Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing polityczny w ramach Unii Europejskiej Opracowała: Anna Krzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing polityczny w ramach Unii Europejskiej Opracowała: Anna Krzak."— Zapis prezentacji:

1 Marketing polityczny w ramach Unii Europejskiej Opracowała: Anna Krzak

2 © Anna Krzak Unia Europejska jest jawną ale bardzo skomplikowaną organizacją międzynarodową, której struktura pozwala na prowadzenie marketingu politycznego poszczególnych państw oraz ich grup. W ramach struktury UE możemy wyróżnić m.in.: rozmaite kręgi władzy (stosunek państwa silne – państwa słabe); układy pro- i antyamerykańskie; obozy euroentuzjastów i eurosceptyków; niespójności i niezgoda w kwestii organów UE, np. Parlament Europejski i sposób wybierania eurodeputowanych; w ramach struktury: istnienie wewnętrznych kręgów, np. osiem frakcji w PE; organizacja nieformalnych, często tajnych szczytów.

3 © Anna Krzak Eurokonstytucja – Traktat Konstytucyjny Projekt Konstytucyjny dla Europy został opracowany przez specjalnie powołany Konwent UE. Po 9 miesiącach burzliwych negocjacji, poprzedzonych prawie półtorarocznymi pracami Konwentu Europejskiego - przywódcy 25 państw Unii Europejskiej 18 czerwca 2004 r. na unijnym szczycie w Brukseli uzgodnili treść Traktatu. Uroczyste podpisanie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy nastąpiło 29 października 2004 r. w Rzymie, na spotkaniu szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych 25 państw Unii. Podpisanie otworzyło dwuletni okres, w którym Traktat miał być ratyfikowany przez WSZYSTKIE państwa członkowskie UE.

4 © Anna Krzak EUROKONSTYTUCJA: Traktat składa się z czterech części: Część I [bez tytułu] – zawiera podstawowe postanowienia dotyczące Unii i jej kompetencji, liczy 60 artykułów; Część II – Karta Praw Podstawowych Unii; Część III – Polityka i funkcjonowanie Unii – najobszerniejsza, zawiera 342 artykuły; Część IV – Postanowienia ogólne i końcowe. Struktura traktatu sugeruje, że jest on bardzo jasny i przejrzysty, jednak dokument zawiera 287stron w języku angielskim ale aż 731 stron w języku hiszpańskim. Poza tym sami autorzy stwierdzają, że miejscami dokument jest […] zawiły, niejasny i wymaga jeszcze wielu poprawek i może on sprawiać trudności nawet specjalistom.

5 © Anna Krzak Traktat Konstytucyjny, mimo zatwierdzenia go przez przedstawicieli 25 krajów Unii, budzi wiele kontrowersji i tworzy płaszczyznę dla ostrej gry o wpływy i realizację indywidualnych celów. Poza tym pod setkami paragrafów oraz skomplikowanych zapisów przemycany zostaje sojusz między NIEMCAMI i FRANCJĄ Zmiany, które wprowadza Eurokonstytucja: Nadanie osobowości prawnej UE: Wzmocnienie kompetencji centrali, nie określając JASNO, w którym momencie kompetencje te się kończą. To daje możliwość rozszerzania praw UE na kraje członkowskie (dominacja prawa unijnego nad krajowym). Wyraźny podział kompetencji na: kompetencje Unii, państw członkowskich oraz tzw. Kompetencje dzielone. Pojawienie się schematu jednokierunkowych kompetencji (góra-dół) – brak kontroli centrali przez państwa członkowskie UE. Możliwość ingerencji UE w sprawy wewnętrzne, politykę finansową państw- członków. Wzmocnienie współpracy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (powołanie europejskiego ministra spraw zagranicznych).

6 © Anna Krzak Zmiana systemu głosowania: Głosowanie podwójną większością (tutaj veto głównie Polska) – od 2009 roku: czyli 55% państw, reprezentujących co najmniej 65% ludności UE. W kluczowych sprawach większość to 72% państw, zamieszkanych przez 65% ludności. Ten system jest najkorzystniejszy dla 4 dużych państw UE: Niemcy: z 9,04% do 19,04%, Francja 9,04% - 13,27%, Anglia 9,04% - 13,22% Włochy 9,04% do 12,72%. Polska uzyskałaby niewielki wzrost podobnie jak Hiszpania, jednak inne kraje miałyby mniejszy udział w głosach. To komplikuje kwestię blokowania pewnych celów (do zablokowania decyzji - ponad 45% państw lub 35% ludności zamieszkującej co najmniej cztery państwa), zaprzecza założeniu, że państwa mogą podejmować decyzje, jak w jednorodnej wspólnocie politycznej, taki podział głosów zaprzecza również idei federacjonizmu – jedno państwo – jeden głos.

7 © Anna Krzak Skutki zmian, które wprowadza Eurokonstytucja: duża centralizacja, biurokratyzacja struktury; odebrania władzy państwom narodowym i danie tej władzy instytucjom ponadnarodowym; brak prawa do samostanowienia obywateli poszczególnych krajów; władza dostaje się w ręce państw różnorodnie ze sobą powiązanych, mających wspólne interesy; państwa mniejsze i słabsze przestają się liczyć, a władzę otrzymują silniejsi i bogatsi, mogący narzucać słabszym swoją wolę; Unia Europejska zaczyna przybierać kształt struktury IMPERIALISTYCZNEJ.

8 © Anna Krzak RATYFIKACJA DOKUMENTU W pierwotnym założeniu, aby dokument wszedł w życie musi być ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie w ciągu dwóch lat. Jednak - po tym, jak w pierwszej połowie 2005 roku Francuzi i Holendrzy odrzucili w referendach Traktat - na czerwcowym szczycie UE w Brukseli w 2005 r., unijni przywódcy przedłużyli termin ratyfikacji unijnej konstytucji poza wyznaczoną wcześniej datę listopada 2006 roku. Poza tym nastąpił proces WSTRZYMANIA ratyfikacji w innych państwach, np. Dania, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Portugalia, Szwecja i Irlandia. W Niemczech - mimo ratyfikacji przez obie izby parlamentu - Traktatu nie podpisał prezydent Horst Koehler.

9 © Anna Krzak RATYFIKACJA DOKUMENTU - FRANCJA Przygotowania do referendum: ujednolicenie dokumentów – poprawki w Konstytucji Francuskiej; publikowanie sondaży opinii publicznej, popierające Traktat (ostatni 30.04.2005r.) Zwolennicy: w kampanię angażuje się bardzo mocno prezydent Chirack, hasła promujące Traktat, m. in. dotyczące włączenia w Traktat Europejskiej Karty Praw Podstawowych; nawoływanie do akceptacji, bo Traktat to gwarancja obrony przed brytyjskim imperializmem (Wielka Brytania poddała Traktat ostrej krytyce, walka na arenie gospodarczej, ekonomicznej); zorganizowana, bardzo silna propaganda (media, hasła, slogany) ukazująca Traktat, jako jedyne, najlepsze dla Francji dobro; 25 maja 2005 roku odbywa się we Francji referendum unijne, w którym Traktat zostaje odrzucony!!!

10 © Anna Krzak Francja po odrzuceniu Traktatu zmienia taktykę wobec własnego społeczeństwa, nie rezygnuje jednak z popierania Traktatu. Temat Eurokonstytucji staje się tematem śliskim, władze próbują się tłumaczyć, jednak bardzo szybko przestaje się mówić o Traktacie, choć wiadomo, że Francja chce jego przyjęcia i nie rezygnuje z sojuszu z Niemcami. Temat powraca przy kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w 2007 roku (zabiegi manipulacyjne w stanowisku Sarkozego): propozycja aby zamiast eurokonstytucji Francja i reszta Unii przyjęła skromniejszy, zwykły traktat, zw. minitraktatem; pojawiają się propozycję zmiany traktatu za pomocą kleju i nożyczek (demagogia); jednak ta propozycja, powtarza za obecnym projektem wszelkie ustalenia: zmiany w systemie głosowania, utworzenie unijnego stanowiska ministra spraw zagranicznych, nadanie podmiotowości prawnej itd., na początku podkreśla, że należy traktat poddać referendum ale tuż przed wyborami po cichu zmienia decyzje i stwierdza, że należy go przyjąć w drodze parlamentarnej;

11 © Anna Krzak 1 czerwca 2005 roku Traktat odrzuca również społeczeństwo holenderskie, które było jeszcze bardziej opozycyjne niż Francuzi. RATYFIKACJA DOKUMENTU – HOLANDIA: Przygotowania: prowadzenie kosztownej kampanii informacyjnej (propagandowej): na początku rząd wydał 4,5 mln euro, partie polityczne ok. 1 mln a pod koniec kampanii rząd znów wydał 3.5 mln euro, Po odrzuceniu Eurokonstytucji we Francji i Holandii, w pozostałych państwach następuje panika, państwa zaczynają wstrzymywać proces ratyfikacji, społeczeństwa bowiem zdają sobie sprawę, że można powiedzieć nie.

12 © Anna Krzak NIEMCY - od początku w sojuszu z Francją bardzo silnie i uparcie walczyły o uchwalenie Eurokonstytucji, która daje Niemcom najwięcej korzyści; Po odrzuceniu ratyfikacji traktatu we Francji i Holandii, Niemcy bardzo szybko zmieniają taktykę i wstrzymują proces ratyfikacji dokumentu, który ratyfikowały dwie izby parlamentu jednak nie podpisał go prezydent, tzw. GRA O TRAKTAT. Nastąpiła fala krytyki zarówno ze strony zachodniej prasy: Wielka Brytania podniosła sprzeciw wobec Traktatu, wskazując czego Europa NIE potrzebuje a próbuje się to przemycić w Eurokonstytucji. Niemiecki Der Spiegel skrytykował działalność Komisji Europejskiej, zaatakował Brukselę – brukselski moloch zatrząsł się w posadach. Prasa oprócz samego Traktatu skrytykowała samą Unię Europejską i jej imperialistyczne cele.

13 © Anna Krzak NIEMCY CD. Zamrożenie walki o traktat, był tylko chwilowy, obecnie kwestię wprowadzenia Eurokonstytucji wzięła na siebie kanclerz Niemiec Angela Merkel, która nie zamierza wiele w nim zmieniać. Taktyka Niemiec polega na negocjacjach (manipulacji): zalecanie poufnych, bilateralnych konsultacji, przypisywanie sobie wiodącej i najważniejszej roli, a nawet wyłączności na rozstrzygnięcie kwestii Traktatu (ostra i nerwowa krytyka wszelkich inicjatyw innych państw, mających na celu rozstrzygnięcie kwestii Traktatu). uchwalenie tzw. Deklaracji Berlińskiej 23.03.2007 roku, która podkreśla wspólnotę, która łączy kraje UE oraz wyznacza zadania na przyszłość.

14 © Anna Krzak SPRZECIW POLSKI W SPRAWIE TRAKTATU KONSTYTUCYJNEGO Polska na szczycie w Brukseli w 2003 roku wygłasza ostry sprzeciw wobec Traktatu: hasło Jana Rokity Nicea albo śmierć!!! Hasło to wykorzystano przeciwko Polsce zarówno w kraju (Platforma Obywatelska), ale też za granicą, oskarżając Polskę o wywrotowość, brak woli porozumienia oraz kompromisu, a co więcej nieodpowiedzialne upieranie się przy swoim. W niemieckiej prasie drukuje się artykuły potępiające działania Polski. Polacy znów muszą udowadniać swoją proeuropejskość A. Merkel prowadzi negocjacje z Polska, jawne w stosunku 1:1 oraz przy pomocy innych państw popierających Traktat np. Francja. Stanowisko Niemiec jest bardzo zmienne, raz przyjazne i kompromisowe a innym razem roszczeniowe, z elementami szantażu. Rozmowy telefoniczne – namawianie Polski przez inne państwa, poza plecami Niemiec.

15 © Anna Krzak POLSKANIEMCY FRANCJA telefonicznie WIELKA BRYTANIA telefonicznie 21-23 czerwca 2007 roku Bruksela, szczyt Rady Europy - Negocjacje na linii Kaczyński - Merkel; - Naciski – szantaż; - Straszenie (konferencja bez Polski) 1:26

16 © Anna Krzak POLSKANIEMCY FRANCJA telefonicznie WIELKA BRYTANIA telefonicznie - Negocjacje na linii Kaczyński - Merkel; - Naciski – szantaż; - Straszenie (konferencja bez Polski) 1:26 21-23 czerwca 2007 roku Bruksela, szczyt Rady Europy LUKSEMBURG ostatnia szansa AUSTRIA ostatnia szansa

17 © Anna Krzak 21-23 czerwca 2007 roku Bruksela, szczyt Rady Europy POLSKANIEMCY FRANCJA telefonicznie WIELKA BRYTANIA telefonicznie - Negocjacje na linii Kaczyński - Merkel; - Naciski – szantaż; - Straszenie (konferencja bez Polski) 1:26 LUKSEMBURG ostatnia szansa AUSTRIA ostatnia szansa GRUPA 9 PAŃSTW

18 © Anna Krzak KONIEC


Pobierz ppt "Marketing polityczny w ramach Unii Europejskiej Opracowała: Anna Krzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google