Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia do emisji CO 2 – aspekty rachunkowe i podatkowe Wykładowca: dr Gyöngyvér Takáts ECDDP Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia do emisji CO 2 – aspekty rachunkowe i podatkowe Wykładowca: dr Gyöngyvér Takáts ECDDP Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia do emisji CO 2 – aspekty rachunkowe i podatkowe Wykładowca: dr Gyöngyvér Takáts ECDDP Sp. z o.o.

2 Aspekty bilansowe emisji gazów cieplarnianych

3 Przepisy regulujące Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych Ustawa o rachunkowości Zasady stosowane w zakresie praw do emisji ujmuje się w polityce rachunkowości.

4 IFRIC 3 Emmission Rights 2004 – 2005 Nie ma innego (nowego) standardu międzynarodowego.

5 Prawa do emisji w rozumieniu Stanowiska Przez prawa do emisji rozumie się: uprawienia do emisji jednostka poświadczonej redukcji emisji jednostka redukcji emisji

6 Zakres podmiotowy Stanowiska: jednostki prowadzące instalacje operatorzy statków powietrznych pośrednicy obrotu prawami do emisji

7 Klasyfikacja praw do emisji Czy wartości niematerialne i prawne czy inwestycja?

8 Prawa do emisji – składnik wartości niematerialnych i prawnych Prawa do emisji zalicza się do WNiP w jednostkach: prowadzących instalacje, operatorów statków powietrznych.

9 Prawa do emisji – składnik inwestycji Prawa do emisji zalicza się do inwestycji: u pośredników (Zaleca się zaliczenie do inwestycji krótkoterminowych.)

10 Prawa do emisji – jako składnik WNiP przyznane prawa do emisji nabyte prawa do emisji

11 Cena nabycia przyznanych praw do emisji iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży przyznanego prawa do emisji oraz liczby przyznanych praw

12 Ujecie przyznanych praw do emisji Wartości niematerialne i prawne / Rozliczenia międzyokresowe przychodów

13 Cena nabycia nabytych praw do emisji iloczyn jednostkowej ceny nabycia nabytego prawa do emisji oraz liczby nabytych praw

14 Opłaty Opłaty za przyznawanie praw do emisji, łącznie z opłatą za wpisanie do rejestru zwiększają odpowiednio: koszty wytworzenia produktów lub koszty sprzedaży tego okresu, w którym opłaty zostały naliczone.

15 Rozliczenie praw do emisji Rozliczenie praw do emisji następuje na koniec każdego rok obrotowego na podstawie raportu rocznego. Odpisuje się wykorzystane i umorzone prawa do emisji.

16 Sprzedaż prawa do emisji Sprzedaży podlegają niewykorzystane prawa do emisji. Wynik na sprzedaży – różnica między wartością księgową a ceną sprzedaży

17 Prezentacja w sprawozdaniu finansowym Prawa do emisji wykazuje się: w bilansie w informacji dodatkowej wyodrębniając: uprawnienia do emisji jednostki poświadczone do redukcji emisji jednostki redukcji emisji.

18 Brak praw do emisji w księgach rachunkowych Gdy liczba posiadanych praw do emisji jest mniejsza niż przewidywana liczba do wykorzystania praw, kwotę wartości brakujących praw odnosi się w ciężar kosztów wytworzenia produktów, jednocześnie ujmując jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

19 Koszty weryfikacji rocznych raportów Koszty weryfikacji rocznych raportów zalicza się do kosztów ogólnego zarządu roku obrotowego, za który nastąpiła roczna weryfikacja raportu.

20 Aspekty podatkowe - CIT

21 Prawa do emisji dla rozliczeń podatkowych Dla celów podatkowych prawa emisji nie są wartościami niematerialnymi i prawnymi. Czy są instrumentami pochodnymi? (art. 16 ust. 1b ustawy o CIT)

22 Prawa do emisji – instrumenty pochodne? Jeżeli prawa do emisji są instrumentami pochodnym, wtedy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT zalicza się do KUP: w momencie realizacji uprawnień, (tj. każdorazowo przy umorzeniu, na dzień przedstawieniu rocznego raportu) albo w momencie ich odpłatnego zbycia na wtórnym rynku.

23 Interpretacje podatkowe Prawa do emisji nie są instrumentami pochodnymi, ponieważ ich cena nie zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut, stóp procentowych, walut obcych, etc. (ani w rozumieniu ustawy o CIT, ani ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani rozporządzenia MF w sprawie instrumentów finansowych)

24 Instrumenty pochodne wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości.

25 Koszt uzyskania przychodów Wartość prawa do emisji jest KUP na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

26 Koszty inne niż bezpośrednie Koszty inne, niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka cześć dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długowi okresu, którego dotyczą.

27 Prawa do emisji - KUP Prawa do emisji są KUP w momencie ich poniesienia.

28 Przychody ze sprzedaży prawa do emisji Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji należy zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1 sprzedawca praw do emisji zobowiązany jest do rozpoznania przychodu należnego nawet, jeśli przychód ten nie zostanie faktycznie otrzymany.

29 Aspekty podatkowe - VAT

30 Problemy klasyfikacyjne Czy obrót towarami czy świadczenie usług?

31 Definicja Prawa do emisji gazów, a także prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ustawy o VAT. Dlatego sprzedaż tych uprawnień nie jest dostawą towarów. Gdy prawa te są przedmiotem odpłatnego przeniesienia przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej na inny podmiot, stanowi to świadczenie usług.

32 Miejsce świadczenia usług Nie ma szczegółowych przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia usług, dlatego określa się według zasad ogólnych – art. 28b ustawy o VAT.

33 Zasady ogólne (art. 28b uVAT) Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

34 Podatnik Podatnikiem jest nabywający usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. (art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT)

35 Warunki stosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT: przepis ma zastosowania, gdy usługodawca jest podmiot będący podatnikiem, określonym w art. 15 VAT, i który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, wynikającego z wysokości obrotów, na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9. usługobiorca również musi być podatnikiem VAT.

36 cd. Jeżeli usługodawca nie jest podatnikiem lub jest zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust 1 lub 9 to świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu. Jeżeli usługobiorca nie jest podatnikiem, wtedy świadczenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

37 Rozliczenie VAT Usługodawca nie rozlicza podatku należnego, co oznacza, że faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności, nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego. (art. 17 ust. 2 + art. 88 ust. 3a pkt 7 uVAT)

38 Dziękuję za uwagę: gyongyver.takats@gmail.com gyongyver.takats@infor.pl


Pobierz ppt "Uprawnienia do emisji CO 2 – aspekty rachunkowe i podatkowe Wykładowca: dr Gyöngyvér Takáts ECDDP Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google