Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA
Projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. „Aktywna integracja w powiecie płockim” Projekt i wykonanie kroniki: Anna Sobocińska

2 Rok ten dostarczył wielu doświadczeń, które
Projekt skierowany był do 45 osób z terenu powiatu, w tym 30 osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 15 pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki. Celem głównym projektu była integracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych problemami społecznymi poprzez zwiększenie kompetencji życiowych i aktywności społecznej oraz pobudzenie ich aktywności zawodowej. Ponadto projekt zakładał zwiększenie motywacji do działania u uczestników, zwiększenie kompetencji interpersonalnych i podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 2008 rok Rok 2008 był dla projektu szczególny, ponieważ był to pierwszy rok realizacji, rok nauki, często metodą prób i błędów. Jednakże zakończony sukcesem! Zgrany i profesjonalny zespół PCPR–u sprostał wszystkim wymaganiom dotyczącym realizacji projektów współfinansowanych z UE. Realizacja w roku 2008 została bardzo dobrze oceniona przez Kontrolerów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, co bardzo ucieszyło realizatorów i znalazło uznanie u władz powiatu płockiego. Rok ten dostarczył wielu doświadczeń, które zespół PCPR-u wykorzystał w roku kolejnym. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na wprowadzenie niewielkich zmian, które przyczyniły się do jeszcze lepszego dopasowania zadań projektu do potrzeb beneficjentów.

3 Foto – wspomnienie wydarzeń projektu
Szkolenia ze stylistą, fryzjerem, psychologiem, kelnerem i kucharką w ramach turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Zagłębie” w Ustroniu Morskim - 17 – 30 listopada.

4

5 Impreza integracyjna kulturalno – rekreacyjna w Nowym Miszewie
12 września 2008r. Teatr Pantomimy „Laboratorium snów”

6

7 Grupa Quest

8 Projekt skierowany był do:
1. osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w szczególności należących do jednej z poniższych grup: – osób niepełnosprawnych, – osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 2. otoczenia osób wykluczonych społecznie, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie. W sumie w projekcie w roku 2009 wzięło udział 70 osób Celem projektu było: Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu było eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Wsparcie to było realizowane przy użyciu instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się oraz zwiększenie ich umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez wykorzystanie wspomnianych instrumentów aktywnej integracji. 2009 rok Ze świeżym zapałem do pracy, ubiegłorocznym bagażem doświadczeń oraz pod przewodnictwem nowej Pani Dyrektor zespół PCPR-u rozpoczął kolejny rok realizacji projektu. Rok 2009 upłynął pod znakiem ciężkiej pracy, ale zakończył się kolejnym sukcesem i satysfakcją zespołu PCPR.

9 KWIECIEŃ Spotkanie miało na celu:
Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób zamieszkujących powiat płocki oraz ośrodkami pomocy społecznej, a także zachęcenie do prężnego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Zapoznanie i zbliżenie środowiska osób niepełnosprawnych z instytucjami działającymi na rzecz poprawy ich jakości życia. Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych oraz udzielenie informacji osobom niepełnosprawnym na temat własnych praw i możliwości korzystania z nich. Realizację projektu rozpoczęło Forum Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych, zorganizowane przez PCPR 27 kwietnia 2009 roku. W Forum udział wzięły osoby niepełnosprawne, przedstawiciele władz powiatu: Michał Boszko – Starosta płocki, Członkowie Zarządu: Piotr Zgorzelski, Lech Dąbrowski, Andrzej Mossakowski –Wiceprzewodniczący Rady, Maria Jakubowska - Skarbnik Powiatu, Tadeusz Woźniak – Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,; zaproszeni przedstawiciele instytucji: PFRON-u, Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, DPS-ów, MGOPS-ów i GOPS-ów i Gmin, WTZ-ów, CIS w Słupnie, ZAZ- u w Stanisławowie oraz przedstawiciele mediów regionalnych.

10 Foto – wspomnienie Forum Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych
Pan Michał Boszko Starosta Płocki oraz Pani Małgorzata Lewandowska Dyrektor PCPR w Płocku Pani Jadwiga Lewicka – pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie

11 Joanna Alberska – Kierownik Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płock Zespół Artystyczny „NA WCZORAJ” z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

12 W wyniku warsztatów z doradcą zawodowym uczestnicy mieli okazję określić własne predyspozycje zawodowe, zainteresowania i kompetencje, poszerzyli swoją wiedzą na temat rynku pracy, poznali wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy, zostali przeszkoleni w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznali aktywne metody i techniki poszukiwania pracy. Natomiast psycholog przekazał słuchaczom wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji, rozwoju osobowości, oraz psychologicznych uwarunkowań rozmowy kwalifikacyjnej (stres, autoprezentacja, asertywność). Pierwszy dzień zakończył wspólny grill połączony z zabawą integracyjną CZERWIEC W czerwcu PCPR zorganizowało dwudniowe warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, które odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Zajazd Mazowsze” w Soczewce. W warsztatach wzięli udział pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki – 21 osób, oraz osoby niepełnosprawne – 40 osób. Sześć osób ze względów zdrowotnych nie stawiło się na szkolenie. Dla tej grupy szkolenie odbyło się w terminie późniejszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

13 Foto – wspomnienie warsztatów w Soczewce
Pani Małgorzata Lewandowska Dyrektor PCPR w Płocku wita uczestników warsztatów. Pan Artur Burc - psycholog

14 Pan Jarosław Kozłowski – doradca zawodowy
Grill połączony z zabawą integracyjną

15

16 SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
W miesiącach od sierpnia do października beneficjenci projektu uczestniczyli w dwóch turnusach rehabilitacyjnych. Pierwszy turnus odbył się nad morzem w Jarosławcu w dniach 22 sierpnia - 4 września Natomiast drugi turnus PCPR zorganizowało w górach w Rymanowie Zdrój w dniach 04-20 października

17 WRZESIEŃ 11.00 - rozpoczęcie
Program imprezy: rozpoczęcie I część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką pokazy taneczne Studio Tańca i Ruchu "Falcon" cz. I II część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką występ teatru pantomimy "Laboratorium snów" wystąpienia gości pokazy taneczne Studia Tańca i Ruchu "Falcon" cz. II III część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką Maxi szansa na sukces / występ Patrycji Malinowskiej pokazy taneczne Studio Tańca i Ruchu 'Falcon" cz. III IV część rekreacyjno - sportowa połączona z grami, konkursami, zabawą i muzyką Quest Rewolution - biesiadny program rozrywkowy zabawa taneczna cz. I występ teatru tańca i ognia "IGNIS" 20.20 – zabawa taneczna cz. II WRZESIEŃ 15 września na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie odbył się Środowiskowy Piknik Integracyjny dla uczestników projektu i ich otoczenia. W Pikniku udział wzięli również przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele władz powiatu płockiego, wójtowie gmin oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych. Łącznie w pikniku integracyjnym uczestniczyło ok. 400 osób.

18 Foto – wspomnienie Środowiskowego Pikniku Integracyjnego
Prowadzący imprezę: Jarosław Malarski – Prezes Stowarzyszenia Pomocowego „Bliżej Siebie” w Zakrzewie Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku wita zebranych gości i oficjalnie rozpoczyna Piknik

19 Studio Tańca i Ruchu "Falcon"

20 Pan Stanisław Wojtiuk –
Zastępca Dyrektora PCPR w Płocku Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku Pani Anna Włochowska – poetka regionalna i uczestniczka projektu

21

22 Teatr Pantomimy „Laboratorium snów”

23

24 Teatr tańca i ognia "IGNIS"

25 GRUDZIEŃ Ze względu na oszczędności powstałe w trakcie realizacji PCPR w Płocku za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zorganizowało Warsztaty Kompetencji Społecznych i Zawodowych połączone z zabawą andrzejkową, warsztaty odbyły się 2 grudnia 7 grudnia projekt zakończono Konferencją podsumowującą realizację. Ostatnie miesiące projektu były nie mniej intensywne od poprzednich. Pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki – beneficjenci projektu – otrzymali pomoc rzeczową w postaci mebli, sprzętów AGD i innych potrzebnych artykułów na usamodzielnienie. Ponadto PCPR w Płocku zorganizowało dodatkowe szkolenie dla uczestników. Projekt zakończony został Konferencją podsumowującą.

26 Foto – wspomnienie Warsztatów Kompetencji Społecznych i Zawodowych

27 Foto – wspomnienie Konferencji podsumowującej realizację projektu
Pan Michał Boszko – Starosta Płocki Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku

28

29 Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku i Pan Stanisław Wojtiuk - Z-ca Dyrektora PCPR w Płocku wręczają pamiątkowe upominki uczestnikom projektu: album ze zdjęciami, płyta promocyjna, kubki i kufle z portretami uczestników.


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google