Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011"— Zapis prezentacji:

1 BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011
WEALTH ASSET VEHICLES: THE CYPRUS INTERNATIONAL TRUST AND THE INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME OPTIONS MECHANIZMY ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM: CYPRYJSKI TRUST, ORAZ FORMY MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011 PHANI SCHIZA ANTONIOU Konferencja w Warszawie

2 NEED FOR ASSET PROTECTION VEHICLES POTRZEBY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI OCHRONY KAPITAŁU
Successful business people and wealthy families may possess valuable assets worldwide, Need for efficient structure to hold, protect, manage them and to respond to the different systems and rules of the various jurisdictions under common and civil law, Need for asset protection vehicles: TRUSTS – are vehicles in common law jurisdictions FOUNDATIONS – are vehicles in civil law jurisdictions We present THE CYPRUS INTERNATIONAL TRUSTS as an optimum option Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy, jak również zamożne rodziny mogą posiadać wartościowe aktywa na całym świecie, Potrzeba skutecznej struktury by je utrzymać, chronić i nimi zarządzać oraz by dostosowywać się do innych systemów i zasad w różnorodnych jurysdykcjach podlegających prawu zwyczajowemu lub prawu pisanemu, Potrzeba korzystania z narzędzi ochrony kapitału: ▪ TRUSTY – są narzędziami w jurysdykcjach podlegających prawu zwyczajowemu ▪ FUNDACJE – są narzędziami w jurysdykcjach podlegających prawu pisanemu □ Prezentujemy CYPRYJSKIE TRUSTY MIĘDZYNARODOWE jako optymalną alternatywę

3 USES OF TRUSTS WYWYKORZYSTANIE TRUSTÓW
SUCCESSION PLANNING: Smooth and effective transfer of assets from one generation to the other as per the wishes of the owner and not in line with the forced heir-ship rules, ASSET PROTECTION AGAINST THIRD PARTY: Assets transferred to a Trust are protected from attacks from creditors, ex-business partners and divorce disputes, PLANOWANIE SPADKOBRANIA: Płynny i efektywny transfer aktywów z jednego pokolenia na drugie, zgodnie z wolą spadkodawcy a nie z wymuszonymi zasadami dziedziczenia, OCHRONA AKTYWÓW PRZED OSOBAMI TRZECIMI: Aktywa przetransferowane do Trustu są chronione przed zakusami wierzycieli, byłych partnerów biznesowych lub sporami rozwodowymi,

4 USES OF TRUSTS WYKORZYSTANIE TRUSTÓW
TAX PLANNING: An efficient planning involving trust can help to avoid inheritance tax and optimize income or capital gains tax liability, CONFIDENTIALITY: The Trust Deed is not a public document and does not have to be disclosed to third parties, PLANOWANIE PODATKOWE: Efektywne planowanie z wykorzystaniem trustu może pomóc w uniknięciu podatku od spadków oraz w zoptymalizowaniu przychodu i podatku od zysków kapitałowych, POUFNOŚĆ: Umowa Powiernicza nie jest dokumentem urzędowym i nie musi być ujawniona osobom trzecim,

5 USES OF TRUSTS WYKORZYSTANIE TRUSTÓW
CONSOLIDATION AND CONTROL: Helps to avoid dissipation of wealth by spendthrift heirs and ensures the continuation of successful enterprises irrespective of the abilities and the differences of the heirs under professional management, KONSOLIDACJA I KONTROLA: Pomaga uniknąć roztrwonienia majątku przez rozrzutnych spadkobierców i zapewnia pomyślną kontynuację działalności przedsiębiorstwa niezależnie od umiejętności i różnic pomiędzy spadkobiercami - a wszystko dzięki profesjonalnemu zarządzaniu.

6 CONCEPT OF TRUST IDEA TRUSTÓW
Trust is an equitable obligation binding a person or a company, called ‘The Trustees’ to deal with property over which he/she has control, called the ‘Trust Fund’. Such Trust Fund is vested to him/her by the previous owner and creator of the Trust, ‘The Settlor’ for the benefit of other persons, called ‘The Beneficiaries’. Trust stanowi zobowiązanie wiążące osobę bądź spółkę, zwaną ‘Powiernikiem’ do zarządzania składnikami majątkowymi nad którymi on/ona ma kontrolę, zwanymi ‘Funduszem Trustowym’. Fundusz Trustowy jest przekazywany przez poprzedniego właściciela i twórcę Trustu - ‘Założyciela’ – celem działania na rzecz innych osób zwanych ‘Beneficjentami’.

7 CONCEPT OF TRUST KONCEPCJA TRUSTU
This is done in accordance with the instructions and wishes of the Settlor on certain terms and with certain powers, usually set out in the ‘Trust Deed’ In simple terms: Under a Trust a Settlor divests himself/herself of the legal title to property in favor of Trustees, who derive no benefit from the Trust itself, but they hold such property for the benefit of other persons Trust zakładany jest zgodnie z instrukcjami i życzeniami Założyciela, na ściśle określonych warunkach i z określonymi uprawnieniami, zazwyczaj zawartymi w ‘Umowie Powierniczej’ Inaczej mówiąc: Przez Trust Założyciel pozbywa się tytułu prawnego do swojej własności na rzecz Powierników, którzy nie czerpią z Trustu jako takiego żadnych korzyści, ale przechowują własność na rzecz innych osób

8 PARTIES TO THE TRUST PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE W TRUSTACH
SETTLOR: Creates the trust and transfers his/her property to the trust and decides the terms of the trust and the rights to be granted to the beneficiaries and the powers to the trustees TRUSTEES: They can be physical persons or legal entities (the latter are known as Private Trust companies PTC) and manage the fund in line with the terms of the Trust Deed and the wishes of the Settlor as they may be outlined in writing in the Letter of Wishes for the benefit of the beneficiaries ZAŁOŻYCIEL: Tworzy trust i przenosi swoją własność do trustu oraz decyduje o warunkach trustu i kompetencjach, jakie mają być przyznane powiernikom, oraz prawach, jakie mają być przyznane beneficjentom. POWIERNICY: mogą być osobami fizycznymi bądź prawnymi (ci drudzy znani są jako Spółki Powiernicze - PTC), które zarządzają funduszem na rzecz beneficjentów, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Powierniczej oraz zgodnie z wolą Założyciela, która może być ujawniona na piśmie w Liście Życzeń.

9 PARTIES TO THE TRUST PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE W TRUSTACH
BENEFICIARIES: Are those for whose benefit the Trust was created and for whose benefit the Trustees manage the trust property THE PROTECTOR: This is the person that acts as a watchdog over the trust’s affairs and will have the right to appoint and dismiss the Trustees, have their consent sought before trust capital is distributed or before the number of trustees is increased. The Settlor may be a Protector but as a rule a trustee may not. The Protector has the right to veto general decisions taken by the trustees such as the decision to transfer the assets to the beneficiaries. A Protector is not necessary but it may be appointed for the peace of mind of the Settlor. BENEFICJENCI: podmioty, na rzecz których powstał Trust oraz, na rzecz których Powiernicy zarządzają Trustem. ZABEZPIECZAJĄCY: osoba, która działa jako obrońca interesu trustu, ma prawo powołać i odwołać Powierników, uzyskać ich zgodę na dystrybucję kapitału lub zwiększenie liczby beneficjentów. Założyciel może być Zabezpieczającym, ale powiernik co do zasady już nie. Zabezpieczający ma prawo zawetować decyzje podejmowane przez powierników, takie jak transfer aktywów do beneficjentów. Nie jest on konieczny, ale może zostać powołany dla większej pewności Założyciela.

10 IMPORTANT ASPECTS OF TRUST ISTOTNE ASPEKTY TRUSTÓW
Divided ownership - The assets comprising the trust fund are legally held and registered as owned by the Trustee and the Trustee is under a duty to control and manage the property BUT only Beneficiaries are entitled to the benefit and profit of the Trust. They own this property beneficially. Trust does not posses separate legal personality -It operates by the Trustees acting in their name. Same person - In many jurisdictions the same person may simultaneously be a Settlor, Trustee and the Beneficiary of the trust (though it is not advisable for tax or asset protection purposes). Podzielony majątek: Aktywa składające się na trust są zgodnie z prawem zarejestrowane jako własność Powiernika, który jest zobowiązany do kontroli i zarządzania nimi, lecz tylko Beneficjenci są uprawnieni do czerpania korzyści i zysków z Trustu. Są powierniczymi właścicielami tych składników. Trust nie ma oddzielnej osobowości prawnej: występuje w obrocie jako Powiernicy, działający w imieniu własnym. Jedna osoba: w wielu jurysdykcjach ta sama osoba może jednocześnie być Założycielem, Powiernikiem oraz Beneficjentem trustu (choć nie jest to zalecane ze względów podatkowych oraz z racji na ochronę kapitału). 1)

11 IMPORTANT ASPECTS OF TRUST ISTOTNE ASPEKTY TRUSTÓW
Law of Equity Trust - Obligations and the Beneficiaries rights are protected by court on the basis of the law of equity. If the Trustees are unclear about the best way to manage the Trust, or intend to alter the trust conditions as this is to the best interests of the Beneficiaries, they can seek instructions and sanction of their actions from the court. Discretionary trusts - Give the Trustees discretion on such matters as which Beneficiary receives income and /or capital and when the Trustees require instructions on the use of discretion (Letter of Wishes) in Fixed Trusts beneficiaries have a fixed right to income and or capital. Prawo Trustów: Prawa i obowiązki Beneficjentów są chronione przez sąd na zasadach słuszności. Jeśli Powiernicy nie są w stanie wybrać najlepszego sposobu na zarządzanie Trustem lub zamierzają zmienić warunki działania Trustu w najlepszym interesie beneficjentów, mogą zwrócić się do sądu o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia i usankcjonowanie ich decyzji. Trust dyskrecjonalny – daje Powiernikom prawo działania w taki sposób, aby Beneficjenci zyskali dochody i/lub kapitał, w oparciu o instrukcje dla nich (wynikające z Listu Życzeń), zaś w Określonych Trustach beneficjenci mają ściśle określone prawo do dochodu i/lub kapitału. 1) 11

12 CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS MIĘDZYNARODOWE TRUSTY NA CYPRZE
Cyprus Trust Law is based on International Trust Law 69/1992 based on the English system, The Trustees Law Cap 193 and the equity and Case Law in England CIT is a trust whereby : The Settlor is not a permanent resident of Cyprus (to be abolished under the new trustees law) The Trust property does not include immovable property in Cyprus (to be abolished) At least one of the Trustees is resident in Cyprus Cypryjskie Prawo Trustowe jest oparte o Międzynarodowe Prawo Trustowe 69/1992 w systemie angielskim, Prawo Powiernicze 193 oraz angielskie orzecznictwo Z cypryjskim trustem mamy do czynienia jeśli: założyciel nie jest rezydentem Cypru (ma to zostać zmienione w nowym prawie trustowym); majątek trustu nie obejmuje nieruchomości na Cyprze (ma zostać zmienione); co najmniej jeden Powiernik jest rezydentem Cypru;

13 CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS MIĘDZYNARODOWE TRUSTY NA CYPRZE
The nature of CIT can be discretionary i.e. the Trustee is allowed to exercise a large element of discretion with regard to distribution of income and assets and to choose from a large ‘pool’ of potential Beneficiaries which could very from year to year Beneficiaries are not permanent resident of Cyprus (to be abolished) Duration: Max 100 years (to be abolished under the new trustees law) A CIT may be irrevocable ( i.e. the Settlor cannot claim the return of the trust property from the trustees) unless otherwise stated in the trust deed (clause of revocation) Charakter trustu może być dyskrecjonalny, np.: Powiernik może otrzymać dużą swobodę w zarządzaniu dochodami i składnikami majątkowymi na rzecz dużej ilości Beneficjentów, którzy mogą się zmieniać każdego roku; Beneficjenci nie są rezydentami Cypru (ma to zostać zmienione). Czas trwania: maksymalnie 100 lat (ma zostać zmienione). Trust może być nieodwracalny (to jest Założyciel nie może domagać się zwrotu majątku od powierników), chyba że co innego zostało zapisane w akcie ustanawiającym trust (klauzula zwrotu).

14 PRIVATE TRUST COMPANIES PRYWATNE SPÓŁKI POWIERNICZE
A Private Trust Company (PTC ) is a company which has its main function acting as Trustee of a particular Trust or a number of related Trusts, for example with the same Settlor or related Settlors Benefits: Desire for a family control/ influence (they can be directors of the PTC) Of course even without the PTC there are ways to meet the objective of influence by the family Flexibility in appointing experienced and skilled persons Quick decision making Spółka Powiernicza (PTC ) jest podmiotem, którego głównym zadaniem jest działanie jako Powiernik jednego lub kilku Trustów, np. jednego lub kilku Założycieli. Korzyści: Zapewnienie kontroli/wpływu rodziny (jej członkowie mogą być dyrektorami Spółki PTC). Oczywiście nawet bez Spółki PTC istnieją sposoby na zapewnienie rodzinie wpływu na działalność; Elastyczność w wyborze osób doświadczonych i posiadających wymagane umiejętności . Szybkość w podejmowaniu decyzji.

15 EFFICIENT TAX STRUCTURE WITH CIT SKUTECZNA STRUKTURA PODATKOWA Z WYKORZYSTANIEM TRUSTU
Distribution of Income to Beneficiaries Podział Dochodów między Beneficjentów Trustees Physical persons or Company – Private Trust Company Powiernik Osoba Fizyczna lub Spółka – Prywatna Spółka Trustowa Protector Physical person or company Zabezpieczający Osoba Fizyczna lub spółka CIT Cyprus International Trust Międzynarodowy Trust na Cyprze Cyprus Holding Company Cypryjska Spółka Holdingowa Operating Companies Spółki Operujące Spółki operujące

16 BENEFITS OF CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS KORZYŚCI Z MIEDZYNARODOWYCH TRUSTÓW
Income gains and profits are exempted from income tax, capital gains tax and any other tax in Cyprus No withholding tax on dividends, royalties received by Cyprus Company No estate duty or inheritance tax in Cyprus Confidentiality is safeguarded as registration is optional Przychody oraz zyski są zwolnione z podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych i innych podatków na Cyprze Brak podatku u źródła od dywidend, wynagrodzeń z tytułu praw – otrzymanych przez podmiot cypryjski Brak podatków i obowiązków spadkowych na Cyprze Poufność zapewniona dzięki opcjonalnej możliwości rejestracji

17 BENEFITS OF CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS KORZYŚCI Z MIEDZYNARODOWYCH TRUSTÓW NA CYPRZE
Trusts may hold shares of Cyprus companies with Cypriot nominees for confidentiality The same person can be the Settlor, Trustee (through offshore company in which he is the sole director and beneficial owner) and also Beneficiary No exchange control regulations No reporting requirements Trusty mogą być właścicielami udziałów spółek cypryjskich, w tym z nominowanymi Cypryjczykami dla zapewnienia poufności Ta sama osoba może być Założycielem, Powiernikiem (przez spółkę typu offshore w której jest jedynym zarządzającym lub właścicielem powierniczym) oraz Beneficjentem Brak regulacji co do ograniczeń dewizowych Brak obowiązków informacyjnych 17

18 International Collective Investment Schemes (ICIS) The New Trend
Międzynarodowy Fundusz inwestycyjny (ICIS) Nowy trend

19 Introduction on Cyprus Funds( ICIs)
Informacje o Cypryjskich Funduszach (ICIs) In May 1999, Cyprus introduced legislation enabling the establishment and regulation of International Collective Investment Schemes (‘ICIS’). The Central Bank of Cyprus is the regulatory and supervisory authority for ICIS which issues the licences for establishment of International Collective Investment Schemes, which are the Cyprus Funds. The sole objective of an ICIS is the collective investment of funds of unitholders. W maju 1999, Cypr wprowadził rozwiązania legislacyjne umożliwiające zakładanie i funkcjonowanie Międzynarodowych Funduszy Inwestycyjnych („ICIS”). Narodowy Bank Cypru jest podmiotem nadzorującym oraz regulującym działalność Funduszy, wydającym licencje na tworzenie Międzynarodowych Funduszy Inwestycyjnych, z wykorzystaniem cypryjskich środków. Jedynym celem działania ICIS jest zbiorowe inwestowanie środków powierzonych przez uczestników. 2 3

20 Introduction on Cyprus Funds( ICIs)
Informacje o Cypryjskich Funduszach (ICIs) Licensing Requirements: The bank must be provided with such information so as to be satisfied as to the competence of the directors, promoters, managers or trustees Taking into account the investment policy and the particular investment objectives, an ICIS may be designated as fixed or variable capital and can be : An ICIS marketed to the general public An ICIS marketed solely to experienced investors; or A private international collective investment scheme (only 100 or less investors) Wymogi rejestracyjne: Bank musi otrzymać takie informacje które pozwolą na pełną ocenę kompetencji dyrektorów, managerów, powierników. Biorąc pod uwagę politykę inwestowania oraz poszczególne cele inwestycji, ICIS może być ustanowiony jako istniejący ze zmiennym lub stałym kapitałem oraz może przybrać jedną z form: ICIS skierowany do ogółu odbiorców; ICIS skierowany do zaawansowanych inwestorów, lub; prywatny międzynarodowy fundusz inwestujący (maksymalnie 100 inwestorów). 2 3 20

21 Common uses of a Cyprus Fund Popularne sposoby korzystania z Cypryjskich Funduszy
Property investments, namely in countries having double tax treaties with Cyprus (i.e. India, Russia, Poland and others) Accumulation of funds of high net worth individuals in a private fund Investments in securities bonds and other financial instruments Collective fund of several sub-fund portfolios Fund of a number of other funds or sub-funds Inwestowanie w nieruchomości, zwłaszcza w krajach, które podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem (Indie, Rosja, Polska i inne) Akumulacja osobistych funduszy o wysokiej wartości netto w fundusze prywatne Inwestowanie w obligacje i inne instrumenty finansowe Złożone fundusze z wyodrębnionymi portfelami subfunduszy Fundusz składający się z innych funduszy lub subfunduszy

22 Characteristics & Structure of Private ICIS in the form of International Variable Capital Company (the most commonly used) Charakterystyka i Struktura Prywatnych ICIS w formie Spółki Akcyjnej (najczęściej używana) Maximum number of members - up to 100 investors. Share capital of the company may vary according to the investors participating/exiting the fund thus when investors buy, the company issues more units and when investors exit, the company reduces the number of units. Board of Directors: the principal shareholder (s) may appoint themselves or their representatives to become members of the Board. A Cyprus Holding Company needs to be formed for the formation of the fund, followed by the application to the Central Bank of Cyprus. The approval of the license is a 3 month procedure. Cannot be offered/ marketed to the general public and the right to transfer is restricted. Maksymalna liczba członków – nie więcej niż 100 inwestorów. Kapitał spółki może różnić się w zależności od tego czy inwestorzy uczestniczą czy wycofują się z funduszu; zatem kiedy inwestorzy kupują - spółki wystawiają więcej jednostek, kiedy inwestorzy się wycofują - spółki zmniejszają liczbę jednostek. Zarząd: główny udziałowiec/udziałowcy może wyznaczyć siebie lub swojego reprezentanta jako członka Zarządu. Cypryjska Spółka musi zostać powołana celem założenia funduszu, wraz z wnioskiem o rejestrację w Narodowym Banku Cypru. Procedura wydawania licencji trwa 3 miesiące. Nie może być oferowana ogółowi społeczeństwa, ograniczone prawo dysponowania udziałami.

23 Custodian needs to be appointed with whom assets are placed.
Characteristics & Structure of Private ICIS in the form of International Variable Capital Company ( the most commonly used type) Charakterystyka i Struktura Prywatnych ICIS w formie Spółki Akcyjnej (najczęściej używana) Custodian needs to be appointed with whom assets are placed. Cyprus Banks are very trustworthy. Banks in other countries are also accepted as custodians. Administrator needs to be appointed in Cyprus whose task is to calculate the net assets value and other financial matters. The accountants of Globalserve can play this role. External auditor needs to be appointed. Dinos Antoniou & Co ltd can be auditor to ICIs. Musi zostać ustanowiony Depozytariusz, u którego złożone zostaną składniki majątkowe. Banki Cypryjskie są w tym zakresie bardzo wiarygodne. Ponadto akceptowane są także banki w innych krajach. Wymagane jest ustanowienie Administratora na Cyprze, którego zadaniem jest szacowanie wartości netto składników oraz podejmowanie innych czynności finansowych. Taką rolę może pełnić Globalserve. Wymagane jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu. Dinos Antoniou & Co ltd może być audytorem.

24 It is not required to apply investment restrictions.
Characteristics & Structure of Private ICIS in the form of International Variable Capital Company ( the most commonly used type) Charakterystyka i Struktura Prywatnych ICIS w formie Spółki Akcyjnej (najczęściej używana) A Fund Manager needs to be appointed (but it can also be a member of the board who is experienced in fund management). Investors do not have to be experienced and there is no minimum subscription. It is not required to apply investment restrictions. Musi zostać wyznaczony Zarządca Funduszu (może to jednak być także członek zarządu, posiadający doświadczenie w zarządzaniu funduszami). Nie jest wymagane posiadanie doświadczenia przez inwestorów oraz nie jest określana minimalna kwota wpłat. Nie jest wymagane wprowadzenie ograniczeń co do zasad inwestowania.

25 AAA Fundusz Inwestycyjny
INVESTORS INWESTORZY Family Foundation Fundacja rodzinna Trust Directly Physical Person Bezpośrednio osoby fizyczne Legal Entity Osoba Prawna Off-shore SPV 1 Off-shore SPV 1 Off-shore SPV N Fund Custodian Depozytariusz Advisory Committee Komitet Doradczy Fund Administration Administracja Funduszu AAA Investment Fund AAA Fundusz Inwestycyjny Fund Board of Directors Rada Dyrektorów Auditors Audytorzy SPV 1 Cyprus Holding company SPV 2 Cyprus Holding company SPV N Cyprus Holding company Investment 1 Inwestycja 1 Investment 2 Inwestycja 2 Investment “N” Inwestycja „N”

26 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ICIS
BENEFITS OF ICIS KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ICIS Cyprus ICIS enjoy significant tax incentives: An ICIS is treated identically as any other Cypriot entity, hence enjoys 10% flat corporation tax on annual net profits earned worldwide. Exemption from tax on profits from sale of shares and other instruments. Exemption from tax on foreign dividends received. No withholding tax on income repatriation (dividends paid to unitholders). No capital gains tax on disposal of shares/units by the holders. A wide network of Double Tax Treaties in place with more than 45 countries worldwide. Funds also offer: Diversification of risk Confidentiality with respect to the identity of the investors Professional expertise in managing investments ICIS jest traktowany tak samo jak inne podmioty cypryjskie, ale korzysta z opodatkowania według stałej stawki 10% od zysku netto wypracowanego na całym świecie. Zwolnienie z podatku od zysków ze sprzedaży akcji i innych instrumentów. Zwolnienie z podatku od otrzymanych obcych dywidend. Brak podatku od dochodów z zysków uzyskiwanych za granicą (dywidendy płacone członkom). Brak podatku od zysków kapitałowych przy sprzedaży udziałów/akcji. Rozległa sieć Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania na Cyprze z ponad 45 krajami na świecie. Fundusze oferują także: □ Dywersyfikację ryzyka; □ Poufność co do tożsamości inwestorów; □ Profesjonalna obsługa w zakresie zarządzania inwestycjami. 11 2

27 CONTACT US SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TEL. 00357 25 817181, 00357 25 824545
GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD 9 VASSILI MICHAELIDES 3026, LIMASSOL-CYPRUS P.O BOX 57048, 3311, LIMASSOL, CYPRUS 3026, LIMASSOL-CYPR SKRYTKA POCZTOWA 57048, 3311, LIMASSOL, CYPR TEL , FAX WEB SITE: CONTACT PERSONS: DINOS ANTONIOU, C.E.O PHANI SCHIZA ANTONIOU, MANAGING DIRECTOR OSOBY KONTAKTOWE: DINOS ANTONIOU, C.E.O PHANI SCHIZA ANTONIOU, DYREKTOR ZARZADZAJĄCY

28 Thank you ! - Dziękuję!

29 Disclaimer - Zastrzeżenie
Whilst every effort was made to ensure that the information contained in this booklet is correct and error-free, no responsibility or liability can be accepted by Globalserve Consultants Ltd for any loss or damage incurred as a result of relying on information contained in this booklet. Globalserve Consultants Ltd, its management and staff, any individual or legal entity that has contributed in any way to the preparation, composition or promulgation of this booklet hereby disclaim any overall liability arising from any inappropriate, improper or fraudulent use. This document is not intended to be used as a general guide to investing, or as a source of any specific investment recommendations, and makes no implied or express recommendations. This document does not constitute an offer or solicitation to any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it would be unlawful to make such as offer or solicitation. It is the responsibility of any person or persons in possession of this material to inform themselves of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction, including MiFID compliance. Prospective investors should inform themselves and take appropriate advice as to any applicable legal requirements and any applicable taxation and exchange control regulations in the countries of their citizenship, residence or domicile which might be relevant to the subscription, purchase, holding, exchange, redemption or disposal of any investments. No part of this material may be i) copied, photocopied or duplicated in any form, by any means, or ii) redistributed without the prior written consent of Globalserve Consultants Ltd . Globalserve Consultants Ltd dołożyła wszelkich starań, by informacje zawarte w prospekcie były poprawne i wolne od błędów. Mimo to w razie jakichkolwiek szkód poniesionych w rezultacie opierania się na informacjach zawartych w prospekcie, Globalserve Consultants nie ponosi za nie odpowiedzialności. Globalserve Consultants Ltd, jej zarząd i personel, osoby fizyczne lub prawne, która brały udział w przygotowaniu, redagowaniu lub publikacji prospektu, niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z nienależytym, nieodpowiednim lub nieuczciwym wykorzystaniem prospektu. Dokument ten, nie może być traktowany jako przewodnik inwestycyjny czy źródło zaleceń inwestycyjnych i nie może być interpretowany jako zawierający ukryte lub jawne zalecenia. Dokument ten nie stanowi oferty, nie ma na celu zachęcenia żadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta czy zachęcanie nie byłoby dozwolone, ani żadnej osoby, wobec której byłoby to bezprawne. W gestii posiadaczy tego materiału leży zdobywanie informacji i przestrzeganie odpowiednich praw i regulacji w konkretnej jurysdykcji, także zgodności z Dyrektywą w Sprawie Instrumentów Finansowych. Przyszli inwestorzy powinni zdobywać wiedzę i podjąć odpowiednie kroki w celu określenia potencjalnych wymogów prawnych, rozwiązań podatkowych oraz w zakresie wymiany informacji, które mogłyby mieć zastosowanie do emitowania, sprzedaży, utrzymywania, wymiany lub obrotu jakimikolwiek instrumentami finansowymi. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może zostać i) skopiowana, skserowana czy zduplikowana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób; ii) redystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody Globalserve Consultants Ltd. 14


Pobierz ppt "BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google