Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez prowadzących hotele i pensjonaty Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

2 budynek zamieszkania zbiorowego, budynek użyteczności publicznej zdefiniowane są § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) budynkiem zamieszkania zbiorowego jest budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

3 Obowiązki przedsiębiorców branży hotelarskiej
Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą podlegają pod obowiązki wynikające z: ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zmianami) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 21 z późn. zmianami)

4 Obowiązki przedsiębiorców branży hotelarskiej
Prowadzący instalacje podlegają również przepisom: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zmianami) ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zmianami)

5 Obowiązki przedsiębiorców branży hotelarskiej- gospodarka wodno - ściekowa
Zasady gospodarowania wodą Pobór wody: z sieci wodociągowej na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Rozliczenia za wodę - prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wg określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody. Pobór wody ze studni głębinowej bądź kopanej: tylko pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5 m3 na dobę nie wymaga uzyskania pozwolenia.

6 Ewidencja zużycia wody
Ilość dostarczonej wody dla potrzeb prowadzonej działalności ustala się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

7 Opłaty za pobór wody z własnego ujęcia
Należy: ustalić samodzielnie opłatę, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki na rok obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 766) wnieść opłatę na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Konieczne jest przedstawienie marszałkowi wykazu zawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

8 Zasady gospodarowania ściekami
ścieki bytowe to ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków - zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 15 obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zmianami).

9 Zasady gospodarowania ściekami cd.
Hotel świadczący różne rodzaje usług, w tym gastronomiczne, pralnicze, wytwarzający ścieki bez żadnych domieszek (np. ścieków powstających w wyniku innej działalności prowadzonej w obrębie tego obiektu, które mogłyby definitywnie wpłynąć na jakość tych ścieków, szczególnie pod względem składu chemicznego) odprowadza ścieki bytowe.

10 Zbiorniki na nieczystości płynne - szambo
Dopuszczone jest stosowanie jedynie w miejscach, gdzie brak możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Szambo musi być szczelne, wymaga okresowego usuwania nieczystości płynnych. Dokumentacja wywozu nieczystości następuje poprzez: okazanie stosownej umowy oraz dowodów płatności w celu wyeliminowania przypadków nielegalnego pozbywania się ścieków (np. nieszczelne szamba) lub praktykowanego przez niektórych przewoźników, wylewania odbieranych ścieków poza teren stacji zlewnych.

11 Odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej
Odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uznaje za wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. związki ropopochodne, związki fosforu) wprowadzane do kanalizacji wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych

12 Odprowadzanie ścieków do cieku wodnego, rowu lub ziemi
Oczyszczone ścieki bądź wody opadowe można odprowadzać do wód, ziemi, rowu ale po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Zabronione jest wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

13 REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) Pozwolenie wodnoprawne (art. 122 PW) - jest wymagane na szczególne korzystanie z wód czyli korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności: 1) na pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych; 2) na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (do wód: np. wody powierzchniowe płynące; do ziemi: np. rozsącz, studnia chłonna, rów jako urządzenie wodne /przydrożny, melioracyjny itp./) Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego Nie stanowi zwykłego korzystania z wód: 1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; 2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; 3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

14 REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
Przepisy ustawy Prawo Wodne dotyczące korzystania z wód stosuje się do: 1) nawadniania lub odwadniania gruntów; 2) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych; 3) użytkowania wód znajdujących się w rowach; 4) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 5) wprowadzania, do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Uwaga: jeśli wymagane jest pozwolenie zintegrowane to w nim winny być ustalone na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego (Art. 202 ust. 6 POŚ)

15 Przy wprowadzaniu ścieków obowiązują standardy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) Standardy jakości, w zależności od rodzaju ścieków – bytowe, komunalne i przemysłowe, są określone w zał. nr 1 i 3 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

16 Opłaty i sprawozdania w gospodarce ściekowej
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub gdy ich nie ma na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. Konieczne jest uiszczanie opłat za odprowadzanie ścieków do rzeki bądź do ziemi. Opłaty wylicza się samodzielne i wpłaca na rachunek właściwego urzędu Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Ścieki opadowe również podlegają opłacie.

17 Ochrona powietrza problem emisji zanieczyszczeń jest ściśle powiązany z instalacją Zgodnie z art. 3 pkt 6 p.o.ś., przez instalację rozumie się: stacjonarne urządzenie techniczne zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich, których eksploatacja może spowodować emisję.

18 Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji zgłoszenie instalacji
Zgłoszenie instalacji (art. 152 POŚ) wymagane jest dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia a spełnia kryteria określone w: a) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), nie dotyczy; gazów lub pyłów są wprowadzanych z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej; substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie objętych poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu. b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) nie dotyczy; wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z instalacji gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

19 Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji zgłoszenie instalacji
Z kotłowni: wymagane jest zgłoszenie instalacji o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do 5 MW opalanej węglem kamiennym lub o mocy 10 MW - opalanej koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną lub węglem kamiennym i koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną Agregaty prądotwórcze: wymagane jest zgłoszenie instalacji o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW opalanej olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną. Restauracja, piec piekarniczy: wymagane jest zgłoszenie instalacji stosowanych w gastronomii przystosowanych do obsługi więcej niż 500 osób na dobę

20 Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji zgłoszenie instalacji
Pod pojęciem instalacji stosowanych w gastronomii należy rozumieć zasadniczo urządzenia i grupy urządzeń przeznaczonych do przygotowania posiłków np. piece do pizzy, grille, opiekacze, piekarniki, frytkownice, kuchnie itp.

21 Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji pozwolenie
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 220 POŚ): - gdy eksploatowana instalacja wprowadza zanieczyszczenie do powietrza w sposób zorganizowany (emitory technologiczne, wentylacja hal i pomieszczeń produkcyjnych) oraz gdy spełnione są kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)

22 Emisja do powietrza – raport KOBiZE
obowiązek sporządzania przez właściciela instalacji raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) termin: do końca lutego po zakończeniu roku kalendarzowego inwentaryzacja emisji dotyczy m.in: kotłowni, silników spalinowych, kuchni, restauracji itp. ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) obecnie nie przewiduje sankcji za brak wprowadzenia do KOBiZE raportu w terminie jw.

23 Opłaty Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie emisji do powietrza gazów i pyłów zobowiązane są: ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzystanie ze środowiska. wnieść ww. opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku - przepis dotyczy opłat z tytułu korzystania ze środowiska począwszy od należnych za rok 2013. przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, w celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości naliczenia opłaty i prowadzenia bazy korzystających ze środowiska

24 Opłaty Przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania emisji nawet wtedy, gdy instalacja nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia oraz nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W przypadku, gdy kwota opłaty z tytułu wprowadzania substancji do powietrza (liczona łącznie dla samochodów, za zużycie opału: węgla, gazu, oleju opałowego..) przekracza wartość graniczną 800 zł opłaty są ponoszone. Jeżeli kwota jest niższa opłat nie ponosi się, ale sporządza się i przekazuje właściwym organom ewidencję w celu zweryfikowania. Ewidencję można sporządzić w oparciu o różne wskaźniki emisji lub bezpośrednio stawki podane w rozporządzeniu dotyczącym stawek opłat.

25 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach
Gospodarka odpadami Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach Najważniejsze kryteria w gospodarce odpadami to: zapobieganie ich powstawaniu, redukcja ich ilości, oraz zamiana odpadów bardziej szkodliwych na mniej groźne.

26 Gospodarka odpadami cd.
Ograniczanie oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko jest realizowane dzięki zintegrowanemu systemowi gospodarowania odpadami uwzględniającemu: głęboką i skuteczną segregację odpadów, selektywny sposób ich zbierania i magazynowania; bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów na terenie hotelu; przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania innym podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia;

27 Gospodarka odpadami cd.
Wykorzystanie odpadów na własne potrzeby Utwardzenie odpadami placów, parkingu wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia odzysku. Do utwardzania powierzchni można wykorzystywać odpady z grupy 10 (np. żużle), z grupy 17, np. gruz ceglany, betonowy ( , ), z grupy 20 - gleba i ziemia ( ).

28 Gospodarka odpadami -klasyfikacja
Odpady klasyfikuje się zgodnie w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

29 Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Odpady gastronomiczne to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o., przy czym odpady te, o ile pochodzą z przygotowania posiłków jak i resztek pokonsumpcyjnych a wytworzone są przez podmiot świadczący usługi gastronomiczne (restauracja, bar, kawiarnia itp.), a nie producenta produktów spożywczych (bo wówczas byłyby to odpady z grupy 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności), będą odpadami komunalnymi zdefiniowanymi w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.

30 Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Do odpadów gastronomicznych mają zastosowanie procedury ogólne określone w u.o. oraz procedury określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Wytwórcy odpadów gastronomicznych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji tych odpadów. Ich ewidencję będą prowadziły przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne. Odpady gastronomiczne są odbierane przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, spełniających wymagania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

31 Gospodarka odpadami - klasyfikacja
odpady opakowaniowe po produktach spożywczych powstające w: pomieszczeniach kuchennych, jadalniach stanowią odpady klasyfikowane jako komunalne odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w

32 Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Przeterminowane lub popsute środki spożywcze wytworzone w hotelach są odpadami komunalnymi – kod odpady ulegające biodegradacji Oleje jadalne zużyte do smażenia mięsa i frytek - kod oleje i tłuszcze jadalne

33 Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Odpady z biura Odpady w postaci niepotrzebnych papierowych dokumentów wytworzonych w części biurowej, klasyfikuje się, pod kodem – papier i tektura w grupie 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

34 Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Zużyty sprzęt klasyfikowany jest w grupie Zużyte komputery najczęściej odbierane są przez zbierających pod kodem zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Drukarki, faksy, skanery, kopiarki, monitory LCD, klawiatura, mysz, czajnik, telefon komórkowy, stacjonarny i radiom klasyfikowane są pod kodem zużyte urządzenia inne niż wymienione w do

35 Obowiązkiem posiadacza odpadów jest:
Gospodarka odpadami - obowiązki Obowiązkiem posiadacza odpadów jest: prowadzenie ewidencji odpadów sporządzanie zbiorczych zestawień o odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

36 Gospodarka odpadami - obowiązki
Ewidencję odpadów prowadzi się przy pomocy: • karty ewidencji odpadu, • karty przekazania odpadu. Kartę ewidencji odpadu prowadzi się dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie. Karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadu należy przechowywać przez okres 5 lat.

37 Gospodarka odpadami - obowiązki Karty ewidencji odpadów
Wzór Karty ewidencji odpadów

38 Gospodarka odpadami - obowiązki
Prowadzenie ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych oraz wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości dla których nie ma obowiązku ewidencji, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U )

39 Gospodarka odpadami - obowiązki
Prowadzący ewidencję odpadów podlega pod obowiązek sprawozdawczy „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”

40 Gospodarka odpadami - obowiązki
Wzór zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów

41 Gospodarka odpadami - obowiązki
Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie w terminie do: 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy). Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa art. 76 nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500zł (art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach).

42 REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) - art. 180a W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. (art. 202 ust 4 POŚ)

43 REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 12) - Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia (art. 41 u o o) - Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 231 ust. 3 w/w ustawy o odpadach) - Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie „nowej” ustawy - Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w „nowej” ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art w/w ustawy o odpadach)

44 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odpady komunalne to: odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości

45 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Segregacja Papier: opakowania z papieru lub tektury, gazety, papier biurowy, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, Tworzywa sztuczne i metale: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, styropian, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,

46 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szkło opakowaniowe: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, po napojach alkoholowych, po kosmetykach, Odpady „zielone” - roślinne: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, Pozostałe odpady: odpady zmieszane. Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).

47 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Regulamin Właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, w którym gmina określi zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obejmujące m.in. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Można zawrzeć w deklaracji informację o posiadanej przez właściciela nieruchomości

48 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Złożenie deklaracji Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

49 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawki Rada gminy, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. koszty transakcyjne np. stanowiska w gminie do spraw gospodarki odpadami, przyrost nie płaconych należności za odbiór i wywóz odpadów, wzrost strumienia odpadów, rezerwa dla gminy, koszty selektywnego zbierania, itp.), przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

50 Emisja hałasu – główne źródła
Ochrona przed hałasem Emisja hałasu – główne źródła wentylatory klimatyzacja kotłownia, wentylatory spalin i nawiewu powietrza głośniki * Hałas emitowany do środowiska powinien zamykać się w obrębie własności terenu *

51 Ochrona przed hałasem Do obowiązków prowadzącego instalację należy również ograniczenie emisji hałasu – w tym: Lokalizacja głównych źródeł hałasu z daleka od zabudowy mieszkaniowej, Wykonanie obiektów budowlanych w standardzie o podwyższonej izolacyjności akustycznej, Zastosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych na urządzeniach silnie emitujących hałas, Zastosowanie tłumików akustycznych na wentylatorach, Odpowiednia organizacja pracy.

52 Ochrona przed hałasem Przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegania norm określonych w rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) zgodnie z kwalifikacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

53 Ochrona przed hałasem WIOŚ podczas rutynowej (lub na wniosek skarżących się sąsiadów na hałas) prowadzi pomiary emisji hałasu do środowiska. Starosta wydaje decyzję ustalającą dopuszczalny poziom hałasu, który obliguje przedsiębiorcę do podporządkowania się normom. Obowiązek dotrzymania ustalonych dopuszczalnych poziomów hałasu powstaje dopiero po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia powyższej decyzji. Decyzja powinna zawierać wartości dopuszczalne poziomu hałasu emitowanego przez podmiot, określone odrębnie dla pory dnia i pory nocy.

54 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska!

55 Obowiązkom sprawozdawczym podlegają:
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska Obowiązkom sprawozdawczym podlegają: Emisje gazów i pyłów do powietrza (technologiczna i energetyczna oraz pochodząca ze spalania paliw w silnikach spalinowych) Pobór wód podziemnych i powierzchniowych Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

56 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Termin składania sprawozdań i uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska: • Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w danym roku kalendarzowym, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, podmiot wnosi do dnia 31 marca następnego roku. • Sprawozdania należy składać w ww. terminie do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (nie dotyczy środków transportu – informację o środkach transportu przesyłamy do UM ze względu na miejsce zarejestrowania podmiotu).

57 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Zwolnienia z opłat Zgodnie z art. 289 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust.1, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

58 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Opłaty podwyższone Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o 500 %.

59 Opłaty za odpady Składanie sprawozdań rocznych do marszałka województwa (do 15 marca po roku rozliczeniowym)

60 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google