schłodzone gazy (cryogenic liquid) takie jak azot, hel, argon są niebezpieczne w przypadku zetknięcia ze skórą oraz grożą uduszeniem w zamkniętym pomieszczeniu (przy wycieku). Instrumenty / przyrządy - mogą zawierać rtęć. Mrożona żywność - może być pakowana w suchy lód, co mogłoby mieć negatywny wpływ na pasażerów lub zwierzęta.

14 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Narzędzia podręczne - narzędzia takie jak np. piły łańcuchowe mogą mieć silnik spalinowy z paliwem w baku. Paliwo do zapalniczek - zapalniczki z płynem mogą przeciekać podczas transportu wytwarzając wybuchowe opary w kabinie oraz bagażnikach samolotu. Pojazdy samojezdne pojazdy samojezdne jak samochody, motocykle mogą zawierać paliwo, akumulatory, gaśnice, poduszki powietrzne itp. Próbki diagnostyczne - mogą zawierać substancje zakaźne. Rtęć - w wysokiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu wydziela trujące opary. W stanie płynnym (tj. do – 38 C) b. szybko działa na aluminium osłabiając jego strukturę. W przypadku wycieku w samolocie b. trudna do wykrycia i usunięcia, powoduje duże szkody w konstrukcji samolotu

15 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Skrzynki z narzędziami - mogą zawierać mat. wybuchowe (nity z nabojami), sprężony gaz, kleje lub farby w aerozolach, płyny żrące (kwasy, środki czyszczące). Sprzęt do nurkowania - może zawierać butle ze sprężonym gazem. Puste butle, z manometrem w pozycji „0” można przyjąć do przewozu. Lampy do nurkowania mogą zawierać baterie kwasowo – ołowiowe wielokrotnego użytku. Sprzęt campingowy - należy uważać na możliwość znajdowania się w nim butli z gazem i płynami palnymi jak: butan, płyny korodujące, oleje palne. Sprzęt do odwiertów górniczych - może zawierać materiały wybuchowe. Sprzęt ratunkowy może zawierać urządzenia działające na baterie/ akumulatory: sprzęt ratujący życie lub nawigacyjny-boje , sprzęt pływający, zapałki itp.

16 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Środki czystości - mogą zawierać chlorki, amoniak (np. niektóre detergenty lub odplamiacze zawierają amoniak , który jest silnie korodujący i wydziela trujące opary ), utleniacze. Wyposażenie elektryczne - może zawierać rtęć lub materiały o właściwościach magnetycznych. Wyposażenie laboratoryjne - może zawierać chemikalia, rozpuszczalniki, farby. Wyposażenie do efektów specjalnych, pokazów, filmów - mogą zawierać substancje łatwopalne, wybuchowe lub dymy sceniczne (suchy lód). Wyposażenie fotograficzne może zawierać chemikalia korodujące, które reagują z większością stopów i metali używanych w samolocie. Mogą także powodować oparzenia skóry .

17 Dangerous Goods Ukryte materiały niebezpieczne
Zapalniczki do papierosów - zapalniczki z płynnym gazem pod ciśnieniem mogą spowodować zagrożenie pod wpływem zmniejszonego ciśnienia. Popularne zapalniczki jednorazowe nie są natomiast dostatecznie zabezpieczone przed przypadkowym zadziałaniem co może uwolnić całą zawartość zapalniczki – wystarcza ona do spowodowania eksplozji. Zapałki - wszystkie rodzaje – dopuszcza się jedynie przy sobie, do użytku osobistego ; zapałki książeczkowe przewożone w bagażu b.łatwo otwierają się powodując zagrożenie. Zestawy naprawcze mogą zawierać kleje, celulozę, farbę, nadtlenki organiczne, rozpuszczalniki

18 Dangerous Goods Stawki frachtowe i opłaty dodatkowe
Większość linii lotniczych rozróżnia stawki frachtowe płacone za przewóz general cargo od tych płaconych za przewóz towarów niebezpiecznych dlatego każdorazowo należy sprawdzić z przewoźnikiem jakie stawki mają zastosowanie. Niektóre linie lotnicze w ogóle nie akceptują towarów niebezpiecznych. Opłaty dodatkowe: - RAC – wysokość i zasady zastosowania zależą od linii lotniczej - Opłata za sporządzenie Check Listy – która bardzo często jest robiona przez agenta handlingowego na zlecenie linii lotniczej - dodatkowa opłata handlingowa – należy sprawdzić czy agent handlingowy obok standardowej opłaty za handling nie pobiera dodatkowej.

19 Dangerous Goods Dokumenty
„Shipper’s Declaration for Dangerous Goods” – „Deklaracja Nadawcy” Dla każdej przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne zdefiniowane i sklasyfikowane w DGR, nadawca MUSI wypełnić dokument: (chyba że zgodnie z przepisami DGR Deklaracja nie jest wymagana). DGF oferuje, jako usługę dodatkową, pomoc merytoryczną przy wypełnianiu Deklaracji. Deklaracja Nadawcy musi być wypełniona w języku angielskim, w dwóch egz.; wszystkie błędy muszą być poprawione i podpisane przez wystawce dokumentu.

20 Dangerous Goods Opakowania
Do celów przewozu materiałów niebezpiecznych wyróżnia się 4 typy - ze Specyfikacją UN; oznakowanie specyfikacją UN musi być trwałe, czyli drukowane lub wytłoczone bezpośrednio na opakowaniu, czytelne i umieszczone w widocznym miejscu. - dla ograniczonych ilości – LTD QTY (LIMITED QUANTITY” - bez specyfikacji UN - dla bardzo małych ilości ( EXCEPTED QUANTITY)

21 Dangerous Goods Podsumowanie
Kilka przykładów wypadków z materiałami niebezpiecznymi, które pokazują jak istotne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. 1987 Katastrofa samolotu Boeing 747 nad Oceanem Indyjskim (140 osób zabitych, 19 osób z załogi) – kwas azotowy (Nitric acid) 1990 Katastrofa samolotu Boeing 727 (2 pasażerów zabitych, 2 osoby z załogi) – kwas azotowy 1996 Katastrofa samolotu Valujet, transportujacego generatory tlenowe jako cargo – 110 ofiar śmiertelnych. Generatory zadeklarowane były jako puste, a w rzeczywistości były przeterminowane.


Pobierz ppt "Dangerous Goods 1. Definicja materiału niebezpiecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google