Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów
na temat zachowania i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 11 grudnia 2012 r. Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

2 Zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie,
które pozostają aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” projektu Niepoddanie projektu zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006 (zachowanie trwałości sensu stricto). Ewentualne wystąpienie zasadniczej modyfikacji bada się w dwóch krokach: ustala się, czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej, w przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z wymienionych powyżej zdarzeń miało miejsce, bada się, czy miało ono wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub spowodowało uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.

3 Wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, a w szczególności zapewnienie, że dofinansowanie nie zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości: został zachowany cel projektu (m.in. utrzymanie wskaźnika produktu oraz osiągnięcie i w miarę możliwości utrzymanie wskaźnika rezultatu), projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w wyliczeniach luki w finansowaniu nie wystąpiła nie planowana pomoc publiczna nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny odpowiednie przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem, wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji, wypełnianie obowiązku przekazywania do IZ informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje, zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji).

4 Kontrola trwałości projektów przez Instytucję Zarządzającą
Kontroli trwałości dokonuje się z zasady jednorazowo w projektach, które znajdują się w połowie okresu trwałości, z tym że IZ może przeprowadzić ją na zasadzie planowej w dowolnym roku okresu trwałości, powtórzyć kontrolę oraz dokonać kontroli doraźnej. Ponadto IZ może w dowolnym momencie zwrócić się do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień odnośnie trwałości projektu. Etapy planowej kontroli trwałości: Pisemne wezwanie beneficjentów przez IZ do wypełnienia i odesłania Sprawozdania z zachowania trwałości projektu (wzór sprawozdania: Zał. nr 15 do Przewodnika Beneficjenta). Po uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, wytypowanie projektów do kontroli na miejscu na podstawie analizy ryzyka opartej zarówno na danych ze sprawozdań jak i innych czynnikach ryzyka, niezależnych od odpowiedzi udzielonych w sprawozdaniach.

5 Sprawozdanie Beneficjenta z zachowania trwałości projektu
Czy miała miejsce zmiana charakteru własności elementu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu? Czy miało miejsce zaprzestanie działalności produkcyjnej? Czy zaistniały zmiany lub okoliczności, które potencjalnie mogą mieć wpływ na zachowanie celu projektu oraz zgodności z warunkami dofinansowania? Czy w projekcie wystąpiły przychody, które nie zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie (w analizie finansowej w ramach studium wykonalności)? Pytanie dotyczy wyłącznie projektów, w których nie występuje dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia 1083/2006, bez względu na ich wartość, nie podlegających zasadom pomocy publicznej. Czy w projekcie wystąpił dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu? Pytanie dotyczy wyłącznie projektów, których wartość całkowita w momencie zakończenia realizacji przekroczyła równowartość 1 mln Euro, nie podlegających zasadom pomocy publicznej Czy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie?

6 Czy cała dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w sposób gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres wynikający z umowy o dofinansowanie? Czy nadal stosowane są wszystkie wynikające z umowy o dofinansowanie środki informacji i promocji adekwatne dla okresu trwałości projektu? Czy dopełniono obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje? Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji? Dodatkowe informacje i uwagi związane z trwałością projektu. Załączniki: …………….. Data Podpis i pieczątka imienna osoby / osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta

7 Trwałość – źródła informacji
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ art. 57 ust. 1 Umowa o dofinansowanie projektu - § 9 ust. 6, 7 i 8. Przewodnik Beneficjenta: Podrozdział 13.5 Kontrola trwałości projektu Załącznik nr 4 (Kwalifikowalność), Podrozdział 4.3. Załącznik nr 15 Wzór Sprawozdania Beneficjenta z zachowania trwałości projektu „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich” (marzec 2012 r.), dokument poradnikowy o charakterze niewiążącym wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wzór Sprawozdania z zachowania trwałości projektu w postaci edytowalnego formularza Wymieniony powyżej dokument wydany przez MRR

8 Odpowiedzi na temat wypełniania sprawozdań udzielą opiekunowie projektów:
REFERAT REALIZACJI PROJEKTÓW REGIONALNYCH / REFERAT REALIZACJI PROJEKTÓW LOKALNYCH: Kierownik: BARTOSZ GAPPA, tel MAGDALENA KANIEWSKA, tel Działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, Poddziałanie 3.2.1 ALEKSANDRA BUDNY, tel Działania: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 JAKUB KOWALCZUK, tel Działania: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, Poddziałanie 8.1.2, MARCIN ERHARD, tel Działanie 5.5 AGNIESZKA FAMIELEC, tel Działania: 7.1, 7.2, Poddziałanie 3.2.2 SYLWIA BRYŁA, tel Działania: 2.1, 2.2, Poddziałania: 2.2.1, 2.2.2 MAJA REMIZOWICZ, tel Działanie 8.2, JACEK JÓRASZ, tel Działanie 9.2, NATALIA BŁAŻOWSKA, tel Działanie 9.1, Poddziałanie 8.1.1

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google