Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020

2 Scenariusz spotkania POWITANIE, PRZEDSTAWIENIE 5 min
PRZEDSTAWIENIE ISTOTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZY SWOT min PODZIAŁ NA GRUPY, PRACA WARSZTATOWA 60 min (w trakcie pracy przewidziana przerwa) PREZENTACJA WYNIKÓW min PODSUMOWANIE SPOTKANIA min

3 Harmonogram prac prace nad diagnozą układu lokalnego,
analiza SWOT Gminy Kalisz Pomorski, uruchomienie strony internetowej dotyczącej prac na Strategią określenie wizji i misji rozwoju gminy (określenie głównego kierunku rozwoju), opracowanie strategicznych kierunków rozwoju oraz typów działań (zadań strategicznych), opracowanie Prognozy Odziaływania na Środowisko, przeprowadzenie procedury społecznej do SOOŚ, zakończenie procedury SOOŚ i uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy.

4 Czym jest strategia? Strategia to długoterminowy plan działań zmierzających do osiągnięcia pewnego stanu rzeczy postrzeganego przez dany podmiot jako pożądany. Strategia formułuje ogólne cele przyszłościowe w oparciu o wiedzę o stanach przeszłych i obecnych oraz warunkujących je czynników. Cele te są osiągane przez realizację szczegółowych zadań i działań.

5 Cel Strategii Każda strategia służy racjonalnemu i optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów dla realizacji celów długoterminowych Cele te formułowane są w oparciu o identyfikację potrzeb i obszarów problemowych oraz mocnych stron i szans płynących z otoczenia. Cele Szanse i zagrożenia Mocne i słabe strony Problemy i potrzeby

6 STRATEGIA TAKTYKA ZADANIA INWESTYCYJNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA GMINĄ:
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA BUDŻET STRATEGIA TAKTYKA ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZADANIA INWESTYCYJNE PROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU

7 Co to jest SWOT S threnghts (atuty, mocne strony)
W eaknesses (słabości, słabe strony) O pportunities (szanse) T hreats (zagrożenia)

8 SŁABOŚĆ (słaba strona):
Co to jest SWOT UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ATUT (mocna strona): Zjawisko bądź zasoby pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe) SŁABOŚĆ (słaba strona): Zjawisko bądź deficyty ograniczające możliwości rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, lokalne władze samorządowe) UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE SZANSA: Zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy występowanie, którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu ZAGROŻENIE: Zjawisko negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju gminy występowanie którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu

9 PRZYKŁAD ANALIZY SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA
Dobrze rozwinięta baza sportowa Słabe zaplecze kulturalne dla dzieci i młodzieży m.in. słabe wyposażenie świetlic Wysoki poziom z wodociągowania terenów Rozdrobniona struktura agrarna Dobra baza do rozwoju agroturystyki Niezadowalająca jakość wody pitnej Rezerwa terenów pod inwestycje przemysłowe Niewystarczająca liczba komputerów w szkołach SZANSE ZAGROŻENIA Fundusze strukturalne UE Sytuacja demograficzna powodująca wzrost bezrobocia wśród osób młodych (przykład) Wysokie walory krajoznawcze regionu Spadek tempa rozwoju gospodarczego kraju Współpraca z gminami zagranicznymi Oddalenie od głównych węzłów komunikacyjnych Wzrost zapotrzebowania na różne formy turystyki wiejskiej Duża konkurencyjność produktów rolnych pochodzenia zagranicznego

10 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ
ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google