Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014 marzec-kwiecień 2014

2 Dokumenty regulujące przeprowadzanie egzaminu maturalnego:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007 r, poz. 562, z późn. zm.) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

3 Dokumenty regulujące przeprowadzanie egzaminu maturalnego:
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 lipca 2013 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2014 r. Uzupełnienie do Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014 .

4 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Część ustna egzaminu maturalnego
W TERMINIE GŁÓWNYM Część ustna egzaminu maturalnego od 5 do 30 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

5 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9:00 godz. 14:00 5 poniedziałek język polski - pp wiedza o tańcu - pp wiedza o tańcu - pr 6 wtorek matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna - pp język łaciński i kultura antyczna - pr 7 środa język angielski - pp język angielski - pr język angielski dla kl. dwujęzycznych 8 czwartek język polski– pr fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia – pr 9 piątek matematyka - pr wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr 10, 11 sobota, niedziela

6 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9:00 godz. 14:00 12 poniedziałek biologia – pp biologia – pr filozofia – pp filozofia – pr 13 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 14 środa geografia – pp geografia – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr 15 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 16 piątek chemia – pp chemia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr 17, 18 sobota, niedziela

7 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9:00 godz. 14:00 19 poniedziałek język francuski – pp język francuski – pr język francuski dla klas dwujęzycznych 20 wtorek informatyka – pp informatyka – pr historia – pp historia – pr 21 środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański dla klas dwujęzycznych 22 czwartek język włoski – pp język włoski – pr język włoski dla klas dwujęzycznych

8 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9:00 godz. 14:00 23 piątek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr języki mniejszości narodowych – pr godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 16:55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 24, 25 sobota, niedziela

9 Przy odbiorze przesyłki towarzyszy członek ZE.
Dostawy materiałów egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego w godzinach 5:00 – 7:30 w dniach: 5, 6, 7, 12, 19 maja 2014 r. Przesyłka jest adresowana na dyrektora szkoły (zespołu szkół). Osoby delegowane do odbioru powinny mieć ze sobą upoważnienie do odbioru materiałów na każdy dzień osobne. Ponadto powinny mieć ze sobą dowód osobisty. Przy odbiorze przesyłki towarzyszy członek ZE.

10 Procedura przydzielania rezerwowych arkuszy i CD dla szkół
Szkoła, która: zamówiła od 1 do 50 sztuk arkuszy wówczas otrzymuje 1 sztukę rezerwy, zamówiła 51 sztuk i więcej to wówczas otrzymuje 2 sztuki rezerwy. Reguła ta dotyczy każdego rodzaju i poziomu arkuszy z osobna za wyjątkiem arkuszy w brajlu.

11 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych woj. łódzkie
W dniach 5, 6, 12, 14, 16 maja – odbiór arkuszy tylko z I zmiany w godz. od Arkusze z II zmiany w tych dniach odbierane są w dniu następnym. W pozostałe dni sesji tj. 7, 8, 9, 13, 15, 20 maja – odbiór odbywa się z obu zmian w godz. od W dniach 19, 21, 22 maja wg indywidualnych uzgodnień ze szkołami Osoby delegowane do przekazania arkuszy do punktu ROKE powinny mieć ze sobą upoważnienie dyrektora – Przewodniczącego SZE.

12 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych
Do opisu kopert bezpiecznych prosimy używać symboli arkuszy

13 2014 Geografia MGE-P1_1P-142 wpisać kod szkoły 58

14 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych
Opis CD z wynikami po egzaminie maturalnym z informatyki Kod szkoły na płycie piszemy wyłącznie mazakiem do płyt CD Nie naklejamy naklejek na CD!!!

15 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych
Przykładowy symbol arkusza M H I - P 1 _ 7 142 Nr części Poziom Rodzaj arkusza Język arkusza Symbol sesji Egzamin maturalny Przedmiot egzaminu

16 M H I - P 1 _ 7 142 Przedmiot egzaminu Przedmiot egzaminu Symbol
język polski PO język angielski JA język angielski dwujęzyczny AD język francuski standardowy JF język francuski dwujęzyczny FD język hiszpański JH język hiszpański dwujęzyczny HD język niemiecki standardowy JN język niemiecki dwujęzyczny ND język rosyjski JR język rosyjski dwujęzyczny RD

17 M H I - P 1 _ 7 142 Przedmiot egzaminu Przedmiot egzaminu Symbol
język włoski JW biologia BI chemia CH fizyka i astronomia FA geografia GE historia HI historia muzyki HM historia sztuki HS matematyka MA wiedza o tańcu WT informatyka IN

18 M H I - P 1 _ 7 142 Poziom egzaminu Poziom egzaminu Symbol
Poziom podstawowy P Poziom rozszerzony R Egzaminy dwujęzyczne – poziom rozszerzony

19 M H I - P 1 _ 7 142 Część egzaminu Część egzaminu Symbol
Część pierwsza 1 Część druga 2

20 M H I - P 1 _ 7 142 1 standardowy 2 dla zdającego z autyzmem 3
Rodzaj arkusza M H I - P 1 _ 7 142 Symbol Rodzaj arkusza 1 standardowy 2 dla zdającego z autyzmem 3 dla słabosłyszącego 4 dla słabowidzącego 6 dla niewidomego 7 dla niesłyszącego

21 M H I - P 1 _ 7 142 Język arkusza Symbol języka Język polski P
Język angielski A Język niemiecki N Język francuski F Język hiszpański H Język rosyjski R

22 M H I - P 1 _ 7 142 Sesje 2014 roku Symbol sesji sesja główna (maj)
sesja dodatkowa (czerwiec) 143 sesja poprawkowa (sierpień) 144

23 Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych przez ZN
Członkowie ZN, odbierając arkusze od zdających: sprawdzają ich kompletność oraz poprawność kodowania (wpisanie w wyznaczonych polach numeru pesel oraz porównują jego zgodność z nadrukiem na naklejce z kodem kreskowym), dokonują stosownych poprawek i uzupełnień, sprawdzają zaznaczenie dysleksji na arkuszu i na liście, odnotowują fakt odbioru arkusza w wyznaczonym polu na listach zdających, po odebraniu wszystkich arkuszy wszyscy członkowie ZN składają podpisy na ostatniej stronie list zdających egzamin w danej sali.

24 Instrukcja pakowania materiałów cd.
Osoba dostarczająca dokumenty zobowiązana jest dostarczyć również kopię specyfikacji dostawy arkuszy otrzymaną od dystrybutora – kuriera wraz z ewentualnym protokołem braków stwierdzonych w przesyłce. Osoba dostarczająca dokumenty zobowiązana jest podać na kopercie z protokołami - numer telefonu, pod którym można się będzie z nią skontaktować w razie stwierdzenia błędów lub braków w pakowaniu arkuszy, a także innych niezgodności i wątpliwości.

25 Instrukcja pakowania materiałów cd.
Koperty z arkuszami muszą być obowiązkowo zaklejone na sali egzaminacyjnej w obecności przedstawiciela zdających. UWAGA: W przypadku zbyt małej ilości kopert bezpiecznych arkusze należy zapakować, stosując w miejsce brakujących, koperty papierowe zaparafowane w miejscach sklejenia przez wszystkich członków ZN.

26 Segregowanie arkuszy – w oddzielnych „bezpiecznych” kopertach
Arkusze zdających, którym egzamin unieważniono Arkusze zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu (z nagraniem audio) Arkusze zdających skierowanych z innych OKE (nie dotyczy zdających przekierowanych z innych szkół z terenu OKE w Łodzi) Arkusze zdających niewidomych – A6 Arkusze zdających niesłyszących – A7 Arkusze zdających słabosłyszących – A3 Arkusze zdających z autyzmem w tym zesp. Aspergera - A2 Arkusze zdających pozostałych (standardowe A1 oraz dla słabowidzących A4) Prace pisane na komputerze (arkusz+wydruk+płyta CD z plikami)

27 Termin dodatkowy

28 Termin dodatkowy od 2 do 18 czerwca - część ustna wg harmonogramu ust. przez PSZE Czerwiec godz. 9:00 godz. 14:00 2 poniedziałek język polski – pp język polski – pr 3 wtorek matematyka – pp matematyka – pr 4 środa 5 czwartek język angielski – pp język angielski – pr język angielski dla klas dwujęzycznych 6 piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr fizyka i astronomia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr 7,8 sobota, niedziela

29 Termin dodatkowy 9 poniedziałek biologia – pp, pr filozofia – pp, pr historia muzyki – pp, pr historia sztuki – pp pr 10 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki - pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 11 środa chemia – pp, pr geografia - pp, pr przedmioty zdawane w j. obcym 12 czwartek  język rosyjski - pp  język rosyjski - pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych  13 piątek informatyka pp, pr historia – pp, pr 14 sobota, 15 niedziela

30 Termin dodatkowy Czerwiec godz. 9:00 godz. 14:00 16 poniedziałek język francuski - pp język francuski - pr język francuski dla klas dwujęzycznych 17 wtorek języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp, pr język łemkowski – pp, pr języki mniejszości narodowych - pr język hiszpański - pp język hiszpański - pr język hiszpański dla kl. dwujęzycznych 18 środa język włoski - pp język włoski – pr język włoski dla klas dwujęzycznych

31 Miejsce przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:
woj. świętokrzyskie – V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach woj. łódzkie – siedziba OKE w Łodzi

32 Ważne! Prosimy o szczegółową informację dotyczącą dostosowań.
Zgłoszenia do egzaminu w terminie dodatkowym zgodnie z § 102 rozporządzenia MEN z dnia r. z późn. zm. Wniosek (zał.19) - najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin (w terminie głównym). Dyrektor szkoły przekazuje do OKE wniosek wraz z załączonymi dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. Ważne! Prosimy o szczegółową informację dotyczącą dostosowań.

33 Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 27 czerwca 2014 r.

34 Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół
Termin poprawkowy Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek) godz. 9.00 Część ustna – sierpnia 2014 r. Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 12 września 2014 r.

35 Zgłoszenia do egzaminu w terminie poprawkowym zgodnie z § 103 rozporządzenia MEN z dnia r. z późn. zm. Oświadczenie zdającego (zał. 18) – do 4 lipca 2014 Dyrektor szkoły przekazuje do OKE w formie elektronicznej informacje o zdających ponownie przystępujących w sesji poprawkowej do 7 lipca 2014.

36 Termin poprawkowy - dystrybucja
Przekazanie materiałów egzaminacyjnych w dniu 26 sierpnia 2014 r. w godzinach

37 odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Przybory pomocnicze Przedmiot długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) wszystkie przedmioty linijka matematyka, geografia cyrkiel matematyka odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki

38 język łaciński i kultura antyczna
2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: Materiały i przybory pomocnicze – wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego chemia  karta wybranych wzorów i stałych fizycznych fizyka i astronomia wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka 

39 wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka
2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: Materiały i przybory pomocnicze – wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka  słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób egzamin maturalny dla osób niesłyszących  słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego ) egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących

40 Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego
3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych: Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego Przedmiot linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia kalkulator prosty* chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupa geografia, historia * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

41 Powtórka z procedur Egzaminy ustne

42 Harmonogram egzaminów ustnych
Do 3 marca 2014: Powołanie zespołów przedmiotowych Opracowanie i ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych Przekazanie harmonogramu do OKE w formie elektronicznej do r. Zdający ma obowiązek zgłosić się punktualnie. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w harmonogramie egzaminów ustnych w dniu egzaminu ze względu na niezgłoszenie się zdającego lub zdających na egzamin.

43 Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU egzaminator danego przedmiotu CZŁONEK ZESPOŁU nauczyciel danego przedmiotu żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi (kończącymi szkołę w 2014) zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki co najmniej jedna z osób zatrudniona jest w innej szkole lub placówce tyflopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, nauczyciel wspomagający nie wchodzi w skład PZE

44 Egzamin ustny z j. polskiego
Uczeń/absolwent przekaże/przekazał PSZE do 7 kwietnia 2014 r. bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu (wszyscy przystępujący do egzaminu na warunkach obowiązujących w sesji 2014 r.) Wraz z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

45 Egzamin ustny z j. polskiego
Odtworzenie filmu, muzyki lub nagranej wypowiedzi w czasie przeznaczonym na prezentację może trwać do 5 minut. Nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu prezentacji. Zdający może skorzystać z planu, o ile okaże go do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (jedna strona formatu A-4). WAŻNE! Szkoła przekazuje zdającemu informację o oprogramowaniu zainstalowanym na udostępnianych urządzeniach (np. w jakim formacie należy przygotować pliki muzyczne)

46 Egzamin ustny z języka obcego
Dzień przed egzaminem członkowie PZE zapoznają się z zestawami egzaminacyjnymi i kryteriami oceniania. Egzamin trwa ok. 15 minut - ściśle określony czas na wykonanie poszczególnych zadań. Niezbędny zegar z sekundnikiem lub stoper. Ocena egzaminu - po każdym przeprowadzonym egzaminie (po wyjściu zdającego). Zestaw pytań do rozmowy wstępnej nie jest częścią zestawu egzaminacyjnego. Nie ma możliwości powrotu do zadań zakończonych lub opuszczonych.

47 Egzamin ustny z języka obcego
wg starych zasad: protokół – zał. 6b, 6c karta oceny – zał. 6e, 6f wg nowych zasad: protokół - zał. 6a karta oceny – zał. 6d nowe kryteria

48 OCENA EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
Zasady oceniania, instrukcje przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego, informacje na temat formy bibliografii

49 Powtórka z procedur Egzaminy pisemne

50 Zespoły nadzorujące wchodzi w skład zespołu nadzorującego
Przewodniczący + co najmniej 2 członków (+1 członek na każdych kolejnych 20 zdających, jeżeli jest powyżej 30 zdających w sali) co najmniej jedna z osób – zatrudniona w innej szkole NIE MOŻNA POWOŁAĆ nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin wychowawców (w przypadku zdających kończących szkołę w 2014) tyflopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, nauczyciel wspomagający wchodzi w skład zespołu nadzorującego

51 Przebieg części pisemnej egzaminu
O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, otrzymują naklejki kodowe, sprawdzają ich poprawność, zajmują miejsca na sali, wysłuchują instrukcji udzielanych przez ZN - czynności organizacyjne. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu arkuszy zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

52 Egzamin pisemny - obowiązki zdającego
Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza. Sprawdzić kompletność arkusza. Sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Zakodować arkusz i kartę odpowiedzi. Oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję. Przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych.

53 Egzamin pisemny Ukazały się na stronie CKE arkusze A2 zdających z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

54

55 Pozyskiwanie informacji

56 Źródła informacji: strony www OKE, CKE, kanały RSS

57 Źródła informacji: strony www OKE, CKE, kanały RSS

58 Informacja o materiałach na temat przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianach i egzaminach

59

60 Matura 2015

61 Zdawanie egzaminu maturalnego na starych zasadach
Szkoła Lata szkolne ... 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 ULO LO LP TU mł. T TU dorosł. wymagania egzaminacyjne: zdawanie absolwentów, kontynuacja zdawania, podwyższanie nowa podstawa: +1 przedm. dod. PR, zdawanie absolwentów, kontynuacja zdawania, podwyższanie wyniku Wyjaśnienie MEN pismem DJE.WEK z dn r.

62 Matura 2015 Nowa podstawa programowa, zawierająca wymagania edukacyjne i egzaminacyjne. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (D. U. z 2012 poz. 977) Informatory przedmiotowe o egzaminie maturalnym od 2015 r.

63 Matura 2015 Przykładowe arkusze.

64 Badanie w klasach drugich liceów ogólnokształcących

65 Instytut Badań Edukacyjnych w dniu 10 czerwca 2014 r. o godzinie 9
Instytut Badań Edukacyjnych w dniu 10 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 przeprowadzi badanie „Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego” w wytypowanych szkołach. Do celów szczegółowych badania należą: zdiagnozowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności pisania rozprawki na temat oparty na sformułowanym w poleceniu problemie, załączonym do polecenia tekście literackim (epickim lub dramatycznym) i innych tekstach kultury zdiagnozowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność pisania interpretacji utworu poetyckiego zdiagnozowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali: • umiejętność czytania tekstu popularnonaukowego / publicystycznego / politycznego – na poziomie znaczeń, komunikacji i struktury tekstu; • umiejętność wykonywania działań na tekście popularnonaukowym / publicystycznym / politycznym (transformacje, streszczanie, problematyzowanie, nicowanie); • umiejętności świadczące o świadomości językowej – w zakresie słownictwa, fleksji, składni, funkcji tekstu, cech gatunkowych i stylistycznych)

66 sprawdzenie, jaki wpływ na poziom osiągnięć uczniów ma to, czy uczestniczą oni w lekcjach języka polskiego w podstawowym albo rozszerzonym wymiarze godzin sprawdzenie, jaką zgodność osiągają egzaminatorzy w ocenianiu rozprawki problemowej oraz interpretacji, stosując nowe kryteria punktowania (skale szacunkowe) zdiagnozowanie, jak trafnie przy użyciu nowych kryteriów egzaminatorzy oceniają najważniejsze aspekty: • rozprawki problemowej: stanowisko wobec problemu i uzasadnienie stanowiska • interpretacji utworu poetyckiego: koncepcja interpretacyjna i uzasadnienie koncepcji.

67 IBE dostarczy do szkół biorących udział w badaniu wszystkie niezbędne materiały badawcze, w tym zeszyty testowe dla uczniów. Badanie obejmie uczniów II klas z 50 liceów wylosowanych z całej Polski. Łącznie badanie obejmie ok uczniów. Badanie Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego przybliży uczniom nową formułę egzaminu i pozwoli na ocenę stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym. Ocena ta zostanie przedstawiona w raporcie. Ponadto IBE opracuje oraz udostępni nauczycielom w Bazie Narzędzi Dydaktycznych narzędzia metodyczne pomocne w przygotowaniu uczniów do egzaminu. Dodatkowo w drugiej połowie września 2014 r. eksperci IBE przeprowadzą z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu warsztaty, na których zostaną omówione wyniki badania i przedstawione rekomendacje. Koszty udziału nauczycieli w warsztatach (w tym koszty dojazdu i zakwaterowania) pokryje IBE.

68 Ważne kontakty Wydział Organizacyjno -Administracyjny Krzysztof Mirowski – Kierownik Wydziału tel , Andrzej Węgliński– Zastępca Kierownika Wydziału tel ,

69 Ważne kontakty Wydział Badań i Analiz Krzysztof Jurek – Kierownik Wydziału tel , Mariusz Jarosz – Zastępca Kierownika Wydziału tel ,


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google