Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koło Naukowe GREEN ENERGY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koło Naukowe GREEN ENERGY"— Zapis prezentacji:

1 Koło Naukowe GREEN ENERGY
Wydział Energetyki i Paliw Kraków, 20 marca 2012 r.

2

3

4

5

6 O Kole Naukowym GREEN ENERGY
Koło Naukowe GREEN ENERGY powstało w 1999 roku z inicjatywy dr inż. Mirosława Kwiatkowskiego. Opiekunem naukowym Koła GREEN ENERGY od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego jest, założyciel Koła, dr inż. Mirosław Kwiatkowski. Koło Naukowe GREEN ENERGY zadebiutowało na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem, która odbyła się w dniach czerwca 1999 roku w Krakowie. Na konferencji tej przedstawiony został referat pt. Energia dla przyszłych pokoleń - odnawialne źródła energii przygotowany wspólnie przez dr inż. Mirosława Kwiatkowskiego oraz Katarzynę Dreję i Grzegorza Ćwikłaka. W grudniu 1999 roku Członkowie Koła wystąpili po raz pierwszy na Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego w Sekcji Ochrony środowiska, wygłaszając dwa referaty: Zintegrowane planowanie energetyczne w aspekcie efektywnego wykorzystania energii i ochronie środowiska naturalnego przygotowany przez Wiesława Acelę i Grzegorza Ćwikłaka oraz Biogaz z odpadów komunalnych jako odnawialne źródło energii autorstwa Rafała Brotkiewicza. Od samego początku swojego istnienia członkowie Koła wraz ze swoim Opiekunem brali aktywny udział w studenckim ruchu naukowym oraz wykazywali się bardzo dużą aktywnością naukową i organizacyjną. Efektem prac Koła do maja 2010 roku jest w sumie 90 publikacji i referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz Sesjach Studenckich Kół Naukowych.

7 Czym się zajmujemy? Aktualnie Koło Naukowe GREEN ENERGY prowadzi działalność w trzech sekcjach, tj.: Sekcji energetyki i ochrony środowiska, zajmującej się pracami obejmującymi takie zagadnienia jak: aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywne wykorzystanie energii, gospodarka paliwami i energią, badania efektów termicznych metodami termografii oraz gospodarka odpadami komunalnymi, Sekcji informatyki stosowanej, gdzie realizowane są prace dotyczące problemów: komputerowego modelowania i symulacji, komputerowej analizy obrazu, cyfrowej obróbki wideo, trójwymiarowej grafiki komputerowej i animacji, Sekcji fizykochemii zjawisk powierzchniowych, gdzie prowadzone są prace poświęcone zagadnieniom wyznaczania parametrów struktury porowatej adsorbentów, modelowaniu komputerowym zjawisk powierzchniowych oraz wykorzystaniu materiałów węglowych w technologii i technice.

8 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLIII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH 11 maja 2006 Łukasz Bednarczuk i Marek Saniternik

9 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLIII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH 11 maja 2006 Zajęte 1, 2 i 3 miejsce!

10 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLIV Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH 10 maja 2007 r. Rafał Kaczyński prezentuje model turbiny komisji

11 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLIV Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH 10 maja 2007 r. Marcin Wołowiec podczas wygłaszania referatu

12 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLIV Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH 10 maja 2007 r. Uczestnicy, Komisja i Opiekunowie

13 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLV SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO 20 maja 2008 Jakub Pawłowicz

14 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLV SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO 20 maja 2008 Obrady w Sekcji TCEiOŚ

15 Działalność Koła GREEN ENERGY
XLV SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO 20 maja 2008

16 Działalność Koła GREEN ENERGY
22nd CONFERENCE OF THE EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY Jakub Pawłowicz

17 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Koło naukowe GREEN ENERGY od początku swojego istnienia prowadzi bardzo aktywną działalność naukową i organizacyjną, czego efektem jest w sumie 90 artykułów i referatów na renomowanych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz Sesjach Studenckich Kół Naukowych AGH zarówno Pionu Hutniczego jak i Górniczego. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Koła GREEN ENERGY: Mirosław Kwiatkowski, Katarzyna Dreja i Grzegorz Ćwikłak, uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem, która odbyła się, czerwca 1999 r. w Krakowie, gdzie przedstawili referat pt. Energia dla przyszłych pokoleń - odnawialne źródła energii. Adam Uszakow, Andrzej Raźniak i Dominik Klikowicz, za referat pt. Przegląd i ocena efektywności systemów chłodzenia w komputerach z wykorzystaniem badań termowizyjnych, przedstawiony na XXXVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, w Sekcji Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, 10 maja 2001 r. zajęli trzecie miejsce i otrzymali dyplomy na Radzie Wydziału Paliw i Energii. Adam Szurlej, za referat pt. Baza podziemnych magazynów gazu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich - stan obecny i możliwości rozwoju, przedstawiony na XXXIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, w Sekcji Techniki Cieplnej i Ochrony środowiska, 9 maja 2002, zdobyli drugie miejsce i otrzymali dyplomy na Radzie Wydziału Paliw i Energii AGH.

18 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Adam Szurlej i Mirosław Kwiatkowski, przygotowali publikację pt. Baza podziemnych magazynów gazu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich - stan obecny i perspektywy rozwoju, do Zeszytów Studenckiego Towarzystwa Naukowego, nr 1 Referaty Laureatów XXXIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, Kraków 2002, s Aneta Kiersznowska, za wygłoszenie referatu pt. Wykorzystanie włókien węglowych w ochronie środowiska, przedstawiony na XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, w Sekcji Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, 8 maja 2003, zajęła drugie miejsce i otrzymała dyplom na Radzie Wydziału. Na XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, w Sekcji Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, 13 maja 2004, Mirosław Połeć i Paweł Płachecki zajęli pierwsze miejsce i wygłosili referat ponownie 20 maja 2004 roku na Sesji Laureatów oraz otrzymali dyplomy na posiedzeniu Senatu AGH. Z kolei Maciej Bożek, Michał Tomczuk i Piotr Bas - miejsce trzecie i otrzymali dyplomy na Radzie Wydziału Paliw i Energii. Pozostałe referaty również zostały wysoko ocenione - przyznano im wyróżnienia. Wymienione referaty zaprezentowane zostały także na Seminarium Naukowym Wydziału Paliw i Energii, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem Kadry Naukowej. Za działalność organizacyjną związaną z Opieką nad Kołem Naukowym w roku 2004 dr inż. Mirosław Kwiatkowski otrzymał Nagrodę Rektora AGH za osiągnięcia organizacyjne.

19 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Koło Naukowe GREEN ENERGY wraz z Opiekunem wzięło udział w Konferencji Naukowej pt. Paliwa i Energia XXI wieku, zorganizowanej z okazji 30-lecia Wydziału Paliw i Energii. Przedstawiony został referat: Kwiatkowski M., Faszczowy K., Wybrane aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, Paliwa i Energia XXI wieku, AGH Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, p. 329. Przygotowany został artykuł do Zeszytów STN: Kwiatkowski M., Paweł Płachecki, Mirosław Połeć, Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju energetyki wiatrowej, Zeszyty STN, Referaty Laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2004. Członkowie Koła GREEN ENERGY z Opiekunem Koła dr inż. Mirosławem Kwiatkowskim wzięli udział w XLVII Zjeździe PTChem i SITPChem - Wrocław września 2004, gdzie przedstawione zostały dwie prace: Mirosław Kwiatkowski, Michał Tomczuk, Analiza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Wrocław września 2004, Materiały zjazdowe T. 3, s oraz Mirosław Kwiatkowski, Maciej Bożek, Ekologiczne aspekty spalania odpadów komunalnych, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Wrocław września 2004, Materiały zjazdowe. T. 3, s

20 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Na XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, w Sekcji Techniki Cieplnej i Ochrony środowiska, 5 maja 2005, Tomasz Gągor zajął pierwsze miejsce i wygłosił ponownie referat na Sesji Laureatów, otrzymał dyplom na posiedzeniu Senatu AGH oraz przygotował wspólnie z Opiekunem artykuł do Zeszytów Studenckiego Towarzystwa Naukowego nr 7: Tomasz Gągor, Komputerowa analiza struktur porowatych adsorbentów węglowych na podstawie izoterm adsorpcji par i gazów, Zeszyty STN, Kraków 2005. Członkowie Koła GREEN ENERGY z Opiekunem dr inż. Mirosławem Kwiatkowskim wzięli udział w XLVIII Zjeździe PTChem i SITPChem – Poznań września 2006, gdzie przedstawione zostały cztery prace: M. Kwiatkowski, Tomasz Gągor, Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SIiTP Chem, Poznań 18–22 września 2005, s. S5–P23, M. Kwiatkowski, M. Jeż, Ekologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SIiTP Chem, Poznań 18–22 września 2005, s. S8–P77, M. Kwiatkowski, M. Jeż, Przegląd nowoczesnych materiałów porowatych wykorzystywanych w procesach adsorpcji oraz porównanie ich właściwości fizykochemicznych i użytkowych, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SIiTP Chem, Poznań 18–22 września 2005, s. S9–P3, M. Kwiatkowski, T. Gągor, Wykorzystanie pakietu MATLAB w obliczeniach z zakresu chemii fizycznej i fizykochemii zjawisk powierzchniowych, XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i SIiTP Chem, Poznań 18–22 września 2005, s. S5–P24.

21 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Na XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, która odbyła się 11 maja 2006 roku, Członkowie Koła wygłosili siedem referatów. Mateusz Babiarz zajął pierwsze miejsce i wygłosił referat ponownie na Sesji Laureatów oraz otrzymał dyplom na posiedzeniu Senatu AGH, Dorota Bochenek zajęła drugie miejsce, a Łukasz Bednarczuk i Marek Saniternik trzecie miejsce. Pozostałe referaty wyróżniały się także wysokim poziomem. Mirosław Kwiatkowski i Mateusz Babiarz przygotowali publikację pt. Charakterystyka paliw rzepakowych i analiza ich wpływu na pracę i trwałość silników wysokoprężnych, do Zeszytów STN, Kraków 2006. Na XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbyła się 7 grudnia 2006 roku, Członkowie Koła wygłosili siedem referatów. Monika Bałon i Krzysztof Bałon zajęli trzecie miejsce. Na XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, która odbyła się 10 maja 2007 roku, Członkowie Koła wygłosili cztery referaty. Referat wygłoszony przez Rafała Kaczyńskiego zajął trzecie miejsce w Sekcji Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony środowiska. Z kolei na XLVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbyła się 6 grudnia 2007 roku, Członkowie Koła przygotowali trzy referaty.

22 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Członkowie Koła Naukowego GREEN ENERGY wraz z Opiekunem uczestniczyli w renomowanej konferencji międzynarodowej: 22nd CONFERENCE OF THE EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY i warsztatach COST D43 WORKSHOP: COLLOID AND SURFACE SCIENCE FOR NANOTECHNOLOGY, wtóra odbyła się w dniach 2-4 września 2008 r. aktywnie uczestnicząc w obradach i prezentując poster. Ponadto Tomasz Bobrowski i Opiekun Koła GREEN ENRGY przygotowali artykuł do ZESZYTÓW STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO: T. Bobrowski, M. Kwiatkowski, Komputerowy system analizy optymalnych kierunków rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych i działań w zakresie efektywnego wykorzystania energii, Zeszyty STN 2008, nr 15, s. 45-50. Na XLV SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO, która odbyła się 20 maja 2008 roku, Członkowie Koła wygłosili DWA REFERATY. Referat wygłoszony przez Tomasza Bobrowskiego zajął DRUGIE MIEJSCE w SEKCJI TECHNIKI CIEPLNEJ, ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA. Z kolei na XLIX SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU GÓRNICZEGO, która odbyła się 11 grudnia 2008 roku, Członkowie Koła przygotowali TRZY REFERATY.

23 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
W 2009 roku Członkowie Koła GREEN ENERGY wzięli udział w renomowanej międzynarodowej konferencji THE SECOND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL BEST PRACTICES CONFERENCE, która odbyła się 5 września 2009 roku w Krakowie, uczestnicząc w obradach oraz przedstawiając trzy referaty. Na XLVI SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO, która odbyła się 21 maja 2009 roku, Członkowie Koła wygłosili cztery referaty. Referat wygłoszony przez Rafała Polaka z KN GREEN ENERGY zajął 1 miejsce w SEKCJI TECHNIKI CIEPLNEJ, ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA. Z kolei na L SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU GÓRNICZEGO, która odbyła się 10 grudnia 2009 roku, Członkowie Koła przygotowali sześć referatów, a referat Piotr Śliża 1 MIEJSCE na Sesji KN Pionu Górniczego w Sekcji Ekoinżynierii.

24 Dołącz do najlepszych ! – dołącz do nas !
Kontakt . Dołącz do najlepszych ! – dołącz do nas !


Pobierz ppt "Koło Naukowe GREEN ENERGY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google