Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykład."— Zapis prezentacji:

1

2 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykład 9: Projektowanie logistycznego systemu informatycznego

3 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Analiza Projektowanie pojęciowe Pojęciowy model obiektów istniejących Opis nowego SI Modele dynamiczne Re-inżynieria SI dla danego obszaru zastosowań Liczność Częstotliwoś ć Rozkład Reakcja Zasady dostępu Odporność Arch. sprzętu Charakterystyka ilościowa danych i funkcji Opis architektury SI Opis zdarzeń Opis stanów Opis przejść Modele funkcjonalne Hierarchia funkcji Opis procesów Opis strumieni danych Opis zbiorów danych Opis zewnętrznych elementów systemu Strategia testów Wymagania eksploatacyjno technologiczne Pojęciowy model obiektów projektowanych

4 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ TOP-DOWN BOTTOM-UP INSIDE-OUT MIXED * Dobry obraz ogólny (syntetyczny) zakresu systemu * Brak niepożądanych efektów ubocznych. * Łatwość decyzji projektowych bo są podejmowane na skalę lokalną * Łatwiejsza na początku analizy * Bardziej naturalne podejście * Łatwiejsza dla nowicjuszy * Łatwość odkrywania nowych pojęć, które są związane z już istniejącymi (wyodrębnionymi) * Łatwiejsza dla nowicjuszy * Podejście dziel i zdobywaj * Wymagany analityk o wysokich zdolnościach do abstrakcyjnego myślenia * Tylko dla ekspertów * Czasami niewykonalna * Niezbędna częsta przebudowa każdorazowo po dodaniu nowego pojęcia elementarnego * Pełny ogólny obraz zakresu systemu dostępny tylko na koniec procesu projektowania * Wymagane krytyczne decyzje odnośnie szkieletu schematu na początku projektowania STRATEGIA | ZALETY | WADY

5 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WEJ Ś CIE WYJ Ś CIE Projektowanie Danych ------------------------- Łączne Projektowanie Danych i Funkcji Wymagania odnośnie danych Wymagania odnośnie zakresu funkcji Wymagania odnośnie aplikacji Dokumentacja projektowa Schemat danych Schemat funkcji Specyfikacja aplikacji Opis danych na których działają funkcje Aspekt statyczny Opis funkcji pełnionych przez system Aspekt dynamiczny Opis operacji wykonywanych na danych Postacie wymagań wejściowych: * JĘZYK NATURALNY * FORMULARZE * FORMATY REKORDÓW * SCHEMATY DANYCH

6 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Opis istniej ą cej rzeczywisto ś ci (cele, problemy, elementy krytyczne, kontekst) n Za ł o ż enia odno ś nie nowego SI dla obszaru zastosowa ń w organizacji, usprawniaj ą cego jej dzia ł anie n Architektura SI-opis rzeczywisto ś ci projektowanej obj ę tej obszarem zastosowa ń : opis architektury systemów informatycznych (funkcje u ż ytkowe z ich struktur ą, poj ę ciowy obiektowy model danych, schematy zewn ę trzne dla funkcji u ż ytkowych) ilo ś ciowa charakterystyka danych i funkcji n Wymagania eksploatacyjne i technologiczne n Opis strategii testów systemu

7 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Budowa prototypu architektury zaprezentowanie u ż ytkowych aspektów systemu informatycznego (interfejs u ż ytkownika) w celu umo ż liwienia ś wiadomej akceptacji przysz ł ych u ż ytkowników zbudowanie struktury oprogramowania n Budowa prototypu operacyjnego weryfikacja funkcji u ż ytkowych, zakresu informacyjnego oraz cech operacyjnych S.I. –prototyp bazy danych –prototyp oprogramowania n Opracowanie dokumentacji u ż ytkowej

8 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Prototyp architektury Prototyp operacyjny Projekt struktury SI Projekt interfejsu użytkownika Hierarchiczna struktura funkcji Struktura komunikatów Uniwersalne funkcje użytkowe Obraz ekranów Diagnostyka Pomoc Prototyp bazy danych Prototyp oprogramowania użytkowego Logiczny schemat BD Aktywne reguły, ograniczenia Procedury BD ADT Konwersja zbiorów danych Struktura sterująca Moduły użytkowe Dokumentacja użytkowa Testowanie i weryfikacja prototypu Testy dla funkcji

9 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Prototyp architektury - makieta SI pozwalaj ą ca na ś wiadom ą akceptacj ę struktury oraz interfejsu u ż ytkownika n Prototyp operacyjny - system informatyczny dzia ł aj ą cy w oparciu o dane rzeczywiste obs ł uguj ą cy podstawowe funkcje u ż ytkowe, wdro ż ony dla wybranego podzbioru u ż ytkowników n Dokumentacja u ż ytkowa systemu

10 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Opracowanie w pe ł ni funkcjonalnego SI zgodnego z wymaganiami u ż ytkownika oraz z zasadami dzia ł ania obszaru zastosowa ń n Integracja SI dla obszaru zastosowa ń z istniej ą cymi, wcze ś niej zbudowanymi SI, obejmuj ą cymi inne obszary n Uzupe ł nienie dokumentacji u ż ytkowej opracowanej w fazie prototypowania n Opracowanie dokumentacji szkoleniowej SI niezb ę dnej do jego wdro ż enia n Opracowanie dokumentacji technicznej SI niezb ę dnej do utrzymywania systemu

11 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Struktura pamięci BD Alokacja urządzeń Analiza parametrów efektywności Testowanie systemu Analiza elementów krytycznych Optymalizacja algorytmów Analiza niezawodności Integracja wersji wykonawczej Dokumentacja techniczna Dokumentacja użytkowa Dokumentacja szkoleniowa Testowanie i weryfikacja technologiczna Dokumentacja Rozproszenie Uzupe łnienie oprogramowania Baza danych Opracowanie algorytmów Testowanie i weryfikacja algorytmów Oprogramowanie użytkowe Strategia dostępu Dystrybucja danych Dystrybucja przetwarzania Replikacje Fizyczny projekt bazy dancych

12 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Eksploatacyjna wersja fragmentu wspólnej bazy danych odpowiadaj ą cego danemu obszarowi zastosowa ń n Eksploatacyjna wersja oprogramowania u ż ytkowego obejmujaca realizowane w ramach obszaru funkcje u ż ytkowe n Zintegrowany SI dla obszaru z wcze ś niej zbudowanymi SI obejmuj ą cymi inne obszary n Dokumentacja u ż ytkowa, szkoleniowa i techniczna w pe ł nym ich zakresie n System informatyczny gotowy do wdro ż enia

13 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Przygotowanie kadry u ż ytkowników wdra ż anego systemu poprzez szkolenia kadry kierowniczej, u ż ytkowników i administratorów systemu w zakresie umo ż liwiaj ą cym im pos ł ugiwanie si ę wszystkimi modu ł ami systemu, zarówno w sytuacjach poprawnych jak i awaryjnych n Okre ś lenie zasad administrowania baz ą danych i zasad eksploatacji systemu n Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej systemu n Przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji poprzez za ł adowanie bazy danych, przeprowadzenie próbnych uruchomie ń systemu w pe ł nej skali oraz wprowadzenie systemu do bie żą cej eksploatacji n Ostateczna weryfikacja systemu poprzez sprawdzenie jego dzia ł ania w warunkach rzeczywistych n Wdro ż enie w pe ł nym zakresie systemu informacyjnego w instytucji

14 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Reglamentacja dostępu Ochrona integralności danych Ograniczenia eksploatacyjne Dokumentacja eksploatacyjna Serwis użytkowy Szkolenie kadry kierowniczej Szkolenie użytkowników Szkolenie administratorów Załadowanie BD Próbne uruchomienia w pełnej skali Wprowadzanie do bieżącej eksploatacji Weryfikacja SI Testy akceptacyjne Badania efektywności Badania na przeciążenia Zasady administracji BD i eksploatacji SI Przygotowanie SI do eksploatacji Przygotowanie kadry użytkowników

15 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Przeszkolona kadry u ż ytkowników SI w zakresie pos ł ugiwania si ę wszystkimi modu ł ami systemu n Opracowana dokumentacja eksploatacyjna systemu Opracowane zasady administrowania baz ą danych Opracowane zasady eksploatacji systemu n System wprowadzony do eksploatacji n System ostatecznie zweryfikowany n Wdro ż ony w pe ł nym zakresie system informacyjny w instytucji

16 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Dostosowanie instytucji poprzez wdro ż enie SI powsta ł ego w wyniku przyj ę tych w SPRI i rozwini ę tych w projekcie rozwi ą za ń w zakresie zastosowa ń informatyki, oraz poprzez przeprowadzenie niezb ę dnych zmian w strukturze organizacyjnej instytucji i systemie zarz ą dzania n Przygotowanie kadr dla systemu poprzez szkolenia kadry kierowniczej, kadry informatycznej oraz kadry u ż ytkowników w zakresie umo ż liwiaj ą cym kierowanie, nadzór, realizacj ę SI, jak równie ż eksploatacj ę sprz ę tu, oprogramowania systemowego i narz ę dziowego n Pozyskiwanie i szkolenie kadry informatycznej poprzez anga ż owanie nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub poprzez przekwalifikowanie pracowników zatrudnionych n Przygotowanie bazy technicznej systemu obejmuj ą ce zakup i instalacj ę sprz ę tu komputerowego oraz oprogramowania systemowego i narz ę dziowego

17 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wdrożenie SI Zmiany w systemie zarządzania Zmiany organizacyjne Szkolenie kadry kierowniczej Pozyskiwanie i szkolenie kadry informatycznej Szkolenie kadry użytkowników Zakup i instalacja sprzętu komputerowego, urządzeń i materiałów Zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego Zakup gotowego oprogramowania użytkowego Zapewnienie infrastruktury technicznej Przygotowanie kadry Dostosowanie instytucji Przygotowanie techniczne

18 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Wdro ż ony nowy system informacyjny w instytucji w zakresie niezb ę dnym do wdro ż enia SI n Przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej instytucji oraz w systemie zarz ą dzania n Przygotowana i przeszkolona kadra dla potrzeb systemu informatycznego n Przygotowana baza techniczna

19 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n Organizacja u ż ytkowania systemu informatycznego poprzez: monitorowanie przebiegu u ż ytkowania planowanie i organizacj ę serwisu technicznego weryfikacj ę algorytmów utrzymanie bazy danych zaopatrzenie systemu w materia ł y eksploatacyjne organizacj ę i szkolenie zespo ł u u ż ytkowników i kadry obs ł uguj ą cej system n Rozwój i modyfikacj ę systemu w zwi ą zku ze zmianami: wymaga ń technologii informatycznej otoczenia

20 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Monitorowanie pracy Serwis techniczny Usuwanie błędów Weryfikacja algorytmów Utrzymywanie BD Zaopatrzenie systemu Reorganizacja kadry Szkolenia kadry Uwzględnianie nowych wymagań technicznych Uwzględnianie nowych wymagań użytkowych Uwzględnianie nowych wymagań strategicznych Modernizacja i rozwój SI Użytkowanie SI Re-inżynieria procesów biznesu Odwrotna inżynieria SI

21 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ n U ż ytkowanie i obs ł uga systemu zgodnie z celem jego stworzenia n System na bie żą co spe ł niaj ą cy wymagania u ż ytkownika i otoczenia n System uwzgl ę dniaj ą cy nowoczesne technologie informatyczne

22 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Zarządzanie projektem Ustalenie celów przedsięwzięcia Ustalenie listy czynności Organizacja zasobów Ocena pracochłonności i kosztorysowanie Analiza ryzyka Ustalenie zasad koordynacjiI Monitorowanie realizacji przedsięwzięcia Ocena wyników - harmonogram Ocena wyników - budżet Rewizja listy czynności Korekty organizacyjne Analiza ryzyka Kontrola Planowanie

23 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Zarządzanie projektem Fazy, czynności, kroki Role Techniki, narzędzia Wdrożenie metodyki Polityka kadrowa Ocena kwalifikacji Szkolenia Perspektywy Komunikacja Identyfikacja Współdziałanie Stosowanie metodyki i standardów Kontrola formalna Kontrola merytoryczna Testowanie oprogramowania Kontrola zmian Weryfikacja metodyki Zapewnienie jakości Monitorowanie spełnienia norm jakości przedsięwzięcia Polityka kierownictwa System kontroli jakości Zespół kontroli jakości Organizacja procesu kontroli jakości

24 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 23 System informacyjny jest obrazem przepływów i procesów przetwarzania informacji realizowanych w organizacji w celu planowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa. Analiza systemu informacyjnego obejmuje następujące aspekty przedsiębiorstwa: komunikacja z otoczeniem, struktura organizacyjna i procesy decyzyjne, kierowanie produkcją (planowanie i kontrola produkcji).

25 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 24

26 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 25

27 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 26

28 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 27 Wyodrębnienie i formalizacja opisu procesów przepływu i przetwarzania informacji stanowi model systemu informacyjnego Modele procesowe odwzorowują aspekt funkcjonalny systemu informacyjnego Do zapisu modeli procesowych są stosowane metody graficzne takie jak: diagramy funkcjonalne mapy procesów Modele systemu informacyjnego mają zastosowanie w projektowaniu systemów informatycznych

29 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 28

30 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 29 Model procesowy stanowi specyfikację funkcji i zbiorów danych (baz danych) systemu informatycznego Zastosowanie modeli procesowych w projektowaniu systemów informatycznych jest podstawą takich metod jak: analiza strukturalna, obiektowa technika modelowania. Znaczącym produktem modelowania procesowego jest dziedzinowy system informatyczny

31 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 30

32 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ METODY 31 Podstawowe założenia: Formalizacja modelu systemu informacyjnego metodą diagramów funkcjonalnych i strukturalnych Zastosowanie dekompozycji hierarchicznej w modelowaniu. Model jest definiowany od obrazu systemu informacyjnego do modeli przepływów i procesów przetwarzania informacji (danych) Falowy proces modelowania z zastosowaniem modeli fizycznego i logicznego Celem modelowania jest projekt systemu informatycznego zawierający definicje struktur danych, procesów przetwarzania, zbiór zdarzeń

33 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 32 Formalizacja modelu systemu informacyjnego metodą diagramów funkcjonalnych i strukturalnych Modelowanie metodą obiektowo-zorientowaną jest oparte na: definiowaniu zbioru klas wykorzystując dziedziczenie i hermetyzację co umożliwia hierarchizację modelu definiowaniu obiektów ustanowionych definicjami klas wsparciu językami obiektowo zorientowanymi Celem modelowania jest projekt systemu informatycznego implementowany narzędziami programowania obiektowego Podstawowe założenia:

34 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 33

35 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 34 Podział na moduły (lub podsystemy) grupujące funkcje przetwarzania danych zgodnie z modelem dziedzinowym działalności przedsiębiorstwa: finanse, księgowość obrót towarowy personel produkcja zasoby osobowe środki trwałe Moduły dziedzinowe zastępują część lub całość procesów decyzyjnych realizowanych w organizacji przedsiębiorstwa Dane przetwarzane przez moduły są parametrami ilościowo - wartościowymi transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwo Dane wartościowe są pobierane funkcjami modułu finanse, księgowość w celu sumowania i obliczania wskaźników przedsiębiorstwa

36 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 35

37 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 36

38 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 37 Standaryzacja MRP/ERP jest efektem realizacji cyklicznego (falowego) procesu analizy procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, realizacji projektu i wdrożenia systemu informatycznego Standaryzacja jest zarówno specyfikacją jak i założeniami wdrożenia systemu informatycznego Procesy informacyjne w standaryzacji definiują modelową organizację przedsiębiorstwa, której celem jest największe wykorzystanie zasobów (produkcyjnych) w celu realizacji potrzeb klientów

39 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 38

40 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 39

41 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 40

42 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 41 Projektowanie i tworzenie technologii Zlecenia produkcji Zamówienia na produkcję Grupowanie i sumowanie zamówień Obliczanie planu (okresowego) produkcji PRODUKCJA Etap opcjonalny w procesie decyzyjnym Przyjęcie zamówienia na wyroby Katalog wyrobów i decyzja o zamówieniu Wejście

43 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 42

44 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ MRP/ERP - ATP 43 Przedsiębiorstwo jako jednostka łańcucha logistycznego Sieć logistyczna transport Przedsiębior -stwo 1 transport Przedsiębior -stwo K Przedsiębior- stwo 2 Przedsiębior -stwo N

45 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 44 Produkcja w przedsiębiorstwach sieci logistycznej jest sterowana planowaniem centralnym (SCP - supply chain planning) W planowaniu centralnym (SCP) poszczególne przedsiębiorstwa są lokalizacjami (źródłami dostawy), którym przyporządkowano ilości produkcji i terminy realizacji. Z plan SCP w systemach MRP/ERP przedsiębiorstw łańcucha logistycznego jest obliczany plan operacyjny produkcji. Nadwyżki ilości wyrobów (ATP - Available to Promise) są ilościami wyrobów przeznaczonymi do obsługi, przewidywanych, przyszłych, zleceń kontrahentów. Plan SCP Rozmieszczenie produkcji (Allocations) Zlecenia przyjęte do produkcji (Orders) ATP = Nadwyżki ilości wyrobów = Model procesu ATP w systemie MRP/ERP

46 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 45 Przedsiębiorstwa w sieci posiadają podsystemy MRP/ERP dla których źródłem zleceń jest centralny podsystem SCP Model ogólny procesów informacyjnych w sieci logistycznej System ERP przedsiębior. Baza zleceń Baza źródeł dostawy System ERP przedsiębior. Planowanie SCP i obliczanie ATP Odbiorc y Dostawcy

47 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 46 Model procesu planowania centralnej dystrybucji w sieci logistycznej Przyporządkowanie zleceniom danego źródła dostawy. Potwierdzenie zlecenia KLIENCI (Odbiorcy wyrobów) Baza zleceń Baza źródeł dostawy Dodanie zlecenia do planu produkcji fabryki, obliczenie potrzeb materiałowych Baza listy materiałowe Utworzenie harmonogramu produkcji, wystawienie zamówień na materiały, dostawa Baza wydajność produkcji KLIENCI (dostawcy zasobów)

48 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 47 Model procesu ATP w obsłudze klientów sieci logistycznej Sieć fabryk (źródła dostawy) Przyjmowanie i potwierdzanie zleceń. Obliczanie nadwyżek wyrobów (ATP) Zlecenia Utworzenie planu dystrybucji wyrobów (do klientów) Zlecenia potwierdzone Dane o zapotrzebowaniu Prognoza planu produkcji Prognoza Plan źródeł dystrybucji Oferta wyrobów Prognoza zapotrzebo wania na wyroby Kontrahenci (Odbiorcy wyrobów) Baza wyroby Przyporządkowani e zleceń do źródeł dostawy Baza wydajność produkcji i źródeł dostawy Prognoza planu produkcji dla sieci logistycznej (źródeł dostawy) Akceptacja planu źródeł dostawy w powiązaniu ze zleceniami

49 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 48 Efektywność modelu procesowego Analiza i modelowanie systemu informacyjnego organizacji Specyfikacja wymagań do systemu informatycznego (systemy dziedzinowe) Modelowanie procesów usprawniających funkcjonowanie organizacji (systemy MRP/ERP)


Pobierz ppt "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google