Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODBIERZ DOTACJE MONTUJ OZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODBIERZ DOTACJE MONTUJ OZE"— Zapis prezentacji:

1 ODBIERZ DOTACJE MONTUJ OZE
Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania dla budowy instalacji fotowoltaicznych

2 ZARABIAJ NA ENERGII SŁONECZNEJ
W 2014 roku dostępne są bezzwrotne dotacje na inwestycje w instalacje energetyki odnawialnej. Rodzaj dotowanych inwestycji OZE: 1. farmy fotowoltaiczne 2. farmy wiatrowe 3. biogazownie 4. pompy ciepła 5. spalarnie biomasy 6. instalacje solarne 7. układy kogeneracyjne

3 ZARABIAJ NA ENERGII SŁONECZNEJ osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych
Dotacje na inwestycje w OZE zostaną udzielone dla: osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych małych i średnich przedsiębiorstw

4 ZARABIAJ NA ENERGII SŁONECZNEJ
PROGRAM PROSUMENT Dotacje na inwestycje w OZE dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

5 Program Prosument 28 lutego 2014 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalone zostały szczegółowe warunki programu „Prosument”, mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

6 Program Prosument Prosument z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, który obejmie lata , wydanych zostanie 200 mln zł. Kwota 100 mln zł zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a kolejne 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja w ramach tego etapu wyniesie odpowiednio 40 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 20 proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

7 Program Prosument W drugim etapie programu, który obejmie lata , na dofinansowanie przeznaczonych zostanie 400 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a połowa dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym etapie kwota dotacji wyniesie 30 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 15 proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zmianie nie ulegnie natomiast oprocentowanie kredytu, które w skali roku wynosić będzie 1 proc.

8 Program Prosument Grupa docelowa :
Osoby fizyczne – prosumenci energii elektrycznej. Podmioty posiadające prawo do nieruchomości (własność/dzierżawa), na której realizowana będzie inwestycja w instalację modułów fotowoltaicznych (PV). Podmioty realizujące montaż farmy fotowoltaicznej o max. mocy 40 kW.

9 MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ZARABIAJ NA ENERGII SŁONECZNEJ Dotacje na inwestycje w OZE dla MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

10 ZARABIAJ NA ENERGII SŁONECZNEJ
PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ - JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ MAŁYM LUB ŚREDNIM? DYSPONUJESZ NIERUCHOMOŚCIĄ NA INWESTYCJE W INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE? Dzięki współpracy z Europrojekty Consulting Ltd. możesz liczyć na: 100 % linię kredytową z BOŚ Bank S.A. do 70 % dofinansowania z funduszy Programu Operacyjnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego

11 Co możesz zyskać: zł bezzwrotnej dotacji finansującej zakup paneli słonecznych. 100 % finansowania inwestycji kredytem OZE z linii BOS Bank S.A.

12 Innowacje w zakresie nowych technologii
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego Innowacje w zakresie nowych technologii Program „Innowacje w zakresie nowych technologii” ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i szersze wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

13 Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania: opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, rozwój produktów i usług proekologicznych, opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych, szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacja zastosowanych eko-technologii, jako dodatkowe działania powiązane z działaniami inwestycyjnymi.

14 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
1. DOBRE DLA BIZNESU – DOBRE DLA ŚRODOWISKA Program wpisuje się w strategiczny cel unii europejskiej jakim jest czynienie gospodarki europejskiej bardziej przyjaznej środowisku. Warunkiem dofinansowania projektów jest, by ich wdrożenie przyczyniło się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Operatorem programu jest Innovation Norway – państwowa instytucja podlegająca Ministerstwu Handlu i Przemysłu Królestwa Norwegii.

15 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
2. CO PROGRAM CHCE OSIAGNĄĆ Wzrost konkurencyjności „zielonych przedsiębiorstw”, w tym podniesienie poziomu ekologizacji istniejących branż przemysłu, rozwój proekologicznych innowacji i przedsiębiorczości, a także wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią.

16 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
3. DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM Beneficjentem programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry działające na terenie Polski lub Norwegii.

17 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
4. RODZAJ KOSZTÓW PROJEKTU   Program przewiduje dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji na inwestycje związaną z technologią odnawialnych źródeł energii (OZE).   Rodzaj dotowanych inwestycji OZE: farmy fotowoltaiczne farmy wiatrowe biogazownie pompy ciepła spalarnie biomasy instalacje solarne układy kogeneracyjne

18 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
5. WARUNKI DOFINANSOWANIA Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi 73 mln zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 715 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 mln zł.

19 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
5. WARUNKI DOFINANSOWANIA c.d. Dofinansowanie udzielane w wysokości od % wydatków. Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej – wyłącznie w języku angielskim - od 28 lutego do 28 maja 2014 r. Przewidywany termin rozpatrzenia i oceny wniosku – listopad 2014 r.

20 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego
5. WARUNKI DOFINANSOWANIA c.d. Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek aplikacyjny. Rozpoczęcie inwestycji po przyznaniu grantu dotacyjnego – grudzień r. – styczeń 2015 r. Termin kwalifikowalności kosztów dla projektów upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r.

21 Parametry kredytu BOŚ Bank SA
1. Grupa docelowa : Małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudnienie od 10 pracowników - roczny obrót/suma bilansowa powyżej 2 mln Euro). Spółki prawa handlowego prowadzące pełną księgowość. Podmioty posiadające prawo do nieruchomości (własność/dzierżawa), na której realizowana będzie inwestycja w instalację modułów fotowoltaicznych (PV). Podmioty realizujące montaż farmy fotowoltaicznej o minimalnej mocy ok. 220 kW.

22 Parametry kredytu BOŚ Bank SA
2. Wysokość kredytu - do 100% kosztów przedsięwzięcia tj. • kosztu zakup i montaż ogniwa fotowoltaicznego • prowizji przygotowawczej Banku • ubezpieczenia ogniwa fotowoltaicznego • kosztów projektu instalacji 3. Wkład własny Kredyt z dotacją - brak wymaganego wkładu własnego. Kredyt bez dotacji - 40% kwoty kredytu lub dodatkowe zabezpieczenia na kwotę różnicy między wymaganym a wniesionym wkładem własnym.

23 Parametry kredytu BOŚ Bank SA
4. Okres kredytowania: Kredyt z dotacją – 10 lat. Kredyt bez dotacji – do 10 lat. 5. Karencja rat kapitałowych Kredyt z dotacją – 24 miesiące, karencja obowiązkowa. Kredyt bez dotacji – do 24 miesięcy; karencja opcjonalna; okres karencji ustalany każdorazowo z Kredytobiorcą.

24 Parametry kredytu BOŚ Bank SA
6. Oprocentowanie: Oprocentowanie – WIBOR 6M + stała marża Wysokość marży – do 5% w zależności od ratingu Klienta Na dzień oprocentowanie wynosi do 8,67% 7. Prowizja bankowa Za rozpatrzenie wniosku kredytów. – min 0,1% kwoty kredytu Przygotowawcza: • Max. 2% dla kredytu bez dotacji, jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy lub w dniu uruchomienia kredytu jeśli jest kredytowana • Max. 3 % dla kredytu z dotacją płatna w dwóch ratach: I rata – max. 2% w dniu podpisania umowy lub uruch. kredytu II rata – max. 1% po wpłynięciu dotacji na podstawie dyspozycji

25 Parametry kredytu BOŚ Bank SA
8. Wymagane dokumenty : Sprawozdania finansowe: bilans + rachunek zysków i strat Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego Biznes plan inwestycji Umowa zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych Informacje dot. parametrów technicznych instalacji Warunki techniczne przyłączenia do sieci wraz z projektem Oferty, umowy przedwstępne z wykonawcami, dostawcami Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością Wniosek kredytowy + Wniosek o przyznanie dotacji z ARIMR Dokumenty formalno-prawne w zależności od formy organizacyjnej klienta Umowa z ARIMR – do cesji wierzytelności Dokument potwierdzający nabycie ogniw fotowoltaicznych – do zastawu rejestrowego

26 Finansowanie środków trwałych z dotacji Kwestie podatkowe
Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 pkt 2 uopdf dotacje wydatkowane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. W związku z tym naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych ze środków otrzymanych z dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Jedyny wyjątek od tej zasady powstaje, gdy środek trwały sfinansowany jest zarówno środkami z dotacji jak i własnymi. Wówczas proporcjonalnie do wkładu własnego zalicza się część amortyzacji w koszty.

27 ATUTY TWOJEJ INWESTYCJI W OZE
Minimalny zysk miesięczny zł (w miesiącach letnich nawet do zł). Okres sprawności paneli – 25 lat Możliwość kogeneracji – połaczenia z instalacjami OZE (wiatraki HAVT i VAWT), oraz panelami UV. Pełna obsługa doradcza i serwisowa ze strony Europrojekty Consulting Ltd. – w programie OZE Consult. Gwarancja usługi oraz instalacji 5 lat. Koszt ubezpieczenia i serwisu – bezpłatnie w cenie inwestycji.

28 Oferta konsultingowa EUROPROJEKTY Ltd. dotyczy przygotowania:
1. Kompleksowej dokumentacji wnioskującej o dotacje 2. Karty informacyjne 3. Decyzji środowiskowej i Pozwolenia na budowę 4. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 6. Nadzór inwestorski 7. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne. 8. Biznes plany i Studia wykonalności inwestycji 9. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM 10.Projektowanej Charakterystyki Energetycznej nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE

29 Zapraszamy do współpracy
Europrojekty Consulting Ltd. Andersia Business Centre Plac Andersa Poznań ul. Piotra Skargi 15 – Szczecin www. europrojekty.com Tel Fax


Pobierz ppt "ODBIERZ DOTACJE MONTUJ OZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google