Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych za rok 2010 /2011 art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych za rok 2010 /2011 art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych za rok 2010 /2011 art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty

2 Zadania gminy w zakresie oświaty Prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej przejętej w ramach porozumienia Ustalanie sieci szkół i przedszkoli Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli Dofinansowanie doskonalenie zawodowego nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - przyznawanie zapomóg Udzielanie pomocy materialnej uczniom Dożywianie dzieci Pomoc uczniom zdolnym - stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli

3 Zadania gminy w zakresie oświaty c.d. Zapewnienie warunków bhp we wszystkich placówkach (remonty, monitoring) Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników Zasoby mieszkaniowe i grunty oświaty Wyniki egzaminów zewnętrznych

4 Miasto i Gmina D R O B I N SP w Łęgu SP w Cieszewie SP W Rogotwórsku Gimnazjum w Drobinie Gimnazjum w Łęgu LO w Drobinie M-G Przedszkole w Drobinie Gminne Przedszkole w Łęgu 0 w Cieszewie 0 w Rogotwórsku SP w Drobinie

5 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2009r. Lp. S z k o ł a Liczba uczniów 30.09.201031.03.2011 1M-G Przedszkole w Drobinie92 / 491 / 4 2Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie36 / 2 3Cieszewo 04 / 1 4Rogotwórsk 09 / 2 5Szkoła Podstawowa w Drobinie330 / 16332 / 16 6Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie164 / 8 7Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku70 / 669 / 6 8Szkoła Podstawowa w Cieszewie50 / 6 9.Publiczne Gimnazjum w Drobinie246 / 12241 / 12 10.Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie94 / 593 / 5 11.Liceum Ogólnokształcące w Drobinie46 / 3

6 Liczba dzieci w naszych placówkach stan na 31 marca 2011r. W przedszkolach: 127 w tym w 0 : 81 W 0 : 13 W szkołach podstawowych: 615 W gimnazjach: 334 W Liceum Ogólnokształcącym: 46 R A Z E M: 1216

7 Planowana liczba dzieci w naszych placówkach w latach 2010- 2015 lata Zespół Szkół SP Rogotwórsk SP Cieszewo w Drobiniew Łęgu Probostwie SPPGSPPG 2010/2011 330246164947050 2011/2012 317257167786347 2012/2013 403212205776055 2013/2014 414223196765758 2014/2015 421206208825658

8 Liczba uczniów z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne j na 31.03.2011 r. P l a c ó w k a W y s z c z e g ó l n i e n i e SP w Drobinie 1 – słabo widzący; 1 słabo słyszący; 8 – upośledzenie w stopniu lekkim; 1 – upośledzenie w stopniu umiarkowanym; PG w Drobinie 10 - upośledzenie w stopniu lekkim; 1 – słabo widzący; 1 - upośledzenie w stopniu umiarkowanym; SP w Łęgu Probostwie 1 - upośledzenie w stopniu lekkim; 1 - upośledzenie w stopniu znacznym; PG w Łęgu Probostwie 1 – słabo słyszący; 1 – rewalidacyjno-wychowawcze; SP w Cieszewie i 0 0 SP w Rogotwórsku + 0 0 M-G Przedszkole w Drobinie 1- upośledzenie w stopniu lekkim; 3 – z więcej niż 1 niepełnosprawnością; 1 – rewalidacyjno-wychowawcze; Gminne Przedszkole w Łęgu 0 LO w Drobinie 2 – z więcej niż 1 niepełnosprawnością ; 1 – słabo słyszący;

9 Zajęcia specjalistyczne Dane na 31 marca 2011 r. Placówka Liczba uczniów rewalidacyj ne Dyd. – wyrównaw. Korek. – kompes. Logoped.Inne o char. terapeut. Razem ZS Drobin 1.SP 2.PG 11 9090 55 40 0000 0000 75 51 ZS Łęg Prob. 1.SP 2.PG 0000 11 0 2121 2121 2121 17 3 SP Rogotwórsk0 21135039 SP Cieszewo028130041 LO Drobin02002

10 PlacówkaN a u c z y c i e l e Obsługa Liczba/ etat Bez stopnia stażystaKontrak.Mianow.Dyplom. M-G P Drobin6/5,140002/1,144/49/8,5 GP w Łęgu4/3,05001/13/2,0501/1 0 Cieszewo1/1000 00 SP Cieszewo10/8,05004,3,53/1,553/34/1,92 0 Rogotwórsk1/100 000 SP Rogotwórsk15/11,151/11/0,612/26/4,645/2,904/3,5 ZS w Łęgu29/24,5001/17/6,757/6,1114/10,649/9 ZS w Drobinie57/52,0705/3,9514/12,6715/13,3423/22,1118/17,75 LO Drobin13/6,18002/13/1,318/3,871/0,5 R A Z E M 136/112,141/17,5631/27,9240/31,1457/46,5246/33,67 P r a c o w n i c y

11 Nauczyciele stopnie awansu

12 Awans zawodowy nauczycieli rok/szk. 2010/2011 A W A N SLiczba nauczycieli Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego: 1.ZS w Drobinie 2. Gminne Przedszkole w Łęgu 2121

13 Budżet - 2010 r. - subwencja na ucznia PlacówkaBudżet placówkiLiczba uczniów Subwen- -cja na 1 ucznia Budżet na 1 ucznia Różnica subwencjaz b. gminyRAZEM ZS Drobin 4.058.313,4 0 47.439,704.105.753,1 0 592571,27577,956,68 ZS Łęg 1.722.913,3 0 41.612,201.764.525,5 0 254565,26578,9113,65 SP Rogotwórsk 461.763,88295.897,81757.661,6969557,68915,05357,37 SP Cieszewo 361.670,-262.516,79624.186,7950602,781.040,31437,53 LO Drobin 360.965,8651.767,63412.733,4959509,84582,9673,12 RAZEM 6.965.626,4 4 699.234,137.664.860,5 7 1 024561,37739,04177,67

14 Subwencja i budżet 2010r. na 1 ucznia

15 B u d ż e t 0 i przedszkoli w 2010 r. PlacówkaBudżetLiczba dzieci średnio w roku subwencjaBudżet 1 wych. / m-c 0 w SP w Cieszewie56.121,3360779,46 0 w SP w Rogotwórsku36.973,95110280,11 M-G Przedszkole w Drobinie725.053,8210740.702,30564,68 Gminne Przedszkole w Łęgu200.966,46460364,07 R A Z E M1.019.115.5017040.702,30497,08

16 Dowóz w roku 2010 /2011 Transport Liczba uczniów objętych dowozem Cena biletu Środki z budżetu gminy Zgodnie z ustawą dodatko wo RAZEM Przewoźnik - 3 3313436552,43196.722,88 Własny - 1 1787 -93.854,52 Zwrot za bilety miesięczne6-664,263.855,60 Zwrot rodzicom za transport dzieci niepełnosprawnych 4-4Indywid. umowy 6.561,12 R a z e m 51941560-300.994,12

17 Realizacja obowiązku nauki 16-18 lat rok szkolny 2010/ 2011 Wyszczególnienie Liczba uczniów 1992 r.1993 r.1994r. W gimnazjach 2516 w Z S Z 403615 w LO 465542 w LP 103 w T 352241 Nauka zawodu – kurs 414 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 200 Ośrodek Szkolno-wychowawczy 102 Szk. Specjalna przysposobienie do pracy 100 Egzekwowanie obowiązku nauki SĄD 231 R A Z E M 134122124

18 POMOC MATERIALNA rok szkolny 2010/ 2011 Placówki Stypendium socjalne Zasiłek szkolny Wyprawka szkolna Szkoły Podstawowe112064 Gimnazja68119 Ponadgimnazjalne3900 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 300 Szkoły policealne400 R A Z E M226183

19 Stypendium socjalne - 248.217,05 Zasiłek szkolny - 455,- Wyprawka szkolna - 18.250,- K w o t a - 266.922,05

20 Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin rok szkolny 2010/ 2011 250,- zł/semestr Szkoły Liczba uczniów otrzymujących stypendium Kwota SP w Drobinie52.500,- PG w Drobinie73.500,- SP w Łęgu Probostwie21.000,- PG w Łęgu Probostwie31.500,- SP w Rogotwórsku1500,- SP w Cieszewie1500,- LO w Drobinie1250,- R A Z E M209.750,-

21 D O Ż Y W I A N I E w placówkach Wyszczególnienie Liczba dzieci objętych dożywianiem W gminie Poza gminą Przedszkola 402 Szkoły Podstawowe 1847 Gimnazja 11413 R A Z EM33822

22 D O Ż Y W I A N I E - środki finansowe rok szkolny 2010/ 2011 Wyszczególnienie Środki finansowe Z budżetu gminy Dotacja Wojewody Razem Dożywianie w ramach programu 27.023,11107.152,20134.175,31 Doposażenie stołówek 6.730,-25.000,-31.730,- -

23 Zasoby mieszkaniowe szkół Miejscowość Rok budowy I l o ś ćPowierzchnia mieszkańużytkowa Cieszewo19774240 m² Rogotwórsk1950172 m²

24 Działki szkolne Szkoła Działka w miejscowości Działka o powierzchni ha ZS w Łęgu Probostwie Łęg Kościelny 0,75 SP Rogotwórsk Rogotwórsk 4,0271

25 Fundusz zdrowotny nauczycieli III kw. 2010 r.-94.600, IV kw. 2010 r.-103.140,- I kw. 2011 r.-31.300,- II kw. 2011 r. -93.500,- Razem wypłacono : -3112.540,-

26 Fundusz n a g r ó d Placówka N. BurmistrzaN. Dyrektora dla nauczycieli N. Dyrektora dla obsługi R A Z E M l.osóbkwotal. osóbkwotal. osóbkwotal.os.kwota M-G P Drobin --21.750,-42.000,-63.750,- GP Łęg P. --1600,-1300,-2900,- SP Cieszewo 13.300,-33.100,-140056.800,- SP Rogotwórsk --42.700,-41.112,-83.812,- ZS w Łęgu P. 13.300,-87.387,2051.517,-1412.204,20 ZS w Drobinie --1115.950,-183.882, 20 2919.832,20 LO Drobin --31.850,-114741.997,- R A Z E M 26.600,-3233.337,2 0 349.358, 20 68 49.295,40

27 Doskonalenie zawodowe - 2010r. Środki w dyspozycji Środki finansowe % wykorzystania Planowane Wykorzystane Burmistrza3.000,-1.195,-39,83 ZS Drobin 12.887,- 3.390,72 61,80 ZS Łęg1.744,88 SP Cieszewo + 01.358,98 SP Rogotwórsk +0103,15 M-G Przedsz. Drobin615,01 G Przedsz. Łęg2.278,06 LO Drobin370,60 R A Z E M15.887,-9.056,4057

28 M - G Przedszkole w Drobinie-9.362,79 przegląd i konserwacja pieca c.o.-2.862,79 położenie polbruku-2.700,- Wykonanie chodnika-1.600,- Zakup mat. na bramę i bramki-2.200,- Remonty, modernizacje i inwestycje

29 SP w Rogotwórsku – 21.424,25 Plac zabaw, remont dachu, Remont punktu przedszkolnego Parapety w budynku pomocniczym Remont Sali gimnastycznej malowanie

30 ZS w Łęgu Probostwie – 3.591,- Udrażnianie i montaż wentylacji w kuchni Wyciągi wentylacyjne w łazienkach Malowanie klas

31 ZS w Drobinie

32 SP w Cieszewie Montaż instalacji ciepłej wody

33 M-G P w Drobinie 2.533,- ZS w Łęgu Probostwie 16.075,- ZS w Drobinie LO w Drobinie 2.528,43 Wydatki na pomoce dydaktyczne

34 Zajęcia dodatkowe uczniów Placówka inform.technikaprzedm.artystyczsport.inne Razem ZS Drobin 1 / 131 / 105 / 451 / 112 / 411 / 611 / 126 ZS w Łęgu 1 / 2101 / 121 / 100000 1 / 11 0 3 / 44 4 / 41 SP Cieszewo 1 / 7003 / 34004 / 41 SP Rogotwórsk 1 / 1103 / 291 / 6 1 / 2006 / 66

35 Młodociani pracownicy - 2010 r. Młodociani pracownicy Okres Kształcenia l. miesięcy Kwota dofinansowania pracodawcy Liczba pracodawców w zawodachLiczba mechanik53640.403,852 sprzedawca411; 24; 613.131,254 piekarz1368.080,771 fryzjer23616.161,542 Rzeźnik, 1368.080,771 kucharz 1368.080,771 Razem14-93.938,9511

36 SPRAWDZIAN klas VI Szkó Ł Podstawowych - 2011 -

37 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? PISANIE ROZUMOWANIE CZYTANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

38 Liczba uczniów klas VI przystępujących do sprawdzianu w 2009 r. Szkoła PodstawowaLiczba uczniów W Drobinie W Łęgu Probostwie W Rogotwórsku w Cieszewie R A Z E M

39 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki sprawdzianu A r k u s zLiczba uczniów DŁCR z lekką niepełnosprawnością umysłową niedosłyszący słabowidzący wydłużony o 50% limit czasu z dysleksją R a z e m

40 Wyniki sprawdzianu klas VI w 2011 r. Szkoła Podstawowa czytanie pisanie rozumowa- -nie Wykorzysta -nie wiedzy w praktyce Korzysta- -nie z informacji Średnia liczba punktów dla arkusza Cieszewo 7,424,754,083,082,3321,67 Drobin 7,934,694,482,722,0321,85 Rogotwórsk 6,624,542,311,462,0817 Łęg Probostwo 6,953,103,602,052,4018,10 Dla Gminy Drobin 7,534,384,002,482,1420,53 Dla Powiatu Płockiego 23,56 Dla Woj. Mazowieckiego 25,96 Dla kraju 25,27

41 Wyniki SP w latach – liczba punktów / stanin Placówka 2006200720082009 SP Drobin 21,71 niski23,56 niski24,23 n.średni20,61 n.średni SP Łęg 24,64 średni22,23 b.niski22,23 niski17,50 b.niski SP Cieszewo23,33 n. średni 24,61 n. śred.22,98 niski23 wyż.średni SP Rogotwórsk 17,78 najniższy 22,64 b.niski23,29 niski19,81 niski Gmina 22,2023,2923,3819,93 Powiat 24,6526.0825,3421,74 Województwo 26,3527,4326,3723,85 Kraj 25,3026,625,7722,64

42 W y n i k i egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. uczniów szkół Miasta i Gminy DROBIN

43 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. Lp.Publiczne GimnazjumLiczba uczniów 1W Drobinie 2W Łęgu Probostwie R A Z E M

44 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki egzaminu A r k u s z Liczba uczniów DŁ z lekką niepełnosprawnością umysłową niedosłyszący słabowidzący z dysleksją z niepełnosprawnością ruchową R a z e m

45 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin? Czytanie Tworzenie Stosowanie wiedzy Umiejętne stosowanie terminów Wskazywanie Wyszukiwanie

46 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - część humanistyczna - LpPubliczne Gimnazjum CzytanieTworzenie Średnia liczba punktów dla arkusza 1W Drobinie13,808,7122,52 2W Łęgu Probostwie15,158,2723,42 3Dla Gminy Drobin14,258,5722,82 4Dla Powiatu Płockiego24,56 5Dla Woj. Mazowieckiego27,33 6.Dla kraju25,31

47 Wyniki PG w latach – liczba punktów / stanin - część humanistyczna 2006200720082009 GP Drobin 28,56 niski28,15 niski23,09 b.niski29,13 niski GP Łęg 28 niski29,08 n.śred.25,50 niski27,52 niski Gmina 28,4228,3924,4328,68 Powiat 29,5329,5228,3830,41 Województwo 32,4132,8531,7232,81 Kraj 31,3931,4830,7531,67

48 Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r. - część humanistyczna-

49 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. * część matematyczno - przyrodnicza * LpPubliczne Gimnazjum stosow anie wiedzy Umiejętne stosowa -nie terminów wska zywa nie Wyszuki wanie Średnia liczba punktó w dla arkusza 1W Drobinie2,056,335,644,9218,94 2W Łęgu Probostwie2,457,366,886,0922,79 3Dla Gminy Drobin2,186,686,055,3120,22 4Dla Powiatu Płockiego22,82 5Dla Woj. Mazowieckiego24,54 6.Dla kraju23,63

50 Wyniki PG w latach – liczba punktów / stanin - część matematyczno-przyrodnicza 2006200720082009 GP Drobin 18,87 b.niski 19,48 b.niski21,03 b. niski21,03 niski GP Łęg 19,68 niski23,18 n.średni 21,96 niski24,58 średni Gmina 19,0720,4521,5022,02 Powiat 21,6923,4425,0425,02 Województwo 25,2426,7728,5827,53 Kraj 23,925,3127,0726,03

51 Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r. część matematyczno-przyrodnicza

52 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Redagowanie językowe

53 Egzamin gimnazjalny 2011 r. - - część z języka obcego / angielskiego Lp Publiczne Gimnazjum Średnie liczby punktów Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe Dla arkusza 1W Drobinie4,678,589,5322,77 2W Łęgu Probostwie3,676,918,8519,42 3dla gminy4,338,029,3021,66 4dla powiatu24,45 5dla województwa29,16 6dla kraju

54 Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2011r. - język angielski -

55 MATURA Język polski Liceum Ogólnokształcące w Drobinie Zdawalność %Średni wynik % Egz. ustnypisemnyEgz. ustnyPisemny KRAJ 99,16855,88 MAZOWIECKIE 60,51 Powiat PŁOCKI 56,28 LO w Drobinie 10069,6362,69

56 MATURA Język angielski Liceum Ogólnokształcące w Drobinie Zdawalność %Średni wynik % Egz. ustnypisemnyEgz. Ustnypisemny KRAJ 98,617480,29 MAZOWIECKIE 72,96 Powiat PŁOCKI 60,09 LO w Drobinie 87,560,554,25

57 MATURA matematyka Liceum Ogólnokształcące w Drobinie Wyszczególnienie Średni wynik % Pisemny KRAJ 51,45 MAZOWIECKIE 58,62 Powiat PŁOCKI 41,45 LO w Drobinie 29,80

58 Przedszkole na dobry pocz ą tek! PlacówkaZatrud./osobyLicz. dzieciLicz. Oddział.Licz. Dzieci dowożonych M-G Przedsz. Drobin 2 – naucz. 2 – pom. naucz. 1- pom. kuch. 1 – woźna 42 / 4120 Gm. Przedsz. W Łęgu 1 – nauczyciel 1 – pom. naucz. 24113 Cieszewo1 – pom. naucz. 1 – woźna 181 łączony z 00 Rogotwórsk1 – nauczyciel 1 – pom. kuch. 10 / 1119 R A Z E M12944 + 122

59 c.d. Przedszkole na dobry pocz ą tek! Placówka Liczba dzieci objętych zajęciami dydaktycznymi psychologpedagoglogopedaDykcyjno- teatralne Muzyczno- rytmiczne Jez. ang. M-G Przed. Drobin062342/41 Gm. Przed. Łęg03724 Cieszewo0618 Rogotwórsk40810/11 R A Z E M4153894

60

61

62

63

64 Dziękujemy za uwagę

65 Do zobaczenia


Pobierz ppt "Miasto i Gmina Drobin Stan realizacji zadań oświatowych za rok 2010 /2011 art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google