Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ WDRAŻANIE RAMOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ WDRAŻANIE RAMOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ (na podstawie wykładu.Walczykiewicza z IMiGW

2 Od 1975 roku Wspólnota Europejska wdrożyła 20 dyrektyw dotyczących szeroko pojętej gospodarki wodnej. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), która weszła w życie 22 grudnia 2000 roku, koordynuje prawo odpowiedzialne za gospodarkę wodną, poprzez zastąpienie siedmiu dyrektyw i połączenie pozostałych przepisów w jeden dokument prawny. Od 1975 roku Wspólnota Europejska wdrożyła 20 dyrektyw dotyczących szeroko pojętej gospodarki wodnej. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), która weszła w życie 22 grudnia 2000 roku, koordynuje prawo odpowiedzialne za gospodarkę wodną, poprzez zastąpienie siedmiu dyrektyw i połączenie pozostałych przepisów w jeden dokument prawny. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006

3 Ramowa Dyrektywa Wodna obejmuje wszystkie wody, w tym wody śródlądowe (wody powierzchniowe i wody podziemne), wody przejściowe i wody przybrzeżne do jednej mili morskiej ( i dla stanu chemicznego również wody terytorialne, które mogą sięgać do 12 mil Ramowa Dyrektywa Wodna obejmuje wszystkie wody, w tym wody śródlądowe (wody powierzchniowe i wody podziemne), wody przejściowe i wody przybrzeżne do jednej mili morskiej ( i dla stanu chemicznego również wody terytorialne, które mogą sięgać do 12 mil morskich ) od linii bazowej. morskich ) od linii bazowej.

4 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Cel Dyrektywy i kierunki rozwoju zintegrowanej europejskiej polityki wodnej

5 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Podstawowy cel Dyrektywy, tzn. dobry stan wód, we wszystkich wodach powierzchniowych śródlądowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wodach podziemnych, ma zostać osiągnięty do 2015 roku. Podstawowy cel Dyrektywy, tzn. dobry stan wód, we wszystkich wodach powierzchniowych śródlądowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wodach podziemnych, ma zostać osiągnięty do 2015 roku.

6 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Dyrektywa wyznacza podstawowe kierunki rozwoju Dyrektywa wyznacza podstawowe kierunki rozwoju zintegrowanej europejskiej polityki wodnej, do której należą: zintegrowanej europejskiej polityki wodnej, do której należą: 1. zaspokojenie zapotrzebowania ludności w wodę do picia o standardach jakości obowiązujących w Unii Europejskiej, standardach jakości obowiązujących w Unii Europejskiej, 2. zaopatrzenie przemysłu w wodę o odpowiedniej jakości, 3. ochrona wód i ekosystemów, jeśli znajdują się one w dobrym stanie ekologicznym, dobrym stanie ekologicznym, 4. poprawa jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, zdegradowanych działalnością człowieka, 5. ochrona przed skutkami powodzi i suszy.

7 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Wdrażanie Dyrektywy w Europie Wdrażanie Dyrektywy w Europie Aby zidentyfikować możliwe problemy, które mogą wystąpić na drodze implementacji RDW w Polsce warto przeanalizować dotychczasowy przebieg wdrażania dyrektyw związanych z gospodarką wodną w krajach członkowskich UE. Aby zidentyfikować możliwe problemy, które mogą wystąpić na drodze implementacji RDW w Polsce warto przeanalizować dotychczasowy przebieg wdrażania dyrektyw związanych z gospodarką wodną w krajach członkowskich UE.

8 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Analiza dostępnych dokumentów wskazuje, że proces implementacji i jego tempo różniły się w poszczególnych krajach. Dowodem na to są dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przeciwko rządom poszczególnych państw przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Analiza dostępnych dokumentów wskazuje, że proces implementacji i jego tempo różniły się w poszczególnych krajach. Dowodem na to są dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przeciwko rządom poszczególnych państw przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

9 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu dyrektyw Na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej można określić podstawowe źródła problemów dotyczących gospodarki wodnej można określić podstawowe źródła problemów związanych z implementacją tych dyrektyw w poszczególnych krajach związanych z implementacją tych dyrektyw w poszczególnych krajach członkowskich UE. Zaliczyć do nich można: członkowskich UE. Zaliczyć do nich można: brak ustanowionych programów działań wynikających z dyrektyw, lub ich brak ustanowionych programów działań wynikających z dyrektyw, lub ich ogólny charakter, ogólny charakter, brak transpozycji dyrektyw do prawa krajowego i w konsekwencji ich brak transpozycji dyrektyw do prawa krajowego i w konsekwencji ich wdrażanie poprzez regulacje administracyjne niższej rangi, wdrażanie poprzez regulacje administracyjne niższej rangi, problemy w implementacji dyrektyw na poziomie regionalnym, problemy w implementacji dyrektyw na poziomie regionalnym, niewłaściwą interpretację przepisów, niewłaściwą interpretację przepisów, nieprecyzyjne wyznaczenie obszarów objętych działaniami dyrektyw, nieprecyzyjne wyznaczenie obszarów objętych działaniami dyrektyw, zbyt ogólną interpretację szczegółowych wymagań wynikających z dyrektyw, zbyt ogólną interpretację szczegółowych wymagań wynikających z dyrektyw, osłabienie władz odpowiedzialnych za wdrożenie poprzez niepełną transpozycję przepisów dyrektyw do prawa krajowego, osłabienie władz odpowiedzialnych za wdrożenie poprzez niepełną transpozycję przepisów dyrektyw do prawa krajowego, przedłużające się procedury legislacyjne w parlamentach krajowych, przedłużające się procedury legislacyjne w parlamentach krajowych, niedotrzymywanie terminów wynikających z dyrektyw, niedotrzymywanie terminów wynikających z dyrektyw, brak środków finansowych. brak środków finansowych.

10 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Harmonogram wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej jest niezwykle napięty i wymaga doskonałej koordynacji oraz współdziałania pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi instytucjami.

11 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Harmonogram wdrażania RDW jest logiczną sekwencją poszczególnych działań, opóźnienie lub nie zrealizowanie jednego z nich uniemożliwia przejście do następnego punktu harmonogramu.

12 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Dotychczasowy przebieg wdrożenia RDW w poszczególnych krajach członkowskich UE, można ocenić wstępnie na podstawie przestrzegania harmonogramu składania raportów z wdrożenia poszczególnych elementów RDW. Należy przy tym podkreślić, że nie przystąpiono jeszcze do merytorycznej oceny zawartości raportów.

13 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Realizacja wybranych zadań zawartych Realizacja wybranych zadań zawartych w Dyrektywie w Polsce. w Dyrektywie w Polsce.

14 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Do kluczowych czynników, które zapewnią powodzenie we wdrożeniu Do kluczowych czynników, które zapewnią powodzenie we wdrożeniu RDW w Polsce zaliczyć można: RDW w Polsce zaliczyć można: zasoby (osobowe, techniczne i finansowe), zasoby (osobowe, techniczne i finansowe), umiejętności i wiedzę, umiejętności i wiedzę, dostęp do informacji, dostęp do informacji, przestrzeganie harmonogramu, przestrzeganie harmonogramu, efektywne struktury zarządzania i koordynacji, efektywne struktury zarządzania i koordynacji, znajomość wymogów prawnych, znajomość wymogów prawnych, monitoring wdrażania oraz system sankcji i kar, monitoring wdrażania oraz system sankcji i kar, motywację. motywację.

15 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 W wyniku inicjatywy Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska i Biura Gospodarki Wodnej, wykonano szereg prac, które stanowiły podstawę dla sporządzenia raportu do Komisji Europejskiej dla obszaru dorzecza Odry i raportu dla obszaru dorzecza Wisły z wdrożenia RDW w Polsce za rok 2004 i dalszych prac. Do prac tych należą:

16 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Implementacja przewodnika metodycznego do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE pt. Guidance on analysis of pressures and impacts – identyfikacja znaczących presji i ocena oddziaływań na obszarze dorzecza Odry i Wisły, Implementacja przewodnika metodycznego do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE pt. Guidance on analysis of pressures and impacts – identyfikacja znaczących presji i ocena oddziaływań na obszarze dorzecza Odry i Wisły, Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE ( I-wszy etap), Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE ( I-wszy etap), Projekt raportu do Komisji Europejskiej w zakresie dotyczącym analizy ekonomicznej gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE wraz z koncepcją działań perspektywicznych, Projekt raportu do Komisji Europejskiej w zakresie dotyczącym analizy ekonomicznej gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE wraz z koncepcją działań perspektywicznych, Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE ( II-gi etap), Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE ( II-gi etap), Opracowanie programu potencjalnych działań i wariantowa analiza programu oczyszczania ścieków dla obszaru zlewni pilotowej, od źródeł do Wisły do ujścia Raby włącznie, Opracowanie programu potencjalnych działań i wariantowa analiza programu oczyszczania ścieków dla obszaru zlewni pilotowej, od źródeł do Wisły do ujścia Raby włącznie, Budowa bazy danych wykorzystywanych do wyznaczania jednolitych części wód zagrożonych nie osiągnięciem celów środowiskowych dla ich finalnego wyznaczania. Budowa bazy danych wykorzystywanych do wyznaczania jednolitych części wód zagrożonych nie osiągnięciem celów środowiskowych dla ich finalnego wyznaczania.

17 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 http://europa.eu.int/comm/environment/water/water- framework.scoreboard.html


Pobierz ppt "IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych Kraków 5 – 7.VI.2006 WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ WDRAŻANIE RAMOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google