Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU DO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU DO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA."— Zapis prezentacji:

1 OD ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU DO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

2 KONTEKST SZKOŁY: struktura społeczna, potencjał intelektualny uczniów, środowisko, motywacja STRUKTURA MATERIALNA Uczniowie z rodzin o pełnych dochodach Uczniowie z rodzin o niepełnych dochodach Uczniowie z rodzin bezrobotnych Uczniowie pobierający stypendia szkolne Uczniowie korzystający z obiadów w ramach pomocy MOPR % STRUKTURA RODZINNA Uczniowie posiadający pełną rodzinę Uczniowie posiadający niepełną rodzinę Uczniowie wychowywani przez prawnych opiekunów % STRUKTURA SPOŁECZNA - WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW PodstawoweZawodoweŚrednie Wyższe %

3 ANALIZA KONTEKSTOWA EWD - opracowanie: Zespół ds. EWD przy Śląskim Kuratorze Oświaty z wykorzystaniem materiałów zespołu badawczego przy CKE pod kierunkiem dr. hab. R. Dolaty (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) Warto ustalić, w jakich warunkach przebiegało uczenie się i nauczanie, czyli przeanalizować czynniki, które w znaczący sposób mogły wpłynąć na poziom ich osiągnięć. CZYNNIKI TE MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY GRUPY: 1) czynniki pedagogiczne (szkolne), 2) czynniki indywidualne - uczniowskie, 3) czynniki środowiskowe. 1)czynniki pedagogiczne (szkolne)2) czynniki indywidualne-uczniowskie3) czynniki środowiskowe model i program szkoły, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, rozkład zajęć i organizacja lekcji, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, przygotowywanie się nauczycieli do zajęć, nieobecności nauczycieli - zastępstwa, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, organizowanie zajęć pozalekcyjnych; WPŁYWAJĄ W 25% NA WYNIK UCZENIA SIĘ UCZNIÓW inteligencja, uzdolnienia kierunkowe, stan zdrowia i sprawność psychoruchowa, aspiracje, motywacje, zainteresowania, uczestnictwo w kulturze, czas przeznaczany na pracę domową, nieobecności na zajęciach; WPŁYWAJĄ W 65% NA WYNIK UCZENIA SIĘ UCZNIA wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego, warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej. WPŁYWAJĄ W 75% NA WYNIK UCZENIA SIĘ UCZNIA OD ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU DO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

4 LEGO AGO COLLIGO LEGO = czytam i analizuję (ETAP I) AGO = działam, czyli pracuję z uczniem zgodnie z jego zdiagnozowanymi potrzebami (ETAP II) COLLIGO = zbieram - wyciągam wnioski do dalszej pracy (ETAP III) AGO COLLIGO LEGO OD ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU DO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

5 Analiza dokumentacji uczniów - opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenia o niepełnosprawności itp. Analiza wyników kształcenia – średnia ocen, opóźnienie w realizacji obowiązku szkolnego; określenie potencjału klasy. Analiza diagnoz wstępnych – tym bardziej uzasadniona w kontekście nowej formy egzaminu, określenie "słabych" i "mocnych" stron uczniów w zakresie nabytych umiejętności. Struktura społeczna. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej. ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU

6 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ DYREKTOR ANALIZA OGÓLNYCH WYNIKÓW WYCHOWAWCY ANALIZA WYNIKÓW Z PODZIAŁEM NA STANDARDY WYMAGAŃ RADA PEDAGOGICZNA SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ

7 ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU Jak zmienia się pozycja szkoły w zależności od kontekstu? Potencjał uczniów przyjętych do klasy I w 2007r. % uczniów z wynikiem najniższym, bardzo niskim, niskim; % uczniów z wynikiem niżej średnim, średnim, wyżej średnim; % uczniów z wynikiem wysokim, bardzo wysokim i najwyższym

8 SPRAWDZIAN PO KLASIE VI - analiza ogólnych wyników w przedziałach staninowych Numer 123456789 i nazwa wyniku najniższybardzo niskiniskiniżej średniśredniwyżej średniwysoki bardzo wysoki najwyższy Przedział 0 – 1112 – 1516 – 2021 – 2526 – 3031 – 3334 – 3536 – 3738 – 40 punktowy Procent 8,59%9,38%15,63%17,19%22,66%12,50%6,25% 1,56% Liczba uczniów - G2 (SP) 111220222916882 1A 1B 1C 1D ….. GIMNAZJUM X Y% X X niskieśredniewysokie ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU POTENCJAŁ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ŚREDNI WYNIKWSKAŹNIK WYNIK NA SKALI STANINOWEJ rok szkolny 2006/2007 22,350,56niżej średni DYREKTOR

9 ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU UZYSKANE NA SPRAWDZIANIE PUNKTY ŁATWOŚĆSTANDARD OKAZAŁ SIĘ: UMIEJĘTNOŚCI BADANE STANDARDEM ZOSTAŁY OPANOWANE W STOPNIU: SUMA OSIAGNIĘTY STANIN MOCNE STRONY I PROBLEMY UCZNIA NUMER KODOWY UCZNIA Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard V Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard V Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard V Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard V NrPoziom Standard I Standard II Standard III Standard IV Standard V X12988380,900,801,000,751,00 Bardzo łatwy Łatwy Bardzo łatwy Łatwy Bardzo łatwy Bardzo dobrym Dobrym Bardzo dobrym Zadawa- lającym Bardzo dobrym 368 BARDZO WYSOKI MOCNA STRONA X099107460,901,000,881,000,75 Bardzo łatwy Łatwy Bardzo łatwy Łatwy Bardzo dobrym Dobrym Bardzo dobrym Zadawa- lającym 368 BARDZO WYSOKI MOCNA STRONA X02896380,800,900,75 1,00 Łatwy Bardzo łatwy Łatwy Bardzo łatwy Dobrym Bardzo dobrym Zadawa- lającym Bardzo dobrym 347 WYSOKI MOCNA STRONA X20877380,800,700,880,751,00 Łatwy Bardzo łatwy Dobrym Zadawa- lającym Dobrym Zadawa- lającym Bardzo dobrym 337 WYSOKI MOCNA STRONA X01766240,70,600,750,50 Łatwy Umiar- kowanie trudny Łatwy Umiar- kowanie trudny Zadawa- lającym Niżej zadawa- lającym Zadawa- lającym Niżej zadawa- lającym 255 ŚREDNI MOCNA STRONA Średnio opanowany MOCNA STRONA Średnio opanowany X13333330,30 0,380,750,38 Trudny ŁatwyTrudnyNiskim Zadawa- lającym Niskim 153 NISKI PROBLEM MOCNA STRONA PROBLEM X16422320,40,200,250,750,25 Trudny ŁatwyTrudnyNiskim Zadawa- lającym Niskim 132 BARDZO NIS KI PROBLEM MOCNA STRONA PROBLEM ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ oprac. Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa – konsultanci RODN WOM Katowice WYCHOWAWCY PRZYKŁAD

10 ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU Nr zadania Obszar standardów wymagańCo sprawdzanoUzyskane wynikiWskaźnik 2 Umiejętność z obszaru czytanie, kształcona na lekcjach języka polskiego. Odczytywanie sensu porównania. Zadanie rozwiązało 89% uczniów. 0,89 2. Mikołaj był przekonany, że w odświętnym ubraniu wygląda A. poważnie. B. śmiesznie. C. atrakcyjnie. D. elegancko. 18. Marta, robiąc 10 kroków, pokonuje odcinek drogi długości 6 metrów. Na przejście z domu do szkoły potrzebuje 300 kroków. Jaką długość ma jej droga do szkoły? A. 50 m B. 180 m C. 500 m D. 1800 m Nr zadania Obszar standardów wymagańCo sprawdzanoUzyskane wynikiWskaźnik 18 Umiejętność z obszaru wykorzystywanie wiedzy w praktyce, kształcona na lekcjach matematyki, przyrody, techniki. Określanie w metrach długości drogi, z wykorzystaniem pomiaru w krokach. Zadanie rozwiązało 43% uczniów. 0,43 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ RADA PEDAGOGICZNA

11 ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU MOCNE STRONYPROBLEMY I standard- Czytanie Odczytywanie tekstu literackiego (1.1) Uczeń odczytuje sens porównania. Sposoby ćwiczenia umiejętności 1. Rozpoznawanie porównań w tekstach literackich i odczytywanie ich sensu. 2. Stosowanie porównań we własnych tekstach. V standard- Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Rozwiązywanie problemów praktycznych z wykorzystywaniem własności liczb oraz wykonywanie obliczeń dotyczących długości (5.2) Uczniowie, którzy popełniali błędy, najczęściej wskazywali 1800 m. Uczniowie prawdopodobnie obliczyli długość drogi bez uwzględnienia jednego warunku zadania. PROBLEMY PROPONOWANE DZIAŁANIA DLA UCZNIA Rozwiązywanie problemów praktycznych z wykorzystywaniem własności liczb oraz wykonywanie obliczeń dotyczących długości (5.2) Uczniowie, którzy popełniali błędy, najczęściej wskazywali 1800m. Uczniowie prawdopodobnie obliczyli długość drogi bez uwzględnienia jednego warunku zadania. 1. Mierzenie długości z zastosowaniem różnych jednostek. 2. Ćwiczenia dotyczące zamiany jednostek długości. 3. Rozwiązywanie zadań realistycznych z zastosowaniem różnych jednostek długości ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON UCZNIÓW RADA PEDAGOGICZNA

12 ETAP I – ANALIZA WYNIKÓW NA WEJŚCIU WYNIKILICZBA UCZNIÓWPROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NISKIEXX Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, Zajęcia projektowe w ramach programów unijnych ŚREDNIEYY Kółka przedmiotowe Kółka zainteresowań WYSOKIEXX Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów Kółka przedmiotowe Kółka zainteresowań Zajęcia projektowe w ramach programów unijnych PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB UCZNIÓW

13 ETAP II - DZIAŁANIA "BANK TESTÓW" EGZAMINY PRÓBNE BADANIA EWD ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE BAZA DYDAKTYCZNA OFERTA SZKOŁY DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI DZIAŁANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI OBSZARY DZIAŁAŃ

14 ZASADY TWORZENIA TESTÓW: 1.TRAFNOŚĆ – oparta na sprawdzaniu czy test mierzy to co powinienem (zgodność treści z podstawą programową). 2.RZETELNOŚĆ – to powtarzalność wyników sprawdzanie i ocenianie osiągnięć tych samych uczniów. Jeżeli wyniki tych samych uczniów cechują się dużą przypadkowością to oznacza, że test jest mało rzetelny. 3.OBIEKTYWIZM – ocenianie to zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami uczniów, ustalona według wymagań programowych. Informacje o osiągnięciach pochodzą też z innych źródeł niż test, więc jeżeli test jest obiektywny, to jego wyniki nie powinny odbiegać od informacji o osiągnięciach ucznia z innych źródeł. Ważne jest zastosowanie różnych typów zadań w formule proponowanej na egzaminie gimnazjalnym (np. zadania krótkiej odpowiedzi, zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda-fałsz, itp.) ETAP II – DZIAŁANIA ZAMKNIĘTE prawda-fałsz wielokrotnego wyboru na dobieranie z luką OTWARTE krótkiej odpowiedzi rozszerzonej odpowiedzi TWORZENIE BANKU TESTÓW

15 ETAP II - DZIAŁANIA Analiza nie dotyczy wyłącznie opisu danych statystycznych, ale przede wszystkim służy ocenie umiejętności uczniów, określeniu mocnych i słabych stron (APS). Powołanie zespołów ds. analizy wyników egzaminów zewnętrznych (stale przydzielone funkcje) sprzyja konsekwentności podejmowanych działań, zapewnia kontekstowość i ciągłość analizy w poszczególnych latach. Interpretacja wyników egzaminu z uczniem ma na celu określenie mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów-czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności) – z wykorzystaniem Arkusza analizy egzaminu gimnazjalnego. ANALIZA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ ANALIZA W ZESPOŁACH SAMOKSZTAŁCENIOWYCH ANALIZA WYNIKÓW Z UCZNIEM PRZEPROWADZANIE I ANALIZA EGZAMINÓW PRÓBNYCH

16 ANALIZA APS (ANALIZA POLA SIŁ) Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (z uwzględnieniem efektów ewaluacji wewnętrznej) - określenie mocnych stron i problemów szkoły, rekomendacje / plan działań naprawczych Przykład – część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego MOCNE STRONYPROBLEMY Standard I - Czytanie i odbiór tekstu kultury 1. 3 Uczeń wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury ; Standard II - Tworzenie własnego tekstu 2.1 Uczeń pisze poprawnie pod względem językowym; PROBLEMY PROPONOWANE DZIAŁANIA DLA UCZNIA Uczeń nie pisze poprawnie pod względem językowym; Utrwalenie zasad gramatycznych poprzez: ćwiczenia językowe łączące zasady poprawnej pisowni ze składnią; ćwiczenia frazeologiczne; ćwiczenia redakcyjne; ETAP II – DZIAŁANIA ANALIZA EGZAMINÓW PRÓBNYCH

17 ETAP II – DZIAŁANIA ANALIZA EGZAMINÓW PRÓBNYCH Interpretacja wyników w zespołach samokształceniowych – określenie mocnych stron i problemów uczniów rekomendacje / plan działań naprawczych przykład – część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego MOCNE STRONY SZKOŁY Cel szczegółowy podstawy programowej Działania doskonalące Gdzie?Kiedy?Kto? Powiązanie z informatorem egzaminu gimnazjalnego Jak sprawdzimy skuteczność działań? 1. Wyszukiwanie w tekście informacji na temat wykształcenia jego bohatera (zad.3) 2. Wskazywanie central- nego elementu obrazu (zad 5) 3. Wskazywanie elemen- tów wydobywanych na obrazie za pomocą światła (zad. 7) 4. Wyszukiwanie infor- macji na temat pragnień bohaterów. (zad. 21) 5. Wyszukiwanie informacji na temat działań podjętych przez bohaterów tekstu (zad. 23) Według podstawy programowej z 23.12. 2008r. Analiza i interpretacja tekstów kultury I.1.7 Rozpoznaje intencję wypowiedzi II.2.2 charakteryzuje postać mówiącą w utworze II.1.2 Rozpoznaje problematykę utworu Zwracanie uwagi na opis charakteru postaci, komentowanie z uczniami zachowania postaci literackich, historycznych oraz motywacji ich postępowania. Analizowanie motywów postępowania: pytania dlaczego, po co? (przyczyna, cel), wskazywanie intencji postaci. Analiza obrazu. j. polski, historia, religia, wos, plastyka Lekcje z literatury, omówienie lektur, tekstów źródłowych. Lekcje z interpretacji obrazu. Historia sem.I kl.1 Plastyka sem.I kl.2 Lekcje w Muzeum Górnośląskim nt. analizy obrazu Nauczyciele języka polskiego, historii, religii i plastyki Rozumienie tekstu literackiego i innego tekstu kultury Odpowiedzi ustne, kartkówki, zadania otwarte Dyskusja Debata Projekt

18 Interpretacja wyników w zespołach samokształceniowych: określenie mocnych stron i problemów uczniów rekomendacje / plan działań naprawczych przykład – część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego ETAP II – DZIAŁANIA ANALIZA EGZAMINÓW PRÓBNYCH PROBLEMY SZKOŁY Cel szczegółowy podstawy programowej Działania doskonalące Gdzie?Kiedy?Kto? Powiązanie z informatorem egzaminu gimnazjalnego Jak sprawdzimy skuteczność działań? Redagowanie wypowiedzi poprawnej pod względem językowym (zad.28, zad. 29) Redagowanie tekstu spójnego pod względem logicznym i składniowym Przekształcanie wypowiedzenia tak, by uniknąć potocznych sformułowań (zad. 26) Według podstawy programowej z 23.12.2008r. III.1.2 stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod wzgl. logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat III.2.4 stosuje zw. frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie; III.2.5 stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych … III.2.10 stosuje poprawne formy odmiany… Kształcenie sprawno- ści mówienia, słucha- nia, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komuni- kacyjnych; Dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów własnych i cudzych; Operowanie strukturami gramatycznymi odpowiednio do sy- tuacji i kontekstu wypowiedzi oraz wyjaśnianie wpływu użytych form na jej klarowność i spójność. j. polski (na wszystkich przedmiotach w ramach dbałości o poprawność językową wypowiedzi) Klasa 1-2-3 Lekcje redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych Lekcje literacko- językowe Nauczyciele j. polskiego (wszyscy nauczyciele w ramach dbałości o poprawność językową wypowiedzi) Tworzenie własnego tekstu Budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem językowym Dyskusja Odpowiedź ustna Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia w redagowaniu krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnej

19 ETAP II - DZIAŁANIA Opracowanie arkusza analizy wyników egzaminu z uczniem po egzaminie próbnym - przykład

20 ETAP II - DZIAŁANIA Opracowanie arkusza analizy wyników egzaminu z uczniem po egzaminie próbnym - przykład

21 ETAP II - DZIAŁANIA Egzaminy próbne przeprowadzane na wszystkich poziomach – od I do III klasy; w kl. III – dwukrotnie: w październiku i w styczniu/lutym; Informatory gimnazjalne dostępne w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły; Badania EWD; Baza dydaktyczna i oferta szkoły – konkurencyjność – badanie potrzeb nauczycieli w zakresie środków dydaktycznych i wyposażenia pracowni, tworzenie pracowni multimedialnych z oprogramowaniem przedmiotowym; wystrój szkoły tworzenie miejsca, w którym uczeń dobrze się czuje; eksponowanie osiągnięć uczniów motywacja uczniów i nauczycieli (nagrody) motywacja rodziców; Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów oraz rozwijające ich zainteresowania przyczyniają się do większej motywacji uczenia się uczniów dbałość o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych uwzględniających różne potrzeby uczniów – zdiagnozowane na wstępie i w trakcie trwania cyklu edukacyjnego; Projekty edukacyjne: Aktywny w szkole, aktywny w życiu – projekt Uniwersytetu Śląskiego, Comenius, Uniszkoła, eTwinning, Poczuj, dotknij, sprawdź – z nauką za pan brat – projekt AHE w Łodzi, miejskie projekty wyrównywania szans (np. Ty też jesteś Mistrzem – dzisiaj w Bytomiu, jutro w Europie); Doskonalenie zawodowe nauczycieli – WDN, praca w zespołach samokształceniowych, udział w szkoleniach na egzaminatorów i pełnienie funkcji egzaminatora, szkolenia zagraniczne (wizyty studyjne, mobilności szkolnej kadry edukacyjnej); Współpraca z rodzicami – podczas spotkań z rodzicami i na ogólnym zebraniu dla rodziców uczniów klas trzecich prezentowane są wskazówki dot. zasad i przebiegu egzaminów gimnazjalnych, z uwzględnieniem kontekstu psychologicznego.

22 Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów-czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności). Interpretacja wyników z radą pedagogiczną (z uwzględnieniem efektów ewaluacji wewnętrznej) analiza wskaźników statystycznych, opracowanie programu działań naprawczych - wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły: - określenie mocnych stron i problemów szkoły, - rekomendacje / plan działań naprawczych. Interpretacja wyników w zespołach samokształceniowych – uszczegółowienie zadań do pracy w kolejnym roku szkolnym z uwzględnieniem wyników na wyjściu (egzaminów gimnazjalnych) i wyników na wejściu (sprawdzianu po klasie szóstej). ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z WYKORZYSTANIEM EWD ANALIZA WYNIKÓW Z UCZNIEM ANALIZA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ - Z WYKORZYSTANIEM EWD ANALIZA W ZESPOŁACH SAMOKSZTAŁCENIOWYCH

23 Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – określenie mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów- czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności) – z wykorzystaniem Arkusza analizy egzaminu gimnazjalnego Interpretacja wyników egzaminu dla całej szkoły – Analiza na Wyjściu – w oparciu o aplikacje w Excelu mocnych stron (najlepiej opanowanych standardów-czynności) i problemów (najsłabiej opanowanych standardów-czynności). ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z WYKORZYSTANIEM EWD

24 Interpretacja wyników z radą pedagogiczną – określenie mocnych stron i problemów szkoły: ANALIZA APS (ANALIZA POLA SIŁ) MOCNE STRONYPROBLEMY EGZAMIN GIMNAZJALNY – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Standard I. Czytanie i odbiór tekstów kultury: dostrzega kontekst religijny (6) - podaje wyznawców religii, dla których Stary Testament jest świętą księgą odnajduje związki przyczynowo-skutkowe (5) - podaje motyw postępowania bohatera …. … Standard II. Tworzenie własnego tekstu tworzy tekst na zadany temat (4) - pisze rozprawkę (formułuje tezę i uzasadnia ją, ….. Standard I. Czytanie i odbiór tekstów kultury: dostrzega kontekst historyczny (6) - określa czas wydania dokumentu czyta tekst na poziomie przenośnym (1) - odczytuje przenośny sens wyrażenia ……. Standard II. Tworzenie własnego tekstu tworzy tekst na zadany temat (4) - streszcza tekst wskazany w poleceniu buduje wypowiedź po-prawną pod względem językowym i stylistycznym (1) - stosuje zasady ortografii i interpunkcji …… EGZAMIN GIMNAZJALNY – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Standard II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji odczytuje informacje (1) - odczytuje informacje z wykresu słupkowego operuje informacją (2) - porównuje informacje z wykresu słupkowego …… Standard III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów ( 1 ) - ustala nazwę pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego Standard IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów ( 1 ) - przewiduje wynik doświadczenia …….. ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z WYKORZYSTANIEM EWD

25 Interpretacja wyników z radą pedagogiczną z uwzględnieniem analizy wskaźników statystycznych (modalna, mediana, średnia arytmetyczna…) i wykorzystaniem EWD do analizy pracy szkoły: analiza trzyletnich wskaźników EWD, opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus, opracowanie działań naprawczych wynikających z analizy EWD http://www.ewd.edu.pl ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z WYKORZYSTANIEM EWD

26 Część humanistyczna 2008-2010, 2007-2009, 2006-2008 a) Trzyletnie wskaźniki EWD w syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania. ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY Część matematyczno – przyrodnicza 2008-2010, 2007-2009, 2006-2008

27 ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY

28 Wykorzystanie EWD do analizy pracy szkoły i opracowania propozycji rekomendacji / planu działań naprawczych. Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwala w znacznym stopniu "oczyszczać" wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu. Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. EWD dla szkoły wyrażona jest w jednostkach, w których odbywa się pomiar na egzaminie gimnazjalnym, czyli w punktach egzaminacyjnych. Jeżeli w szkole EWD wynosi +3,5 pkt, oznacza to, że uczniowie w tej placówce uzyskali średnio o tyle punktów więcej na egzaminie gimnazjalnym w porównaniu ze szkołami o analogicznym składzie ze względu na wyniki na sprawdzianie, płeć i dysleksję w całym kraju. Natomiast jeżeli w szkole EWD wynosi na przykład -2,3 pkt, oznacza to, że średnio uczniowie uzyskali o tyle punktów mniej na egzaminie gimnazjalnym w porównaniu z placówkami o analogicznym składzie uczniowskim. b) opracowanie raportu z wykorzystaniem kalkulatora EWD plus ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY

29 WYNIKI PORÓWNAWCZE NA SKALI STANINOWEJ SPRAWDZIAN – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY

30 WYNIKI PORÓWNAWCZE NA SKALI STANINOWEJ SPRAWDZIAN – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY

31 Intuicja szacowania EWD Szacujemy wynik oczekiwany egzaminu gimnazjalnego danego ucznia na podstawie wyników uczniów o podobnych cechach, przede wszystkim o podobnym wyniku na sprawdzianie. Jeśli większość uczniów danej szkoły uzyskała wynik wyższy niż oczekiwany, to świadczy to o jej ponadprzeciętnie wysokiej jakości nauczania. Jeśli większość uzyskała wynik niższy niż oczekiwany, to szkoła ta prawdopodobnie uczy słabiej niż inne. Taka miara jest zawsze miarą względną. - ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY

32 Egzamin 2010 – porównanie ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY część humanistyczna część matematyczno – – przyrodnicza wynik średni 30,722,9 wynik na skali staninowej wyżej średni (6)średni (5) EWD 1,430,63 wynik na skali staninowej wysoki (7)wyżej średni (6)

33 Analiza czynników pedagogicznych – szkolnych mogących mieć wpływ na wyniki EWD: Co mogło mieć wpływ na zauważone zależności? Proszę wskazać - po dokonanej analizie czynników pedagogicznych – te, które mogły mieć wpływ na takie wyniki (proszę zaznaczyć znakiem +)? CZYNNIKI PEDAGOGICZNE: a) czynniki, na które może mieć wpływ organ prowadzący b) czynniki pedagogiczne – szkolne (nauczycielskie) CZYNNIK +/- CZYNNIK +/- Staż, wiek, płeć nauczycieli (doświadczenie nauczycieli) Szkolny zestaw programów nauczania Kompetencje nauczycieli Wyposażenie dydaktyczne szkoły Przekonania wychowawcze, postawy i oczekiwania nauczycieli Stosowane podręczniki Stosunek nauczycieli do uczniów Plan i rozkład zajęć Współdziałanie nauczycieli (wspólne cele i zadania szkoły) Organizacja zajęć szkolnych Szkolny system oceniania Organizacja zajęć pozalekcyjnych Wykształcenie i doskonalenie nauczycieli Nieobecności nauczycieli i organizacja zajęć Przygotowywanie się nauczycieli do zajęć Szkolny zestaw programów nauczania Pracowitość nauczycieli Organizacja pracy domowej Stosunek nauczycieli do prowadzonych zajęć Nieobecności nauczycieli - zastępstwa Współpraca między nauczycielami Organizacja lekcji... ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY I OPRACOWANIA PROPOZYCJI REKOMENDACJI / PLANU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH.

34 Analiza czynników pedagogicznych – szkolnych mogących mieć wpływ na wyniki EWD Czynniki pedagogiczne, które mogły mieć pozytywny wpływ na takie wyniki (mocne strony) Czynniki pedagogiczne, które mogły mieć negatywny wpływ na takie wyniki (słabe strony - problemy) ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY I OPRACOWANIA PROPOZYCJI REKOMENDACJI / PLANU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH.

35 Na podstawie dokonanych analiz sformułowanie mocnych stron szkoły i problemów. Zaprojektowanie działań doskonalących mocne strony i osłabiających problemy. MOCNE STRONY SZKOŁY Działania doskonalące Jak?Gdzie?Kiedy?Kto? Jak sprawdzimy skuteczność działań? PROBLEMY Działania osłabiające Jak?Gdzie?Kiedy?Kto? Jak sprawdzimy skuteczność działań? ETAP III – PODSUMOWANIE WYNIKÓW WYKORZYSTANIE EWD DO ANALIZY PRACY SZKOŁY I OPRACOWANIA PROPOZYCJI REKOMENDACJI / PLANU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH. Interpretacja wyników w zespołach samokształceniowych – uszczegółowienie zadań do pracy w kolejnym roku szkolnym z uwzględnieniem wyników na wyjściu (egzaminów gimnazjalnych) i wyników na wejściu (sprawdzianu po klasie szóstej) DZIAŁANIA SZKOŁY ANALIZA NA WYJŚCIU ANALIZA NA WEJŚCIU

36 Dziękuję za uwagę. Opracowano na podstawie: Edukacyjna wartość dodana – oprac. Zespół ds. EWD przy Śląskim Kuratorze Oświaty z wykorzystaniem materiałów zespołu badawczego przy CKE pod kierunkiem dr. hab. R. Dolaty (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) Arkusz analizy egzaminu gimnazjalnego i Arkusz sprawdzianu po klasie szóstej - oprac. K. Bednarek, C. Lempa – konsultanci RODN WOM Katowice Niemierko B. Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa 2009 Stróżyński K. Od czego zależą wyniki egzaminów?, CKE, Warszawa 2007


Pobierz ppt "OD ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU DO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google