Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI W PRACY Z KADRĄ HUFCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI W PRACY Z KADRĄ HUFCA"— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI W PRACY Z KADRĄ HUFCA
STANDARDY I DOŚWIADCZENIA

2 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
Praca z kadrą prowadzona jest w 6 zasadniczych zakresach: Kształcenie Motywowanie Wskazywanie dróg rozwoju Pozyskiwanie kadry Wsparcie programowe Wsparcie metodyczne

3 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
KSZTAŁCENIE Hufiec posiada kompetentnego instruktora do spraw kształcenia, którego rolą jest koordynowanie warsztatów, szkoleń, kursów oraz przekazywanie informacji o kursach zewnętrznych. W hufcu kształcenie jest prowadzone przez MZKK hufców: Pruszków, Nowy Dwór Mazowiecki i Legionowo. Organizujemy kursy, warsztaty, szkolenia skierowane do kadry hufca jaki i osób przygotowujących się do funkcji. Kształcenie to zasadniczy element pozyskanie kadry dla organizacji jej przygotowanie do funkcji. Podstawową zasadami są: wzajemność oddziaływań i uczenie przez działanie. Kształcenie kadry odpowiada potrzebom organizacji oraz jest prowadzone w zgodzie i poszanowaniu zasad i przepisów wewnątrzorganizacyjnych. Formy kształceniowe są objęte dofinansowaniem Komendy Hufca.

4 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
KSZTAŁCENIE KADRY INSTRUKTORSKIEJ Przygotowanie kadry hufca oraz drużynowych do pełnienia swoich funkcji Poszerzania wiedzy, doskonalenia umiejętności, rozwoju zainteresowań. Wzbogacania repertuaru, wypracowywania nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą - doskonalenie warsztatu pracy drużynowych w ramach warsztatów. Organizacja form warsztatowych doskonalących wiedzę i umiejętności drużynowych i instruktorów w zakresie poszczególnych metodyk. Udział instruktorów Hufca w Kursie Kadry Kształcącej. Pomoc przy zdobywaniu BOKK. Rozpropagowanie materiałów wspierających pracę drużynowych. Udział kadry w kursach przewodnikowskich i podharcmistrzowskich i warsztatach dla opiekunów prób instruktorskich. Zachęcanie instruktorów Hufca do uczestnictwa w formach doskonalących organizowanych przez Chorągwie oraz CSI.

5 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
KSZTAŁCENIE MŁODEJ KADRY Zwiększenie form kształceniowych sprawdzających praktyczną umiejętność pracy harcerskiej. Promowanie spotkań metodycznych organizowanych przez kadrę programową Hufca. Szkolenie młodszej kadry drużyn - zastępowi, przyboczni w ramach kursów organizowanych przez kadrę kształceniową Hufca oraz kadrę środowisk. Organizacja kursu przewodnikowskiego wraz z uzupełnieniem – nakładki. Rozwój postawy instruktorskiej wśród młodszej kadry Hufca.

6 PRACA Z KADRĄ STANDARDY I DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
Formy jakie odbyły się w ostatnich 2 latach. Kurs przewodnikowski Kurs nakładek metodycznych Kurs przybocznych Warsztat dla opiekunów prób instruktorskich Warsztaty „Kogel-mogel, czyli instruktor-lider trochę inaczej” Warsztaty dla komend szczepów Warsztaty dla instruktorów – praca z grupą Warsztaty „Granat w pigułce” 15 godzinny Kurs Pierwszej Pomocy Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy „PARK” Cykl warsztatów informatycznych ”Programowanie” Cykl warsztatów metodycznych

7 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
MOTYWOWANIE – MOC ZHP Misja – poczucie wyjątkowości Osobowość - wzajemność Cel – gonić królika Zespół - przyjaciele Hart – charyzma Przygoda – prawie niemożliwa (POMYSŁ za HM. Jolantą Kreczmańską- Motywowanie w ZHP ) Podstawą wszelkiej motywacji jest nadzieja. Nie można być motywowanym i motywować bez niej Podstawą wszelkiej motywacji jest nadzieja. Nie można być motywowanym i motywować bez niej

8 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
MOTYWOWANIE – wymaga przejawów uznania. Dostrzeganie i nagradzanie - krzyż za zasługi, list pochwalny Naczelnika, nagrody hufca. Delegowanie zadań - rozwój poprzez funkcje. Podziękowania zawsze gdy to uzasadnione - dyplomy, zaświadczenia, podziękowania słowne. docenianie pracy i efektów - kierowanie i dofinansowywanie/ finansowanie szkoleń wyjazdów zagranicznych. Integracja harcerska – wyjazdy, spotkania. Automotywacja poprzez rozwijanie się. Motywowanie poprzez osobisty przykład.

9 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
Motywacja będzie możliwa gdy: Cele i zadania są różnorodne. Cele i zadania są zrozumiałe. Jest swoboda działań. Rezultaty działań są widoczne na bieżąco.

10 PRACA Z KADRĄ STANDARDY I DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
Motywacja – narzędzie stosowane w hufcu: List pochwalny Naczelnika. Nagrody „Iskry Poczwórnego ognia”– dla harcerzy wskazanych przez drużynowych. Nagrody komendanta „Poczwórnego Ognia”- przeznaczona  dla wyróżniających się harcerzy z  naszego hufca. Nagrody komendy dla „Młodego Harcerskiego Talentu” - przeznaczona jest dla  drużynowych z naszego hufca. Tytułu „Harcerskiego Przyjaciela” - przeznaczona dla instruktorów. Przyznawanie listków dębowych za lata służby. Zgłaszanie kandydatów do miejskiego konkursu ”wolontariusz roku” – program MOPS. Comiesięczne zbiórki kadry. Nagrody świąteczne - kalendarze z logo hufca i personalizacją dla kadry instruktorskiej. Nagrody świąteczne - kalendarz z logo hufca dla pozostałej kadry. Personalizacja nagród rzeczowych dla kadry przedsięwzięć hufca.

11 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU "Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań". INICJOWANIE PRACY PRZY POSZUKIWANIU WŁASNEJ DROGI INSTRUKTORSKIEJ Poprzez: Opis funkcji – zakres kompetencji, obowiązków i uprawnień oraz warunków do działania, przypisanych określonej funkcji instruktorskiej. Opis funkcji jest podstawą rozmowy przełożonego z podwładnym, obejmującym funkcję. Indywidualną ścieżkę rozwoju (IŚR) – narzędzie planowania rozwoju kadry, uwzględniające predyspozycje osobowościowe oraz zadania, których osoba pełniąca funkcję ma się podjąć w ustalonym czasie. Opisy funkcji są narzędziem powszechnie stosowanym w hufcu IŚR są dopiero wprowadzane w hufcu

12 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
Pozyskiwanie kadry ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA powołanych przy hufcu: Komisji Stopni Instruktorskich Zespołu do Spraw Zagranicznych. Zespołu Kwatermistrzowskiego Zespołu Promocji i Wizerunku Zespołu Finansowego Zespołu Wychowania Religijnego i Duchowego Zespołu Systemów informatycznych Zespołu Programowego Zespołu Filii Muzeum Harcerstwa - Izby Pamięci hufca Pruszków Harcerskim Klubie Ratowniczym

13 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Celem działania Komisji Stopni Instruktorskich jest stymulowanie rozwoju instruktorów poprzez prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie (przewodnika i podharcmistrza).  Efektem pracy - szansą - jest szeroko rozumiany "rozwój" kadry poprzez zadania, postawione w programie próby, a tym samym realizacja misji ZHP poprzez służbę instruktorską.  Innymi korzyściami, które może otrzymać kadra zamierzająca lub zdobywająca stopień instruktorski są:  motywowanie do działania na wyższym poziomie tzn. robienie czegoś lepiej niż dotychczas, podnoszenie swoich kwalifikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, wspieranie indywidualnych pomysłów oraz próba godzenia życia osobistego ze służbą instruktorską, możliwość poszukiwania indywidualnych rozwiązań na rozwój instruktorski, prowadzenie dyskusji na temat realizacji metody harcerskiej i poszczególnych metodyk, możliwość dyskusji o stylach pracy, pomoc przy rozpisaniu zadań na stopień,  pomoc przy poszukiwania właściwego opiekuna, możliwość przeprowadzenia rozmowy instruktorskiej o danym stopniu instruktorskim oraz jego idei uzyskanie opinii na temat wypracowanych materiałów. Komisja Stopni Instruktorskich

14 PRACA Z KADRĄ STANDARDY i DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Komisja Stopni Instruktorskich - efekt pracy Instruktorzy 2011 Instruktorzy 2013 6 harcmistrzów 12 podharcmistrzów 12 przewodników 9 harcmistrzów 15 podharcmistrzów 28 przewodników Próby w trakcie realizacji (wiosna 2014) to : 13 przewodnikowskich 8 podharcmistrzowskich 4 harcmistrzowskie

15 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Możliwość rozwoju własnych zainteresowań w ramach uczestnictwa w działaniach zespołu. Praca przy udostępnianych propozycjach programowych związanych z „zagranicą”. Rozwój kreatywnego myślenia i pobudzenie wyobraźni w połączeniu ze znajomością ruchu skautowego owocująca powstawaniem konspektów zbiórek o tematyce zagranicznej Konspekty udostępniane nie tylko kadrze macierzystego hufca.  Umożliwienie integracji międzyśrodowiskowej i międzynarodowej w ramach udziału w wyjazdach zagranicznych. Zespół do Spraw Zagranicznych

16 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Miejsce do rozwoju dla kadry, która nie czuje się wybitnie jako wychowawca-drużynowy Rozwój swoich zdolności organizacyjnych Łączenie funkcji instruktorskich z innymi rolami społecznymi. Praca w tym zespole naprawdę daje satysfakcję z tego co się robi. Można też rzetelnie ocenić to co się zrobiło i wyciągnąć krytyczne wnioski. Wskazując na Kodeks Instruktorski, że zespół ten jest dla harcerzy, którzy mają świadomość iż swoim postępowaniem, pracą, budują wizerunek instruktora harcerskiego i harcerstwa. Dla harcerzy, którzy chcą dbać o dobre relacje z otoczeniem. Tworzenie pozytywnego wizerunku Hufca, kontakty z mediami, oprawa imprez i uroczystości - to pokazywanie społeczeństwu harcerskich ideałów. Zespół jest otwarty na harcerzy interesujących się grafiką, fotografią, mediami; na harcerzy cechujących się "lekkością pióra" itp. Jest on zarówno dla tych, którzy już coś w tym zakresie potrafią i dla tych, którzy pragną się czegoś nauczyć. Zespół Kwatermistrzowski Zespół Promocji i Wizerunku

17 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Dogłębne poznanie działania wszystkich środowisk i satysfakcja z pracy na polu całego hufca. Umiejętności na całe życie np. pisanie wniosków grantowych, zdobycie podstaw księgowości, poznanie zasad finansowego działania harcerskiego Wspieranie rozwoju duchowego i religijnego osobistego instruktorów Hufca niezależnie od ich światopoglądu. Organizacja wydarzeń religijnych adresowanych do członków hufca w tym do kadry. Udział kadry w dbaniu o wymiar duchowy programów i przedsięwzięć realizowanych przez hufiec. Zespół Finansowy Zespół Wychowania Religijnego i Duchowego

18 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Cele działania Zespołu ds. Systemów Informatycznych i korzyści, jakie uzyskuje kadra dzięki funkcjonowaniu tego zespołu można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to krótkoterminowa i doraźna polegająca na udostępnieniu kadrze narzędzi elektronicznych ułatwiających im codzienną pracę jako drużynowych. To są bardziej dostrzegalne korzyści polegające na przyspieszeniu wykonywania określonych zadań i ułatwieniu dostępu do niezbędnych informacji. Są to więc korzyści pozwalające na zaoszczędzenie czasu. Druga płaszczyzna jest bardziej długoterminowa i polega na umożliwieniu kadrze edukacji w zakresie szeroko rozumianej informatyki i pokazaniu jej możliwych zastosowań takiej wiedzy. Przekazując wiedzę a następnie wykorzystując ją dla celów organizacji pokazujemy i uczymy stosować ją także w innych dziedzinach, co będzie istotne w dorosłym życiu i pracy zawodowej. Tym samym dajemy możliwość sprawdzenia umiejętności w dużej organizacji i nabycia większej pewności siebie. Zespół Systemów Informatycznych

19 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSKAZYWANIE DRÓG ROZWOJU ZACHĘCENIE DO KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZESPOŁÓW HUFCA Pogłębianie swojej wiedzy i rozwijanie pasji historycznych. Pokazanie kadrze nowoczesnych formy w pracy muzealnika. Możliwość poznania dziejów własnego środowiska a poprzez to wsparcie w pracy wychowawczej, która prowadzi kadra. Samodoskonalenie i rozwój członków HKR w dziedzinie ratownictwa przedmedycznego. Wszystkich członków klubu łączą wspólne zainteresowania. Rozwój i wewnętrzna satysfakcja poprzez udział w zabezpieczeniach medycznych imprez hufcowych, szczepowych i zewnętrznych. Wewnętrzna motywacja poprzez owocny udział w działaniach profilaktycznych na rzecz mieszkańców, szkoleniach dla dzieci i osób dorosłych, zawodach I Pomocy. Zespół Filii Muzeum Harcerstwa - Izby Pamięci Hufca Pruszków Harcerski Klub Ratowniczy

20 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSPARCIE PROGRAMOWE Wsparcie pracy kadry poprzez: Opracowanie i przeprowadzanie hufcowych propozycji programowych. Przedstawianie i promowanie propozycji Chorągwianych i Związkowych. Dofinasowywanie lub współfinansowanie udziału wybranych form programowych. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele programowe. Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla kadry, która chce opracowywać i przeprowadzać programy autorskie w hufcu. Program proponowany kadrze zbudowany jest na podstawie charakterystyki członków organizacji, ich potrzeb, marzeń i charakterystyki otoczenia w którym działa.

21 PRACA Z KADRĄ STANDARDY i DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
WSPARCIE PROGRAMOWE PROGRAMY REALIZOWANE W HUFCU Z OSTATNICH 2 LATACH: Własne Bezpieczniej Ku Dorosłości Żeby Młodość Wiedziała a Starość Mogła Euro - EKO Mój przyjaciel urzędnik - w trakcie trwania Związkowe. ZHP dla Syrii( z własnym materiałem programowym) Rok Regionów Kierunek Przyszłość! Chcę wiedzieć więcej niż wiem umieć więcej niż umiem

22 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
WSPARCIE METODYCZNE Poprzez: Przygotowywanie kandydatów na funkcję do pełnienia tej funkcji. Prowadzenie poradnictwa dla drużynowych z wykorzystaniem różnych form takich jak spotkania, konsultacje, listy dyskusyjne itp. Prowadzenie form doskonalących dla drużynowych (metodycznych i repertuarowych). Prowadzone są w hufcu spotkania dla kadry poszczególnych grup metodycznych (po 4 w roku dla każdej)

23 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
POZYSKIWANIE KADRY Kadrę pozyskuje się wewnątrz i spoza organizacji. Pozyskiwanie kadry spoza organizacji Pozyskiwanie kadry spoza organizacji, zarówno z doświadczeniem harcerskim, jak i bez doświadczenia harcerskiego Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji Naturalnym i bezpośrednim sposobem pozyskiwania kadry jest wychowywanie następców, inspirowanie członków organizacji do podejmowania funkcji na różnych szczeblach struktury ZHP oraz stwarzanie im możliwości do ich pełnienia. Szczególnie istotna w pozyskiwaniu kadry jest praca z harcerzami starszymi i wędrownikami, przez przygotowywanie ich do pełnienia funkcji

24 PRACA Z KADRĄ STANDARDY I DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
POZYSKIWANIE KADRY Pozyskiwanie kadry spoza organizacji. Pozyskiwanie kadry spoza organizacji, zarówno z doświadczeniem harcerskim, jak i bez doświadczenia harcerskiego. Dla ZHP grupy dorosłych stanowią ogromny niewykorzystany potencjał osób z dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym.(Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego - plan pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+) W Hufcu Pruszków mechanizm pozyskiwania kadry spoza organizacji został wprowadzony ok 4 lat temu.

25 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
POZYSKIWANIE KADRY Mechanizm pozyskiwanie kadry spoza organizacji – kolejne kroki. Wypracowanie wzorowej współpracy z rodzicami, oraz organizacjami społecznymi. Ukazanie i podkreślanie roli Naszej organizacji jako partnera rodziców i szkoły we wspieraniu wychowania młodego człowieka przy stosowaniu metody harcerskiej. Zaproponowanie członkostwa w organizacji. Określenie celów i wzajemnych oczekiwań. Zaproponowanie zadania lub funkcji. Motywacja do rozwoju poprzez narzędzia dostępne dla dorosłych.

26 PRACA Z KADRĄ STANDARDY I DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
POZYSKIWANIE KADRY Efekty pozyskiwania kadry 30 + spoza organizacji z ostatnich 4 lat.( ) 2 osoby które otworzyły i zamknęły próby pwd. i realizują próby phm. 2 osoby które otworzyły i zamknęły próby pwd. 2 podharcmistrzów którzy wrócili do harcerstwa. 1 przewodnik który wrócił do harcerstwa. 3 osoby na funkcjach instruktorskich (skarbnik hufca, kwatermistrz hufca, szef zespołu promocji,) 3 osoby na funkcjach opiekunów drużyn będący harcerzami mundurowymi. 3 osoby wspierające pracę szczepów. Razem 13 osób w wieku 30+ z czego 1 nauczyciel, 1 „przybysz z ulicy” i 11 rodziców.

27 PRACA Z KADRĄ STANDARDY HUFCA PRUSZKÓW
POZYSKIWANIE KADRY   Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji Pozyskiwanie kadry wewnątrz organizacji to wszelkie działania wymienione na wcześniejszych arkuszach. Najlepsza metoda pozyskania kadry stosowana w naszym hufcu. Przyjazna atmosfera. Szeroko rozumiane wsparcie. Pokazanie dróg rozwoju. Ułatwianie pracy harcerskiej. Pokazanie jak można czerpać korzyści dla siebie z pracy harcerskiej. Dostosowanie działania do potrzeb zarówno kadry harcerskiej jak i środowisk.

28 PRACA Z KADRĄ STANDARDY i DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
NAD CZYM MUSIMY JESZCZE POPRACOWAĆ W PRACY Z KADRĄ - NASZE CELE (WIOSNA 2014). Zbudowanie zespołu programowego hufca. Powołanie namiestników i w perspektywie namiestnictw. Zwiększenie ilości imprez integracyjnych skierowanych do kadry w tym wyjazdów kilkudniowych. Ukończenie prac i wprowadzenie systemu współzawodnictwa w hufcu - kategoryzacji

29 PRACA Z KADRĄ STANDARDY i DOŚWIADCZENIA HUFCA PRUSZKÓW
NASZE EFEKTY PRACY Z KADRĄ (WIOSNA 2014). Zwiększenie liczby kadry posiadającej stopnie instruktorskie. Dużo kadry mającej otworzone próby instruktorskie. Istnieje praca ze stopniami wędrowniczymi, która była kilka lat na minimalnym poziomie – 4 KSW w środowiskach. Zwiększenie liczby członków hufca – w przeciągu 6 lat z 380 osób do 740. Zmiana charakterystyki wiekowej naszych członków – 5 lat temu dużo zuchów i niewielu członków w wieku wędrowniczym. Obecnie w każdym szczepie wielu wędrowników. Uregulowanie oraz zbudowanie „ciągów” wychowawczych - większość środowisk działa w Szczepach. Drużyny we wszystkich szkołach podstawowych na naszym terenie obejmującym 4 gminy. Świadomość kadry jak ważne jest istnienie programu. Powołanie Instruktora ds. Pracy z kadrą – członka Komendy hufca.

30 NASZA PRCA Z KADRĄ „Praca jako proces, poprzez który człowiek i ludzkość „czyni sobie ziemię poddaną”, tylko wówczas odpowiada temu podstawowemu pojęciu z Biblii, gdy równocześnie w tym całym procesie człowiek ujawnia siebie jako tego, który „panuje”. Owo panowanie odnosi się do wymiaru podmiotowego poniekąd bardziej niż do przedmiotowego: wymiar ten warunkuje samą etyczną istotę pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że praca ludzka ma swoją wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem, iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem.” Jan Paweł II, Laborem exercens Opracowanie komendant Hufca ZHP Pruszków hm. Beata Pawełczyńska


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI W PRACY Z KADRĄ HUFCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google