Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływy finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływy finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Przepływy finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Przepływy finansowe pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 3. Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL 4. Formy dofinansowania Projektów płatność w formie zaliczki refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych 5. Warunki przyznania dofinansowania w formie zaliczki 6. Zasady rozliczania zaliczek przez Beneficjentów 7.Wniosek o płatność etapy weryfikacji wniosków o płatność 8.Nieprawidłowości

3 Polityka rozwoju w Polsce Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) Strategia Rozwoju Kraju Programy Operacyjne Krajowy Program Reform Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dokument Implementacyjny KPR

4 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Określa ramy prawne programów rozwojowych, które będą realizowane w kraju od 2007 r. Zawiera m.in. definicję polityki rozwoju, wymienia niektóre obszary wsparcia, w jakich jest ona prowadzona, wskazuje organy ją prowadzące. Określa tryb przyjmowania strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych, strategii rozwoju województw, a także tryb ustanawiania i realizacji programów operacyjnych.

5 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia alokacje Program operacyjny alokacja (mln ) Regionalne Programy Operacyjne PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki9 707 PO Innowacyjna gospodarka8 255 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 274 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej731 PO Pomoc techniczna517 Rezerwa wykonania1 331 Razem (po indeksacji): EFRR EFS FS ,0

7 Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Alokacja: 1712,98 mln (EFRR)

8 RPO WSLCECHA WojewództwoObszar wsparcia Okres obowiązywania programu 1712,98 mln EURO Alokacja dla województwa śląskiego EFRRFinansowanie unijne Zarząd WojewództwaOpracowanie Programu Zarząd WojewództwaZarządzanie Programem Zarząd Województwa + IP2Wdrażanie Programu RPO + Uszczegółowienie RPODokumenty Programu Koordynacja MRR Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata najważniejsze cechy

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Cel główny stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

10 PRIORYTETYALOKACJA (mln ) % ALOKACJI 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 296,2417% 2. Społeczeństwo informacyjne150,009% 3. Turystyka110,426% 4. Kultura53,273% 5. Środowisko180,6811% 6. Zrównoważony rozwój miast312,8018% 7. Transport426,3325% 8. Edukacja82,485% 9. Zdrowie i rekreacja57,763% 10. Pomoc techniczna43,003% Plan finansowy w mln euro (1) Razem 1 712,98 mln EUR

11 Plan finansowy mln euro (2) Razem 1 712,98 mln EUR

12 Sposoby rozdysponowywania środków w ramach RPO WSL (Ścieżka aplikacyjna ) I.Tryb pozakonkursowy Programy Rozwoju Subregionów II. Tryb konkursowy Projekty kluczowe

13 Przepływy finansowe pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL Komisja Europejska Wyodrębniony rachunek bankowy - MF Centralny rachunek dochodów budżetu państwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Właściwy dysponent części budżetowej Zarząd Województwa Instytucja Zarządzająca RPO Państwowa jednostka budżetowa Beneficjent IP2 RPO Beneficjent EURO PLN część 34inna część Dotacja rozwojowa

14 Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL UDZIELENIE DOTACJI ROZWOJOWEJ udzielana jest corocznie na podstawie wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej składanego przez IZ RPO WSL do Ministra Rozwoju Regionalnego w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, na który dotacja jest udzielana; wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej zawiera zapotrzebowanie na środki na dany rok budżetowy w podziale na kwartały; na podstawie wniosku Minister sporządza roczny plan udzielania dotacji rozwojowej.

15 Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL PRZEKAZYWANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ dotacja rozwojowa przekazywana jest IZ RPO WSL w formie zaliczki, w czterech kwartalnych transzach: I i II transza – przekazywane są w wysokości i terminach określonych w rocznym planie udzielania dotacji rozwojowej; III transza – przekazywana na podstawie wniosku o przekazanie III kwartalnej transzy dotacji rozwojowej zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach I transzy, składanego w terminie do 15 maja; IV transza – przekazywana na podstawie wniosku o przekazanie IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach II transzy, składanego do 15 sierpnia.

16 Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL ROZLICZENIE TRANSZ DOTACJI ROZWOJOWEJ I transza – rozliczenie następuje poprzez złożenie wniosku o przekazanie III transzy; II transza - rozliczenie następuje poprzez złożenie wniosku o przekazanie IV transzy; III transza – rozliczenie następuje poprzez złożenie wniosku o rozliczenie III kwartalnej transzy w terminie do 5 grudnia roku budżetowego; IV transza - rozliczenie następuje poprzez złożenie wniosku o rozliczenie IV kwartalnej transzy do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym;

17 Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL ROZLICZENIE TRANSZ DOTACJI ROZWOJOWEJ Rozliczenie transz dotacji rozwojowej następuje poprzez: złożenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków bankowych IZ RPO WSL wyodrębnionych do obsługi programu, potwierdzających dokonane operacje na tych rachunkach; zwrot niewykorzystanej części dotacji rozwojowej w terminie do dnia 1 lutego na zasadach określonych w art. 144 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

18 Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI DOTACJI ROZWOJOWEJ zgłoszenie środków niewygasających – IZ przekazuje Ministrowi w terminie do 9 listopada informację o wysokości środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z art. 157 ustawy o finansach publicznych; zwrot środków zgłoszonych jako niewygasające – następuje w terminie do dnia 15 grudnia danego roku na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra; w przypadku niewykorzystania środków zgłoszonych jako niewygasające zwrot następuje w terminie 7 dni od dnia określonego w rozporządzeniu RM w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydanym na podstawie art. 157 ustawy o finansach publicznych.

19 Dotacja rozwojowa w systemie przepływów finansowych w RPO WSL NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI DOTACJI ROZWOJOWEJ IZ RPO WSL przekazuje Ministrowi Rozwoju Regionalnego wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujętych w rozporządzeniu RM w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu.

20 FORMY DOFINANSOWANIA PROJEKTU płatność w formie zaliczkirefundacja poniesionych wypłacana Beneficjentowi wydatków kwalifikowalnych przed poniesieniem wydatków (płatność okresowa i / lub na realizację Projektukońcowa) (wypłata w transzach)

21 Warunki przyznania dofinansowania w formie zaliczki Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania oraz na okres 5 lat licząc od dnia planowanego zakończenia finansowego realizacji Projektu Podpisanie przez Beneficjenta umowy z wykonawcą tej części zakresu realizacji Projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkęDostępność środków na rachunku bankowym IZ RPO WSL Wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 70% wartości całkowitego planowanego dofinansowania Projektu w formie zaliczki ( okres rozliczeniowy –od 1 stycznia do 30 listopada roku w którym zaliczka została wypłacona)

22 Zasady rozliczania zaliczek przez Beneficjentów Do dnia 30 listopada roku w którym zaliczka została przekazana Niewykorzystana część zaliczki musi zostać zwrócona po rozliczeniu wniosku o płatność zaliczkową nie później niż do 10 stycznia roku następującego po roku w którym zaliczka została wypłacona

23 Jednostki Samorządu Terytorialnego nie wykazują we wniosku o dofinansowanie odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania na rachunku bankowym środków dotacji rozwojowej i odsetki nie pomniejszają kwot kolejnych płatności.

24 Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych Refundacja wydatków następuje poprzez przekazanie dofinansowania w ramach płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 50 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta do IZRPO WSL poprawnego wniosku o płatność.

25 Wniosek o płatność Podstawa dofinansowania Projektu Składany zarówno przy płatności zaliczkowej jak i refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych Przedstawiany zgodnie z harmonogramem składania wniosków Termin – nie częściej niż raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca oraz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

26 Dokumenty składane przez Beneficjenta do wniosku o płatność Kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej Kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń / sprzętu / dostaw / robót budowlanych lub wykonanie prac i kopie protokołów odbioru Kopie wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków Kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu W/w dokumenty nie są wymagane w przypadku wystąpienia Beneficjenta z pierwszą transzą dofinansowania w formie zaliczki

27 Weryfikacja formalno – merytoryczna (część finansowa i sprawozdawcza) Weryfikacja formalno - rachunkowa Weryfikacja finansowa Akceptacja wniosku przez Członka Zarządu Dyspozycja przelewu Weryfikacja wniosku o płatność – cel i etapy Sprawdzenie kwalifikowalności poniesionych wydatków przez Beneficjenta

28 Nieprawidłowości Obowiązek realizacji RPO WSL z zasadą należytego zarządzania finansami wynika z art.60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Obowiązek ten przekłada się bezpośrednio na konieczność posiadania sprawnego systemu pozwalającego wykryć i usunąć powstałe nieprawidłowości, odzyskać kwoty nienależnie wypłacone oraz zapobiegać powstaniu kolejnych nieprawidłowości. Nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania środków funduszy strukturalnych mogą być wykrywane na każdym etapie oraz poziomie realizacji projektu/programu przez wszystkie jednostki uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WSL.

29 Podmioty odpowiedzialne za wykrycie i zgłoszenie nieprawidłowości Pracownicy IZ RPO WSL Podmioty zewnętrzne

30 Nieprawidłowości zgłaszane przez podmioty zewnętrzne ( uczestniczące lub nie uczestniczące w procesie wdrażania funduszy strukturalnych) Podmiotami takimi mogą być m.in.: KE, OLAF, ETO; Instytucje uczestniczące w realizacji RPO WSL; Beneficjenci; Urząd Kontroli Skarbowej; Regionalna Izba Obrachunkowa; Najwyższa Izba Kontroli; Właściwe wspólnotowe lub krajowe organy ścigania przestępstw; Inne instytucje kontrolne ( np. UZP, US, Służba Celna, WINB, PINB) Środki masowego przekazu lub inne podmioty. Informacje – forma pisemna lub inna, inicjuje przeprowadzenie kontroli doraźnej projektu

31 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości IZ RPO WSL zwraca się do beneficjenta w formie pisemnej, wyznaczając 14-dniowy termin na dokonanie zwrotu środków wraz z odsetkami; w przypadku gdy środki nie zostaną zwrócone w ustalonym terminie IZ RPO WSL wysyła do beneficjenta Postanowienie w/s wszczęcia postępowania w sprawie prawidłowości wykorzystania dotacji; po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta Postanowienia IZ RPO WSL wysyła do beneficjenta Postanowienie w/s wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego; Po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta postanowienia wskazującego termin możliwości wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego IZ RPO WSL przygotowuje projekt decyzji administracyjnej przypisującej do zwrotu dotację.

32 DECYZJA IZ RPO WSL wydaje decyzję administracyjną przypisującą do zwrotu dotację; Decyzja określa: wysokość środków podlegających zwrotowi oraz termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych; Beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki wraz z odsetkami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji; Od decyzji służy odwołanie do organu II instancji tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji; W przypadku braku złożenia odwołania decyzja staje się ostateczna.

33 Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 tel Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przepływy finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google