Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt i wykonanie kroniki: Anna Sobocińska

2 2008 rok Projekt skierowany był do 45 osób z terenu powiatu, w tym 30 osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 15 pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki. Celem głównym projektu była integracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych problemami społecznymi poprzez zwiększenie kompetencji życiowych i aktywności społecznej oraz pobudzenie ich aktywności zawodowej. Ponadto projekt zakładał zwiększenie motywacji do działania u uczestników, zwiększenie kompetencji interpersonalnych i podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Rok 2008 był dla projektu szczególny, poniewa ż był to pierwszy rok realizacji, rok nauki, cz ę sto metod ą prób i bł ę dów. Jednak ż e zako ń czony sukcesem! Zgrany i profesjonalny zespół PCPR–u sprostał wszystkim wymaganiom dotycz ą cym realizacji projektów współfinansowanych z UE. Realizacja w roku 2008 została bardzo dobrze oceniona przez Kontrolerów z Mazowieckiej Jednostki Wdra ż ania Programów Unijnych w Warszawie, co bardzo ucieszyło realizatorów i znalazło uznanie u władz powiatu płockiego. Rok ten dostarczył wielu do ś wiadcze ń, które zespół PCPR-u wykorzystał w roku kolejnym. Zdobyte do ś wiadczenia pozwoliły na wprowadzenie niewielkich zmian, które przyczyniły si ę do jeszcze lepszego dopasowania zada ń projektu do potrzeb beneficjentów.

3 Foto – wspomnienie wydarzeń projektu Szkolenia ze stylistą, fryzjerem, psychologiem, kelnerem i kucharką w ramach turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacyjnym Zagłębie w Ustroniu Morskim - 17 – 30 listopada.

4

5 Impreza integracyjna kulturalno – rekreacyjna w Nowym Miszewie 12 września 2008r. Teatr Pantomimy Laboratorium snów

6

7 Grupa Quest

8 2009 rok Projekt skierowany był do: 1. osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w szczególności należących do jednej z poniższych grup: – osób niepełnosprawnych, – osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 2. otoczenia osób wykluczonych społecznie, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie. W sumie w projekcie w roku 2009 wzięło udział 70 osób Celem projektu było: Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu było eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Wsparcie to było realizowane przy użyciu instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się oraz zwiększenie ich umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez wykorzystanie wspomnianych instrumentów aktywnej integracji. Ze ś wie ż ym zapałem do pracy, ubiegłorocznym baga ż em do ś wiadcze ń oraz pod przewodnictwem nowej Pani Dyrektor zespół PCPR-u rozpocz ą ł kolejny rok realizacji projektu. Rok 2009 upłyn ą ł pod znakiem ci ęż kiej pracy, ale zako ń czył si ę kolejnym sukcesem i satysfakcj ą zespołu PCPR.

9 KWIECIEŃ Spotkanie miało na celu: Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób zamieszkujących powiat płocki oraz ośrodkami pomocy społecznej, a także zachęcenie do prężnego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Zapoznanie i zbliżenie środowiska osób niepełnosprawnych z instytucjami działającymi na rzecz poprawy ich jakości życia. Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych oraz udzielenie informacji osobom niepełnosprawnym na temat własnych praw i możliwości korzystania z nich. Realizacj ę projektu rozpocz ę ło Forum Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarz ą dowych, zorganizowane przez PCPR 27 kwietnia 2009 roku. W Forum udział wzi ę ły osoby niepełnosprawne, przedstawiciele władz powiatu: Michał Boszko – Starosta płocki, Członkowie Zarz ą du: Piotr Zgorzelski, Lech D ą browski, Andrzej Mossakowski –Wiceprzewodnicz ą cy Rady, Maria Jakubowska - Skarbnik Powiatu, Tadeusz Wo ź niak – Wiceprzewodnicz ą cy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,; zaproszeni przedstawiciele instytucji: PFRON-u, Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawno ś ci w Płocku, Powiatowego i Wojewódzkiego Urz ę du Pracy, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarz ą dowych, DPS-ów, MGOPS- ów i GOPS-ów i Gmin, WTZ-ów, CIS w Słupnie, ZAZ- u w Stanisławowie oraz przedstawiciele mediów regionalnych.

10 Foto – wspomnienie Forum Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych Pan Michał Boszko Starosta Płocki oraz Pani Małgorzata Lewandowska Dyrektor PCPR w Płocku Pani Jadwiga Lewicka – pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie

11 Joanna Alberska – Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płock Zespół Artystyczny NA WCZORAJ z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

12 CZERWIEC W wyniku warsztatów z doradcą zawodowym uczestnicy mieli okazję określić własne predyspozycje zawodowe, zainteresowania i kompetencje, poszerzyli swoją wiedzą na temat rynku pracy, poznali wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy, zostali przeszkoleni w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznali aktywne metody i techniki poszukiwania pracy. Natomiast psycholog przekazał słuchaczom wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji, rozwoju osobowości, oraz psychologicznych uwarunkowań rozmowy kwalifikacyjnej (stres, autoprezentacja, asertywność). Pierwszy dzień zakończył wspólny grill połączony z zabawą integracyjną W czerwcu PCPR zorganizowało dwudniowe warsztaty z psychologiem i doradc ą zawodowym, które odbyły si ę w O ś rodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Zajazd Mazowsze w Soczewce. W warsztatach wzi ę li udział pełnoletni wychowankowie zast ę pczych form opieki – 21 osób, oraz osoby niepełnosprawne – 40 osób. Sze ść osób ze wzgl ę dów zdrowotnych nie stawiło si ę na szkolenie. Dla tej grupy szkolenie odbyło si ę w terminie pó ź niejszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

13 Foto – wspomnienie warsztatów w Soczewce Pani Małgorzata Lewandowska Dyrektor PCPR w Płocku wita uczestników warsztatów. Pan Artur Burc - psycholog

14 Pan Jarosław Kozłowski – doradca zawodowy Grill połączony z zabawą integracyjną

15

16 SIERPIE Ń WRZESIE Ń PA Ź DZIERNIK W miesi ą cach od sierpnia do pa ź dziernika beneficjenci projektu uczestniczyli w dwóch turnusach rehabilitacyjnych. Pierwszy turnus odbył si ę nad morzem w Jarosławcu w dniach 22 sierpnia - 4 wrze ś nia Natomiast drugi turnus PCPR zorganizowało w górach w Rymanowie Zdrój w dniach 04-20 pa ź dziernika

17 WRZESIE Ń Program imprezy: 11.00 - rozpoczęcie 11.05 - I część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką 11.45 - pokazy taneczne Studio Tańca i Ruchu "Falcon" cz. I 12.00 - II część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką 12.40 - występ teatru pantomimy "Laboratorium snów" 13.10 - wystąpienia gości 13.30 - pokazy taneczne Studia Tańca i Ruchu "Falcon" cz. II 13.45 - III część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką 14.30 - Maxi szansa na sukces / występ Patrycji Malinowskiej 15.00 - pokazy taneczne Studio Tańca i Ruchu 'Falcon" cz. III 16.00 - IV część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką 17.00 - Quest Rewolution - biesiadny program rozrywkowy 18.00 - zabawa taneczna cz. I 20.00 - występ teatru tańca i ognia "IGNIS" 20.20 – 21.00 - zabawa taneczna cz. II 15 wrze ś nia na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie odbył si ę Ś rodowiskowy Piknik Integracyjny dla uczestników projektu i ich otoczenia. W Pikniku udział wzi ę li równie ż przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdra ż ania Programów Unijnych, przedstawiciele władz powiatu płockiego, wójtowie gmin oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych. Ł ą cznie w pikniku integracyjnym uczestniczyło ok. 400 osób.

18 Foto – wspomnienie Środowiskowego Pikniku Integracyjnego Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku wita zebranych gości i oficjalnie rozpoczyna Piknik Prowadzący imprezę: Jarosław Malarski – Prezes Stowarzyszenia Pomocowego Bliżej Siebie w Zakrzewie

19 Studio Tańca i Ruchu "Falcon"

20 Pani Anna Włochowska – poetka regionalna i uczestniczka projektu Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku Pan Stanisław Wojtiuk – Zastępca Dyrektora PCPR w Płocku

21

22 Teatr Pantomimy Laboratorium snów

23

24 Teatr tańca i ognia "IGNIS"

25 GRUDZIE Ń Ze względu na oszczędności powstałe w trakcie realizacji PCPR w Płocku za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zorganizowało Warsztaty Kompetencji Społecznych i Zawodowych połączone z zabawą andrzejkową, warsztaty odbyły się 2 grudnia 7 grudnia projekt zakończono Konferencją podsumowującą realizację. Ostatnie miesi ą ce projektu były nie mniej intensywne od poprzednich. Pełnoletni wychowankowie zast ę pczych form opieki – beneficjenci projektu – otrzymali pomoc rzeczow ą w postaci mebli, sprz ę tów AGD i innych potrzebnych artykułów na usamodzielnienie. Ponadto PCPR w Płocku zorganizowało dodatkowe szkolenie dla uczestników. Projekt zako ń czony został Konferencj ą podsumowuj ą c ą.

26 Foto – wspomnienie Warsztatów Kompetencji Społecznych i Zawodowych

27 Foto – wspomnienie Konferencji podsumowującej realizację projektu Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku Pan Michał Boszko – Starosta Płocki

28

29 Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku i Pan Stanisław Wojtiuk - Z-ca Dyrektora PCPR w Płocku wręczają pamiątkowe upominki uczestnikom projektu: album ze zdjęciami, płyta promocyjna, kubki i kufle z portretami uczestników.


Pobierz ppt "KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google