Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Miasta Krakowa w celu poprawy jakości powietrza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Miasta Krakowa w celu poprawy jakości powietrza"— Zapis prezentacji:

1 Działania Miasta Krakowa w celu poprawy jakości powietrza
Urząd Miasta Krakowa Poznań 8 kwietnia 2014 r.

2 Główne problemy jakości powietrza w Krakowie
Największy problem jakości powietrza w Krakowie stanowi zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10. Według uchwalonego w 2013 r. Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, udział poszczególnych grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych pyłu PM10 w obszarach przekroczeń kształtuje się następująco: źródła powierzchniowe (piece, kotłownie domowe): 42,25 %, źródła liniowe (komunikacja): 17,01 %, źródła punktowe (przemysł): 21,02 %, napływ i tło naturalne): 19,72 %, Przekroczenia wartości dopuszczalnych średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 w roku 2013 (miernik automatyczny): stacja przy al. Krasińskiego dni, stacja przy ul. Bulwarowej dni, stacja przy ul. Bujaka dni przy dopuszczalnej częstość przekroczeń wynoszącej 35 dni w roku kalendarzowym 2

3 Główne problemy jakości powietrza w Krakowie
Przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 : w roku 2011 i – po 9 dni w roku 2013 nie stwierdzono przekroczeń stanu alarmowego (300 µg/m3) poziom informowania o ryzyku wystąpienia przekroczeń (200 µg/m3) – 3 dni w styczniu i lutym 2014 nie stwierdzono przekroczeń stanu alarmowego, poziom informowania o ryzyku przekroczeń stanu alarmowego – 1 dzień, 4 luty 2014 r. W styczniu i lutym 2014 r. przekroczenia wartości dopuszczalnej średniodobowej pyłu PM10 (50 ug/m3) występowały z następującą częstością: - stacja pomiarowa przy Al. Krasińskiego dni, stacja pomiarowa przy ul. Bujaka – 37 dni, przy czym dla 9 dni brak danych pom., - stacja pomiarowa przy ul. Bulwarowej - 39 dni. Najwyższa wartość stężenia średniodobowego pyłu PM10, w okresie styczeń – luty 2014, wystąpiła w dniu 4 lutego 2014 r. i wynosiła: - stacja pomiarowa przy Al. Krasińskiego ug/m3, - stacja pomiarowa przy ul. Bujaka ug/m3, - stacja pomiarowa przy ul. Bulwarowej ug/m3. 3

4 Program Ograniczania Niskiej Emisji
Od roku 1995 dofinansowujemy wymianę pieców zgodnie z opracowanym przez Miasto Programem Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W rezultacie: zlikwidowano blisko 21,5 tysiąca pieców zlikwidowano 600 większych kotłowni zainstalowano ponad 420 odnawialnych źródeł energii. 2. W 2013 roku Miasto wydatkowało na ten cel kwotę blisko 15,0 mln zł, w tym ponad 11,0 mln zł dotacji i pożyczki z WFOŚiGW. Zlikwidowano blisko 1600 pieców i 255 kotłowni węglowych. 3. W 2014 roku będziemy mieli na ten cel blisko 27 mln zł, tym: 2,8 mln zł, to środki zaplanowane w budżecie Miasta, 14,0 mln zł, to środki pozyskane z WFOŚiGW i NFOŚiGW w formie dotacji w ramach programu pilotażowego „KAWKA”. Kwota dotacji zostanie uruchomiona po podpisaniu stosownej umowy, 8,0 mln zł, to środki z WFOŚiGW w ramach kontynuacji realizacji zadań PONE z 2013 roku, 1,9 mln zł, to środki z dotacji WFOSIGW na likwidację pieców węglowych w ramach PONE (w lutym złożono kolejny wniosek). 4

5 Dotacje udzielone w 2013 roku
Rodzaj modernizacji WYKONANEJ W RAMACH PONE W 2013 ROKU ilość zlikw. kotłowni [szt] ilość zlikw. palenisk (pieców) [szt] kwota wypłaconej dotacji [PLN] ogrzewanie gazowe 251 1 065 ogrzewanie elektryczne 2 223 ogrzewanie z miejskiej sieci 303 OGÓŁEM 255 1 591 W tym: WS 1 440 ZBK 151

6 POROZUMIENIE W 2012 r. zostało zawarte Porozumienie z: Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, dostawcami energii cieplnej, elektrycznej i gazu, którego celem jest wzmocnienie działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie miasta. Sygnatariusze Porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na zlikwidowanie palenisk węglowych i zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. 1. Dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.: - wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza i węzła cieplnego, - wykonanie podłączenia do miejskiej sieci poprzez budowę przyłącza EDF Polska S.A. I Elektrownia Skawina S.A. - 275 zł/kW mocy projektowej instalacji c.o ., nie więcej jednak niż 25 % faktycznej wartości nakładów poniesionych przez Odbiorcę na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - 250 zł/kW mocy projektowej instalacji c.w.u., nie więcej jednak niż 25 % wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. 6

7 - dofinansowanie w wysokości do 500 zł.
POROZUMIENIE 2. Dla ogrzewania gazowego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oferuje : - dofinansowanie w wysokości do 500 zł. 3. Dla ogrzewania elektrycznego Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. zobowiązało się do : - wsparcia w postaci rabatu do 1000 zł na zakup urządzeń grzewczych (piece akumulacyjne o mocy 2 kW), - dodatkowo zaproponowano transport, montaż, modernizację sieci wewnętrznej na preferencyjnych warunkach. 7

8 Inwentaryzacja palenisk na paliwa stałe
W roku 2013 została wykonana na terenie Krakowa inwentaryzacja pieców na paliwo stałe dla wybranego obszaru miasta obejmującego część I i II Dzielnicy oraz niewielki fragment Dzielnicy VIII. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż całkowita liczba pieców na paliwo stałe na terenie objętym inwentaryzacją wyniosła 5891 sztuk. Aktualnie przystępujemy do sporządzenia inwentaryzacji obejmującej kolejne obszary Miasta (wg załączonej mapy). Całkowite zakończenie inwentaryzacji przewidziane jest w 2015 r. 8

9 Inwentaryzacja palenisk na paliwa stałe
Aktualnie, na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska, przeprowadzona została inwentaryzacja palenisk na paliwa stałe w obszarze obejmującym Dzielnice I i II oraz niewielki fragment Dzielnicy VIII. Zinwentaryzowano 5891 szt. czynnych pieców na paliwo stałe. 9

10 Kontrola palenisk węglowych w zakresie spalania odpadów
Od roku 2009, wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, prowadzimy kontrole palenisk domowych dotyczące spalania odpadów (w roku 2013 przeprowadzono łącznie 2181 kontroli). Przy okazji kontroli prowadzona jest akcja uświadamiająca mieszkańców o szkodliwości spalania odpadów i zachęcająca mieszkańców Krakowa do zmiany sposobu ogrzewania. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31. art. 191.  Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. 10

11 Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania
emisji komunikacyjnych Ograniczamy emisje komunikacyjne – rozbudowa linii tramwajowych, priorytet dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, budowa ścieżek rowerowych, remonty i przebudowy ulic, sterowanie ruchem, pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, wymiana miejskiego taboru autobusowego na spełniający europejskie normy czystości spalin, polityka parkingowa. W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, na kilkunastu ciągach komunikacyjnych wdrożono obszarowy system sterowania ruchem, a na kolejnych odcinkach planowane jest dalsze wdrażanie systemu. 11

12 Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania
emisji komunikacyjnych Wybudowaliśmy 125 km ścieżek rowerowych i planowana jest budowa kolejnych ścieżek (w roku 2013 ponad 3 km + 4,8 km ścieżki na koronie wału Wisły przejętej od MZMiUW ). Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/723/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. uchwalono Program Obsługi Parkingowej Urzędu Miasta Krakowa, który zawiera faktyczny obszar jaki może być brany pod uwagę do tworzenia strefy płatnego parkowania. Celem strefy parkowania jest ograniczenie wjazdu w ścisłe centrum Krakowa (strefa A i B) oraz niewątpliwe zmniejszenie ilości pojazdów w strefie C. W ramach systemu Park&Ride zrealizowano parkingi przy ul. Czerwone Maki i przy ul. Balickiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. prowadzi systematyczną wymianę taboru autobusowego na pojazdy przyjazne środowisku. W roku 2012 zakupiono 30 autobusów spełniających normę EEV (EURO5+). Aktualnie realizowany jest wieloletni kontrakt zakupu 100 autobusów, z którego w roku 2013 odebrano 29 sztuk pojazdów. Wszystkie nowe autobusy będą spełniać najwyższe normy emisji spalin EEV, a ich dostawa spowoduje wycofanie z inwentarza części pojazdów spełniających najniższe normy emisji spalin Euro 1,2. 12

13 Prowadzimy kampanie edukacyjne:
Działania edukacyjne Prowadzimy kampanie edukacyjne: w zakresie szkodliwości spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej, zachęcające do korzystania z pojazdów proekologicznych (rowery, samochody z silnikami hybrydowymi lub elektrycznymi), między innymi w ramach corocznie organizowanego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez Samochodu. 13

14 Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w Krakowie W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i na zabytki Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia r. Nr XLIV/703/13 określił rodzaje paliw dopuszczone do stosowania w celu ogrzewania lokali lub budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej: - gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe do celów opałowych, - olej opałowy i napędowy do celów opałowych, z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego. W zakresie stosowania paliw w nowych lokalach i budynkach uchwała weszła w życie z dniem 29 grudnia 2013 r. W zakresie stosowania paliw w lokalach i budynkach istniejących oraz w lokalach i budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę lub dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony przed 29 grudnia 2013 r., uchwała wejdzie w życie 1 września 2018 r. 14

15 Wprowadzanie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych
Dla istniejących obiektów – intensyfikacja działań w ramach PONE Dla nowych inwestycji - wprowadzamy ograniczenia w stosowaniu paliw stałych, poprzez odpowiednie zapisy zamieszczane:  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy w pozwoleniach na budowę. W zapisach tych wskazujemy, iż z uwagi na ochronę powietrza, pokrycie potrzeb cieplnych obiektów należy zapewnić w oparciu o: miejską sieć ciepłowniczą energię elektryczną lub lokalne źródła na paliwa ekologiczne (gaz, lekki olej opałowy) lub alternatywne źródła energii (energia słoneczna, geotermalna) z jednoczesnym wykluczeniem w nowych obiektach paliw stałych. 15

16 Program Ograniczania Niskiej Emisji
Beneficjentami PROGRAMU są : 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wysokość dotacji Podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dotacji jest \ przelicznik : 1) 900 zł za każdy kW (wykazany na wniosku o udzielenie dotacji): mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych, mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej, mocy zainstalowanej pompy ciepła, 2) zł za każdy metr kwadratowy w przypadku instalacji kolektorów słonecznych 16

17 Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej
Gminna Spółka MPEC S.A. rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje program „Zmień system ogrzewania”, gdzie na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem, które są w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej. 17

18 „Lokalny Program Osłonowy”
Przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XC/1354/13 w dniu 20 listopada 2013 r. na okres realizacji 2014 – 2022 Celem Programu jest wsparcie osób o niskich dochodach, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związanego z trwałą zmianą systemu ogrzewania Co do zasady wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn powierzchni faktycznej oraz wartości odpowiadającej stawce przyjętej dla określonego nowego systemu ogrzewania, określonej w załączniku nr 1 do Uchwały i oblicza się ją według wzoru: P (wysokość pomocy) = PF (powierzchnia faktyczna) x X (stawka przyjęta dla określonego nowego systemu ogrzewania)

19 „Lokalny Program Osłonowy”(c. d)
Czynniki, od których zależy wysokość dotacji Powierzchnia lokalu z uwzględnieniem liczby osób Wysokość stawki dopłaty (MPEC -13,09 zł, gaz -21,90 zł, energia elektryczna -50,74 zł, olej opałowy -32,25 zł) Dochód osoby/rodziny Liczba miesięcy przypadających na okres po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania – w przypadku gdy zmiana nastąpiła w roku kalendarzowym objętym pomocą

20

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działania Miasta Krakowa w celu poprawy jakości powietrza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google