Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy r."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy 04.04.2014 r.
WIOSENNY SALON EDUKACYJNY dla GIMNAZJALISTÓW URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy r. 1

2 System Edukacji w Polsce od 01.09.2012 r.
Uczelnie Szkoły Policealne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące - 3 lata Technikum - 4 lata Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata Gimnazjum – 3 lata Salon Edukacyjny 2014 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 2 2

3

4 a kształcenie zawodowe
Rynek pracy a kształcenie zawodowe

5 Młodzi bezrobotni na rynku pracy
, Według Komisji Europejskiej około 6 milionów Europejczyków poniżej 25. roku życia jest bez pracy a 7,5 miliona młodych mieszkańców naszego kontynentu nie jest ani zatrudnionych, ani w trakcie analogiczny wskaźnik dla dorosłych Bezrobocie wśród młodych osób w Europie i w Polsce Młodzi bezrobotni na rynku pracy Bezrobocie wśród młodych osób w Europie i w Polsce Według Komisji Europejskiej ( 31 stycznia 2014) : 6 milionów Europejczyków poniżej 25 roku życia jest bez pracy, 7,5 miliona młodych Europejczyków nie jest ani zatrudnionych, ani w trakcie nauki bądź szkolenia, - stopa bezrobocia wśród młodych w Europie w trzecim kwartale 2013 roku wyniosła 23,5% i była tym samym ponad dwukrotnie wyższa niż analogiczny wskaźnik dla dorosłych nauki bądź szkolenia. Stopa bezrobocia wśród młodych (poniżej 25. roku życia) w Europie (EU28) ż w trzecim kwartale 2013 roku wyniosła 23,5% i była tym samym ponad dwukrotnie wyższa ni

6 Bezrobocie wśród młodych osób w Europie i w Polsce
(wg. Komisji Europejskiej w III kw r.) Według danych GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych.

7 Bezrobotni zarejestrowani (w tys.)
Bezrobocie w Polsce – styczeń 2014r. Lp. Województwa Stopa bezrobocia w % Bezrobotni zarejestrowani (w tys.) Polska 14,0 2260,7 1 Dolnośląskie 13,8 161,2 2 Kujawsko-Pomorskie 18,8 156,7 3 Lubelskie 15,9 140,4 4 Lubuskie 16,5 63,5 5 Łódzkie 14,5 158,2 6 Małopolskie 12,1 172,4 7 Mazowieckie 11,4 295,3 7.1 m.st. Warszawa 4,9 56,0 7.2 Podregion warszawski-wschodni 14,8 40,5 7.3 Podregion warszawski-zachodni 9,5 31,0 8 Opolskie 55,0 9 Podkarpackie 16,9 160,4 10 Podlaskie 15,7 74,0 11 Pomorskie 13,9 119,9 12 Śląskie 11,7 218,4 13 Świętokrzyskie 17,1 94,7 14 Warmińsko-Mazurskie 22,4 121,2 15 Wielkopolskie 10,0 152,3 16 Zachodniopomorskie 18,7 117,2

8 Bezrobocie w Polsce – styczeń 2014r

9 Walka z bezrobociem Programy rządowe (staże, programy przedsiębiorczości, dla osób bez kwalifikacji kształcenie zawodowe ze wspieraniem zatrudnienia) Kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy na każdym etapie kształcenia ( od szkół zawodowych do szkół wyższych) Zwiększenie roli doradztwa zawodowego, przy wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia zwłaszcza szkoły zawodowej

10 Warszawski rynek pracy (badania IBRKiK)
Z raportu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wynika, że do profili o największym popycie na pracowników do 2020 r. należeć będą zawody: Informatyczne i elektryczne, Gastronomiczne, Elektrotechniczne, Turystyczno - hotelarskie, Budowlane, Samochodowe, związane z transportem, Usługi osobiste i medyczne. SALON EDUKACYJNY 2014

11 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce 2013 r. Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa

12 Warszawskie szkoły ponadgimnazjalne

13 Wyniki egzaminów maturalnych w Polsce
Wśród 50 najlepszych szkół znalazło się 18 warszawskich liceów i 4 technika LICEA XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika; 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy; LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica; XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego; II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Batorego; Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”; IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej; VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV; XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego; Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH; Salon Edukacyjny 2014

14 Wyniki egzaminów maturalnych w Polsce
TECHNIKA Technikum Mechatroniczne nr 1; Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku; Technikum Elektroniczne nr 1; Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego. Salon Edukacyjny 2014

15 Najbardziej popularne zawody wg liczby uczniów w 2013/2014
Lp. Zawód Liczba uczniów 1 Technik informatyk 737 2 Technik żywienia i usług gastronomicznych 605 3 Technik pojazdów samochodowych 548 4 Technik obsługi turystycznej 319 5 Technik ekonomista 281 6 Technik hotelarstwa 273 7 Technik budownictwa 248 8 Technik organizacji reklamy 206 9 Technik usług fryzjerskich 184 Salon Edukacyjny 2014

16 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2014/2015
Typy szkół Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcące 86 364 10 766 Technikum 44 178 5 326 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 22 38 1 064 Razem 152 580 17 156

17 Typy oddziałów w liceach ogólnokształcących
Licea ogólnokształcące – 86 Licea z oddziałami ogólnymi (314 oddziałów) Licea z oddziałami dwujęzycznymi 16 - j. angielski - 6 - j. francuski - 2 - j. rosyjski - 1 - j. hiszpański - 3 - j. niemiecki - 4 Licea z oddziałami międzynarodowymi - 2 Licea z oddziałami mistrzostwa sportowego - 2 Licea z oddziałami z oddziałami sportowymi – 5 Licea z oddziałami integracyjnymi – 10 szkół (14 oddziałów)

18 Planowane zawody w technikach
Lp zawód liczba oddziałów liczba uczniów 1 T informatyk 19,5 585 2 T pojazdów samochodowych 16 480 3 T żywienia i usług gastronomicznych 15 450 4 T ekonomista 11 320 5 T budownictwa 330 6 T obsługi turystycznej 7 T hotelarstwa 10 300 8 T organizacji reklamy 9 270 T usług fryzjerskich 210 T cyfrowych procesów graficznych 180 T elektronik 150 12 T logistyk

19 Liczba oddziałów w 7 najbardziej popularnych
zawodach w Warszawie

20 Planowane zawody w technikach c.d.
Lp zawód liczba oddziałów liczba uczniów 13 T elektryk 4,5 135 14 T architektury krajobrazu 4 120 15 T fototechnik 16 T mechatronik 17 T teleinformatyk 3,5 105 18 T kelner 3 90 19 T geodeta 20 T analityk 2 60 21 T handlowiec 22 T spedytor 23 T technologii odzieży 24 T urządzeń systemów energetyki odnawialnej 27 T elektroenergetyk transportu szynowego

21 Planowane zawody w technikach
Lp zawód liczba oddziałów liczba uczniów 24 T awionik 1 28 25 T drogownictwa 30 26 T eksploatacji portów i terminali T energetyk 29 T księgarstwa T mechanik lotniczy 31 T ochrony środowiska 32 T ogrodnik 33 T ortopeda 34 T procesów drukowania 35 T renowacji elementów architektury 36 T technologii żywności 38 T urządzeń sanitarnych 39 T gazownictwa, T geolog, T telekomunikacji 1,5 45

22 Planowane zawody w ZSZ Zawód Liczba oddziałów Liczba uczniów
Wielozawodowe 9 252 Kucharz 6 168 Fryzjer 5 140 Mechanik pojazdów samochodowych 3,5 98 Cukiernik 2 56 Inne: drukarz, sprzedawca, monter-elektronik, elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 2. elektryk, lakiernik, fotograf,

23 Nabór uczniów do klasy I w latach 2007 – 2013
w m.st. Warszawa Typ szkoły 2006/07 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Liczba % Technikum 3 473 16,4 4760 26,4 5138 29,0 4998 28,6 ZSZ 1 050 5,9 891 4,9 785 4,4 781 4,5 Liceum Profil. 660 3,1 226 1,3 Ogółem szkoły zawodowe 5 183 24,5 5 877 32,6 5923 33,4 5588 33,1 Liceum ogólnokształcące 15 951 75,5 12 129 67,7 11797 66,6 11684 66,9 Ogółem wszystkie 21 134 100 18 006 17 720 17463

24 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

25 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) obowiązująca od 18 stycznia 2014 r. w tym: nowy rozdział 2 a (art. 20a – 20zh) „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, art. 10, 11, 12, 13,15. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 10 lutego 2014 r. 3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 19 lutego 2014 r. Uwaga! Zmiany w ustawie realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., w którym zapisy dotyczące rekrutacji do publicznych szkół przedszkoli na poziomie rozporządzenia uznane zostały za niekonstytucyjne. Uchylone zostało Rozporządzanie MENiS z 20 lutego 2004 r. (D.U nr 26 poz. 232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 25

26 Podstawowe kryteria rekrutacji (art. 20f ust. 1 i 2 i art. 10
Podstawowe kryteria rekrutacji (art. 20f ust. 1 i 2 i art ustawy) 1. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2. osiągnięcia ucznia: świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; 3. wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego przez OKE; wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych: do oddziałów dwujęzycznych, do oddziałów sportowych (próby sprawności fizycznej), do innych oddziałów (za zgodą MEN) - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji. 26

27 Ustawowe kryteria rekrutacji (art. 20c ust. 2)
wielodzietność rodziny kandydata, (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (pkt 2-5 orzeczenie o niepełnosprawności) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica, (prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.) objęcie kandydata pieczą zastępczą. (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) 27

28 Laureaci i finaliści art. 20d i załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6 MKO
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego są przyjmowani w pierwszej kolejności: 1. Do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych; 2. Do oddziałów dwujęzycznych lub międzynarodowych; 3. Do oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego jeśli spełniają warunki art. 20h. ust.1(dobry stan zdrowia, zgoda rodziców, pozytywny wynik prób sprawności fizycznej); Uwaga! Finaliści Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, mają uprawnienia jak finaliści konkursów, organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (13 punktów). 28

29 Terminy rekrutacji Zarządzenie nr 6 i 10 MKO
- 23 maja kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru, 27 maja do 6 czerwca szkoły przeprowadzają sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych, 27 do 30 czerwca kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru oryginały lub kopie świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty, 3 lipca do godz. 16: szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 4 do 7 lipca kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego), 8 lipca do godz. 16: szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, do 29 sierpnia szkoły przeprowadzają postępowanie uzupełniające. 29

30 Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia c.d.
(art. 10 ust. 9 ustawy , art. 2 zarządzenia MKO) 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 100 punktów za egzamin gimnazjalny z: języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Do przeliczania wyników na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki 70%, co daje 14 punktów) 30

31 Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia c.d.
(art. 10 ust. 9 ustawy , art. 2 zarządzenia MKO) 100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie i średnia arytmetyczna sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę: 18 punktów – stopień celujący, 14 punktów – stopień bardzo dobry, 10 punktów – stopień dobry, 6 punktów – stopień dostateczny, 2 punkty – stopień dopuszczający, 31

32 Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia c.d.
(art. 10 ust. 9 ustawy , art. 2 zarządzenia MKO) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 13 punktów – finaliści konkursów przedmiotowych lub laureaci innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, lub 7 punktów - finaliści innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, 5 punktów - za uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, 2 punkty – j. w. na szczeblu powiatowym, 2 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 32

33 Ogólne zasady rekrutacji
Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych art. 20f: W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad i laureaci konkursów przedmiotowych (art. 20 d ust.1). Etap podstawowe kryteria naboru. Etap kryteria zdrowotne, problemy ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia (opinia publicznej ppp). Etap 3 - ustawowe kryteria naboru. 33

34 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
Rekrutacja prowadzona będzie w Elektronicznym Systemie Rekrutacji. Zostanie on udostępniony kandydatom maja o godz. 10:00 Komunikaty dotyczące rekrutacji będą pojawiać się na bieżąco na stronie Biura Edukacji: Salon Edukacyjny 2014

35 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – w skrócie:
Kandydat może wybrać nie więcej niż trzy szkoły (a w nich może zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów); Kandydat szereguje wybrane oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego; Kandydat składa wniosek w szkole pierwszego wyboru w dniach 12 – 23 maja (od 12 maja zostaje uruchomiony elektroniczny system rekrutacji); Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 27 maja do 6 czerwca uczestniczą w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych; Od 27 do 30 czerwca kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty; Salon Edukacyjny 2014

36 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – w skrócie:
Do 3 lipca do godz. 16:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; Między 4 a 7 lipca kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego); Do 8 lipca do godz. 16:00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lub informacja o liczbie wolnych miejsc); W szkołach dysponującymi wolnymi miejscami dyrektorzy przeprowadzają postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia. Salon Edukacyjny 2014

37 Dziękujemy za uwagę Wydział Edukacji i Wychowania
dla Dzielnicy Targówek


Pobierz ppt "URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google