Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Gzyl Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Gzyl Główny Instytut Górnictwa, Katowice"— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Gzyl Główny Instytut Górnictwa, Katowice
PROJEKT FOKS Identyfikacja kluczowych ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych Grzegorz Gzyl Główny Instytut Górnictwa, Katowice

2 CEL OGÓLNY PROJEKTU FOKS
Skupić działania naprawcze na kluczowych ogniskach zanieczyszczenia

3 PARTNERZY PROJEKTU FOKS
PP1 (LP) – Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – Partner Wiodący PP2 – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, Polska PP3 – Urząd Miasta Jaworzno, Polska PP4 – Urząd Miasta Stuttgart, Niemcy PP5 – Urząd Miasta Mediolan, Włochy PP6 – Prowincja Treviso, Włochy PP7 - Instytut Zdrowia Publicznego, Ostrawa, Republika Czeska 3

4 NOVY BYDZOV: WSCHODNIA BOCHEMIA (CZ)
Novy Bydzov: Republika Czeska, Wschodnia Bohemia Tereny zurbanizowane - okolice dawnego zakładu KOVOPLAST i kilku innych mniejszych, dawnych obiektów przemysłowych/usługowych Przypadek silnego zatrucia skażoną wodą z prywatnej studni (2007 rok) Stwierdzone bardzo silne zanieczyszczenie wód podziemnych chlorowcopochodnymi węglowodorów alifatycznych, rzędu tysięcy mikrogramów na litr Projekt FOKS: rozpoznanie i ranking kluczowych źródeł, badanie szlaków migracji zanieczyszczeń, ocena zagrożeń, koncepcja remediacji

5 GORLA – OBSZAR METROPOLITALNY MEDIOLANU (IT)
Gorla - obszar metropolitalny Mediolanu, Włochy. Kilka smug zanieczyszczeń migrujących z północy w głąb miasta, zagrażających wodociągowym ujęciom wód podziemnych Główne zanieczyszczenia: chrom, freon, chlorowcopochodne węglowodorów Głęboki zbiornik wód podziemnych - techniczne trudności w badaniu szlaków migracji zanieczyszczeń i skali zagrożeń Brak miejsca dla nowych odwiertów badawczych (tereny zurbanizowane) Projekt FOKS: wdrożenie nowego podejścia do badania szlaków migracji zanieczyszczeń z wykorzystaniem istniejących studni wodociągowych

6 ARCADE – PROWINCJA TREVISO (IT)
Arcade - prowincja Treviso, Włochy Zanieczyszczenie wykryte w latach 80-tych w pojedynczej studni wykorzystywanej do monitorowania wód podziemnych Główna substancja zanieczyszczająca: tetrachloroetylen Głęboki zbiornik wód podziemnych o wysokiej przewodności hydraulicznej: przyczyna trudności w lokalizacji źródeł zanieczyszczenia i szlaków migracji Projekt FOKS: wskazanie rejonu występowania ognisk kluczowych, analiza ryzyka zdrowotnego, szczegółowa koncepcja monitoringu, wstępna koncepcja remediacji

7 FEUERBACH – DZIELNICA STUTTGARTU (DE)
Feuerbach – dzielnica Stuttgartu, Niemcy Grunty i wody podziemne silnie zanieczyszczone w wyniku długotrwałej działalności przemysłowej i handlowej. Około 300 ognisk zanieczyszczenia Główne substancje zanieczyszczające: chlorowcopochodne węglowodorów Skomplikowane warunki hydrogeologiczne Liczne, nakładające się smugi zanieczyszczeń Projekt FOKS: dokładna lokalizacja kluczowych źródeł, ocena spontanicznego mikrobiologicznego rozkładu chlorowcopochodnych, strategia remediacji, opracowanie zasad zintegrowanego zarządzania ryzykiem

8 JAWORZNO – DOLINA WĄWOLNICY (PL)
Teren ZC ORGANIKA-AZOT i pobliskie tereny nagromadzenia odpadów Jedno z 7 najbardziej zanieczyszczonych miejsc w zlewisku Bałtyku Teren zanieczyszczany odpadami z przemysłu chemicznego, od I wojny światowej do końca lat 80-. Ilość składowanych odpadów: około 200 tys. ton Kilkaset rodzajów substancji niebezpiecznych, w tym: pestycydy, ich półprodukty i produkty częściowego rozkładu Projekt FOKS: zlokalizowanie kluczowych źródeł zanieczyszczenia, koncepcja remediacji, demonstracja technik remediacyjnych

9 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU FOKS W JAWORZNIE
Wdrożenie i przetestowanie nowoczesnych metod badania wód podziemnych i powierzchniowych Oszacowanie całkowitej emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych Rozpoznanie rejonów o najistotniejszym wpływie na wody podziemne i powierzchniowe Dobór technologii powstrzymania emisji zanieczyszczenia

10 PODEJŚCIE PROJEKTU FOKS

11 JAWORZNO – SCHEMAT DZIAŁANIA

12 PIERWSZY MODEL KONCEPCYJNY
Dwa potencjalne ogniska zanieczyszczeń: 1. CSO – warstwa kilkumetrowej miąższości czystych izomerów HCH bez izolacji od góry ani od dołu; najgłębsza część zatopiona 2. Pole K – niekontrolowane sporadyczne składowanie odpadów z produkcji pestycydów

13 MODEL KONCEPCYJNY – MAPA

14 MODEL KONCEPCYJNY – PRZEKRÓJ
14

15 WIERCENIA I POMPOWANIA
Odwiercono 17 studni wzdłuż jednego przekroju; studnie posłużyły do przeprowadzenia pompowań badawczych Odwiercono również 16 nowych piezometrów jako uzupełnienie sieci monitoringu wód podziemnych

16 ZINTEGROWANE POMPOWANIA BADAWCZE
Przeprowadzone w 2010 r. w 2 fazach Faza I – 8 studni o parzystych numerach Faza II - 9 studni o nieparzystych numerach

17 WDROŻENIE METODY OPRÓBOWANIA PASYWNEGO

18 WDROŻENIE METODY „FINGERPRINTINGU”

19 BADANIA MODELOWE Przeprowadzone w celu ustalenia zależności smug i ognisk zanieczyszczenia Pierwszy etap – model przepływu na skalę doliny Wawolnicy (MODFLOW) Drugi etap – osadzony na nim mniejszy model służący do symulacji transportu zanieczyszczeń (MT3D)

20 MODEL DOLINY WĄWOLNICY

21 ŚLEDZENIE WSTECZNE (BACKTRACKING)

22 WYNIKI ZINTEGROWANYCH POMPOWAŃ BADAWCZYCH
Przepływ masy zanieczyszczenia i średnie stężenie dla każdej studni 2 smugi zanieczyszczenia: północna i południowa Około 95% masy zanieczyszczenia przepływa w smudze południowej

23 WYNIKI ZINTEGROWANYCH POMPOWAŃ BADAWCZYCH
23

24 PIERWSZE UAKTUALNIENIE MODELU KONCEPCYJNEGO
Wstępne wyniki modelu i innych narzędzi FOKS wykluczyły powiązanie północnej smugi z CSO i polem K Dodanie kolejnego ogniska zanieczyszczeń do modelu koncepcyjnego – składowisko wewnętrzne („przy torach”) Jedynie północna część pola K może stanowić istotne ognisko zanieczyszczenia

25 KONIECZNOŚĆ BADAŃ NA OBECNOŚĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH
Najwyższe stężenia odnotowno na napływie do CSO  CSO nie może być jedynym ogniskiem dla smugi południowej Północna część pola K jest kilkaset razy mniej zanieczyszczona HCH niż CSO Podejrzenia o kluczowej roli rozpuszczalników organicznych Badania przeprowadzone przez firmę Geo-Logik potwierdziły obecność kolejnych ognisk powyżej pola K

26 KOLEJNE UAKTUALNIENIE MODELU KONCEPCYJNEGO
Kluczowa rola  rozpuszczalniki organiczne – zwiększenie wymywalności oraz przyspieszenie migracji HCH Główne ognisko rozpuszczalników – nagromadzenie cieczy niewodnych (NAPL) na terenie zakładów na lewym brzegu Wąwolnicy

27 MODEL KONCEPCYJNY PO UAKTUALNIENIU

28 GŁÓWNA SMUGA ZANIECZYSZCZENIA ROZPUSZCZALNIKAMI

29 GŁÓWNE SMUGI ZANIECZYSZCZENIA HCH

30 KONCEPCJA REMEDIACJI


Pobierz ppt "Grzegorz Gzyl Główny Instytut Górnictwa, Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google