Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI"— Zapis prezentacji:

1 PROCES DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

2 PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77).

3 PROGRAM "REKRUT" I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...
Wymogi formalne: wykształcenie co najmniej średnie * obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, osoby niekarane, korzystanie z pełni praw publicznych, zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4 * Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do programu a nieposiadającego średniego wykształcenia ma na celu ustalenie szczególnych predyspozycji tej osoby. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz- jako preferencje w szczególności: ukończoną zasadniczą szkołę zawodową, ukończenie kursów specjalistycznych, zwłaszcza kursu strzeleckiego, uprawianie dyscyplin sportowych, zwłaszcza sportów walki, motorowych, samochodowych, strzeleckich, spadochroniarstwa, technik wysokościowych, posiadanie prawa jazdy kategorii „C” wzrost co najmniej 175 cm.

5 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „REKRUT”
Procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji. Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji,

6 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „REKRUT”
Złożenie wymaganych dokumentów: podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy, napisany odręcznie życiorys, świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ankietę bezpieczeństwa osobowego, informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

7 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „REKRUT”
Ocena złożonych dokumentów. Rozmowa wstępna - poinformowanie kandydata o przebiegu procedury, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w dokumentach. Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie.

8 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „REKRUT”
                                     POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „REKRUT” Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie: Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.

9 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „REKRUT”
Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby. Wywiad zorganizowany - ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację kandydata oraz motywację do służby w Policji. Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

10 PROGRAM "REKRUT" ZAPEWNIA:
możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, gwarancję stałych warunków pracy, ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, różnorodny system szkoleń, precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie), rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy), po 15 latach służby nabycie praw emerytalnych.

11 PROGRAM "KADET" - TWÓJ POCZĄTEK KARIERY W ZAWODZIE POLICJANTA
Program "Kadet" umożliwia przyjęcie w szeregi Policji. Pozwala zdobyć podstawowe umiejętności i przystąpić do skróconej procedury rekrutacji do służby w Policji. Procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w Komendach Wojewódzkich/Stołecznej Policji. Przyjmowanie podań o przyjęcie do Programu "Kadet" prowadzone jest w sposób ciągły.  Program "Kadet" trwa 12 miesięcy i odbywa się w systemie skoszarowanym.

12 WYMOGI FORMALNE PROGRAM "KADET"
wykształcenie średnie, nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych, zdolność pod względem fizycznym i psychicznym do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

13 PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DO PROGRAMU „KADET”
W Komendzie Wojewódzkiej Policji/ Komendzie Stołecznej Policji, w komórce ds. doboru należy złożyć: podanie, życiorys napisany odręcznie, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, informację o sobie z Krajowego Rejestru Karnego.

14 PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DO PROGRAMU „KADET”
Ocena dokumentów pod kątem ich zgodności z treścią ogłoszenia. Rozmowa wstępna, w szczególności w celu poinformowania kandydata do programu o  dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego. Rozmowa wstępna przeprowadzana jest przez pracownika komórki ds. doboru, nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

15 PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DO PROGRAMU „KADET”
Test sprawności fizycznej - test bada wytrzymałość, moc, siłę wytrzymałości, siłę, zwinność i koordynację ruchową. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby w Policji.

16 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU "KADET"
Po ukończeniu 2,5 miesięcznego szkolenia uczestnik programu rozpoczyna praktykę zawodową na którą składa się m.in. służba patrolowa, zabezpieczanie imprez masowych, ochrona placówek dyplomatycznych.

17 UMIEJĘTNOŚCI JAKIE ZDOBYWA UCZESTNIK PROGRAMU "KADET"
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił realizować zadania w zakresie : Ustalenia okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca. Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji. Działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego. Wynagrodzenie miesięczne Policjanta biorącego udział w programie "Kadet" wynosi w przybliżeniu 500 zł netto miesięcznie.

18 PROCEDURA DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY PROGRAM "KADET”
Policjant który w trakcie programu  wystąpi z raportem o przyjęcie do służby w Policji przystępuje jedynie do: testu psychologicznego wywiadu zorganizowanego. Zaliczenie tych dwóch etapów gwarantuje płynne przejście do służby w Policji.

19 pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
PROCEDURA REKRUTACJI DO PROGRAMU "REKRUT" DLA OSÓB, KTÓRE PO UKOŃCZENIU PROGRAMU "KADET" NIE POZOSTAŁY W SŁUŻBIE W POLICJI (DO 3 LAT OD CHWILI UKOŃCZENIA PROGRAMU „KADET”) Uczestnicy programu „Kadet” powinni, nie później niż w ciągu 3 lat od zakończeniu tej służby złożyć w komendzie wojewódzkiej/Stołecznej Policji następujące dokumenty: pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A), odręcznie napisany życiorys, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

20 Procedura kwalifikacyjna: weryfikacja złożonych dokumentów,
PROCEDURA REKRUTACJI DO PROGRAMU "REKRUT" DLA OSÓB, KTÓRE PO UKOŃCZENIU PROGRAMU "KADET" NIE POZOSTAŁY W SŁUŻBIE W POLICJI (DO 3 LAT OD CHWILI UKOŃCZENIA PROGRAMU „KADET”) Procedura kwalifikacyjna: weryfikacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmowy wstępnej, sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, ocena sprawności fizycznej, przeprowadzenie testu psychologicznego MultiSelect, przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, przeprowadzenie wywiadu zorganizowanego, ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby w Policji.

21 PROGRAM "KADET" ZAPEWNIA:
2,5 miesięczne szkolenie zawodowe, 9,5 miesięczną praktykę zawodową (służba prewencyjna), uregulowanie stosunku do służby wojskowej, możliwość przystąpienia do uproszczonej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji, w przypadku bezpośredniego przyjęcia do służby w Policji okres realizacji programu "Kadet" zalicza się w poczet służby w Policji, otrzymywane wynagrodzenie w kwocie około 500 zł netto miesięcznie, w przypadku nie podjęcia zatrudnienia przysługuje prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, możliwość rozpoczęcia pracy w największej "firmie" w Polsce!

22 DZIĘKUJMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW. POLICJA
DZIĘKUJMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY NA STRONĘ Komenda Główna Policji Biuro Kadr i Szkolenia Wydział Spraw Osobowych Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej


Pobierz ppt "PROCES DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google