Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata

2 POWITANIE, PRZEDSTAWIENIE 5 min PRZEDSTAWIENIE ISTOTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZY SWOT 10 min PODZIAŁ NA GRUPY, PRACA WARSZTATOWA 60 min (w trakcie pracy przewidziana przerwa) PREZENTACJA WYNIKÓW 10 min PODSUMOWANIE SPOTKANIA 10 min

3 Harmonogram prac prace nad diagnozą układu lokalnego, analiza SWOT Gminy Kalisz Pomorski, uruchomienie strony internetowej dotyczącej prac na Strategią określenie wizji i misji rozwoju gminy (określenie głównego kierunku rozwoju), opracowanie strategicznych kierunków rozwoju oraz typów działań (zadań strategicznych), opracowanie Prognozy Odziaływania na Środowisko, przeprowadzenie procedury społecznej do SOOŚ, zakończenie procedury SOOŚ i uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy.

4 Czym jest strategia? Strategia to długoterminowy plan działań zmierzających do osiągnięcia pewnego stanu rzeczy postrzeganego przez dany podmiot jako pożądany. Strategia formułuje ogólne cele przyszłościowe w oparciu o wiedzę o stanach przeszłych i obecnych oraz warunkujących je czynników. Cele te są osiągane przez realizację szczegółowych zadań i działań.

5 Cel Strategii Każda strategia służy racjonalnemu i optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów dla realizacji celów długoterminowych Cele te formułowane są w oparciu o identyfikację potrzeb i obszarów problemowych oraz mocnych stron i szans płynących z otoczenia. Cele Szanse i zagrożenia Mocne i słabe strony Problemy i potrzeby

6 NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA GMINĄ: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA BUDŻET STRATEGIA TAKTYKA ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZADANIA INWESTYCYJNE PROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU

7 S threnghts (atuty, mocne strony) W eaknesses (słabości, słabe strony) O pportunities (szanse) T hreats (zagrożenia)

8 UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ATUT (mocna strona): Zjawisko bądź zasoby pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe) SŁABOŚĆ (słaba strona): Zjawisko bądź deficyty ograniczające możliwości rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, lokalne władze samorządowe) UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE SZANSA: Zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy występowanie, którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu ZAGROŻENIE: Zjawisko negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju gminy występowanie którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu

9 MOCNE STRONYSŁABE STRONY Dobrze rozwinięta baza sportowaSłabe zaplecze kulturalne dla dzieci i młodzieży m.in. słabe wyposażenie świetlic Wysoki poziom z wodociągowania terenówRozdrobniona struktura agrarna Dobra baza do rozwoju agroturystykiNiezadowalająca jakość wody pitnej Rezerwa terenów pod inwestycje przemysłoweNiewystarczająca liczba komputerów w szkołach SZANSEZAGROŻENIA Fundusze strukturalne UESytuacja demograficzna powodująca wzrost bezrobocia wśród osób młodych (przykład) Wysokie walory krajoznawcze regionuSpadek tempa rozwoju gospodarczego kraju Współpraca z gminami zagranicznymiOddalenie od głównych węzłów komunikacyjnych Wzrost zapotrzebowania na różne formy turystyki wiejskiej Duża konkurencyjność produktów rolnych pochodzenia zagranicznego

10 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google