Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór 2008/2009 naborem wojewódzkim…. Podstawy prawne Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenia Ministra: w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór 2008/2009 naborem wojewódzkim…. Podstawy prawne Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenia Ministra: w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Nabór 2008/2009 naborem wojewódzkim…

2 Podstawy prawne Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenia Ministra: w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Podstawą prowadzenia procesu naboru, bez względu na formę, w jakiej jest on przeprowadzany, są obowiązujące przepisy prawa. Są to w szczególności:

3 Podstawy prawne Rozporządzenia Ministra: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Zarządzenie właściwego kuratora oświaty Szkolne regulaminy rekrutacji

4 Główne problemy rekrutacji prowadzonej tradycyjnie Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Duża liczba dokumentów (w znacznej mierze dublujących się) Bardzo duża ilość danych do wprowadzenia i przetworzenia Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie tych samych danych Brak przepływu informacji między szkołami Utrudniony dostęp do informacji o ofercie szkół Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół

5 Zarządzanie procesem rekrutacji Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych to znacznie więcej niż tylko rozlokowanie kandydatów w nowych szkołach Do skutecznego zarządzania tym procesem niezbędne jest posiadanie dostępu do odpowiednio wyselekcjonowanych rzetelnych i aktualnych danych. Nabór Optivum jest narzędziem nie tylko służącym wspomaganiu przebiegu procesu rekrutacji, ale także pozwalającym skutecznie i efektywnie tym procesem zarządzać

6 Nabór Optivum - Krok po kroku

7

8 Szkoły ponadgimnazjalne dostarczają do systemu informacje o swojej ofercie (każdym oddziale)

9 ... oraz szczegółowe informacje o każdym z nich

10 Wprowadzone informacje publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora.

11 Wprowadzone informacje publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora. Pełna kontrola oferty edukacyjnej

12

13 Gimnazja dostarczają podstawowe dane swoich uczniów Wprowadzone dane przesyłane są do centralnej bazy danych za pośrednictwem Internetu. System przydziela indywidualne konto każdemu kandydatowi i przekazuje je do gimnazjum. Dzięki dostarczonym narzędziom możliwe jest wykorzystanie danych zgromadzonych dla celów egzaminacyjnych w programie HERMES.

14

15 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu

16

17 W witrynie internetowej kandydat wybiera szkoły, …

18 … a następnie oddziały w szkołach Spośród wszystkich oddziałów oferowanych przez wskazane wcześniej szkoły, kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów, szeregując je od najważniejszego do najmniej ważnego dla niego. W ten sposób powstaje lista preferencji kandydata.

19 Kandydaci dostarczają wydrukowane z systemu podanie tylko do jednej szkoły Szkolne komisje weryfikują dane w centralnej bazie na podstawie otrzymanych podań. Weryfikacja danych polega na porównaniu zawartości dokumentu papierowego z treścią wyświetlaną na ekranie. Weryfikacja jednej listy preferencji dla jednego kandydata zajmuje przeciętnie około 1 minuty.

20

21 Gimnazja wprowadzają oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego i osiągnięcia absolwentów Gimnazja wprowadzają oceny, wyniki egzaminu i osiągnięcia absolwentów, po czym wysyłają je do centralnej bazy danych za pośrednictwem Internetu.

22

23 SKR-K weryfikują dane w centralnej bazie Weryfikacja ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i osiągnięć kandydatów odbywa się analogicznie do weryfikacji danych osobowych i list preferencji Weryfikacja dokonań jednego kandydata zajmuje ok. 1-2 minut

24 Symulacja przydziału System umożliwia, przed przydziałem ostatecznym i publikacją wyników, dokonanie serii przydziałów próbnych, pozwalających na poznanie efektów rekrutacji przy różnych kombinacjach liczby i liczebności poszczególnych oddziałów

25 Symulacja przydziału Mechanizm ten umożliwia jeszcze przed ogłoszeniem wyników wyeliminowanie oddziałów, które nie miałyby szansy się utworzyć oraz pozwala na lepszą kontrolę rozłożenia kandydatów w szkołach Specjalnie skonstruowany interfejs umożliwia łatwe wyszukiwanie oddziałów będących w określonej sytuacji

26 Funkcja zapisywania planów naboru umożliwia łatwe wyszukanie i powrót do najlepszej – optymalnej z punktu widzenia organu prowadzącego uzyskanej kombinacji Symulacja przydziału

27 W 2004 roku w Warszawie po dokonaniu pierwszej korekty z użyciem narzędzia symulacji, zmniejszenie liczby oddziałów o 20 spowodowało wzrost liczby przyjętych o ponad 400 kandydatów. Rok później ogólną liczbę oddziałów zmniejszono o blisko 60, przy wzroście liczby przyjętych o ponad 300. Z możliwości symulacji wyników przydziału korzystały wszystkie jednostki objęte rozwiązaniem Nabór Optivum. Symulacja przydziału

28 Rozkład liczby uczniów przyjętych do szkół poszczególnych typów na terenie jednostki w zależności od miejsca zamieszkania ucznia (dane dla Lublina za 2005 rok) W każdej chwili aktualne dane

29 Rozkład punktów kandydatów przyjętych do poszczególnych typów szkół (dane dla województwa mazowieckiego za 2005 rok).

30

31

32 Publikacja wyników Publikacja wyników odbywa się jednocześnie kilkoma, całkowicie od siebie niezależnymi kanałami: przez www dla szkół i organu prowadzącego przez www dla kandydatów e-mailem dla szkół SMSem dla kandydatów e-mailem dla organu prowadzącego

33 Wyniki rekrutacji dla szkoły ponadgimnazjalnej Natychmiast po dokonaniu rozdziału miejsc, szkoły ponadgimnazjalne mają dostęp do list przyjętych. Mogą je obejrzeć przy użyciu Internetu, wydrukować albo pobrać w postaci pliku.

34 Wyniki rekrutacji dla szkoły ponadgimnazjalnej Na zakończenie naboru szkoły ponadgimnazjalne pobierają pliki z kompletnymi danymi nowych uczniów, dzięki czemu mogą natychmiast utworzyć i prowadzić swoje ewidencje.

35 Wyniki rekrutacji dla kandydata Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście Dodatkowo kandydat może również otrzymać informacje o oddziałach, w których pozostaje na listach rezerwowych Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji

36 System funkcjonuje w trybie roku szkolnego, gromadząc, przechowując i udostępniając dane Wykorzystanie systemu przez cały rok zapewnia łatwy i skuteczny dostęp do aktualnych danych na temat uczniów we wszystkich szkołach Ponadto umożliwia identyfikację ruchu kandydatów między szkołami, zarówno w trakcie rekrutacji uzupełniającej oraz dodatkowej, jak i podczas całego roku szkolnego Nabór Optivum gwarantuje eliminację zbędnego wprowadzania oraz weryfikacji danych. Wszystkie dane wprowadzane są jednokrotnie i w prosty sposób mogą być wykorzystane również do innych celów i przez inne programy

37 Bezpieczeństwo systemu Bezpieczeństwo systemu zapewniają rozmaite czynniki, wśród, których warto wymienić: ochronę centralnego serwera składującego i przetwarzającego dane zarówno w warstwie sprzętowej, jak i w warstwie systemowej, poprzez zapewnienie kontroli dostępu, a także w warstwie sieciowej poprzez wykorzystanie technologii firewall zabezpieczenie transmisji pomiędzy końcówkami klienckimi, a serwerem przy pomocy certyfikatów SSL oraz protokołu SSL łączącego techniki kryptograficzne RSA, MD5, SHA oraz DES minimalizacja ilości danych przechowywanych lokalnie do zera w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz do niezbędnego minimum w przypadku gimnazjów, uniemożliwia przejęcie istotnych danych dzięki fizycznemu dostępowi do końcówki klienckiej lokalne składowanie danych zabezpieczone jest kluczem cyfrowym uniemożliwiającym odczytanie danych

38 Więcej niż nabór

39 Standaryzacja prezentacji oferty edukacyjnej Oferta edukacyjna wszystkich szkół jest wprowadzana i prezentowana zgodnie z jednym schematem. Dzięki temu jest ona przejrzysta i porównywalna dla kandydata

40 Standaryzacja prezentacji oferty edukacyjnej Dzięki standaryzacji prezentacji oferty możliwe jest łatwe, szybkie i szczegółowe wyszukiwanie oddziałów spełniających określone kryteria Każdy kandydat za pomocą prostego formularza może wyszukać wśród szkół te, które oferują oddziały zgodne z jego oczekiwaniami

41 Bieżący podgląd zapotrzebowania na oddziały i szkoły przez kandydata W trakcie wyboru oddziałów w szkołach wszyscy zainteresowani mają dostęp do aktualizowanych na bieżąco liczb chętnych do poszczególnych szkół i oddziałów Pozwala to kandydatom na optymalizację wyborów

42 Kandydat ma na bieżąco dostęp do osiągniętej punktacji Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat widzi liczby punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji.

43 Statystyki w szkole ponadgimnazjalnej... System prezentuje statystyki ogólne oraz szczegółowe dotyczące każdego oddziału w szkole oraz szczegółowe listy chętnych, zakwalifikowanych oraz przyjętych uczniów

44 … pełne informacje o każdej kandydaturze Szkoła ponadgimnazjalna ma dostęp do pełnych i zawsze aktualnych informacji dotyczących wszystkich swoich kandydatów

45 … oraz szczegółowe dane o każdym z kandydatów

46 Na każdym etapie funkcjonowania systemu dostępne są właściwe dla danego etapu zestawienia danych Rozwiązanie umożliwia korzystanie zarówno z gotowych raportów, jak i tworzenie na podstawie zgromadzonych danych indywidualnych zestawień, wedle własnych potrzeb Rzetelne i aktualne dane

47 WarszawaKielce Rzetelne i aktualne dane

48 Na powszechnie dostępnych stronach internetowych automatycznie publikowana jest lista wolnych miejsc.

49 Więcej niż nabór Bogate i szczegółowe dane dla organu prowadzącego: rzetelne statystyki popularności oddziałów i szkół umożliwiające racjonalne korygowanie planu naboru, możliwość wielokryterialnego wyszukiwania kandydatów, stały podgląd realizacji zadań przez szkoły, możliwość rzetelnej oceny gimnazjów (porównywanie ocen z wynikami egzaminów oraz sposobem wyboru szkół), kontrola spełniania obowiązku nauki.

50 Więcej niż nabór Warszawa

51 Nabór Optivum lata 2003-2007 2 JST w roku 2003 10 JST w roku 2004 45 JST w roku 2005 71 JST w roku 2006 108 JST w roku 2007 W 2007 roku pomógł blisko 1/2 wszystkich absolwentów gimnazjów w Polsce

52 Skuteczny w każdej lokalizacji W latach 2003-2007 obsługiwał: niewielkie powiaty (np. Człuchów), duże miasta (np. Warszawa), aglomeracje (aglomeracja łódzka, Trójmiasto), wdrożenia wielojednostkowe (lubelszczyzna). W zakresie komputerowego wspomagania procesu rekrutacji od 5 lat jesteśmy liderem, zarówno w zakresie ilości jak i funkcjonalności. Nabór Optivum skutecznie wspomaga rekrutację w każdej jednostce samorządu, bez względu na jej wielkość.

53 Korzyści wynikające z elektronicznego naboru Korzyści dla samorządu: likwidacja chaosu towarzyszącego corocznie naborowi; możliwość kształtowania oferty edukacyjnej w zależności od rzeczywistego zainteresowania kandydatów oraz potrzeb rynku; możliwość dokonania serii próbnych przydziałów pozwalających poznać efekty rekrutacji przy różnych kombinacjach liczby i liczebności poszczególnych oddziałów; rozbudowane statystyki w trakcie naboru i po jego przeprowadzeniu; zawsze aktualna informacja o stanie naboru poprzez pracę w trybie on-line (na bieżąco);

54 Korzyści dla samorządu c.d. ograniczenie rzeczywistych kosztów przeprowadzenia naboru; stały dostęp do listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach; wsparcie nie tylko pierwszego przydziału (koniec czerwca), ale również rekrutacji uzupełniającej (lipiec – sierpień); równomierne obciążenie pracą wszystkich szkół; jednolita obsługa całego procesu naboru (z rekrutacją uzupełniającą); łatwy dostęp do narzędzi pozwalających na wywiązanie się z konieczności kontroli spełniania przez młodych ludzi obowiązku nauki; kompletna i aktualna baza pozwalająca przez cały rok śledzić ruch uczniów między szkołami.

55 Korzyści dla gimnazjalistów i ich rodziców stały i niezwykle łatwy dostęp do precyzyjnych informacji; zawsze aktualnych informacji o ofercie wszystkich szkół (również w czasie rekrutacji dodatkowej); likwidacja zjawiska blokowania miejsc; łatwiejsze porównywanie ofert poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych; bogate i zawsze aktualne statystyki popularności poszczególnych oddziałów i szkół; natychmiastowa informacja o wynikach naboru; kalkulator punktowy ułatwiający dokonanie wyborów (przelicza hipotetyczne oceny i osiągnięcia na punkty rekrutacyjne do każdego z oddziałów); czytelne materiały informacyjne oraz forum dyskusyjne; wykorzystanie nowoczesnej technologii (sms, Internet, wap).

56 Korzyści dla szkół ponadgimnazjalnych istotne zmniejszenie nakładu pracy związanej z organizacją naboru; eliminacja jakichkolwiek podejrzeń o działania typu korupcyjnego; likwidacja konieczności precyzyjnego przeliczania wyników kandydatów na punkty; stały dostęp do bardzo dokładnych statystyk liczby kandydatów; kompletne listy przyjętych kandydatów w postaci elektronicznej po zakończeniu naboru.

57 Podsumowanie Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych jest złożonym procesem, daleko wykraczającym poza fakt umieszczenia uczniów w nowych szkołach, dlatego też system komputerowy wspomagający jej prowadzenie musi być kompleksowym systemem, daleko wykraczającym funkcjonalnością poza rozmieszczenie kandydatów w nowych szkołach Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych jest tylko jednym z elementów dużego, całościowego procesu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i analizy danych o uczniach Nabór Optivum jako system komputerowy wspomagający nabór oraz gromadzenie informacji o uczniach w trakcie roku szkolnego informuje, pomaga, ułatwia i przyspiesza Ponadto wspomaga, bądź wręcz umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji

58 Radoslaw.Janicki@vulcan.edu.pl Tel. 692 409 585 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nabór 2008/2009 naborem wojewódzkim…. Podstawy prawne Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenia Ministra: w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google