Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Fundusze UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Targi Kielce 27 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Fundusze UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Targi Kielce 27 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Fundusze UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Targi Kielce 27 marca 2014 r.

2 HORYZONT 2020 Granty ERC FET Działania MS-C Infrastruktury bad. Innowacje w MŚP Finans. Ryzyka LEIT Zdrowie Żywność, rolnictwo, biogospodarka Energia Transport Klimat, środowisko, surowce Integr., innowacyjne społeczeństwa Bezp. społeczeństwa Wyzwania społeczne Wiodąca pozycja w przemyśle Doskonała baza naukowa Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa Upowszechnianie doskonałości, rozszerzanie uczestnictwa EITJRC 20% Instrument MŚP Od współpracy nauki z przedsiębiorstwami Do współpracy przedsiębiorstw z nauką

3 Budżet Programu Horyzont 2020

4 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – projekty dot. międzynarodowej i międzysektorowej współpracy opartej na wymianie wiedzy i doświadczeń. Realizowany poprzez wymianę pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej na okres od 1 do 12 m-cy (oddelegowania). Cel: wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi. Okres realizacji projektu: 3 lata (max 540 osobomiesięcy) Konsorcjum: min. 3 podmioty z 3 różnych krajów (w tym min. 2 z 2 różnych krajów MS/AC). Kraje trzecie dołączają do wniosku Letter of commitment. Projekty dla firm w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie Priorytet I: Doskonała nauka > Działania Marii Skłodowskiej-Curie

5 Projekty dla firm w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie Schemat oddelegowania personelu w ramach projektów RISE MS / ACTC Nauka Przedsiębiorstwo Brak finansowania wymiany między instytucjami pozaeuropejskimi lub w ramach tego samego kraju MS czy AC. W krajach MS i AC finansować można wyłącznie oddelegowania międzysektorowe.

6 Koszt oddelegowania pracownika: 2 000 EUR / osobomiesiąc Koszty instytucji oddelegowującej: Badania i szkolenia: 1 800 EUR / osobomiesiąc Zarządzanie i koszty pośrednie: 700 EUR / osobomiesiąc Termin składania wniosków w ramach RISE 2014: 24.04.2014 r. godz. 17:00 Budżet konkursu: 70 mln EUR 6.01.2015 r. ogłoszony zostanie kolejny konkurs RISE. Termin składania wniosków w ramach RISE 2015: 28.04.2015 r. godz. 17:00 Budżet konkursu: 80 mln EUR Więcej informacji na temat konkursu RISE 2014: http://tnij.org/n6ee0gc Projekty dla firm w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie

7 Ind. Leadership / innovations in sme / sme instrument Cel: stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu innowacyjności w MŚP, obejmujących ich różne potrzeby w całym cyklu innowacji dla wszystkich rodzajów tych innowacji, tworząc tym samym energicznie rozwijające się i aktywne na arenie międzynarodowej MŚP. Cel ten realizowany będzie poprzez nowy schemat finansowania: Instrument dla MŚP. Innowacje w MŚP Priorytet II: Wiodąca pozycja w przemyśle > Innowacje w MŚP > Instrument dla MŚP

8 Dla kogo? Pojedynczego MŚP lub konsorcjum kilku MŚP; Posiadającego innowacyjny pomysł, cenny dla rynku UE; Pragnącego rozwijać przedsięwzięcie na rynku europejskim. Co oferuje instrument? Finansowanie pozwalające sprawdzić, czy innowacyjny pomysł ma szansę przełożyć się na sukces rynkowy. Wsparcie finansowe rozwoju innowacyjnych pomysłów na ich wczesnym etapie uznawanym za wysoce ryzykowny. Konkretne i proste wsparcie w postaci couchingu. Doradztwo w kwestii jak znaleźć i zainteresować inwestora. Instrument dla MŚP

9 FAZA I: Od pomysłu do biznes planu Grant 50 tys. euro (ryczałt) + coaching EEN Wkład: Pomysł, koncepcja (mini biznes plan, 10 stron). Udowodnienie koncepcji – działania: Udowodnienie technicznej i komercyjnej wykonalności; Prawa własności intelektualnej; Pilotaż; Ocena ryzyka; Poszukiwanie partnerów. Rezultat: Biznes plan do Fazy II Okres realizacji: 6 m-cy

10 Instrument dla MŚP FAZA II: Od koncepcji do gotowości rynkowej Grant od 0,5 mln do 2 mln euro (dofinansowanie 70%) + coaching EEN Wkład: Biznes plan + opis działań (30 stron). Działania: Prototypowanie; Testowanie; Pilotaż; Miniaturyzacja; Skalowanie; Replikacja. Rezultat: Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi. Okres realizacji: 12 - 24 m-cy

11 Instrument dla MŚP FAZA III: od gotowości rynkowej do wdrożenia Finansowanie ryzyka. Brak bezpośredniego wsparcia. Działania: Certyfikat jakości; Ułatwienie dostępu do finansowania kapitałem prywatnym; Wsparcie (szkolenia, networking, zarządzanie IPR itp.); Okienko MŚP.

12 Równolegle otwarte zaproszenia do składania wniosków dla Fazy I i II. Pojedyncze MŚP może złożyć tylko 1 wniosek rocznie (dotyczy obu faz). Nie ma możliwości składania wniosku do Fazy I w trakcie aplikowania lub realizacji wniosku w Fazie II. Kryteria oceny: Excellence in innovation; Commertialization potential; Economic impact and the company potential achieving the envisaged results. Wniosek elektroniczny, składany łącznie z deklaracją o spełnianiu kryterium MŚP (wyrywkowa kontrola kryterium). Instrument dla MŚP

13 Tematy konkursowe 2014-2105: http://tnij.org/m6k1ab1 Wnioski w ramach konkursu 2014 można składać od 1 marca br. Cut-off dates dla Fazy I: 18.06, 24.09, 17.12 Cut-off dates dla Fazy II: 9.10, 17.12 W 2015 r. wnioski będzie można składać do 17 grudnia 2015 r. Cut-off dates dla Fazy I: 18.03, 17.06, 17.09, 16.12 Cut-off dates dla Fazy II: 18.03, 17.06, 17.09, 16.12 Informacja o wyniku oceny (+ termin podpisania umowy o grant): Dla Fazy I: w ciągu 2 miesięcy od Cut-off date (+ 1 m-c). Dla Fazy II: w ciągu 4 miesięcy od Cut-off date (+ 2 m-ce). Więcej informacji na temat Instrumentu dla MŚP: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm Instrument dla MŚP

14 W programie Horyzont 2020 część budżetu będzie przeznaczona na pobudzenie inwestycji w badania i innowacje przez instrumenty finansowe. Przeznaczone będą dla inwestycji w prace badawczo- rozwojowe oraz innowacje obarczone znaczącym ryzykiem technologicznym lub ryzykiem związanym z aplikacją na rynek. Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla: MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkim wzrostem (notujące w ciągu ostatnich 3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.); Ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja obejmujące: uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa itp. Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców Priorytet II: Wiodąca pozycja w przemyśle > Dostęp do finansowania ryzyka

15 Program Horyzont 2020 umożliwia dostęp do kredytów, gwarancji i finansowania kapitałowego poprzez: Instrumenty dłużne: Pożyczki oparte na podziale ryzyka dla przedsiębiorstw i innowacyjnych projektów dedykowanych nowym technologiom; Gwarancje bankowe dla pośredników finansowych oferujących pożyczki dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu. Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka: Venture capital dla nowopowstających przedsiębiorstw wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych. Instrumenty finansowe nie mają formy grantu. Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców

16 Finansowanie dłużne obejmuje następujące formy pomocy: Pożyczki i gwarancje dla inwestycji w badania i innowacje, skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz pojedynczych projektów. Kontynuacja instrumentu RSFF z 7 PR. Instrument gwarancyjny dla MŚP i small midcaps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu. Kontynuacja instrumentu RSI, którego pilotaż miał miejsce w 7 PR. Finansowanie kapitału własnego. Następca instrumentu GIF-1: finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu – faza seed i start-up, także faza wzrostu. Transfer technologii: działania mające na celu wdrożenie wyników prac B+R na rynek. Działania towarzyszące: wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie start-upów, działania pilotażowe na rzecz finansowania aniołów biznesu. Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców

17 Finansowanie dłużne obejmuje następujące formy pomocy: Pożyczki i gwarancje dla inwestycji w badania i innowacje, skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz pojedynczych projektów. Kontynuacja instrumentu RSFF z 7 PR (do polskich przedsiębiorców trafiło już 70 mln EUR). http://www.eib.org/products/rsff/ Instrument gwarancyjny dla MŚP i small midcaps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu. Kontynuacja instrumentu RSI, którego pilotaż miał miejsce w 7 PR (Bank Pekao, Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Deutsche Bank PBC). http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htmBank PekaoRaiffeisen-Leasing Polska S.A.Deutsche Bank PBC Finansowanie kapitału własnego. Dla innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu – faza seed i start-up, także faza wzrostu. Transfer technologii: wsparcie wdrożenia wyników prac B+R na rynek. Działania towarzyszące: wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie start-upów, akcje pilotażowe na rzecz finansowania aniołów biznesu. Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców

18 Instrumenty kapitałowe Ukierunkowane w celu przezwyciężenia problemów rynku europejskiego venture capital oraz zapewnienia kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie potrzeb rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw poczynając od fazy zalążkowej. Adresowane są dla dowolnej wielkości firm podejmujących działalność innowacyjną lub przygotowujących się do niej, ze szczególnym naciskiem na MŚP i small midcaps. Oferowane wsparcie obejmuje fundusze venture capital, ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, ale także na inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu. Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców

19 Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT). Cel: budowa i utrzymanie wiodącej pozycji na świecie poprzez badania i innowacje w zakresie kluczowych technologii wspomagających (KET): Nanotechnologie; Materiały zaawansowane; Biotechnologia; Mikro i nanoelektronika; Fotonika; Zaawansowane systemy wytwarzania; ICT; Przestrzeń kosmiczna. Projekty badawcze w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych Priorytet II: Wiodąca pozycja w przemyśle > Wiodąca pozycja w technologiach wspomagających i przemysłowych

20 Cel: prowadzenie działań w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego, demonstracji i innowacji, które wniosą widoczny wkład w następujących obszarach tematycznych: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt; Żywność, rolnictwo, wyzwania europejskiej biogospodarki; Bezpieczna, czysta i efektywna energia; Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; Europa w zmieniającym się świecie; Bezpieczne społeczeństwa. Projekty badawcze w ramach priorytetu Wyzwania społeczne Priorytet III: Wyzwania społeczne

21 MŚP mogą podejmować działania w każdym z omówionych obszarów tematycznych na następujących warunkach: Projekty badawczo-innowacyjne: Dofinansowanie: 100% Konsorcjum: min. 3 niezależne jednostki z 3 różnych krajów członkowskich UE (MS) lub krajów stowarzyszonych z programem H2020 (AC) Projekty Innowacyjne (close to market): Dofinansowanie: 70% (100% tylko dla organizacji non profit) Konsorcjum: min. 3 jedn. z 3 różnych krajów MS/AC Akcje wspierające i koordynujące: Dofinansowanie: 100% min. 1 jedn. z krajów MS/AC Warunki udziału w projektach badawczych

22 Wiodąca pozycja w przemyśle - konkursy 2014 IDCall 2014Deadline H2020-PROTEC-2014Protection of European assets in and from Space-2014-LEIT SPACE26/03/2014 H2020-EO-2014Earth Observation-2014-LEIT SPACE26/03/2014 H2020-COMPET-2014H2020-LEIT-Space-Competitiveness of the European Space Sector-201426/03/2014 H2020-Galileo-2014-1Applications in Satellite Navigation-Galileo 201403/04/2014 H2020-EUJ-2014EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures10/04/2014 H2020-ICT-2014-1ICT 2014 - Information and Communications Technologies23/04/2014 H2020-NMP-CSA-2014Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production06/05/2014 H2020-NMP-2014-two-stageCall for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production06/05/2014 H2020-NMP-PILOTS-2014Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production06/05/2014 H2020-NMP-GV-2014Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production07/10/2014 H2020-ICT-2014-2ICT 2014 - Information and Communications Technologies25/11/2014

23 Wiodąca pozycja w przemyśle - konkursy 2015 IDCall 2015Deadline H2020-PROTEC-2015Protection of European assets in and from Space-2015-LEIT SPACE27/11/2014 H2020-EO-2015Earth Observation-2015-LEIT SPACE27/11/2014 H2020-FoF-2015Call for Factories of the Future09/12/2014 H2020-EeB-2015Call for Energy-efficient Buildings09/12/2014 H2020-SPIRE-2015Call for SPIRE - Sustainable Process Industries09/12/2014 H2020-Galileo-2015-1Applications in Satellite Navigation-Galileo-201504/02/2015 H2020-LEIT-BIO-2015-1BIOTECHNOLOGY24/02/2015 H2020-NMP-ERA-NET-2015Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production26/03/2015 H2020-NMP-CSA-2015Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production26/03/2015 H2020-NMP-PILOTS-2015Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production26/03/2015 H2020-NMP-2015-two-stageCall for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production26/03/2015

24 Wyzwania społeczne – konkursy 2014/2015 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials IDCall 2014Deadline H2020-SC5-2014-one-stageGrowing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab...08/04/2014 H2020-SC5-2014-two-stageGrowing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab...08/04/2014 H2020-WATER-2014-one-stageWater Innovation: Boosting its value for Europe08/04/2014 H2020-WATER-2014-two-stageWater Innovation: Boosting its value for Europe08/04/2014 H2020-WASTE-2014-one-stageWaste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials08/04/2014 H2020-WASTE-2014-two-stageWaste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials08/04/2014 IDCall 2015Deadline H2020-SC5-2015-two-stageGrowing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab...16/10/2014 H2020-WATER-2015-two-stageWater Innovation: Boosting its value for Europe16/10/2014 H2020-WASTE-2015-two-stageWaste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials16/10/2014 H2020-SC5-2015-one-stageGrowing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab...10/03/2015 H2020-WATER-2015-one-stageWater Innovation: Boosting its value for Europe10/03/2015 H2020-WASTE-2015-one-stageWaste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials10/03/2015

25 Dostępny od 2015 roku! Konsorcja nie większe niż 5 podmiotów prawnych. Dofinansowanie innowacyjnych działań typu close to market. Dowolna tematyka z priorytetów Wiodąca rola przemysłu i Wyzwania społeczne (podejście oddolne). Grant do 3 mln EUR. Konkursy będą otwarte cały rok z 3 datami składania wniosków (Cut-off dates). Krótszy time to grant: 6 m-cy. Warunek: Rozwiązanie będące przedmiotem wsparcia musi znaleźć się na rynku w ciągu roku. 2 moduły: A: dla firm B: dla sektora publicznego (spin-out) Fast Track to Innovation - zapowiedź

26 Moduł AModuł B Lider konsorcjum: MŚP (prowadzące prace badawcze) Lider konsorcjum: uczelnia lub instytut badawczy Idea projektu pozostaje w MŚPIdea projektu pozostaje w uczelni lub instytucie badawczym Powstaje firma spin-out rozwijająca produkt W celu rozwoju produktu nawiązywana jest współpraca międzynarodowa z innymi firmami, uczelniami, instytucjami itp. Podział budżetu: - 60% dla firm; - 40% dla instytucji prowadzących badania (uczelnie, instytuty badawcze, inne podmioty nie będące partnerami przemysłowymi). Podział budżetu: - 60% dla jednostek naukowych; - 40% dla firmy typu spin-out i innych firm.

27 Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ SME Techweb: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm Practical guide to doing business in Europe: http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ Więcej na temat oferty Programu Horyzont 2020

28 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Dziękuję za uwagę! ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin; tel.: +81 744 50 61 wew. 118; http://www.rpklublin.pl Michał Marszałowicz m.marszalowicz@ipan.lublin.pl


Pobierz ppt "Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Fundusze UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Targi Kielce 27 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google