Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.1 Paweł Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.1 Paweł Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.1 Paweł Bartoszek pb@ppnt.poznan.pl Poznański Park Naukowo-Technologiczny

2 2 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) i/lub we współpracy z instytucjami naukowo- bad. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. Inwestycje związane z budową i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i CD działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki. Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe realizowane przez CZT foresightu) Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (w tym foresightu) PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

3 3 Cel Działania 1.4 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

4 4 Środki finansowe Działanie 1.4 Rodzaj wsparcia finansowego mln EUR Wsparcie publiczne z EFRR 100,85 Wsparcie publiczne Krajowe 37,40 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 138,25 Środki prywatne 57,4

5 5 Działanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,

6 6 Schemat projektu Przedsiębiorstwo B+R Dofinansowanie badań Prawa własności intelektualnej

7 7 Badania przemysłowe Planowane badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być bezpośrednio przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów, usług.

8 8 Badania przedkonkurencyjne Badania dotyczące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to prototypy nieprzydatne komercyjnie stanowiące część badań rozwojowych.

9 9 Konsorcjum umowa samodzielnych podmiotów, zawarta dla realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego, zakładająca osiąganie wspólnych korzyści i wspólne ponoszenie ryzyka, z formalno-prawnego punktu widzenia nie jest ani spółką, ani przedsiębiorstwem, nie posiada osobowości prawnej ani nie podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, stosuje się do takiego kontraktu przepisy ogólne prawa cywilnego dotyczące umów.

10 10 Umowa konsorcjum określają wspólny cel-przedsięwzięcie oraz w jakim stopniu każdy z nich bierze w nim udział, ustanawiają siedzibę, nazwę oraz wspólne konto rozliczeniowe (środki zgromadzone na takim koncie nie mają charakteru majątku wspólnego, lecz majątku powierniczego), wskazują podmiot reprezentujący konsorcjum, a raczej jego uczestników, wskazują lidera w kontaktach zewnętrznych oraz ściśle określają zakres reprezentacji, przewidują wynagrodzenie dla lidera za wykonywanie czynności usługowych w stosunku do konsorcjum, a raczej pozostałych uczestników konsorcjum, takich jak prowadzenie konta powierniczego, fakturowanie, obsługa biurowa

11 11 Sposób finansowania działania 1. Dla projektów badawczych na badania przemysłowe max.50% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania 2. Dla projektów badawczych przedkonkurencyjnych Wskaźnik max. 25% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania Zwiększenia: 15 punktów procentowych - zgodność z PR 10 punktów procentowych: przedsiębiorstwo – B+R lub wyniki badań są upowszechniane i publikowane 10 punktów procentowych – mśp – same lub mśp - B+R na badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne, Łączne prowadzenie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych – średnia ważona wysokości dofinansowania na te badania

12 12 Ocena wniosków Zespół interdyscyplinarny podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania projektów celowych ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę i rekomenduje projekty do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, a także sporządza listę rankingową ocenionych wniosków wraz z uzasadnieniem oceny.

13 13 Kryteria formalne wiosek złożono w terminie, wiosek wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie z podpisaną deklaracją projektodawcy, zamieszczoną we Wniosku o pomoc finansową; złączono komplet dokumentów wymienionych w załączniku do Wniosku o pomoc finansową;

14 14 Kryteria techniczno-ekonomiczne zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym Poddziałania, zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej, Zgodność z ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji oraz aktami wyk., zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

15 15 Kryteria merytoryczne Trwałość skutków projektów Wynik realizacji projektu przyczyni się do rozwiązania określonych problemów (np. technologicznych): Wniosek - Opis, cel i uzasadnia nie projektu, część IV, pkt. 24 10 pkt - w skali przedsiębiorstwatw1 pkt - dla określonej branży przedsiębiorstw 5 pkt - w skali lokalnej5 pkt - w skali regionalnej7 pkt - w skali ogólnokrajowej10 pkt

16 16 Kryteria merytoryczne II Doświadczenie Przedstawiono doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów badawczych (projekty krajowe, międzynarodowe, uzyskane wyniki) 3 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadn ianie projektu 12 pkt Liczba publikacji Beneficjenta/członków zespołu Beneficjenta w znaczących czasopismach w ciągu ostatnich 5 lat: wynosiła powyżej 2 2 pkt Beneficjent lub członkowie konsorcjum posiadają patenty na wynalazki 3 pkt Istnieją pomyślne wdrożenia patentów beneficjenta lub członków konsorcjum 4 pkt

17 17 Kryteria merytoryczne III Innowacyjny charakter projektu Podejmowane badania mają na celu udoskonalenie istniejącego produktu, technologii, usługi lub doprowadzenie do nowych rozwiązań 6 pkt Wniose k, część IV, pkt 17 i 18 9 pkt Projekt dotyczy problemu nie rozwiązanego w skali: - jednego lub kilku przedsiębiorstw 2 pkt - kraju 3 pkt

18 18 Kryteria merytoryczne IV Udział własny Beneficjenta Wynik realizacji projektu przyczyni się do rozwiązania określonych problemów (np. technologicznych): Wniosek - Opis, cel i uzasadnian ie projektu, typ projektu, źródła finansowan ia, część IV, pkt 22 i 23 6 pkt do 5% włącznie1 pkt (5% - 10%>2 pkt (10% do 15%>3 pkt (15% do 20%>4 pkt (20% do 25%>5 pkt powyżej 25%6 pkt

19 19 Kryteria merytoryczne V Powiązanie z innymi programami Projekt badawczy jest składową grupy projektów współfinansowanych przez inne programy operacyjne lub/i inne działania w ramach SPO-WKP 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 25 5 pkt Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z RIS 3 pkt Efektywność kosztowa Przedstawiono ekonomiczne uzasadnienie podejmowanych badań 2 pkt Wniosek - opis, cel i uzasadniani e projektu, źródła finansowani a, część IV, pkt. 22, dodatkowe załączniki 8 pkt Dla konsorcjum: udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach realizacji projektu jest zrównoważony, a jeżeli nie – wyjaśniono powody i przedstawiono sposób uzyskania zrównoważenia w trakcie lub po realizacji projektu 2 pkt Beneficjent przedstawił scenariusz i szacunkowy koszt wdrażania tych wyników do praktyki gospodarczej w przypadku pomyślnego zakończenia planowanych badań (możliwa jest punktacja pośrednia) 4 pkt

20 20 Kryteria merytoryczne VI Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Wykazano, że w porównaniu z aktualną ofertą rynkową produkt/technologia/usługa powstałe w wyniku realizacji projektu będą miały znacząco lepszy stosunek jakości do ceny 2 pkt Wniosek - Opis, cel i uzasadnianie projektu, wskaźniki osiągnięcia celów projektu, niekwantyfik owane wskaźniki projektu, dodatkowe załączniki 10 pkt Przyszły nowy produkt/technologia/usługa pozwoli przedsiębiorstwu na skuteczne konkurowanie na rynku 2 pkt W trakcie bądź w wyniku realizacji badań zostanie nawiązana/umocniona współpraca z przedsiębiorstwami 2 pkt Uzasadniono, że realizacja projektu będzie sprzyjać powstaniu nowej firmy/firm (możliwa jest punktacja pośrednia) 4 pkt

21 21 Kryteria merytoryczne VII Wykorzystanie wyników w gospodarce Przedstawiono sposób upowszechnienia wyników realizacji projektu i ich transferu do gospodarki wraz z zasadami dostępu do licencji/patentów. Przedstawiono krajowych partnerów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniami wyników badań (możliwa jest punktacja pośrednia) 9 pkt Wniosek - opis, cel i uzasadnianie projektu, wskaźniki osiągnięcia celów projektu, niekwantyfikowane wskaźniki projektu, dodatkowe załączniki 9 pkt

22 22 Kryteria merytoryczne VIII Zaangażowanie partnerów gospodarczych Beneficjent przedstawił innych (niż dana jednostka lub członkowie konsorcjum) partnerów realizujących projekt oraz zasady na jakich partycypują w realizacji projektu 2 pkt Wniosek - opis, cel i uzasadnianie projektu, wskaźniki osiągnięcia celów projektu, część IV, pkt 19 i 22 niekwantyfikowan e wskaźniki osiągnięcia celów projektu, dodatkowe załączniki 10 pkt W realizacji projektu partycypują firmy zewnętrzne 2 pkt Wykazano, że wyniki badań przyczynią się do podniesienia atrakcyjności jednostek naukowych, konsorcjów lub przedsiębiorstw jako partnerów: - dla przedsiębiorstw krajowych 2 pkt - dla przedsiębiorstw zagranicznych 2 pkt - dla międzynarodowych konsorcjów badawczo – przemysłowych i sieci naukowych 2 pkt

23 23 Kryteria merytoryczne IX Zapotrzebowanie rynku na dany produkt/technologię/usługę Zapotrzebowanie w wymiarze lokalnym ustalono na podstawie rozmów z partnerami gospodarczymi 4 pkt Wniose k, część IV, pkt 15, 17 i 18 9 pkt Zapotrzebowanie w Polsce ustalono w odniesieniu do rynku europejskiego na podstawie benchmarkingu 6 pkt Zapotrzebowanie ustalono na podstawie notowań akcji przedsiębiorstw z zainteresowanej badaniami branży na giełdzie lub/i kredytami udzielonymi przez banki na dany produkt /technologię/usługę 9 pkt Przeprowadzono profesjonalne badanie rynku 9 pkt

24 24 Kryteria merytoryczne X Wpływ na koncentrację potencjału badawczego Realizacja projektu przyczyni się do umocnienia/rozwoju/powstania ponadinstytucjonalnej struktury np. CZT, sieci naukowej, konsorcjum naukowego 1 pkt Wniosek - opis, cel i uzasadni anie projektu 3 pkt Realizacja projektu podniesie konkurencyjność danej instytucji/konsorcjum na arenie międzynarodowej jako partnera badawczego 1 pkt Realizacja projektu podniesie atrakcyjność danej instytucji/konsorcjum jako partnera dla sektora przedsiębiorstw lub/i przemysłu 1 pkt Liczba nowych miejsc pracy Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy lub/i utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia na czas realizacji projektu: Wniosek - opis, cel i uzasadni anie projektu 6 pkt powstanie do 5 nowych miejsc pracy 5 pkt powstanie powyżej 5 nowych miejsc pracy 6 pkt

25 25 Kryteria merytoryczne XI Realizacja polityk horyzontalnych UE - ochrony środowiska 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5.1–5.3. 3 pkt - równości szans (wyrównywania szans kobiet i mężczyzn) 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6.1 – 6.3. - rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17.

26 26 1. Nabór odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 2 listopada 2004r. do 29 grudnia 2006 r. lub wyczerpania środków finansowych. Wnioski te będą rozpatrywane w kolejności złożenia w terminach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. dofinansowania projektów ze środków EFRR. 2. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w następującej formie: formularz wniosku w dwóch egzemplarzach, trwale spięty, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie przez osobę upoważnioną; dwa komplety załączników w postaci oryginalnych dokumentów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; wersja elektroniczna wniosku w formie dokumentu elektronicznego będącego zapisem wniosku w formie papierowej. Procedura przyjmowania wniosków:

27 27 Procedura przyjmowania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań na Rzecz Gospodarki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pok.303 Adresy: e-mail: dfs@mnii.gov.pl oraz wwfs@mnii.gov.pldfs@mnii.gov.plwwfs@mnii.gov.pl telefoniczne: (022) 52 92 375; 52 92 307; 52 92 395

28 28 Koszty kwalifikowalne Koszty ogólne 1. wynagradzania osób zatrudnionych wyłącznie przy realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, 2. aparatury naukowo-badawczej i innego sprzętu, gruntów i budynków używanych wyłącznie i w sposób ciągły do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, 3. ekspertyz, opinii oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich i wykorzystywanych wyłącznie do realizacji badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, 4. zużycia materiałów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezpośrednio przy prowadzeniu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych.

29 29 Schemat montażu finansowego całkowity koszt projektu koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane dofinansowanie z ERDF + krajowy publiczny wkład własny kredyt środki własne beneficjenta kredyt dotacje wkład rzeczowy środki własne beneficjenta

30 30 Refundacja i płatności Pomoc udzielana jest w postaci częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych na realizację projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu zawartej przez Beneficjenta z Ministrem Nauki -zgodnie z ustalonym poziomem wsparcia Refundacja może odbywać się w trakcie realizacji projektu – po zakończonych pracach

31 31 Prefinansowanie z procedury prefinansowania może skorzystać podmiot zaliczony do jednostek sektora finans ó w publicznych czyli w praktyce: szkoły wyższe, jednostki-badawczo rozwojowe i plac ó wki badawczo-rozwojowe. prefinansowanie w praktyce stanowi formę niskooprocentowanego kredytu na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi kilkanaście setnych procenta w skali roku,

32 32 Prefinansowanie pożyczka wypłacana jest w transzach zgodnie z harmonogramem po przedstawieniu bankowi faktur, w przypadku jednostek naukowych podmiotem udzielającym prefinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego – podmiot korzystający z prefinansowania musi założyć rachunek w BGK i podpisać z bankiem umowę o prefinansowanie. każdy z potencjalnych beneficjent ó w skorzystać może z własnych środk ó w, kt ó re będą refundowane z budżetu UE lub z alternatywnych kredyt ó w w bankach komercyjnych.

33 33 Lista załączników – Dz.1.4.1 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku negatywnego wpływu projektu na środowisko, o wykonalności finansowej projektu oraz o intensywności dofinansowania 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT 3. Umowa konsorcjum 4. W przypadku występowania pełnomocnictwa kopia dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa potwierdzona 5. Opis doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów badawczych 6. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego

34 34 Lista załączników – Dz.1.4.1 7. Biznes plan (poniżej 500 000 ) /studium wykonalności. 8. Sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za dwa ostatnie lata z opinią biegłego rewidenta (jeżeli przepisy ustawy o rachunkowości tego wymagają). Deklaracja PIT lub CIT z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ze stemplem urzędu skarbowego – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w okresach rzadszych należy złożyć właściwe oświadczenie i ostatnią deklarację (w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum wszystkie wymienione wyżej dokumenty dotyczą wszystkich członków konsorcjum).

35 35 Dodatkowe dokumenty - sukces 1. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą podpisania umowy o dofinansowanie) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec tych instytucji (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków konsorcjum biorących udział w projekcie). 2. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą podpisania umowy o dofinansowanie) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (w przypadku konsorcjum: dotyczy wszystkich członków konsorcjum biorących udział w projekcie). 3. Informacja o uprawnieniach władz spółki do zaciągania zobowiązań przekraczających dwukrotnie kapitał zakładowy (dla spółek z o.o.). 4. Umowa lub statut spółki w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego

36 36 Studium wykonalności Przykładowa struktura 1. Definicja projektu 2. Charakterystyka projektu - część ogólna opisująca przedmiot inwestycji m.in.: Cele projektu; Wskaźniki osiągnięcia celów projektu; Analiza instytucjonalna - trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu. 3. Analiza lokalizacyjna 4. Analiza bazy społeczno-ekonomicznej

37 37 Studium wykonalności II 5. Analiza finansowa Koszty Przychody Analiza wskaźnikowa 6. Analiza oddziaływania na środowisko 7. Analiza wrażliwości 8. Wnioski końcowe

38 38 Ważne adresy Całkowita dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod adresem: http://www.mnii.gov.pl Nauka Finansowanie pozabudżetowe SPO WKP dla nauki i informatyzacji

39 39 KONTAKT Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Ul. Rubież 46 Poznań Paweł Bartoszek Tel. +61 8279 745 Fax. +61 8279 741 www.ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4.1 Paweł Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google