Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania dla budowy instalacji fotowoltaicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania dla budowy instalacji fotowoltaicznych."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania dla budowy instalacji fotowoltaicznych

2 W 2014 roku dostępne są bezzwrotne dotacje na inwestycje w instalacje energetyki odnawialnej. Rodzaj dotowanych inwestycji OZE: 1. farmy fotowoltaiczne 2. farmy wiatrowe 3. biogazownie 4. pompy ciepła 5. spalarnie biomasy 6. instalacje solarne 7. układy kogeneracyjne

3 Dotacje na inwestycje w OZE zostaną udzielone dla: osób fizycznych osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych małych i średnich przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw

4 PROGRAM PROSUMENT Dotacje na inwestycje w OZE dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

5 28 lutego 2014 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalone zostały szczegółowe warunki programu Prosument, mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

6 Prosument z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, który obejmie lata 2014-2015, wydanych zostanie 200 mln zł. Kwota 100 mln zł zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a kolejne 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja w ramach tego etapu wyniesie odpowiednio 40 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 20 proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

7 W drugim etapie programu, który obejmie lata 2016 - 2020, na dofinansowanie przeznaczonych zostanie 400 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a połowa dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym etapie kwota dotacji wyniesie 30 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 15 proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zmianie nie ulegnie natomiast oprocentowanie kredytu, które w skali roku wynosić będzie 1 proc.

8 Grupa docelowa : Osoby fizyczne – prosumenci energii elektrycznej. Podmioty posiadające prawo do nieruchomości (własność/dzierżawa), na której realizowana będzie inwestycja w instalację modułów fotowoltaicznych (PV). Podmioty realizujące montaż farmy fotowoltaicznej o max. mocy 40 kW.

9 Dotacje na inwestycje w OZE dla MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

10 PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ - JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ MAŁYM LUB ŚREDNIM? DYSPONUJESZ NIERUCHOMOŚCIĄ NA INWESTYCJE W INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE? Dzięki współpracy z Europrojekty Consulting Ltd. możesz liczyć na: 100 % linię kredytową z BOŚ Bank S.A. do 70 % dofinansowania z funduszy Programu Operacyjnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego

11 720.000 zł bezzwrotnej dotacji finansującej zakup paneli słonecznych. 100 % finansowania inwestycji kredytem OZE z linii BOS Bank S.A.

12 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego Innowacje w zakresie nowych technologii Program Innowacje w zakresie nowych technologii ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i szersze wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

13 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania: opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, rozwój produktów i usług proekologicznych, opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych, szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacja zastosowanych eko-technologii, jako dodatkowe działania powiązane z działaniami inwestycyjnymi.

14 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego

15 2. CO PROGRAM CHCE OSIAGNĄĆ Wzrost konkurencyjności zielonych przedsiębiorstw, w tym podniesienie poziomu ekologizacji istniejących branż przemysłu, rozwój proekologicznych innowacji i przedsiębiorczości, a także wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią.

16 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego 3. DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM Beneficjentem programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry działające na terenie Polski lub Norwegii.

17 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego 4. RODZAJ KOSZTÓW PROJEKTU Program przewiduje dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji na inwestycje związaną z technologią odnawialnych źródeł energii (OZE). Rodzaj dotowanych inwestycji OZE: farmy fotowoltaiczne farmy wiatrowe biogazownie pompy ciepła spalarnie biomasy instalacje solarne układy kogeneracyjne

18 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego 5. WARUNKI DOFINANSOWANIA Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi 73 mln zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 715 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 mln zł.

19 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego 5. WARUNKI DOFINANSOWANIA c.d. Dofinansowanie udzielane w wysokości od 35 - 70 % wydatków. Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej – wyłącznie w języku angielskim - od 28 lutego do 28 maja 2014 r. Przewidywany termin rozpatrzenia i oceny wniosku – listopad 2014 r.

20 Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Norweskiego mechanizmu finansowego 5. WARUNKI DOFINANSOWANIA c.d. Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek aplikacyjny. Rozpoczęcie inwestycji po przyznaniu grantu dotacyjnego – grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r. Termin kwalifikowalności kosztów dla projektów upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r.

21 Parametry kredytu BOŚ Bank SA 1. Grupa docelowa : Małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudnienie od 10 pracowników - roczny obrót/suma bilansowa powyżej 2 mln Euro). Spółki prawa handlowego prowadzące pełną księgowość. Podmioty posiadające prawo do nieruchomości (własność/dzierżawa), na której realizowana będzie inwestycja w instalację modułów fotowoltaicznych (PV). Podmioty realizujące montaż farmy fotowoltaicznej o minimalnej mocy ok. 220 kW.

22 Parametry kredytu BOŚ Bank SA 2. Wysokość kredytu - do 100% kosztów przedsięwzięcia tj. kosztu zakup i montaż ogniwa fotowoltaicznego prowizji przygotowawczej Banku ubezpieczenia ogniwa fotowoltaicznego kosztów projektu instalacji 3. Wkład własny Kredyt z dotacją - brak wymaganego wkładu własnego. Kredyt bez dotacji - 40% kwoty kredytu lub dodatkowe zabezpieczenia na kwotę różnicy między wymaganym a wniesionym wkładem własnym.

23 Parametry kredytu BOŚ Bank SA 4. Okres kredytowania: Kredyt z dotacją – 10 lat. Kredyt bez dotacji – do 10 lat. 5. Karencja rat kapitałowych Kredyt z dotacją – 24 miesiące, karencja obowiązkowa. Kredyt bez dotacji – do 24 miesięcy; karencja opcjonalna; okres karencji ustalany każdorazowo z Kredytobiorcą.

24 Parametry kredytu BOŚ Bank SA 6. Oprocentowanie: Oprocentowanie – WIBOR 6M + stała marża Wysokość marży – do 5% w zależności od ratingu Klienta Na dzień 21.05. oprocentowanie wynosi do 8,67% 7. Prowizja bankowa Za rozpatrzenie wniosku kredytów. – min 0,1% kwoty kredytu Przygotowawcza: Max. 2% dla kredytu bez dotacji, jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy lub w dniu uruchomienia kredytu jeśli jest kredytowana Max. 3 % dla kredytu z dotacją płatna w dwóch ratach: I rata – max. 2% w dniu podpisania umowy lub uruch. kredytu II rata – max. 1% po wpłynięciu dotacji na podstawie dyspozycji

25 Parametry kredytu BOŚ Bank SA 8. Wymagane dokumenty : Sprawozdania finansowe: bilans + rachunek zysków i strat Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego Biznes plan inwestycji Umowa zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych Informacje dot. parametrów technicznych instalacji Warunki techniczne przyłączenia do sieci wraz z projektem Oferty, umowy przedwstępne z wykonawcami, dostawcami Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością Wniosek kredytowy + Wniosek o przyznanie dotacji z ARIMR Dokumenty formalno-prawne w zależności od formy organizacyjnej klienta Umowa z ARIMR – do cesji wierzytelności Dokument potwierdzający nabycie ogniw fotowoltaicznych – do zastawu rejestrowego

26 Finansowanie środków trwałych z dotacji Kwestie podatkowe Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 pkt 2 uopdf dotacje wydatkowane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. W związku z tym naliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych ze środków otrzymanych z dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Jedyny wyjątek od tej zasady powstaje, gdy środek trwały sfinansowany jest zarówno środkami z dotacji jak i własnymi. Wówczas proporcjonalnie do wkładu własnego zalicza się część amortyzacji w koszty.

27 ATUTY TWOJEJ INWESTYCJI W OZE Minimalny zysk miesięczny 10.000 zł (w miesiącach letnich nawet do 35.000 zł). Okres sprawności paneli – 25 lat Możliwość kogeneracji – połaczenia z instalacjami OZE (wiatraki HAVT i VAWT), oraz panelami UV. Pełna obsługa doradcza i serwisowa ze strony Europrojekty Consulting Ltd. – w programie OZE Consult. Gwarancja usługi oraz instalacji 5 lat. Koszt ubezpieczenia i serwisu – bezpłatnie w cenie inwestycji.

28 Oferta konsultingowa EUROPROJEKTY Ltd. dotyczy przygotowania : 1. Kompleksowej dokumentacji wnioskującej o dotacje 2. Karty informacyjne 3. Decyzji środowiskowej i Pozwolenia na budowę 4. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 6. Nadzór inwestorski 7. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne. 8. Biznes plany i Studia wykonalności inwestycji 9. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM 10.Projektowanej Charakterystyki Energetycznej nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE

29 Europrojekty Consulting Ltd. Andersia Business Centre Plac Andersa 7 - Poznań ul. Piotra Skargi 15 – Szczecin www. europrojekty.com biuro@europrojekty.combiuro@europrojekty.com Tel. 61 668 38 88 91 423 79 33 Fax. 61 668 38 01 91 422 40 73


Pobierz ppt "Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania dla budowy instalacji fotowoltaicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google