Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020

2 POWITANIE, PRZEDSTAWIENIE 5 min PRZEDSTAWIENIE ISTOTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZY SWOT 10 min PODZIAŁ NA GRUPY, PRACA WARSZTATOWA 60 min (w trakcie pracy przewidziana przerwa) PREZENTACJA WYNIKÓW 10 min PODSUMOWANIE SPOTKANIA 10 min

3 Harmonogram prac prace nad diagnozą układu lokalnego, analiza SWOT Gminy Kalisz Pomorski, uruchomienie strony internetowej dotyczącej prac na Strategią określenie wizji i misji rozwoju gminy (określenie głównego kierunku rozwoju), opracowanie strategicznych kierunków rozwoju oraz typów działań (zadań strategicznych), opracowanie Prognozy Odziaływania na Środowisko, przeprowadzenie procedury społecznej do SOOŚ, zakończenie procedury SOOŚ i uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy.

4 Czym jest strategia? Strategia to długoterminowy plan działań zmierzających do osiągnięcia pewnego stanu rzeczy postrzeganego przez dany podmiot jako pożądany. Strategia formułuje ogólne cele przyszłościowe w oparciu o wiedzę o stanach przeszłych i obecnych oraz warunkujących je czynników. Cele te są osiągane przez realizację szczegółowych zadań i działań.

5 Cel Strategii Każda strategia służy racjonalnemu i optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów dla realizacji celów długoterminowych Cele te formułowane są w oparciu o identyfikację potrzeb i obszarów problemowych oraz mocnych stron i szans płynących z otoczenia. Cele Szanse i zagrożenia Mocne i słabe strony Problemy i potrzeby

6 NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA GMINĄ: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA BUDŻET STRATEGIA TAKTYKA ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZADANIA INWESTYCYJNE PROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU

7 S threnghts (atuty, mocne strony) W eaknesses (słabości, słabe strony) O pportunities (szanse) T hreats (zagrożenia)

8 UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ATUT (mocna strona): Zjawisko bądź zasoby pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe) SŁABOŚĆ (słaba strona): Zjawisko bądź deficyty ograniczające możliwości rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, lokalne władze samorządowe) UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE SZANSA: Zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy występowanie, którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu ZAGROŻENIE: Zjawisko negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju gminy występowanie którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu

9 MOCNE STRONYSŁABE STRONY Dobrze rozwinięta baza sportowaSłabe zaplecze kulturalne dla dzieci i młodzieży m.in. słabe wyposażenie świetlic Wysoki poziom z wodociągowania terenówRozdrobniona struktura agrarna Dobra baza do rozwoju agroturystykiNiezadowalająca jakość wody pitnej Rezerwa terenów pod inwestycje przemysłoweNiewystarczająca liczba komputerów w szkołach SZANSEZAGROŻENIA Fundusze strukturalne UESytuacja demograficzna powodująca wzrost bezrobocia wśród osób młodych (przykład) Wysokie walory krajoznawcze regionuSpadek tempa rozwoju gospodarczego kraju Współpraca z gminami zagranicznymiOddalenie od głównych węzłów komunikacyjnych Wzrost zapotrzebowania na różne formy turystyki wiejskiej Duża konkurencyjność produktów rolnych pochodzenia zagranicznego

10 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ www.kaliszpomorski.dcrl.pl e-mail: kaliszpomorski@dcrl.pl


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google