Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.konfederacjalewiatan.pl | str. 1 EFS dla przedsiębiorców 2014-2020 Marzena Chmielewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.konfederacjalewiatan.pl | str. 1 EFS dla przedsiębiorców 2014-2020 Marzena Chmielewska."— Zapis prezentacji:

1 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 1 EFS dla przedsiębiorców 2014-2020 Marzena Chmielewska

2 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 2 Dlaczego Realne deficyty i potrzeby (także nieuświadomione) Trudny rynek (niedoskonałości) i nieprzygotowany konsument Brak rozwiązań systemowych dla przedsiębiorców (tworzących spójną i stabilną całość) Brak satysfakcji z interwencji EFS 2007-2013 na rzecz przedsiębiorców Reputacja EFS wśród przedsiębiorców Nowe otwarcie EFS po 2020 Rola organizacji przedsiębiorców: współtworzenie wizji, monitorowanie, ocena, odpowiedzialność

3 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 3 Źródła Dyskusje wewnętrzne z członkami Lewiatana Dyskusje w ramach grupy ds. adaptacyjności przy KM PO KL Dyskusje w PARP podczas spotkań dotyczących RUR: wspólna diagnoza wspólna wizja tego, jakie wsparcie EFS powinno być różna wizja tego, jakie wsparcie EFS może być EFEKT – test Lewiatana: perspektywa przeciętnego klienta EFS; jak może wyglądać system wsparcia dla MŚP; zasady na których powinien się opierać; co to jest system popytowy

4 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 4 Po co W najlepszym wypadku: Wspólne (IZ, IW, partnerzy) rozumienie popytowości Punkt odniesienia, kierunek zmian Narzędzie ewaluacji W najgorszym wypadku: Narzędzie Lewiatana do oceny rozwiązań regionalnych

5 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 5 Realne zachęty dla inwestycji przedsiębiorstw w rozwój i kształcenie finansowe: EFS oferuje pokrycie części kosztów związanych z inwestycją, alokacja i wysokość indywidualnych zachęt umożliwiają wsparcie szerokiej grupy zainteresowanych firm instytucjonalne: bieżący dostęp do oferty oraz łatwa obsługa, w tym formularze internetowe, zapewniona możliwość korespondencji mejlowej. EFS ma atrakcyjną ofertę dla firm

6 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 6 Przejrzystość informacji o wysokości wsparcia Wysokość zachęt finansowych jest ustalona w sposób przejrzysty, np. poprzez określenie: maksymalnej intensywności wsparcia i maksymalnego pułapu wsparcia na przedsiębiorstwo lub powiązanie maksymalnej możliwej wartości wsparcia z liczbą pracowników wartości bonu. Oferta EFS dla firm jest zrozumiała

7 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 7 Precyzyjna informacja o warunkach otrzymania wsparcia Przedsiębiorcy, podejmując decyzję o skorzystaniu ze wsparcia EFS (wybór oferty), powinni znać zasady dotyczące rejestracji, płatności lub dokumentacyjne oraz wiedzieć, jaki jest zakres ich odpowiedzialności i jakie sytuacje pociągają za sobą konsekwencje finansowe. EFS jest bezpieczny dla firm

8 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 8 Przewidywalność systemu System wspierający firmy jest stabilny i przewidywalny – przedsiębiorcy wiedzą kiedy wsparcie będzie udostępniane: w perspektywie roku i w perspektywie wieloletniej. EFS buduje rozwiązania systemowe/ długoletnie

9 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 9 Czas konieczny do udostepnienia wsparcia dla indywidulanego przedsiębiorcy System działa szybko, tzn. moment realizacji usługi musi być bliski momentowi zdiagnozowania potrzeby (optymalnie 30-60 dni). EFS oferuje realne wsparcie realnych problemów

10 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 10 Ograniczenie negatywnego wpływu na konkurencję firm działających na tym samym rynku Zachęty finansowe powinny być, co do zasady, równe dla przedsiębiorstw o podobnej wielkości czy działających na tym samym rynku. EFS nie jest dla wybranych, znajomych i bogatych

11 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 11 Uzasadnione preferencje Wyższa niż przeciętna wysokość wsparcia ma uzasadnienie na poziomie strategicznym. Zadaniem administracji jest określenie branż/ sektorów, kategorii firm, w których inwestycje w kształcenie są szczególnie istotne i powinny korzystać ze szczególnego wsparcia. Decyzje te są uzasadnione i oparte o dowody EFS jest wiarygodny dla firm

12 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 12 Powszechność Problem niskiego zainteresowania kształceniem jest powszechny w grupie MŚP, dlatego preferencje określane przez administrację nie prowadzą do wykluczenia ze wsparcia przedsiębiorców spoza obszarów/ grup preferowanych. EFS jest dostępny dla firm

13 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 13 Zwiększenie odpowiedzialności MŚP za decyzje inwestycyjne Przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność merytoryczną i finansową za inwestycje w rozwój i kształcenie. Środki publiczne uzupełniają środki prywatne. Firmy definiują swoje potrzeby rozwojowe i dobierają narzędzia pozwalające je zaspokoić (usługi) z szerokiej i profesjonalnej oferty. Administracja nie ocenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, ani nie weryfikuje narzędzi pozwalających je zaspokoić. EFS jest traktowany jak inwestycja

14 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 14 Możliwość wyboru oferty w oparciu o kryteria określone przez przedsiębiorcę RUR jest systemem umożliwiającym porównanie ofert. Wybór oferty z RUR jest traktowany jako wybór przeprowadzony w oparciu o rozeznanie rynku. Instytucje udzielające wsparcia nie kwestionują kryteriów wyboru (np. wskazując na istnienie innej, tańszej oferty w RUR). Przedsiębiorca nie ma obowiązku wyboru oferty najtańszej, tylko adekwatnej do potrzeb. EFS buduje świadomość konsumencką przedsiębiorców

15 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 15 Dostępność narzędzi minimalizujących ryzyko Ryzyko niewłaściwego zdefiniowania potrzeb lub niewłaściwego doboru narzędzi jest normalnym ryzykiem wynikającym ze specyfiki kształcenia – nie można go zlikwidować, można je minimalizować. EFS buduje świadomość konsumencką przedsiębiorców

16 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 16 Brak regulacji podaży Administracja nie określa typów usług, standardów ich świadczenia czy preferowanych form, ponieważ w ten sposób wywiera wpływ na podaż. EFS kreuje i wspiera popyt przedsiębiorstw

17 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 17 Racjonalizacja wymogów formalnych Każdy wymóg formalny, w tym wymogi dokumentacyjne, mają racjonalne uzasadnienia (cel), a ich wprowadzenie poprzedza ocena kosztów i korzyści ze stosowania danego wymogu. Wymogi, które nie wynikają z przepisów prawa lub nie podnoszą efektywności czy skuteczności wsparcia są nieuzasadnione. EFS się uczy

18 www.konfederacjalewiatan.pl | str. 18 Porażka Brak edukacji i wsparcia dla konsumentów usług rozwojowych (kreowanie popytu) Brak analizy popytu, brak reakcji na popyt Brak środków Brak mechanizmu korygowania rozwiązań Brak długoletniego planowania interwencji EFS Biurokracja Regulacja podaży Nieuzasadnione preferencje Dziękuję


Pobierz ppt "Www.konfederacjalewiatan.pl | str. 1 EFS dla przedsiębiorców 2014-2020 Marzena Chmielewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google