Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Olimpiada „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Olimpiada „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Olimpiada „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”

2 Wykonanie: Justyna Świercz
Dane informacyjne Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. STANISŁAWA STASZICA W NOWOGARDZIE Opiekun: Jerzy Ostasz Wykonanie: Justyna Świercz Temat olimpiady: „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”

3 3 Temat: „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”

4 Cele prezentacji zapoznanie z tematyką ochrony wód i gospodarki wodnej
zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody i ochrony zbiorników wodnych kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska

5 Spis treści Jakie są zasoby wodne Polski?
Oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie Laboratorium badawcze Stacja wodociągowa w Nowogardzie

6 Wstępne wiadomości o zasobach wodnych Polski
Polska jest krajem o „granicach hydrograficznych”. Tylko 13 % naszych zasobów wodnych formuje się poza terytorium kraju, a tylko kilka procent „eksportujemy” do państw sąsiednich. Przeciętne zasoby wód powierzchniowych Polski wynoszą ok. 62 km3, przy czym w roku bardzo suchym mogą one być mniejsze od 40 km3, a w roku bardzo mokrym – większe od 90 km3. Trudniej odnawialne zasoby wód podziemnych szacowane są w Polsce na ok. 16 km3, przy czym ok. 1,8 km3 jest już eksploatowane. Na osobę przypada w naszym kraju 1580 m3 wody na rok. Jest to wskaźnik 3 razy mniejszy od średniej europejskiej i 4,5 razy mniejszy od przeciętnej dla świata. Warto przy tym podkreślić, iż wskaźnik dostępu do wody niższy od m3/rok/osobę uważany jest powszechnie za bardzo mały i wywołuje poważne perturbacje w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

7 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NOWOGARD
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miejscowości przy ul. Zamkowej. Oczyszczalnia w Nowogardzie została wybudowana w 1972r. i obejmowała następujące urządzenia technologiczne: ręczną komorę krat, piaskownik, komorę pomiarową, przepompownię ścieków, dwa osadniki Imhoffa, dwa złoża biologiczne, dwa osadniki wtórne, osiem poletek do osuszania osadu i mieszacz labiryntowy. Rozruch technologiczny przeprowadzono w 1974r., natomiast włączenie do eksploatacji nastąpiło w 1975r.

8 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NOWOGARD
Rozbudowę i modernizację oczyszczalni rozpoczęto w 1993r., a do eksploatacji oddano 1996r. W zmodernizowanym układzie technologicznym wybudowano reaktor biologiczny i zastosowano drugi stopień oczyszczania biologicznego na bazie niskoobciążonego osadu czynnego. Wykonano także dwa nowe osadniki wtórne i piaskownik. Modernizacja dotyczyła również gospodarki osadowej. Zlikwidowane zostało 8 poletek osadowych a na ich miejsce zastosowano odwadnianie mechaniczne, poprzez wybudowanie zagęszczacza osadu i stacji odwadniania osadu.

9 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Ścieki surowe wpływają do budynku krat, gdzie znajduje się krata mechaniczna na której zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia. Skratki zatrzymane na kracie schodkowej są wstępnie odsączane i podawane mechanicznie do podnośnika hydraulicznego, gdzie następuje ściskanie skratek przez tłok, a następnie rurociągiem tłocznym podawane są do specjalnego pojemnika.

10 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Z budynku krat ścieki skierowane zostają grawitacyjnie do piaskownika. Przepływ ścieków zostaje wyhamowany poprzez zwiększenie przekroju kanału, co w konsekwencji powoduje sedymentację niesionego piasku na dno piaskownika. Urządzenie to zostało dodatkowo wyposażone w ruszt napowietrzający, rozmieszczony wzdłuż kanału oraz wydzieloną strefę do gromadzenia się substancji tłuszczowych.

11 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Ścieki pozbawione piasku oraz substancji tłuszczowych dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych, natomiast piasek za pomocą separatora i pompy zatapialnej usuwany jest cyklicznie w ciągu doby do specjalnie podstawionego pojemnika.

12 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Przed budynkiem przepompowni ścieków surowych znajduje się koryto pomiarowe, gdzie mierzony jest dobowy przepływ ścieków surowych dopływających do oczyszczalni

13 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Z przepompowni ścieki wpływają do osadników Imhoffa (2 osadniki pracujące naprzemiennie) , gdzie mineralizowany jest osad wstępny na drodze fermentacji. Obiekty te stanowią podstawowe obiekty służące do mechanicznego oczyszczania ścieków.

14 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym odprowadzone zostają do reaktora biologicznego, gdzie następuje oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego. W skład reaktora biologicznego wchodzą: komora beztlenowa (defosfatacji), komora niedotleniona (denitryfikacji) i dwie komory tlenowe (nitryfikacji). W komorze beztlenowej odbywa się mieszanie ścieków z osadem czynnym, który jest recyrkulowany  z osadników wtórnych dzięki zastosowanej przepompowni recyrkulacyjnej.

15 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Z komory beztlenowej ścieki przepływają samoczynnie do komory niedotlenionej, gdzie w dalszym ciągu ściek mieszany jest z recyrkulowany osadem czynnym.

16 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Następnie całość przepływa przez szczelinę w dnie reaktora do komory tlenowej, w której następuje wstępne napowietrzanie za pomocą zamontowanego systemu napowietrzającego, który składa się z węży perforowanych zamontowanych na ścianach oraz dnie komory. Proces równorzędny zachodzi w drugiej komorze tlenowej.

17 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym, korytem przelewowym przepływają do osadników wtórnych.

18 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Ściek pozbawiony osadu przelewa się przez przelewy pilaste do kanałów zbiorczych, usytuowanych na zewnątrz zbiorników i dalej do kanału odpływowego. Osad opada na dno zbiorników czyli do lejów osadowych, skąd za pomocą rurociągów przepływa do przepompowni osadu recyrkulo- wanego lub do przepompowni ścieków surowych.

19 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Powstały osad nadmierny w reaktorze biologicznym (częściowo zmineralizowany), zagęszczany jest w zagęszczaczu, gdzie doprowadzany jest grawitacyjnie.

20 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Przefermentowany osad wstępny z osadników Imhoffa oraz zagęszczony osad nadmierny odwadniany jest na prasie.

21 Korzyści z oczyszczalni ścieków
poprawa stanu wód gruntowych i powierzchniowych podniesienie komfortu życia wzrost atrakcyjności terenu

22 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
LABORATORIUM Laboratorium znajdujące się przy ul. Bohaterów Warszawy 34 od dnia 27 sierpnia 2007 roku należy  do grona laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Uzyskało zatwierdzenie systemu jakości  przez Państwową Inspekcję Sanitarną i spełnia wymagania ustawowe określone w art. 12 ust. 4 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U nr 72 poz. 747 z późn. zm.) 

23 OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM
Badania chemiczne ścieków, wody i wody do spożycia Badania mikrobiologiczne wody i wody do spożycia Badania właściwości fizycznych ścieków, wody i wody do spożycia Pobieranie próbek ścieków i wody

24 OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM
BADANIE BARWY WODY W rozporządzeniu dotyczącym jakości wody, barwa znajduje się w grupie „wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, z dopuszczalną wartością – 15 mg Pt/dm3. Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe. Barwa ma głównie znaczenie organoleptyczne, gdyż nieprzyjemnie korzysta się z wody, która nie jest bezbarwna. Substancje powodujące pogorszenie barwy należy prawidłowo rozpoznać, gdyż może się zdarzyć, że po procesie odżelaziania i odmanganiania woda nadal będzie nadal będzie miała brązowawe zabarwienie. 

25 OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM
BADANIE MĘTNOŚCI WODY Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów – cząstek mineralnych i organicznych, zawieszonych i koloidalnych. Mętność ma znaczenie, dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną (mikroorganizmy chętnie bytują na zawiesinie). Dlatego podwyższonej mętności towarzyszą przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne i trudności w dezynfekcji. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU.

26 OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM
BADANIE STĘŻENIA MANGANU Wody podziemne najczęściej charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu. Zawartość manganu zmienia się od ilości śladowych do kilku mg/dm3. Mangan, jest trudny do usunięcia i bardzo szkodliwy. Najczęściej nie ma go więcej niż 1 mg Mn/dm3, jednak zdarzają się wody sponad 2 mgMn/dm3. Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom

27 WYKRYWANIE BAKTERII (SZALKA Z BAKTERIĄ GRUPY COLI)
OBIEKTY BADAŃ LABORATORIUM WYKRYWANIE BAKTERII (SZALKA Z BAKTERIĄ GRUPY COLI) Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Same bakterie grupy coli w większości nie są szkodliwe dla człowieka. Ich obecność świadczy, jednak o obecności innych bakterii chorobotwórczych Według rozporządzenia bakterie grupy coli  nie mogą być obecne w 100 ml badanej wody. Jeśli okaże się, iż w wodzie są bakterii typu coli - wody nie można pić bez przegotowania.

28 Korzyści z badań laboratoryjnych
użytkowanie czystej i zdrowej wody sprawdzenie stanu czystości środowiska poprawa życia mieszkańców

29 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
UJĘCIE „WOJSKA POLSKIEGO” Ujęcie zlokalizowane jest w zachodniej części Nowogardu, na północ od jeziora Nowogardzkiego, przy ul. Wojska Polskiego.

30 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE
UZDATNIANIA WODY Ujęcie składa się z pięciu studni głębinowych.

31 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Na ogrodzonym terenie ujęcia znajduje się oprócz studni stacja uzdatniania wody.

32 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Woda surowa z 9 studni głębinowych pracujących zespołowo (5 ujęcie Wojska Polskiego i 4Warnkowo) jest tłoczona pompami głębinowymi do stacji wodociągowej. Pracą studni steruje komputer, który w odpowiedni sposób dobiera pompy tak, aby studnie były eksploatowane jednakowo.

33 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Do wody surowej dodawana jest, za pomocą inżektora woda silnie napowietrzona. Po napowietrzeniu woda surowa wpływa do zbiornika kontaktowego, gdzie następuje reakcja utlenienia związków żelaza i manganu.

34 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Gdy zbiornik jest pełny czujnik poziomu maksymalnego wyłącza pompy głębinowe, a ubytek wody poniżej poziomu minimalnego załącza pompy.

35 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Zamontowane pompy do drugiego stopnia pompowania pobierają wodę ze zbiornika kontaktowego i tłoczą ją do pracujących równolegle filtrów ciśnieniowych. Filtry te służą nie tylko do fizycznego zatrzymywania zawiesin powstałych podczas utleniania zanieczyszczeń wody surowej. Również procesy powierzchniowe między wypełnieniem filtrów, a nadal rozpuszczonymi zanieczyszczeniami powodują ich osadzanie  na filtrze.

36 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Woda uzdatniona wpływa do jednego z dwóch zbiorników magazynujących usytuowanych obok stacji wodociągowej. W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość dezynfekowania wody podchlorynem sodu (NaOCl), przez uruchomienie dozownika, który tłoczy czynnik do rurociągu zbiorczego – po filtrach ciśnieniowych, a przed zbiornikami magazynowymi. Woda uzdatniona tłoczona jest do sieci wodociągowej oraz w kierunku inżektora za pomocą zestawu hydroforowego (pomp sieciowych).

37 TECHNOLOGIA W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom W celu utrzymania właściwej jakości wody i wydajności stacji wodociągowej, prowadzone są okresowe płukania filtrów. Raz na dobę płukane są dwa zestawy filtrów ciśnieniowych. Płukanie sterowane jest komputerowo i odbywa się w nocy w godzinach Wody popłuczne odprowadzane są do odstojników wód popłucznych, a następnie do kanalizacji miejskiej.

38 Korzyści ze stacji wodociągowej
zaopatrywanie ludzi w wodę ograniczenie zużycia środków chemicznych ochrona urządzeń grzewczych i instalacji

39 Podsumowanie Z powyższej prezentacji można utwierdzić się w przekonaniu, że miejsca związane z gospodarką wodną są niezbędne do normalnego funkcjonowania społeczeństwa w czystym środowisku. Gdybyśmy ich nie posiadali, to wszystkie zanieczyszczenia trafiałyby do gleby, a następnie do wód gruntowych i ciągle występowałoby realne zagrożenie degradacji wód pitnych oraz innych akwenów wodnych takimi zanieczyszczeniami jak np. bakterie E. Coli. Posiadając np. oczyszczalnie ścieków nie tylko pozbywamy się problemu zagospodarowania odpadów, ale również otrzymujemy czystą wodę ( nie nadającą się do spożycia przez ludzi) , która trafia do wód gruntowych, ale także w przypadku niektórych oczyszczalni „resztki” z procesu oczyszczania są wykorzystywane przez rolników jako nawóz. Tym samym dbamy o otaczające nas środowisko.

40 Bibliografia http://hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=zasoby-wodne
nia_2008r/230549,korzysci-z-odprowadzania-sciekow-do-sieci,id,t.html

41 Zakończenie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ogólnopolska Olimpiada „ZASOBY WODNE POLSKI znaczenie, wykorzystanie, zagrożenia, inwestycje, ochrona”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google