Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady użytkowania pojazdów samochodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady użytkowania pojazdów samochodowych"— Zapis prezentacji:

1 Zasady użytkowania pojazdów samochodowych
Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku Zasady użytkowania pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r. ul. Młynowa 21A Białystok tel.: fax : 1

2 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Decyzja wykonawcza Rady z 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit a i art. 186 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/805/UE).

3 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ustawa ta zmienia: Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.), Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z r. poz z późn. zm.). Ustawa ta zmienia: Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.), Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Większość zmian, choć nie wszystkie, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Część z nich wejdzie w życie 1 stycznia 2015; o tym będę mówiła na bieżąco.

4 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług: przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ustawa o ruchu drogowym definiuje pojazd samochodowy jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. do słowniczka (art. 2) ustawy o VAT wprowadzono pkt 34, który zawiera definicję pojazdu samochodowego; przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony; ustawa o ruchu drogowym definiuje pojazd samochodowy jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; W konsekwencji ograniczenie obejmie wydatki związane z motocyklami, samochodami osobowymi i pozostałymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; nie obejmie wydatków związanych z motorowerami i ciągnikami rolniczymi.

5 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku: wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, należnego z tytułu: - świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca, - dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, należnego w przypadku, o którym mowa w art. 33a, wynikające z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej (33b) oraz decyzji urzędu celnego (art. 33 ust. 2 i 3 oraz 34). Przepis ust. 69a ulega diametralnej zmianie. Do tej pory podatnik w przypadku nabycia samochodu osobowego oraz innego niż samochód osobowy pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony miał prawo do odliczenia 60 % kwoty podatku naliczonego określonego na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu WNT tudzież podatku należnego od dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, nie więcej niż zł.

6 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące: nabycia, importu, wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; używania ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w punkcie 3, nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące: nabycia, importu, wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; używania ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w punkcie 3, nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Obecnie ograniczeniu do 60 % podlegał VAT dotyczący nabywania samochodów osobowych, ograniczenie nie obejmowało części, przeglądów itp. wydatków; istniał przy tym całkowity zakaz dotyczący odliczenia podatku od paliwa do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Od 1 kwietnia z jednej strony ograniczone do 50 % zostanie prawo do odliczenia wszystkich tych wydatków, ale z drugiej można będzie odliczyć 50 % VAT-u z faktury za paliwo.

7 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT nie dotyczy: 1) samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub 2) samochodów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, 3) towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Art. 86a ust. 3. Ograniczeniem nie będą objęte wydatki dotyczące samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, jak również ograniczenie nie znajdzie zastosowania do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wykazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Przykładem takiego towaru może być taksometr w taksówce.

8 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: Sposób ich wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub Konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalności gospodarczą jest nieistotne. Fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych, jednym słowem, nie istnieje możliwość wykorzystania go do celu prywatnego. Jakie to mogą być przypadki: na przykład przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż pojazdów i zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego (np. nie są zarejestrowane i nie mogą poruszać się po drogach), przedmiotem działalności jest wynajem pojazdów i zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego, gdy konstrukcja pojazdu wskazuje na wyłączny użytek do działalności gospodarczej lub gdy użytek na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą byłby znikomy (np. koparka), a także gdy z posiadanej przez podatnika dokumentacji (regulaminów, umów) obiektywnie wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik korzystał z firmowego samochodu w celu dojazdu do miejsca zamieszkania.

9 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na ich konstrukcję: 1) pojazdy inne niż samochody osobowe mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, - klasyfikowane jako wielozadaniowy lub van lub - z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 2) posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu Pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na ich konstrukcję: 1) pojazdy inne niż samochody osobowe mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, - klasyfikowane jako wielozadaniowy lub van lub - z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 2) posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Spełnienie wymagań dla tych pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowe badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego wydanego zawierające odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

10 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na ich konstrukcję (c.d.): 3) Pojazdy specjalne: - agregat elektryczny/spawalniczy, - do prac wiertniczych, - koparka, koparko-spycharka, - ładowarka, - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, - żuraw samochodowy, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na ich konstrukcję (c.d.): 3) Pojazdy specjalne: - agregat elektryczny/spawalniczy, - do prac wiertniczych, - koparka, koparko-spycharka, - ładowarka, - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, - żuraw samochodowy, Jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Spełnienie wymagań dla tego rodzaju pojazdów stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

11 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
W razie wprowadzenia w samochodzie zmian konstrukcyjnych, powodujących utratę warunków uprawniających do odliczenia wydatków w 100 %, uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej od dnia: 1) wprowadzenia zmian; 2) jeżeli nie da się ustalić daty wprowadzenia zmian: - od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył podatek naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem, lub też - od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla którego podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał niezbędne wymagania, chyba że sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością. Jeżeli w samochodzie, dla którego wydano w/w zaświadczenie, wprowadzono zmiany powodujące utratę warunków uprawniających do odliczenia wydatków w 100 %, uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej od dnia wprowadzenia zmian a jeżeli nie da się ustalić tej daty, od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył podatek naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem, lub też od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla którego podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał niezbędne wymagania, chyba że sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością (czyli kiedy zachodzi przesłanka, o której mówiłam wcześniej). Podkreślam, że ten przepis dotyczy pojazdów, dla których wydano zaświadczenie o spełnieniu warunków, czyli: wielozadaniowe, vany, z otwartą częścią do przewozu ładunków, posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Z pewnością warto dbać o porządek w dokumentacji; jak widać, z tiret drugiego wynika, że jeżeli podatnik nie będzie potrafił wykazać, kiedy zmiany w konstrukcji pojazdu nastąpiły, cały odliczony podatek będzie do skorygowania i zwrotu. Wydaje mi się, że najprostszym sposobem byłoby nowe badanie techniczne i nowe zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów.

12 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 5 - ewidencja) Ewidencji przebiegu pojazdu nie prowadzi się w przypadku niżej wymienionych pojazdów samochodowych: 1) przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika), oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp., jeżeli tego typu działalność stanowi przedmiot działalności podatnika; 2) w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 (50% podatku) lub podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków z nim związanych. Ewidencji przebiegu pojazdu nie prowadzi się w przypadku niżej wymienionych pojazdów samochodowych: 1) przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika), oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.), 2) odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 (czyli odlicza tylko 50 %) lub podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków z nim związanych (w sytuacjach, kiedy np. podatnik ma sprzedaż tylko zwolnioną).

13 Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest:
Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 6 - ewidencja) Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest: - od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - do dnia zakończenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do tej działalności Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do tej działalności

14 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 7 - ewidencja) Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: - numer rejestracyjny pojazdu, - dzień rozpoczęcia i zakończenia jej prowadzenia, - stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia jej prowadzenia, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, - wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania pojazdu, obejmujący numer kolejny wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych km, imię i nazwisko osoby kierującej. Wpis ten na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału) ma być potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, - liczbę przejechanych km na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. nie został określony urzędowy wzór ewidencji, zostały jedynie określone elementy które musi ona zawierać. - numer rejestracyjny, - dzień rozpoczęcia i zakończenia jej prowadzenia, - stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia jej prowadzenia, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, na dzień zakończenia prowadzenia, - wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania pojazdu, obejmujący numer kolejny wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych km, imię i nazwisko osoby kierującej. Wpis ten na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału) ma być potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, czyli: osoba, która pojazdem kieruje, każdorazowo dokonuje wpisu co do wyjazdu (trasy, daty, celu, kilometrów przejechanych). Z kolei podatnik potwierdza wpisy na koniec każdego okresu rozliczeniowego. - liczbę przejechanych km na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

15 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 8 - ewidencja) Elementy ewidencji przebiegu pojazdu (dotyczące wpisu) w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika: - wpis ten jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd oraz - obejmuje: kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych km, stan licznika na dzień zwrotu oraz imię i nazwisko osoby, której pojazd udostępniono. Nieco inne wymagania musze być spełnione, jeżeli pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika. Wówczas wpis ten jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd oraz obejmuje kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych km, stan licznika na dzień zwrotu oraz imię i nazwisko osoby, której pojazd udostępniono.

16 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 12 i 13 – obowiązki informacyjne) Podatnicy wykorzystujący samochody wyłącznie do działalności gospodarczej, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, są zobowiązani do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W razie jej niezłożenia w terminie uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności dopiero od dnia jej złożenia; co za tym idzie, dopiero z tym dniem można odliczać 100 % podatku związanego z wydatkami. Jak już wspomniałam, oprócz konieczności prowadzenia ewidencji ustawa nakłada także obowiązki wobec urzędu skarbowego związane z prowadzoną ewidencją; wprowadza się obowiązek złożenia naczelnikowi us informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W razie niezłożenia informacji w terminie uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności dopiero od dnia jej złożenia; co za tym idzie, dopiero z tym dniem można odliczać 100 % podatku związanego z wydatkami.

17 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust
Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86a ust. 14 – obowiązki informacyjne) W razie zmiany wykorzystania pojazdu na podatniku ciąży obowiązek aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje się zmiany. W razie zmiany wykorzystania pojazdu na podatniku ciąży obowiązek aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje się zmiany.

18 Nowelizacja art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług (obowiązki informacyjne)
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wprowadza mającą obowiązywać od dnia 1 kwietnia informację na druku VAT-26. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wprowadza mającą obowiązywać od dnia 1 kwietnia informację na druku VAT-26. VAT-26: marka, model, kolor, numer rejestracyjny, rok produkcji, data nabycia pojazdu, data dokonania pierwszego wydatku, data zmiany wykorzystania. Prawdopodobnie możliwe będzie składanie go w formie elektronicznej.

19 Nowelizacja ustawy o podatku VAT – uchylenie art. 88a
Ustawa nowelizująca uchyla art. 88a, stanowiący, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu itd. Jak Państwu wiadomo i jak już wspominałam, do tej pory istniał całkowity zakaz odliczania VAT od paliwa zużywanego do samochodów osobowych; nowelizacja uchyla art. 88a, VAT od paliw do samochodów osobowych, co do zasady, można będzie odliczać tak jak wszystkie inne wydatki związane z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych, czyli w wysokości 50%.

20 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług – art. 8
W art. 8 dodano ustępy 5 i 6; przepisu dotyczącego odpłatnego świadczenia usług nie stosuje się w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku VAT w 50% z tytułu: - nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub - nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze Co jeszcze zmieniło się oprócz art. 86a i uchylenia 88a? Nie są to jedyne zmiany ustawy vat-owskiej: nowelizacji uległ art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług: przepis ten zawiera definicję świadczenia usług i w ust. 2 stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika, jego pracowników (w tym byłych), wspólników udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; w art. 8 dodano ustęp 5 i 6; przepisu dotyczącego odpłatnego świadczenia usług, zgodnie z nowelizacją, nie stosuje się w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1 z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Co to oznacza: nowe regulacje wyłączają konieczność rozliczania podatku VAT w przypadku wykorzystywania przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (np.. Na cele prywatne) samochodów objętych 50%-towym ograniczeniem. W myśl nowelizacji podatnik nie będzie miał obowiązku rozliczania podatku VAT, jeżeli pojazd taki będzie wykorzystywany przez niego do działalności innej niż gospodarcza. Konieczność opodatkowania użytku prywatnego zostanie wyłączona również w przypadku prywatnego użycia pojazdu, w stosunku do którego podatnik nie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego (transakcja nabycie nie była objęta podatkiem VAT lub korzystała ze zwolnienia), jednak przysługiwało mu ograniczone do 50 % prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu czy wytworzenia pojazdu lub części składowych do niego.

21 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług – art. 8
Na mocy art. 7 ustawy nowelizującej, przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT nie stosuje się w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej niż odpowiednio 5 000 lub 6 000 zł, przy czym za nabycie uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Przepis ten stosujemy do rozliczeń za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się z dniem 1 stycznia r. Art. 7 ustawy nowelizującej: Przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT nie stosuje się również w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej niż odpowiednio 5 000 lub 6 000 zł, przy czym za nabycie uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.

22 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (art. 90b)
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego Jeżeli w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia, zaimportowania lub oddania do używania pojazdu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, powstaje obowiązek dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

23 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (art. 90b)
Uprawnienie do dokonania korekty podatku naliczonego W stosunku do pojazdu wykorzystywanego do „działalności mieszanej”, w odniesieniu do którego dokonywano odliczenia podatku w wysokości 50 %, nastąpi zmiana wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik zyskuje uprawnienie do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Natomiast w stosunku do pojazdu wykorzystywanego do „działalności mieszanej”, w odniesieniu do którego dokonywano odliczenia podatku w wysokości 50 %, nastąpi zmiana wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik zyskuje uprawnienie do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Przepis ten stosuje się również wtedy, gdy zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 86a ust. 13 – czyli w przypadku złożenia w US informacji (VAT-26) z opóźnieniem, kiedy to uznajemy, że wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika następuje dopiero od dnia jej złożenia.

24 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (art. 90b)
Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo przestał być wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystania. Korekty należy dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Okres korekty dla pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej zł wynosi 12 miesięcy od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano pojazd do używania. Na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej lub odwrotnie, że właśnie zaczęliśmy wykorzystywać go do działalności „mieszanej” począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystania. Korekty należy dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Okres korekty dla pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej zł wynosi 12 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano pojazd do używania). Co jeszcze? Jeżeli podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną, a samochód jest wykorzystywany również do czynności zwolnionych, kiedy to nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, kwota korekty powinna uwzględniać zastosowaną przy odliczeniu proporcję określoną w art. 90.

25 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (art. 90b)
Przepis przejściowy dotyczący dokonywania korekt podatku naliczonego – art. 11 ustawy nowelizującej Wprowadzony nowelizacją przepis art. 90b stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych od dnia wejścia w życie ustawy, ale z zastrzeżeniem ust. 2. Nowe przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 (czyli dotyczące uprawnienia do dokonania korekty) oraz ust. 6 (czyli dotyczące sprzedaży pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej zł) w nowym brzmieniu stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych używanych do działalności „mieszanej”, co do których przysługiwało prawo odliczenia przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu 50 % lub 60 % kwoty podatku , nie więcej niż 5000 lub 6000 PLN, nabytych przed 1 kwietnia r. Nowe zasady dokonywania korekty, znajdujące się w art. 90b, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast nowe przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 (czyli dotyczące uprawnienia do dokonania korekty w przypadku, kiedy pojazd do tej pory wykorzystywany do działalności „mieszanej” zaczniemy wykorzystywać do działalności służącej wyłącznie do działalności gospodarczej) oraz ust. 6 (czyli dotyczące sprzedaży pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej zł) w nowym brzmieniu stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych używanych do działalności „mieszanej”, co do których przysługiwało prawo odliczenia przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu 50 % lub 60 % kwoty podatku , nie więcej niż 5000 lub 6000 PLN, nabytych przed 1 kwietnia 2014 r. (art. 11)

26 Pojazdy samochodowe nabyte przed 1 kwietnia 2014 r.
Art. 8 ustawy zmieniającej W przypadku pojazdów, które wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, w stosunku do których istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, nabytych (importowanych, wytworzonych, użytkowanych w ramach umów najmu, leasingu, dzierżawy) przed 1 kwietnia 2014 r., ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy po 1 kwietnia 2014 r., wydatek związany z pojazdami. Informację na druku VAT-26 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony został pierwszy, od dnia wejścia w życie ustawy, wydatek. Art. 8 ustawy zmieniającej W przypadku pojazdów, które wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, w stosunku do których istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, które zostały nabyte (importowane, wytworzone, użytkowane w ramach umów najmu, leasingu, dzierżawy) przed 1 kwietnia 2014 r., ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy po 1 kwietnia 2014 r., wydatek związany z pojazdami. Informację na druku VAT-26 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony został pierwszy, od dnia wejścia w życie ustawy, wydatek.

27 Nowelizacja ustawy o VAT – dodatkowe badania techniczne
Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przed jednym z tych dwóch terminów pojazd jest przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy (art. 9 ustawy zmieniającej). Powyższy obowiązek dotyczy pojazdów, w przypadku których spełnienie warunków dla uznania ich za wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności musi być potwierdzone zaświadczeniem stacji diagnostycznej.

28 Nowelizacja ustawy o VAT – dodatkowe badania techniczne
Zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy dla samochodów mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych jako wielozadaniowy, van, z rozumieniu dotychczasowego art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, zachowują ważność na potrzeby stosowania nowych przepisów. A teraz uwaga: w przypadku zaświadczeń wydanych dla samochodów klasyfikowanych jako wielozadaniowe i vany w rozumieniu dotychczasowych przepisów – zachowują one ważność. Jednym słowem – vany i wielozadaniowe nabyte przed 1 kwietnia 2014 zachowują swą ważność

29 Odliczenie podatku VAT od nabywanych paliw
Art. 12 ustawy nowelizującej. W przypadku pojazdów samochodowych używanych do celów „mieszanych” do dnia 30 czerwca 2015 r. ograniczono prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. Dotyczy to: 1) samochodów osobowych, 2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: - 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, - 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, - 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku pojazdów samochodowych używanych do celów „mieszanych” do dnia 30 czerwca 2015 r. ograniczono prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. Dotyczy to: 1) samochodów osobowych, 2) innych niż samochodowy osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: - 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, - 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, - 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg. Co jeszcze: dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jeżeli w dokumentach pojazdu nie jest określona ładowność i liczba miejsc, pojazdy te uznaje się za samochody osobowe. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak ten przepis rozumieć: Do końca czerwca 2015 r. w odniesieniu do samochodów osobowych i samochodów z kratką, jeżeli będą wykorzystywane zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych, będzie istniał całkowity zakaz odliczania podatku z faktur za paliwa zużywanego do napędu takich pojazdów.

30 Pojazdy leasingowane – prawa nabyte
W przypadku pojazdów używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014, w stosunku do których na dzień 31 marca 2014 r. podatnik mógł odliczyć całą kwotę podatku naliczonego, nie stosuje się przepisu art. 86a w nowym brzmieniu, w odniesieniu do wydatków związanych z używaniem pojazdów na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu – raty, opłaty leasingowe itd.). Przepis ten ma zastosowanie do umów, które są niezmienione po 1 kwietnia 2014, pod warunkiem że samochody będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014, zaś umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym przez podatnika dokonującego odliczenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 13 ustawy zmieniającej). Przepis art. 13 zachowuje prawa nabyte w zakresie pojazdów używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014, w stosunku do których na dzień 31 marca 2014 r. podatnik mógł odliczyć całą kwotę podatku naliczonego, nie stosuje się przepisu art. 86a w nowym brzmieniu, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86 a ust. 2 pkt 2 ustawy (wydatki związane z używaniem pojazdów na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu – raty, opłaty leasingowe itd.), w nowym brzmieniu. Przepis ten ma zastosowanie do umów leasingowych itp., które są niezmienione po 1 kwietnia 2014, pod warunkiem że samochody będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014, zaś umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym przez podatnika dokonującego odliczenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

31 Nowelizacja w zakresie pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE
Ustawa nowelizująca uchyla: - art. 103 ust. 6 oraz 105 ustawy o VAT, art. 72 ust. 1 pkt 8 oraz 72 ust. 1a ustawy – prawo o ruchu drogowym, ust. 11 w części II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej na podstawie których urzędy skarbowe dla celów rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej zobowiązane były do wydawania zaświadczeń o uiszczeniu przez podatnik podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

32 Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
W słowniczku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmieniono art. 4a ust. 9a, wprowadzając nową definicję samochodu osobowego: samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności. W Słowniczku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmieniono art. 4a ust. 9a, wprowadzając nową definicję samochodu osobowego. Zmiana ma charakter dostosowawczy do przepisów ustawy o VAT: zgodnie z tym przepisem samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności. Dla przypomnienia: pojazdy nie uznawane za samochody osobowe to te, które sąklasyfikowane jako wielozadaniowy czy van, z otwartą częścią do przewozu ładunków, których kabina z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków są konstrukcyjnie oddzielnymi elementami pojazdu, pojazdy specjalne jak żuraw, ładowarka itp..

33 Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zmianie uległy w zakresie przychodów: - art. 12 otrzymał nowe brzmienie w ust. 1 pkt 4g, - art. 12 ust. 10 i w zakresie kosztów: - art. 16 ust. 1 pkt 46, - art. 16 ust. 7c. Przepisy te stanowią, kiedy podatek od towarów i usług zaliczany jest do przychodów / kosztów podatkowych. Do tej pory mowa była o podatku VAT w części dotyczącej korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT; od 1 kwietnia 2014 r. nowe brzmienie odwołuje się ogólnie do korekty powodującej zwiększenie lub zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 12, zawierający definicję przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymuje nowe brzmienie w ust. 1 pkt 4g; zgodnie z nowelizacją przychodem jest kwota podatku od towarów i usług: a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (do tej pory wymienione była jedynie korekta z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług); Analogiczna zmiana nastąpiła w art. 12 ust. 10, którego dotychczasowe brzmienie: „Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług” zastąpiło nowe, ogólne: o obniżeniu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W tym zakresie znowelizowano także przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 dotyczący kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Zmianie uległ punkt c tego przepisu, który stanowi, że kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług; nowe brzmienie odwołuje się ogólnie do korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Analogicznie zmienił się ust. 7c w art. 16; do tej pory stanowił o odpowiednim stosowaniu ust. 1 pkt 46 lit. c w przypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT; teraz będzie stanowił o zmianie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku VAT.

34 Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Nowe przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stosuje do samochodów osobowych nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie nowej ustawy, jak również używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. zawartych po 1 kwietnia Również w przypadku sprzedaży pojazdów samochodowych używanych do celów innych niż działalność gospodarcza, które zostały nabyte przed 1 kwietnia, i w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 60% podatku z faktury, stosujemy nowe przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4g i ust. 10 oraz art. 16 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym.

35 Nowelizacja ustawy - Kodeks karny skarbowy
Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów działalności gospodarczej , albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem faktycznym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych; w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W razie złożenia informacji po terminie, ale przed dniem: - rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT, - doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub, jeśli zawiadomienia się nie stosuje, przed dniem wszczęcia kontroli, - wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT, podatnik nie podlega karze. W kodeksie karnym skarbowym pojawił się art. 56a § 1, wprowadzający nowy czyn karalny, polegający na nie składaniu, wbrew obowiązkowi, informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, składaniu jej po terminie lub podawaniu w niej danych niezgodne ze stanem faktycznym, i dokonywaniu jednocześnie odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Czyn ten podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych; w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Karze nie będzie podlegał podatnik, który złoży informację po terminie, ale przed dniem: - rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT, - doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub, jeśli zawiadomienia się nie stosuje, przed dniem wszczęcia kontroli, - wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT.

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady użytkowania pojazdów samochodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google