Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20131 BADANIE JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC BEZDOMNYM Raport z badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20131 BADANIE JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC BEZDOMNYM Raport z badania."— Zapis prezentacji:

1 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20131 BADANIE JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC BEZDOMNYM Raport z badania GfK Polonia Sp. z o.o. | Media & Social Research Warszawa, maj 2013

2 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20132 1.Informacje o badaniu 3 2.Badanie instytucji5 3.Badanie podopiecznych 33 4.Podsumowanie badania59 5.Aneks 64 Spis treści

3 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20133 Informacje o badaniu

4 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20134 Ocena jakości usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych przez placówki z terenu Warszawy i okolic Informacje o badaniu badanie ilościowo – jakościowe Metoda dwie grupy badanych: kierownicy lub osoby przez nich wyznaczone, 27 wywiadów kwestionariuszowych i wizytacji placówek podopieczni wybranych 6 placówek, wywiad kwestionariuszowy i wywiad pogłębiony – 32 wywiady dwie grupy badanych: kierownicy lub osoby przez nich wyznaczone, 27 wywiadów kwestionariuszowych i wizytacji placówek podopieczni wybranych 6 placówek, wywiad kwestionariuszowy i wywiad pogłębiony – 32 wywiady Cele Próba Warszawa i okolice Lokalizacja marzec – maj 2013 Termin

5 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20135 Badanie instytucji

6 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20136 Rodzaje placówek biorących udział w badaniu Jadłodajnie – 6 placówekNoclegownie – 2 placówkiSchroniska dla bezdomnych – 9 placówekSchroniska specjalistyczne – 5 placówekJadłodajnia/ogrzewalnia/schronisko dla bezdomnych – 1 placówkaJadłodajnia/schronisko dla osób bezdomnych - 1 placówkaOgrzewalnia/schronisko dla bezdomnych/schroniska specjalistyczne – 1 placówkaSchroniska dla bezdomnych/schroniska specjalistyczne – 2 placówki

7 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20137 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

8 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20138 Zasady przyjmowania do placówek Czy do placówki są przyjmowane wyłącznie osoby bezdomne? Noclegownie i jadłodajnie to placówki, które przyjmują poza osobami bezdomnymi jeszcze inne osoby. W każdej z pozostałych kategorii znalazła się jedna placówka, która także oferuje wsparcie osobom innym niż osoby bezdomne. Są to: Schronisko Emaus dla Kobiet, Dom dla Osób Starszych i Kompleks Alter Ego.

9 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20139 Zasady przyjmowania do placówek W jaki sposób weryfikowany jest fakt bezdomności? We wszystkich placówkach weryfikacja najczęściej odbywa się na podstawie deklaracji bezdomnego. W kompleksach równie często brane są pod uwagę analizy pracownika przyjmującego osoby bezdomne. P O D S T A W A placówki, które przyjmują wyłącznie osoby bezdomne

10 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201310 Zasady przyjmowania do placówek Fakty weryfikowane podczas przyjęcia do placówki Podczas przyjęcia do placówek najczęściej weryfikowane jest posiadanie dokumentu tożsamości – we wszystkich rodzajach placówek. Miejsce stałego zameldowania jest weryfikowane we wszystkich kompleksach, a trzeźwość we wszystkich schroniskach specjalistycznych. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

11 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201311 Zasady przyjmowania do placówek Sposób podejmowania decyzji o przyjęciu Wszystkie schroniska dla bezdomnych i specjalistyczne przyjmują podopiecznych na podstawie regulaminu placówki. Podobnie dzieje się w Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej. W Noclegowni przy ul. Rudnickiego decyzje podejmowane są uznaniowo przez kierownika. Uznaniowość panuje ponadto w kompleksie Alter - Ego. W kompleksach na ul. Marywilskiej i Kijowskiej decyzje podejmowane są w inny sposób. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

12 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201312 Zasady przyjmowania do placówek Maksymalny czas pobytu w placówce Maksymalnego czasu pobytu nie określono w trzech schroniskach dla bezdomnych, czterech schroniskach specjalistycznych oraz trzech kompleksach. W pozostałych placówkach czas ten został ściśle określony. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

13 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201313 Zasady przyjmowania do placówek Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy podejmowano odmowną decyzję o przyjęciu do placówki ze względu na brak miejsc? W trzech schroniskach dla bezdomnych i jednej noclegowni nie podejmuje się odmownych decyzji dotyczących przyjęcia. W sytuacji, gdy brakuje w nich miejsc dostawiane są łóżka lub materace. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

14 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201314 Zapoznawanie z regulaminem Sposób zapoznawania podopiecznych z zasadami funkcjonowania na terenie placówki Podopieczni w różny sposób są zapoznawani z regulaminem. W schroniskach specjalistycznych i kompleksach wszyscy podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z nim. Weryfikacja udostępniania regulaminu w sposób wskazany przez kierownika wypadła we wszystkich placówkach pozytywnie. Możliwość odwołania się od kary za złamanie regulaminu nie przysługuje w Schronisku Emaus dla Kobiet oraz w Noclegowni na ul. Rudnickiego. W placówkach, gdzie można się odwołać, takie odwołania można zgłaszać do kierownika, jak i innej osoby (poza noclegowniami – tylko do kierownika). P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

15 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201315 Opinia na temat placówek W jaki sposób podopieczni mogą wyrazić swoją opinię o jakości otrzymanej pomocy? Najczęściej stosowaną formą wyrażania opinii o jakości otrzymanej pomocy jest rozmowa z wychowawcą bądź pracownikiem socjalnym. Tylko w kompleksach bardziej popularna jest rozmowa z kierownikiem. Książka skarg i ankieta anonimowa to bardzo rzadko wykorzystywane formy zbierania opinii podopiecznych. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

16 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201316 Bieżąca komunikacja z podopiecznymi Czy odbywają się zebrania podopiecznych z kadrą placówki? Zebrania podopiecznych z kadrą placówki nie odbywają się w Hospicjum św. Krzyża i Noclegowni na ul. Rudnickiego. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

17 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201317 Zajęcia prowadzone na terenie placówki Jakie zajęcia prowadzone są na terenie placówki ? Najczęściej w placówkach prowadzone jest poradnictwo i terapie uzależnień. Tylko jedna z dwóch noclegowni ofertuje jakąkolwiek formę zajęć dla podopiecznych – przy ul. Skaryszewskiej. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

18 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201318 Prace na rzecz placówki (1/2) Czy podopieczni wykonują obecnie prace na rzecz placówki?Liczba osób wykonujących obecnie prace na rzecz placówki P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie, w których wykonuje się prace na rzecz placówki Prace na rzecz placówki wykonywane są we wszystkich schroniskach specjalistycznych oraz noclegowniach. Nie wykonuje się tylko w Schronisku im. Brata Alberta i Kompleksie Alter – Ego. Średnio najwięcej osób pracuje na rzecz placówki w kompleksach i schroniskach specjalistycznych a najmniej w noclegowniach.

19 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201319 Prace na rzecz placówki (2/2)

20 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201320 Opłaty za korzystanie z pomocy placówek Od kogo pobierane są opłaty za korzystanie z pomocy? Opłaty za pobyt pobierane są od wszystkich w Schronisku im. Brata Alberta, natomiast od osób posiadających dochód we wszystkich schroniskach specjalistycznych oraz trzech kompleksach. Nie pobiera się opłat we wszystkich noclegowniach oraz dwóch kompleksach (na ul. Marywilskiej i Alter-Ego) oraz trzech schroniskach dla bezdomnych (Hospicjum św. Krzyża, Dom Patronatu i Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi). P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

21 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201321 Kontrole w placówkach Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy były w placówce kontrole? Najczęściej przeprowadzane były w ciągu ostatnich 6 miesięcy kontrole nadzoru budowlanego. Żadnych kontroli nie było w trzech schroniskach dla bezdomnych (Emaus dla Kobiet, Bursa im. H. Ch. Kofoeda i Dom Patronatu), w jednym schronisku specjalistycznym (Dom dla osób starszych), jednej noclegowni (przy ul. Rudniskiego), czterech jadłodajniach (Braci Mniejszych, Księży Rogacjonistów, Jadłodajni im. Brata Alberta i w Kuchni i Stołówce im. Brata Alberta) i w jednym kompleksie. (przy ul. Marywilskiej). P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie, jadłodajnie

22 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201322 WARUNKI BYTOWE

23 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201323 schroniska dla bezdomnych schroniska specjalistycznenoclegowniekompleksy Podstawowe elementy wyposażenia podopiecznych Każda przyjęta osoba ma dostęp do: We wszystkich placówkach każda przyjęta osoba ma dostęp do łóżka, koca, poduszki i pościeli i mydła. W schroniskach i kompleksach wszyscy podopieczni mają również dostęp do szafki, miejsca w szafie, szamponu i papieru toaletowego. W noclegowniach nie zawsze. W niektórych placówkach nowo przyjęta osoba nie ma wieszaka, naczyń, czystego ręcznika oraz czystej bielizny. P O D S T A W A : schroniska dla bezdomnych, schroniska specjalistyczne, noclegownie

24 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201324 Warunki sanitarne w placówce Czy podopieczni mają możliwość umycia się/ kąpieli? We wszystkich schroniskach, kompleksach i noclegowniach podopieczni mają możliwość umycia się pod prysznicem, w większości przypadków także w umywalce. W dwóch badanych jadłodajniach nie ma możliwości umycia się.

25 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201325 Punkty sanitarne w placówce Ilość punktów sanitarnych w placówce dostępnych dla podopiecznych Najlepiej wyposażone w zakresie urządzeń sanitarnych są schroniska specjalistyczne, gdzie średnio w placówce jest 34 punkty. Nieco mniej bo 25 punkty sanitarne mają kompleksy, a 18 schroniska dla bezdomnych. Jadłodajnie są w tym zakresie najgorzej uposażone - średnio posiadają trzy punkty w placówce. OBSERWACJE

26 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201326 Warunki socjalne (1/2) Pomieszczenia / miejsca dostępne dla podopiecznych Wszystkie lub niemal wszystkie schroniska dysponują jadalnią oraz świetlicą, dosyć często mają również pralnie, suszarnie, ogród oraz kuchnie. Schroniska dla bezdomnych Schroniska specjalistyczne

27 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201327 Warunki socjalne (2/2) Pomieszczenia / miejsca dostępne dla podopiecznych Noclegownie posiadają tylko kuchnie oraz jadalnie. W części jadłodajni dodatkowo jest pokój telewizyjny, pralnia, suszarnia oraz kaplica. W kompleksach do standardu poza wymienionym należą świetlice oraz pokój komputerowy. Noclegownie Jadłodajnie Kompleksy

28 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201328 Warunki noclegowe Iloma miejscami dla podopiecznych dysponuje placówka? Największą liczbą miejsc noclegowych dysponują noclegownie – średnio 220 miejsc w 17 pokojach sypialnych. W noclegowniach miejsca nie są przypisane do podopiecznych. W schroniskach specjalistycznych oraz kompleksach średnio jest ponad 80 miejsc noclegowych. Schroniska specjalistyczne mają średnio 28 pokoi sypialnych, kompleksy średnio 16. W części obu typów placówek łóżka przypisane są do podopiecznych. Czy łóżka przypisane są do podopiecznych? Ilość pokoi sypialnych w placówkach

29 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201329 Wyposażenie Liczba szafek / szaf w placówce Najlepiej wyposażone w szafy i szafki są schroniska specjalistyczne i kompleksy. Noclegownie posiadają raczej ubogie wyposażenie pod tym względem.

30 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201330 Palenie tytoniu w placówce Czy w tej placówce można palić papierosy? W części placówek dozwolone jest palenie papierów. W placówkach tych wydzielone są miejsca dla palaczy, za wyjątkiem jednej jadłodajni, która mimo zezwalania na palenie takiego miejsca nie posiada. Czy są wyznaczone miejsca dla palaczy? P O D S T A W A :- placówki, w których można palić Czy są wyznaczone miejsca dla palaczy? OBSERWACJA

31 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201331 Kondygnacje w budynku i ułatwienia dla niepełnosprawnych Ilość pięter w budynku Schroniska specjalistyczne i kompleksy to często budynki wielokondygnacyjne. W schroniskach dla bezdomnych najczęściej jest jedno piętro. Noclegownie i jadłodajnie w znacznej części są parterowe. Udogodnienia dla niepełnosprawnych nie należą do standardu nawet w budynkach wielokondygnacyjnych. Jedynie jedno schronisko specjalistyczne posiada windę, nieco częściej w placówkach są podjazdy. Wszystkie schroniska specjalistyczne posiadają łazienki i toalety dla niepełnosprawnych. W przypadku pozostałych typów placówek tylko część z nich posiada łazienki i toalety dla niepełnosprawnych. Jadłodajnie nie posiadają ich wcale. Udogodnienia dla osób poruszających się na wózku OBSERWACJA

32 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201332 Wyposażenie pomieszczeń dla podopiecznych Czy w pomieszczeniu dostępnym dla podopiecznych jest: Do najbardziej popularnego typu wyposażenia w schroniskach i kompleksach należą telewizory, pralki, suszarki, naczynia. W schroniskach dla bezdomnych i kompleksach najczęściej dostępna dla podopiecznych jest również lodówka. Noclegownie na ogół nie udostępniają wymienionych urządzeń – za wyjątkiem lodówki i naczyń. OBSERWACJA

33 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201333 Ciepła woda Czy jest ciepła woda? : Po jednej placówce spośród schronisk dla bezdomnych, schronisk specjalistycznych, noclegowni i jadłodajni nie ma ciepłej wody: Schronisko Don Orione, Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie, Noclegownia ul. Rudnickiego, Jadłodajnia Braci Mniejszych. OBSERWACJA

34 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201334 Badanie podopiecznych

35 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201335 Placówki wybrane do badania podopiecznych Jadłodajnia/schroni sko dla osób bezdomnych – 6 wywiadów* Jadłodajnia/ogrzewalnia/schronis ko dla bezdomnych – 3 wywiady* Schroniska dla bezdomnych/schroniska specjalistyczne – 6 wywiadów* Schronisko dla bezdomnych – 6 wywiadów* Noclegownia – 6 wywiadów* Schronisko specjalistyczne – 5 wywiadów* *Badanie podopiecznych miało charakter ilościowo – jakościowy. Analiza danych ilościowych została przygotowana w podziale na poszczególne placówki, co oznacza, że w przypadku każdej z nich podstawy do ocen są bardzo niewielkie. Na każdym wykresie zostało to jeszcze raz opisane.

36 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201336 Charakterystyka badanych podopiecznych Wszyscy badani byli obywatelami polskimi. UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

37 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201337 Charakterystyka badanych podopiecznych UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

38 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201338 Charakterystyka badanych podopiecznych UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

39 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201339 WARUNKI BYTOWE

40 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201340 Kompleks, ul. Marywilska Noclegownia ul. Skaryszewska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia Dostęp podopiecznych do podstawowych elementów wyposażenia Czy w tej placówce podopieczny ma dostęp do: We wszystkich placówkach ankietowani podopieczni mieli dostęp do łóżka, koca i poduszki (pościeli nie mieli tylko niektórzy podopieczni noclegowni przy ul. Skaryszewskiej). Wszyscy podopieczni w kompleksach i Pensjonacie Św. Łazarza mają również dostęp do szafki, wieszaka, miejsca w szafie, a także naczyń i przyborów toaletowych (ręcznika, mydła, szamponu, bielizny i papieru toaletowego). W schronisku dla Chorych Betlejem podopieczni nie zawsze mają taką możliwość. Natomiast rzadkością jest dostęp do takiego wyposażenia w noclegowni przy ul. Skaryszewskiej (żaden ankietowany nie otrzymał tam bielizny). UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

41 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201341 Dostęp podopiecznych do punktów sanitarnych We wszystkich placówkach podopieczni mają możliwość umycia się – najczęściej pod prysznicem lub w umywalce. Kąpiel w wannie zadeklarował tylko jeden podopieczny Kompleksu Alter-Ego. W większości przypadków podopiecznym wystarcza mydła i szamponu, jednak nie jest to regułą w Kompleksie przy ul. Marywilskiej, a w Noclegowni przy ul. Skaryszewskie jest to rzadkością. Na umycie się zwykle trzeba czekać max do 15 minut. Kompleks, ul. Marywilska Noclegownia ul. Skaryszewska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia Czy podopieczni mają możliwość umycia się/ kąpieli? Czy podopiecznym wystarcza mydła i szamponu? Jak długo podopieczni muszą czekać, żeby się umyć? UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

42 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201342 Kompleks, ul. Marywilska Noclegownia ul. Skaryszewska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia Dostęp podopiecznych do innych udogodnień Czy podopieczni mają możliwość: Tylko w Kompleksie przy ul. Marywilskiej wszyscy podopieczni mają dostęp do wszystkich wymienionych udogodnień. W większości pozostałych ośrodków najczęściej podopieczni również z nich korzystają, choć nie zawsze, np. w Kompleksie Alter-Ego nie ma telewizora. Najsłabiej pod względem omawianego wyposażenia wypada Noclegownia przy ul. Skaryszewskiej, gdzie większość podopiecznych zdeklarowała brak możliwości skorzystania z któregokolwiek z wymienionych udogodnień. UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

43 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201343 Dostęp podopiecznych do posiłków i ich ocena Większość podopiecznych korzysta z posiłków w ośrodkach, w których przebywa (najrzadziej w Kompleksie przy ul. Żytniej). Średnio są to 3 posiłki dziennie, w tym najczęściej jeden, rzadziej dwa posiłki ciepłe. Większość ocenia, że porcje są dla nich wystarczające, a posiłki są smaczne (relatywnie mniej pochlebne opinie wyrażają podopieczni Noclegowni przy u. Skaryszewskiej oraz Kompleksu przy ul. Żytniej). Kompleks, ul. Marywilska Noclegownia ul. Skaryszewska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia Czy podopieczni korzystają z posiłków? Średnia ilość posiłków, z których korzystają podopieczni.* Ocena posiłków.* * P O D S T A W A : podopieczni korzystający z posiłków w placówce

44 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201344 Warunki lokalowe Najniższą średnią liczbę osób przebywających w jednym pokoju sypialnym zadeklarowali podopieczni Kompleksu przy ul. Marywilskiej, najwyższą zaś - Noclegowni przy u. Skaryszewskiej. Podopieczni zwykle nie mają zbyt dużych możliwości wyboru pokoju, łóżka czy współlokatorów. Taka możliwość jest regułą w Kompleksie Alter-Ego, w Schronisku dla Chorych Betlejem większość może wybrać pokój i łóżko. Kompleks, ul. Marywilska Noclegownia ul. Skaryszewska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia Ile osób jest obecnie z podopiecznym z w pokoju sypialnym? Czy podopieczny miał możliwość wyboru: UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

45 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201345 ZASADY FUNKCJONOWANIA NA TERENIE PLACÓWKI

46 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201346 Zasady funkcjonowania na terenie placówki Podopieczni są najczęściej informowani o zasadach funkcjonujących na terenie placówki przez jej personel przy przyjęciu, a w większości placówek muszą również podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (tylko w Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej tej formy nie wskazał żaden z podopiecznych). Większość podopiecznych deklaruje, że nigdy nie złamała regulaminu (tylko w Kompleksie przy ul. Marywilskiej przyznała się do tego aż połowa ankietowanych podopiecznych). Tylko w dwóch omawianych placówkach: Pensjonacie Św. Łazarza oraz Kompleksie przy ul. Żytniej większość podopiecznych ma możliwość wyrażenia swojej opinii o placówce. Kompleks, ul. Marywilska Noclegownia ul. Skaryszewska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia W jaki sposób podopieczny został poinformowany o zasadach funkcjonowania na terenie placówki? Czy kiedykolwiek złamał(a) Pan(i) te zasady? Czy podopieczny kiedykolwiek wyrażał swoją opinię na temat otrzymywanej pomocy w tej placówce? UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

47 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201347 Wpływ podopiecznych na wybór pracownika socjalnego Czy podopieczni mają możliwość wyboru pracownika socjalnego, który im pomaga? W Pensjonacie Św. Łazarza oraz w Schronisku dla Chorych Betlejem wszyscy ankietowani podopieczni mieli wpływ na wybór pracownika socjalnego, który im pomaga, w Kompleksie przy ul. Marywilskiej – większość, a w Kompleksie przy ul. Żytniej – mniejszość. Tylko w Kompleksie Alter-Ego nikt z ankietowanych nie złożył takiej deklaracji. UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

48 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201348 Zainteresowanie pracownika socjalnego problemami podopiecznych Czy pracownik socjalny pytał o potrzebę pomocy w: We wszystkich placówkach pracownicy socjalni interesują się problemami podopiecznych, przy czym najczęściej podopieczni są pytani o pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubieganiu się o przyznanie lokalu socjalnego. Zdecydowanie najrzadziej zainteresowanie pracowników socjalnych dotyczy pomocy w umieszczeniu podopiecznego w domu pomocy społecznej oraz uzyskaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego. UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

49 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201349 Opłaty za pobyt ponoszone przez podopiecznych Podopieczni trzech placówek: Pensjonatu św. Łazarza, Schroniska dla Chorych Betlejem oraz Kompleksu przy ul. Żytniej zadeklarowali ponoszenie opłat za pobyt. Ich wysokość wahała się średnio od 270 – do 600 zł (w zależności od placówki), co stanowiło średnio od 30 do 50% dochodu podopiecznego. Kompleks, ul. Marywilska Kompleks Alter - Ego Pensjonat św. Łazarza Schronisko dla Chorych Betlejem Kompleks ul. Żytnia Czy podopieczny płaci za pobyt w placówce? W jakiej wysokości są te opłaty? UWAGA NISKA P O D S T A W A : podopieczni wszystkich badanych placówek, n=32,, analiza opiera się na liczbach całkowitych

50 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201350 Opłaty za leki i środki opatrunkowe ponoszone przez podopiecznych Badani podopieczni Pensjonatu św. Łazarza oraz Schroniska dla Chorych Betlejem ponoszą dodatkowo opłaty za leki i środki opatrunkowe. Czy podopieczny płaci za leki i środki opatrunkowe? P O D S T A W A : podopieczni ze schronisk specjalistycznych

51 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201351 OCENA JAKOŚCIOWA

52 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201352 Podopieczni poszczególnych placówek to osoby zróżnicowane nie tylko pod względem cech-społeczno demograficznych, ale przede wszystkim problemów, które spowodowały, że są zdani na pomoc instytucji dla bezdomnych. Każda z badanych osób ma inną perspektywę i różne oczekiwania, na które wpływ ma także rodzaj placówki, w której przebywa. Dlatego opinie dotyczące poszczególnych placówek są zróżnicowane. Na tle wszystkich najlepiej opisywany jest Pensjonat św. Łazarza. Wszyscy podopieczni są bardzo zadowoleni z pobytu w tej placówce. Świadczą o tym bardzo pozytywne wręcz euforyczne opinie na temat wspomnianego miejsca: "Jestem bardzo zadowolony", "Nie miałem pojęcia, że taka placówka jest"., "Bardzo miła i ciepła atmosfera za sprawą personelu "Ośrodek wzorcowy na całą Warszawę". Pozostałe placówki także oceniono bardzo dobrze. W Schronisku dla Chorych Betlejem podopieczni chcą zostawać jak najdłużej, wskazują na to, że w ośrodku jest czysto i pościel jest wymieniana w zależności od potrzeb: "Czuję się tak, jakbym mieszkał we własnym domu i z własną rodziną". W Kompleksie przy ul. Żytniej zwraca się szczególną uwagę na możliwość zjedzenia tam trzech posiłków dziennie (w tym jeden ciepły) i możliwości skorzystania z komputera: "Bardzo mi pomogli, poza tym postawili na nogi, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Podopieczni poszczególnych placówek to osoby zróżnicowane nie tylko pod względem cech-społeczno demograficznych, ale przede wszystkim problemów, które spowodowały, że są zdani na pomoc instytucji dla bezdomnych. Każda z badanych osób ma inną perspektywę i różne oczekiwania, na które wpływ ma także rodzaj placówki, w której przebywa. Dlatego opinie dotyczące poszczególnych placówek są zróżnicowane. Na tle wszystkich najlepiej opisywany jest Pensjonat św. Łazarza. Wszyscy podopieczni są bardzo zadowoleni z pobytu w tej placówce. Świadczą o tym bardzo pozytywne wręcz euforyczne opinie na temat wspomnianego miejsca: "Jestem bardzo zadowolony", "Nie miałem pojęcia, że taka placówka jest"., "Bardzo miła i ciepła atmosfera za sprawą personelu "Ośrodek wzorcowy na całą Warszawę". Pozostałe placówki także oceniono bardzo dobrze. W Schronisku dla Chorych Betlejem podopieczni chcą zostawać jak najdłużej, wskazują na to, że w ośrodku jest czysto i pościel jest wymieniana w zależności od potrzeb: "Czuję się tak, jakbym mieszkał we własnym domu i z własną rodziną". W Kompleksie przy ul. Żytniej zwraca się szczególną uwagę na możliwość zjedzenia tam trzech posiłków dziennie (w tym jeden ciepły) i możliwości skorzystania z komputera: "Bardzo mi pomogli, poza tym postawili na nogi, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Zadowolenie z otrzymanej pomocy (1/2)

53 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201353 W Kompleksie Alter – Ego respondenci mają nieco niższe wymagania: "To jest podstawą dla bezdomnego - pełny brzuch i odpowiednie warunki bytowe. W związku z tym placówka spełnia ich oczekiwania, a nawet twierdzą, że jest najlepsza w swojej kategorii w Warszawie. Podkreśla się, że posiłki są smaczne, a kadra oddana placówce. Jedyne czego brakuje to telewizora czy radia w pokoju. W Kompleksie przy ul. Marywilskiej panuje ciepła i rodzinna atmosfera, a szczególnie na zadowolenie wpływa możliwość skorzystania z kursów zawodowych finansowanych z UE. Otrzymane kwalifikacje pomagają się usamodzielnić podopiecznym. Jest tu pomoc, wysyłają na PROM. Można kursy różne zawodowe robić. Na temat Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej zdania są podzielone, ale zdecydowanie bardziej negatywne niż w przypadku innych placówek. Część osób (mniej wymagających) cieszy się, że ma "dach nad głową" i że "nikt ich nie wygania". Inni natomiast narzekają, że warunki sanitarno-bytowe są trudne: Są pluskwy, koce brudne", "Jest przeludnienie" Gdybym tu miała być na dłużej, to nie chciałabym". W łóżkach zdarzają się wszy tzw. odzieżówki. Brakuje mydła, papieru toaletowego i czystej pościeli. W Kompleksie Alter – Ego respondenci mają nieco niższe wymagania: "To jest podstawą dla bezdomnego - pełny brzuch i odpowiednie warunki bytowe. W związku z tym placówka spełnia ich oczekiwania, a nawet twierdzą, że jest najlepsza w swojej kategorii w Warszawie. Podkreśla się, że posiłki są smaczne, a kadra oddana placówce. Jedyne czego brakuje to telewizora czy radia w pokoju. W Kompleksie przy ul. Marywilskiej panuje ciepła i rodzinna atmosfera, a szczególnie na zadowolenie wpływa możliwość skorzystania z kursów zawodowych finansowanych z UE. Otrzymane kwalifikacje pomagają się usamodzielnić podopiecznym. Jest tu pomoc, wysyłają na PROM. Można kursy różne zawodowe robić. Na temat Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej zdania są podzielone, ale zdecydowanie bardziej negatywne niż w przypadku innych placówek. Część osób (mniej wymagających) cieszy się, że ma "dach nad głową" i że "nikt ich nie wygania". Inni natomiast narzekają, że warunki sanitarno-bytowe są trudne: Są pluskwy, koce brudne", "Jest przeludnienie" Gdybym tu miała być na dłużej, to nie chciałabym". W łóżkach zdarzają się wszy tzw. odzieżówki. Brakuje mydła, papieru toaletowego i czystej pościeli. Zadowolenie z otrzymanej pomocy (2/2)

54 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201354 Opinie na temat personelu poszczególnych placówek są podzielone i spójne z ogólnym zadowoleniem z otrzymanej pomocy. Najlepsze oceny otrzymują pracownicy Pensjonatu św. Łazarza. Pracownicy pomagają w wyrabianiu dowodu tożsamości, kierują do specjalistów (psychologa, psychiatry) i na terapię. W sytuacjach trudnych podopieczni nie są zostawiani bez pomocy, zdarza się, że udzielana jest pomoc finansowa na zakup leków. Drzwi do pokoju pracownika socjalnego są zawsze otwarte i sprawy są tam załatwiane w miłej atmosferze. W ośrodku istnieje podział na osoby cieszące się większym zaufaniem personelu - wykonują one prace funkcyjne na terenie pensjonatu. Jestem bardzo mile zaskoczony pobytem tutaj. Nie sądziłem, że na terenie Warszawy jest taka placówka, bo szukałem wcześniej, która tak sprawnie funkcjonuje. W ciągu miesiąca pozałatwiałem tyle rzeczy. Jestem bardzo mile zaskoczony. W pozostałych placówkach pracownicy także pomagają podopiecznym w rozwiązywaniu ich ewentualnych problemów. W razie potrzeb można tam skorzystać z pomocy terapeuty czy psychologa (Kompleks ul. Żytnia), a w Schronisku dla Chorych Betlejem świadczona jest dodatkowo pomoc lekarska i pielęgniarska. Także w pozostałych placówkach pracownicy pomagają w rejestracji w urzędzie pracy, w celu zapewnienia ubezpieczenia oraz pomagają wyrobić dowód osobisty – jeśli jest taka potrzeba. W Kompleksie przy ul. Żytniej pracownicy pomagają w załatwianiu mieszkania socjalnego. Można się do nich zwrócić, ze wszystkim pomagają. Ja byłam z dokumentami, z wyrokiem sądu, ze wszystkim byłam. Tylko mi pomagają, jak ja pisma piszę do rady dzielnicowej i wtedy podpowiadają, co mam napisać Opinie na temat personelu poszczególnych placówek są podzielone i spójne z ogólnym zadowoleniem z otrzymanej pomocy. Najlepsze oceny otrzymują pracownicy Pensjonatu św. Łazarza. Pracownicy pomagają w wyrabianiu dowodu tożsamości, kierują do specjalistów (psychologa, psychiatry) i na terapię. W sytuacjach trudnych podopieczni nie są zostawiani bez pomocy, zdarza się, że udzielana jest pomoc finansowa na zakup leków. Drzwi do pokoju pracownika socjalnego są zawsze otwarte i sprawy są tam załatwiane w miłej atmosferze. W ośrodku istnieje podział na osoby cieszące się większym zaufaniem personelu - wykonują one prace funkcyjne na terenie pensjonatu. Jestem bardzo mile zaskoczony pobytem tutaj. Nie sądziłem, że na terenie Warszawy jest taka placówka, bo szukałem wcześniej, która tak sprawnie funkcjonuje. W ciągu miesiąca pozałatwiałem tyle rzeczy. Jestem bardzo mile zaskoczony. W pozostałych placówkach pracownicy także pomagają podopiecznym w rozwiązywaniu ich ewentualnych problemów. W razie potrzeb można tam skorzystać z pomocy terapeuty czy psychologa (Kompleks ul. Żytnia), a w Schronisku dla Chorych Betlejem świadczona jest dodatkowo pomoc lekarska i pielęgniarska. Także w pozostałych placówkach pracownicy pomagają w rejestracji w urzędzie pracy, w celu zapewnienia ubezpieczenia oraz pomagają wyrobić dowód osobisty – jeśli jest taka potrzeba. W Kompleksie przy ul. Żytniej pracownicy pomagają w załatwianiu mieszkania socjalnego. Można się do nich zwrócić, ze wszystkim pomagają. Ja byłam z dokumentami, z wyrokiem sądu, ze wszystkim byłam. Tylko mi pomagają, jak ja pisma piszę do rady dzielnicowej i wtedy podpowiadają, co mam napisać Ocena personelu (1/2)

55 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201355 W Schronisku dla Chorych Betlejem podopieczni dostają dodatkowo dokumenty uprawniające do jazdy autobusami miejskimi. Na przykład tutaj pracownicy socjalni pomagają, bo jak jeździmy do miasta autobusem, to pismo takie dostajemy na przejazdy. Ta pani sprawdza, czy masz aktualne. To pokaż, szybko wymienimy, jak się już kończy na nowe. W Kompleksie Alter – Ego i Kompleksie przy ul. Marywilskiej podopieczni zauważają zaangażowanie personelu. Mówią o ich oddaniu i o tym, że chce im się pracować. Ponownie najsłabsze opinie otrzymują pracownicy Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej. Zdarza się, że personel jest nieuprzejmy (obsługa kuchni). Pilnowany jest porządek na terenie placówki, tak aby nikt nie zakłócał spokoju. Natomiast kadra nie jest dociekliwa w kwestii problemów, z którymi do placówki przychodzą bezdomni. Nie otrzymują oni wsparcia w zakresie wyrobienia dowodu osobistego, czy ubezpieczenia. W Schronisku dla Chorych Betlejem podopieczni dostają dodatkowo dokumenty uprawniające do jazdy autobusami miejskimi. Na przykład tutaj pracownicy socjalni pomagają, bo jak jeździmy do miasta autobusem, to pismo takie dostajemy na przejazdy. Ta pani sprawdza, czy masz aktualne. To pokaż, szybko wymienimy, jak się już kończy na nowe. W Kompleksie Alter – Ego i Kompleksie przy ul. Marywilskiej podopieczni zauważają zaangażowanie personelu. Mówią o ich oddaniu i o tym, że chce im się pracować. Ponownie najsłabsze opinie otrzymują pracownicy Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej. Zdarza się, że personel jest nieuprzejmy (obsługa kuchni). Pilnowany jest porządek na terenie placówki, tak aby nikt nie zakłócał spokoju. Natomiast kadra nie jest dociekliwa w kwestii problemów, z którymi do placówki przychodzą bezdomni. Nie otrzymują oni wsparcia w zakresie wyrobienia dowodu osobistego, czy ubezpieczenia. Ocena personelu (2/2)

56 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201356 Swoboda i sprzyjające warunki panują na terenie wszystkich placówek. Jedyne odstępstwo zaobserwowano na terenie Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej, gdzie podopieczni czują ograniczoną swobodę w łazience. W niektórych placówkach można zaobserwować podziały na lepszych i gorszych podopiecznych. W Kompleksie przy Marywilskiej przygotowywane są dwa rodzaje posiłków: Kadra i niektórzy tutaj jedzą sobie lepsze jedzenie, a inni dostają gorsze. W przypadku Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej sytuacja wygląda inaczej, gdyż nie zawsze podopieczni traktowani są w sposób uprzejmy: Niektórzy traktowani są jak takie bydło Poza tym są widoczne podziały na stałych bywalców, którzy normalnie jedzą, o siódmej przychodzą i jeszcze mogą do łazienki wejść. Natomiast w Kompleksie Alter-Ego zdarzają się głosy, że jeden ma lepsze układy, a drugi mniejsze, ale może się mylę, może mam tylko takie odczucia. W Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej (jako jedynej placówce wśród badanych) podopieczni nie wspominają o świadczonych przez nich pracach na rzecz placówki. We wszystkich pozostałych instytucjach takie prace są wykonywane, choć w Schronisku dla Chorych Betlejem oraz w Kompleksie Alter – Ego pracownicy starają się te obowiązki dostosować do możliwości podopiecznych. Głównie są to zajęcia, które pomagają w funkcjonowaniu placówek (prace w kuchni, kawiarence, sprzątanie w placówce i poza nią). W Kompleksie przy ul. Marywilskiej są to prace remontowo- budowlane na terenie ośrodka (ok. 8-10 h dziennie). W Kompleksie Alter – Ego są to prace przy załadunku czy rozładunku towaru – wydawanej przez placówkę żywności. Swoboda i sprzyjające warunki panują na terenie wszystkich placówek. Jedyne odstępstwo zaobserwowano na terenie Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej, gdzie podopieczni czują ograniczoną swobodę w łazience. W niektórych placówkach można zaobserwować podziały na lepszych i gorszych podopiecznych. W Kompleksie przy Marywilskiej przygotowywane są dwa rodzaje posiłków: Kadra i niektórzy tutaj jedzą sobie lepsze jedzenie, a inni dostają gorsze. W przypadku Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej sytuacja wygląda inaczej, gdyż nie zawsze podopieczni traktowani są w sposób uprzejmy: Niektórzy traktowani są jak takie bydło Poza tym są widoczne podziały na stałych bywalców, którzy normalnie jedzą, o siódmej przychodzą i jeszcze mogą do łazienki wejść. Natomiast w Kompleksie Alter-Ego zdarzają się głosy, że jeden ma lepsze układy, a drugi mniejsze, ale może się mylę, może mam tylko takie odczucia. W Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej (jako jedynej placówce wśród badanych) podopieczni nie wspominają o świadczonych przez nich pracach na rzecz placówki. We wszystkich pozostałych instytucjach takie prace są wykonywane, choć w Schronisku dla Chorych Betlejem oraz w Kompleksie Alter – Ego pracownicy starają się te obowiązki dostosować do możliwości podopiecznych. Głównie są to zajęcia, które pomagają w funkcjonowaniu placówek (prace w kuchni, kawiarence, sprzątanie w placówce i poza nią). W Kompleksie przy ul. Marywilskiej są to prace remontowo- budowlane na terenie ośrodka (ok. 8-10 h dziennie). W Kompleksie Alter – Ego są to prace przy załadunku czy rozładunku towaru – wydawanej przez placówkę żywności. Respektowanie godności (1/2)

57 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201357 Respondenci postrzegają, że wynagrodzenie za taką pracę nie jest wskazane, bo ta praca jest odpracowaniem możliwości mieszkania w ośrodku (Kompleks przy ul. Żytniej). W ten właśnie sposób zostało to uregulowane w Pensjonacie św. Łazarza, w którym wyznaczono obowiązkowy wymiar godzin do odpracowania na rzecz placówki ok. 190 h miesięcznie. Po wypracowaniu czasu obowiązkowego istnieje możliwość pracy dodatkowej, za którą przysługuje tygodniowe kieszonkowe w wysokości – 50 zł. To rozwiązanie jest chwalone przez podopiecznych. Za pomoc w Kompleksie przy ul. Marywilskiej podopieczni dostają uznaniowo kawę czy słodycze, ale i do tego rozwiązania nie zgłaszają zastrzeżeń. Kwestia uczestniczenia w modlitwach czy mszach świętych nie jest postrzegana przed podopiecznych badanych instytucji jako obowiązek. W Kompleksie przy ul. Żytniej mimo, iż jest kaplica nikt nie wymaga, aby podopieczni gromadzili się na modlitwie. Raczej nigdy tu nie było takiej sytuacji. Nawet jak księża tutaj mieszkali. Każdy ma swoją religię. Jak chce iść, może iść. Nie chce, nie musi. W dwóch ośrodkach respondenci przyznają, że są ateistami (Kompleks przy ul. Marywilskiej i Pensjonat św. Łazarza). W Pensjonacie św. Łazarza mimo tego, iż w regulaminie jest zapis, wg którego uczestniczenie w praktykach religijnych jest wskazane, to nie jest to restrykcyjnie przestrzegane. Zdarza się, że siostry namawiają do udziału w modlitwie, ale ostatecznie wybór jest dobrowolny. Jest tu wolność wyznania. To jest przede wszystkim respektowane, żeby każdy nie był zmuszany do czegokolwiek. Chcesz to idziesz. Nie, to nie. W Schronisku dla Chorych Betlejem modlitwy odbywają się codziennie wieczorem, a msze dwa razy w tygodniu. Po modlitwie omawiane są ważne sprawy ośrodka. Także tutaj nikt nie czuje się przymuszany do udziału w praktykach religijnych, choć podopieczni przyznają, że to pomaga i sami wzajemnie siebie do tego zachęcają. Namawiam innych kolegów, naprawdę. Jestem katolikiem i to pomaga. Ktoś kto może nie wierzyć, może powiedzieć, że człowiek jest może trochę rąbnięty, ale to pomaga naprawdę, Już się przekonałem. Respondenci postrzegają, że wynagrodzenie za taką pracę nie jest wskazane, bo ta praca jest odpracowaniem możliwości mieszkania w ośrodku (Kompleks przy ul. Żytniej). W ten właśnie sposób zostało to uregulowane w Pensjonacie św. Łazarza, w którym wyznaczono obowiązkowy wymiar godzin do odpracowania na rzecz placówki ok. 190 h miesięcznie. Po wypracowaniu czasu obowiązkowego istnieje możliwość pracy dodatkowej, za którą przysługuje tygodniowe kieszonkowe w wysokości – 50 zł. To rozwiązanie jest chwalone przez podopiecznych. Za pomoc w Kompleksie przy ul. Marywilskiej podopieczni dostają uznaniowo kawę czy słodycze, ale i do tego rozwiązania nie zgłaszają zastrzeżeń. Kwestia uczestniczenia w modlitwach czy mszach świętych nie jest postrzegana przed podopiecznych badanych instytucji jako obowiązek. W Kompleksie przy ul. Żytniej mimo, iż jest kaplica nikt nie wymaga, aby podopieczni gromadzili się na modlitwie. Raczej nigdy tu nie było takiej sytuacji. Nawet jak księża tutaj mieszkali. Każdy ma swoją religię. Jak chce iść, może iść. Nie chce, nie musi. W dwóch ośrodkach respondenci przyznają, że są ateistami (Kompleks przy ul. Marywilskiej i Pensjonat św. Łazarza). W Pensjonacie św. Łazarza mimo tego, iż w regulaminie jest zapis, wg którego uczestniczenie w praktykach religijnych jest wskazane, to nie jest to restrykcyjnie przestrzegane. Zdarza się, że siostry namawiają do udziału w modlitwie, ale ostatecznie wybór jest dobrowolny. Jest tu wolność wyznania. To jest przede wszystkim respektowane, żeby każdy nie był zmuszany do czegokolwiek. Chcesz to idziesz. Nie, to nie. W Schronisku dla Chorych Betlejem modlitwy odbywają się codziennie wieczorem, a msze dwa razy w tygodniu. Po modlitwie omawiane są ważne sprawy ośrodka. Także tutaj nikt nie czuje się przymuszany do udziału w praktykach religijnych, choć podopieczni przyznają, że to pomaga i sami wzajemnie siebie do tego zachęcają. Namawiam innych kolegów, naprawdę. Jestem katolikiem i to pomaga. Ktoś kto może nie wierzyć, może powiedzieć, że człowiek jest może trochę rąbnięty, ale to pomaga naprawdę, Już się przekonałem. Respektowanie godności (2/2)

58 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201358 Bezpieczeństwo to bardzo istotna sprawa dla podopiecznych. W instytucjach, z pomocy których korzystają cenią sobie spokój i porządek, a także respektowanie ich prywatności i możliwość niezakłócanego snu. Oceniając pod tym względem placówki są bardzo zadowoleni, bo te podstawowe kwestie są w pełni zagwarantowane. Dodatkowo w Kompleksie przy ul. Marywilskiej podopieczny cieszy się, że ma zagwarantowaną ochronę przed przeszłością (niezamkniętymi sprawami): Tutaj nikt nikomu krzywdy nie da zrobić. W Kompleksie Alter – Ego : wszystko jest tak, jak powinno być Podopieczni Kompleksu przy ul. Żytniej cieszą się, że na terenie placówki nie ma żadnych awantur, a w razie potrzeby konflikty między podopiecznymi rozwiązywane są przez pracowników socjalnych. Wiąże się to z zakazem wchodzenia osób postronnych, który jest szczególnie podkreślany przez podopiecznych Pensjonatu św. Łazarza: Osoby postronne tu nie wchodzą i nie wnoszą alkoholu. Tu jest placówka katolicka, więc zasady chrześcijańskie obowiązują, więc pomagamy sobie nawzajem. Nie ma żadnej agresji. Podobnie oceniany jest Noclegownia przy ul Skaryszewskiej, gdzie osoby nietrzeźwe nie są wpuszczane, a w związku z tym nie ma awantur ani kłótni: Każdy przychodzi, żeby się wyspać. Chociaż jeden z respondentów wspomina, że zdarzają się drobne kradzieże, ale dodaje, że w takich warunkach bardzo trudno jest tego dopilnować. Bezpieczeństwo to bardzo istotna sprawa dla podopiecznych. W instytucjach, z pomocy których korzystają cenią sobie spokój i porządek, a także respektowanie ich prywatności i możliwość niezakłócanego snu. Oceniając pod tym względem placówki są bardzo zadowoleni, bo te podstawowe kwestie są w pełni zagwarantowane. Dodatkowo w Kompleksie przy ul. Marywilskiej podopieczny cieszy się, że ma zagwarantowaną ochronę przed przeszłością (niezamkniętymi sprawami): Tutaj nikt nikomu krzywdy nie da zrobić. W Kompleksie Alter – Ego : wszystko jest tak, jak powinno być Podopieczni Kompleksu przy ul. Żytniej cieszą się, że na terenie placówki nie ma żadnych awantur, a w razie potrzeby konflikty między podopiecznymi rozwiązywane są przez pracowników socjalnych. Wiąże się to z zakazem wchodzenia osób postronnych, który jest szczególnie podkreślany przez podopiecznych Pensjonatu św. Łazarza: Osoby postronne tu nie wchodzą i nie wnoszą alkoholu. Tu jest placówka katolicka, więc zasady chrześcijańskie obowiązują, więc pomagamy sobie nawzajem. Nie ma żadnej agresji. Podobnie oceniany jest Noclegownia przy ul Skaryszewskiej, gdzie osoby nietrzeźwe nie są wpuszczane, a w związku z tym nie ma awantur ani kłótni: Każdy przychodzi, żeby się wyspać. Chociaż jeden z respondentów wspomina, że zdarzają się drobne kradzieże, ale dodaje, że w takich warunkach bardzo trudno jest tego dopilnować. Poczucie bezpieczeństwa

59 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201359 We wszystkich instytucjach tak, jak w przypadku Pensjonatu św. Łazarza podopieczni są świadomi, że przy przyjmowaniu do ośrodka podpisują regulamin i w związku z tym muszą go stosować: "Łamanie pewnych zasad regulaminowych skutkuje wydaleniem z ośrodka". Chociaż pojawiają się głosy, że w zakresie trzeźwości nie wszyscy są traktowani równo. Zdarzało się, że w tej kwestii brakowało konsekwencji. Rygorystyczne podejście do zasad panuje w Kompleksie przy ul Marywilskiej, gdzie za złamanie regulaminu trzeba odpracować tzw. godzinkę tj. godzinę pracy na rzecz ośrodka: Paliłeś? Tak, wiem, wiem, godzinkę. Do 13tej mam moją pracę, a od 13tej godzinkę odpracowuję. Inną karą jest detoksykacja. Obie formy uważane są za sprawiedliwe. Podobnie w Kompleksie przy ul. Żytniej za złamanie regulaminu podopieczni są odsyłani z ośrodka, np. na dwa tygodnie "na banicję, a w przypadku problemów z alkoholem podopieczni wysyłani są na terapię. Natomiast w Schronisku Chorych Betlejem podobne jest podejście do zakazu picia alkoholu. W przypadkach innych zasad regulaminowych podopieczni sami siebie upominają, jeśli jest taka potrzeba. Noclegownia na ul. Skaryszewskiej: Regulamin jest praktycznie wszędzie jednakowy. Trzeba być trzeźwym, w miarę trzeźwym. Bo ktoś wypije piwo, czy tam coś. W zasadzie jest spokojnie. We wszystkich instytucjach tak, jak w przypadku Pensjonatu św. Łazarza podopieczni są świadomi, że przy przyjmowaniu do ośrodka podpisują regulamin i w związku z tym muszą go stosować: "Łamanie pewnych zasad regulaminowych skutkuje wydaleniem z ośrodka". Chociaż pojawiają się głosy, że w zakresie trzeźwości nie wszyscy są traktowani równo. Zdarzało się, że w tej kwestii brakowało konsekwencji. Rygorystyczne podejście do zasad panuje w Kompleksie przy ul Marywilskiej, gdzie za złamanie regulaminu trzeba odpracować tzw. godzinkę tj. godzinę pracy na rzecz ośrodka: Paliłeś? Tak, wiem, wiem, godzinkę. Do 13tej mam moją pracę, a od 13tej godzinkę odpracowuję. Inną karą jest detoksykacja. Obie formy uważane są za sprawiedliwe. Podobnie w Kompleksie przy ul. Żytniej za złamanie regulaminu podopieczni są odsyłani z ośrodka, np. na dwa tygodnie "na banicję, a w przypadku problemów z alkoholem podopieczni wysyłani są na terapię. Natomiast w Schronisku Chorych Betlejem podobne jest podejście do zakazu picia alkoholu. W przypadkach innych zasad regulaminowych podopieczni sami siebie upominają, jeśli jest taka potrzeba. Noclegownia na ul. Skaryszewskiej: Regulamin jest praktycznie wszędzie jednakowy. Trzeba być trzeźwym, w miarę trzeźwym. Bo ktoś wypije piwo, czy tam coś. W zasadzie jest spokojnie. Łamanie regulaminu

60 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201360 Podsumowanie badania

61 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201361 Podsumowanie (1/4) Zasady przyjmowania do placówek Noclegownie i jadłodajnie to placówki, które z zasady służą wsparciem nie tylko osobom bezdomnym. Wśród schronisk dla bezdomnych i schronisk specjalistycznych oraz kompleksów znalazły się pojedyncze placówki, które oferują wsparcie innym osobom. W placówkach, które świadczą pomoc osobom bezdomnych weryfikacja tego faktu odbywa się najczęściej na podstawie deklaracji bezdomnego albo na podstawie analiz pracownika przyjmującego do placówki. Podczas przyjęcia do placówek weryfikuje się głównie posiadanie dokumentu tożsamości – we wszystkich rodzajach placówek, a trzeźwość we wszystkich schroniskach specjalistycznych. Potwierdzają to podopieczni placówek. Zasady funkcjonowania placówek Podopieczni są najczęściej informowani o zasadach funkcjonujących na terenie placówki przez jej personel przy przyjęciu, a w większości placówek muszą również podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (we wszystkich schroniskach specjalistycznych i kompleksach). Tylko w przypadku Noclegowi przy ul. Skaryszewskiej takiej formy zapoznania z regulaminem nikt nie wskazał. Weryfikacja udostępniania regulaminu w sposób wskazany przez kierownika wypadła we wszystkich placówkach pozytywnie. Badani podopieczni w większości nie przyznają się do łamania regulaminu. W ich ocenie nie wszystkie placówki jednakowo restrykcyjnie podchodzą do regulaminu. Podopieczni są zdania, że nie powinno być w tym zakresie wyjątków. Najczęściej w placówkach prowadzone jest poradnictwo i terapie uzależnień, co potwierdzają wyniki badania jakościowego wśród podopiecznych.

62 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201362 Podsumowanie (2/4) Dostępność i jakość punktów sanitarnych Najwięcej urządzeń sanitarnych (toalet, prysznicy i umywalek) posiadają schroniska specjalistyczne, nieco mniej – kompleksy i schroniska dla bezdomnych. Na tym tle nagorzej wypadają jadłodajnie. We wszystkich schroniskach, kompleksach i noclegowniach podopieczni mają możliwość umycia się pod prysznicem lub w umywalce. Takiej możliwości nie ma w dwóch badanych jadłodajniach. Ponadto w badaniu podopiecznych jeden z korzystających z pomocy Kompleksu Alter- Ego zadeklarował możliwość kąpieli w wannie. Na umycie się zwykle trzeba czekać max do 15 minut. Po jednej placówce spośród schronisk dla bezdomnych, schronisk specjalistycznych, noclegowni i jadłodajni nie ma ciepłej wody Wyposażenie podopiecznych We wszystkich placówkach każda przyjęta osoba ma dostęp do łóżka, koca, poduszki, pościeli i mydła. Wyniki badania podopiecznych wskazują na to, iż niektórzy podopieczni Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej nie mieli dostępu do pościeli. W schroniskach i kompleksach wszyscy podopieczni mają również dostęp do szafki, miejsca w szafie, szamponu i papieru toaletowego. W noclegowniach nie zawsze. W większości przypadków podopiecznym wystarcza mydła i szamponu (nie jest to regułą w Kompleksie przy ul. Marywilskiej, a w Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej to rzadkość). Wyposażenie placówki Do najbardziej popularnego typu wyposażenia w schroniskach i kompleksach należą telewizory (nie potwierdzili tego podopieczni Kompleksu Alter- Ego), pralki, suszarki, naczynia. W schroniskach dla bezdomnych i kompleksach najczęściej dostępna dla podopiecznych jest również lodówka. Noclegownie na ogół nie udostępniają wymienionych urządzeń – za wyjątkiem lodówki i naczyń, co potwierdzają podopieczni.

63 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201363 Podsumowanie (3/4) Zadowolenie z otrzymanej pomocy Różnorodne doświadczenie oraz trudności życiowe podopiecznych poszczególnych placówek sprawiają, że każda z tych osób ma inną perspektywę i różne oczekiwania. Ponadto na te oczekiwania wpływa też rodzaj oferty świadczonej przez placówkę, w której przebywają. Dlatego też ocena zadowolenia dotycząca poszczególnych placówek jest zróżnicowana. Na tle wszystkich instytucji najlepsze opinie otrzymał Pensjonat św. Łazarza. Najsłabiej otrzymaną pomoc oceniają podopieczni Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej, gdzie zdania są podzielone. Część osób (mniej wymagających) cieszy się, że może spokojnie spędzić noc w tym miejscu. Są też osoby bardzo niezadowolone, które narzekają na warunki sanitarno-bytowe: przeludnienie, brud, wszy. Opłaty za korzystanie z usług ponoszą podopieczni trzech placówek: Pensjonatu św. Łazarza, Schroniska dla Chorych Betlejem oraz Kompleksu przy ul. Żytniej. Najwięcej płacą za pobyt pensjonariusze św. Łazarza i oni też są najbardziej zadowoleni z jakości otrzymanego wsparcia. Ocena personelu Opinie na temat personelu poszczególnych placówek są podzielone. Są one spójne z ogólnym zadowoleniem z otrzymanej pomocy na w placówce. W Pensjonacie Św. Łazarza oraz w Schronisku dla Chorych Betlejem wszyscy podopieczni mieli wpływ na wybór pracownika socjalnego, co nie pozostaje bez wpływu na ocenę. Najlepszą opinią cieszą się pracownicy Pensjonatu św. Łazarza., a najsłabszą - pracownicy Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej. Oznacza to, że głównie przy ocenie instytucji brane jest pod uwagę zaangażowanie osób, które je tworzą. Im lepszy kontakt pracowników placówki z podopiecznymi, tym ocena jest wyższa. Jeśli pracownicy pomagają w rozwiązywaniu problemów podopiecznych i pomaga im się w załatwieniu podstawowych i ważnych dla nich spraw (jak np. wyrobienie dowodu osobistego, czy ubezpieczenia zdrowotnego), to nie oceniają w sposób jednoznaczny spraw, które są dla nich nie do końca jasne (np. nierówne traktowanie podopiecznych).

64 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201364 Podsumowanie (4/4) Respektowanie godności Swoboda i sprzyjające warunki panują na terenie wszystkich placówek. Jedyne odstępstwo zaobserwowano na terenie Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej, gdzie podopieczni czują ograniczoną swobodę w łazience. Prace na rzecz placówki wykonywane są we wszystkich schroniskach specjalistycznych oraz noclegowniach. Nie wykonuje się tylko w Schronisku im. Brata Alberta i Kompleksie Alter – Ego. W badaniu podopiecznych ustalono, że podopieczni wykonują drobne prace na miarę swoich możliwości. Kwestia uczestniczenia w modlitwach czy mszach świętych nie jest postrzegana przed podopiecznych badanych instytucji jako obowiązek. W Pensjonacie św. Łazarza jest to zapisane w regulaminie, ale mimo tego udział w praktykach religijnych jest dobrowolny. W Schronisku dla Chorych Betlejem codzienna modlitwa wieczorna poprzedza zebrania. Do udziału w praktykach religijnych zachęcają się sami podopieczni. Poziom bezpieczeństwa Bezpieczeństwo to bardzo istotna sprawa dla podopiecznych. W instytucjach, z pomocy których korzystają cenią sobie spokój i porządek, respektowanie ich prywatności oraz możliwość niezakłócanego snu. Oceniając pod tym względem placówki są bardzo zadowoleni, bo te podstawowe kwestie są, ich zdaniem, w pełni zagwarantowane. Drobne uchybienia w tym zakresie są dla podopiecznych zrozumiałe i nie zgłaszają w tym obszarze większych zastrzeżeń.

65 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201365 ANEKS

66 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201366 W aneksie zawarto analizy wybranych pytań, których analiza na poziomie jednostkowym pozwoliła zestawić dane z kilku źródeł informacyjnych tj. ankiety z kierownikami instytucji, ankiety obserwacyjnej i wywiadu z podopiecznymi poszczególnych placówek. Informacje przedstawiono z kolejności wg rodzaju placówek. Dla każdego z badanych rodzajów placówek zawarte informacje zostały opracowane w blokach: warunki bytowe i zasady funkcjonowania placówek. W bloku warunki bytowe zaprezentowano informacje o: 1. posiłkach zapewnianych przez placówki, 2. liczbie miejsc i pokoi dla podopiecznych, 3. liczbie miejsc i szafek w pokojach (najmniejszym i największym), 4. temperaturze w placówce. W bloku zasady funkcjonowania placówek przedstawiono dane nt.: 1. godzin otwarcia (zgodnie z udostępnioną informacją), 2. opłatach za pobyt w placówce, 3. liczbie pracowników etatowych, 4. zajęciach prowadzonych na terenie placówki. Wstęp

67 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201367 Schroniska dla bezdomnych

68 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201368 Pensjonat św. Łazarza, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 WarszawaZgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści. Schronisko Don Orione, ul. Witosa 46, 05-200 CzarnaSchronisko Emaus dla kobiet, Wspólnota Chleb Życia, ul. Stawki 27, 01-040 WarszawaMokotowskie Hospicjum św. Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 WarszawaSchronisko dla Osób Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1 03-647 WarszawaSchronisko Betania, Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 WarszawaStowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 WarszawaOśrodek Readaptacji Społecznej Dom Patronatu, ul. Siennicka 48, 04-393 WarszawaDom Rotacyjny, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa Lista schronisk dla bezdomnych objętych badaniem Badanie przeprowadzono w 9 schroniskach dla osób bezdomnych. W Pensjonacie św. Łazarza zrealizowano dodatkowo wywiady z sześcioma podopiecznymi. Powiązane merytorycznie pytania są analizowane równolegle. Dane z wywiadu w placówce są (jeśli dostępne) porównywane z informacjami zawartymi w arkuszu obserwacyjnym. W sytuacji, gdy zaobserwowano odstępstwa zostało to oznaczone.

69 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201369 WARUNKI BYTOWE

70 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201370 Liczba posiłków wg danych instytucjiogółemw tym ciepłych Pensjonat św. Łazarza32 Schronisko Don Orione31 Schronisko Emaus dla Kobiet31 Hospicjum św. Krzyża31 Schronisko im. Brata Alberta31 Schronisko Betania31 Bursa im. H. Ch. Kofoeda33 Dom Patronatu31 Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi42 Posiłki zapewniane przez placówki ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi Zgodnie z informacjami od kierujących placówkami wszystkie schroniska zapewniają podopiecznym minimum trzy posiłki, w tym jeden ciepły. W Domu Rotacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi wydaje się więcej posiłków (także ciepłych) niż zapisano w warunkach. Natomiast w schronisku Bursa im. H. Ch. Kofoeda oraz w Pensjonacie św. Łazarza wydawanych jest więcej posiłków ciepłych niż określono w warunkach realizacji. Podopieczni Pensjonatu Św. Łazarza, którzy wzięli udział w badaniu, poinformowali, że w schronisku spożywają 3 posiłki dziennie, w tym 1 lub 2 ciepłe. Wszyscy stwierdzili, że jedzenie zapewniane przez placówkę jest smaczne, a porcje wystarczające.

71 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201371 ankieta z kierownikami instytucji, ankieta obserwacyjna Liczba miejsc i pokoi dla podopiecznych Liczba miejsc wg danych instytucjiLiczba pokoi ogółemw tym łóżek w tym miejsc na piętrze wg danych instytucji zgodnie z obserwacją Pensjonat św. Łazarza120100027 Schronisko Don Orione80503012 Schronisko Emaus dla Kobiet5446845 Hospicjum św. Krzyża37 077 Schronisko im. Brata Alberta3517 55 Schronisko Betania2719878 Bursa im. H. Ch. Kofoeda2416888 Dom Patronatu23 010 Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi2013744 Najmniej miejsc oferuje podopiecznym Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi, największym ośrodkiem pod tym względem jest Pensjonat św. Łazarza zapewniający 120 miejsc w tym 100 łóżek w 27 pokojach. 6 schronisk dysponuje liczbą miejsc poniżej 50. Trzy największe placówki zapewniają odpowiednio 54, 80 i 120 miejsc. Dane dotyczące liczby pokoi uzyskane od kierowników placówek zostały potwierdzone przez obserwację. W dwóch przypadkach stwierdzono większą liczbę pokoi niż zadeklarowana przez pracownika instytucji.

72 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201372 Liczba miejsc i szafek w najmniejszym pokoju w placówce ankieta obserwacyjna We wszystkich schroniskach w pokoju znajduje się co najmniej łóżko i szafka. Trzy schroniska - Hospicjum św. Krzyża, Schronisko Betania oraz Dom Patronatu dysponują pokojami jednoosobowymi. W schronisku Emaus i w Schronisku im. Brata Alberta najmniejsze pokoje są sześcioosobowe, przy czym w schronisku Emaus w pokoju sześcioosobowym znajduje się tylko jedna szafka. Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

73 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201373 ankieta obserwacyjna We wszystkich schroniskach w pokoju znajduje się co najmniej łóżko i szafka. Schronisko im. św. Brata Alberta posiada pokój z największą liczbą miejsc - w pokoju przeznaczonym dla 18 osób znajduje 9 piętrowych łóżek i, osiem szafek i 4 szafy na ubrania. W Schronisku Betania na 1 3 miejsc przypadają 22 szafki, w Hospicjum św. Krzyża na 10 miejsc przypada 10 szafek. W pozostałych schroniskach liczba szafek jest mniejsza niż liczba miejsc. Liczba miejsc i szafek w największym pokoju w placówce Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

74 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201374 Temperatura w schroniskach dla bezdomnych Określona w warunkach realizacji zadania minimalna temperatura powietrza była w dniu badania utrzymana we wszystkich placówkach. W większości schronisk temperatura przekroczyła określony warunek realizacyjny i średnio wyniosła 20 °C. Określona w warunkach realizacji zadania minimalna temperatura powietrza była w dniu badania utrzymana we wszystkich placówkach. W większości schronisk temperatura przekroczyła określony warunek realizacyjny i średnio wyniosła 20 °C. ankieta obserwacyjna

75 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201375 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

76 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201376 Siedem z dziewięciu schronisk zapewnia podopiecznym całodobowy pobyt siedem dni w tygodniu. Ośrodek Readaptacji Społecznej Dom Patronatu jest otwarty w godzinach: 22.00 – 06.00 siedem dni w tygodniu. W przypadku Bursy im. H. Ch. Kofoeda informacja o godzniach otwarcia placówki nie była dostępna. Siedem z dziewięciu schronisk zapewnia podopiecznym całodobowy pobyt siedem dni w tygodniu. Ośrodek Readaptacji Społecznej Dom Patronatu jest otwarty w godzinach: 22.00 – 06.00 siedem dni w tygodniu. W przypadku Bursy im. H. Ch. Kofoeda informacja o godzniach otwarcia placówki nie była dostępna. Informacja o godzinach otwarcia placówki ankieta z obserwacyjna

77 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201377 Opłata za pobyt w placówce WYSOKOŚĆ OPŁATY Pensjonat św. Łazarza600,00 zł Schronisko Don Orione70% od dochodu Schronisko Emaus dla Kobiet70% od dochodu Hospicjum św. Krzyża - Schronisko im. Brata Alberta400,00 zł Schronisko Betania - Bursa im. H. Ch. Kofoeda100, 00 zł Dom Patronatu - Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi - Pięć z badanych schronisk pobiera opłaty za pobyt. Pobyt w czterech placówkach jest darmowy. Ne sześciu podopiecznych Pensjonatu św. Łazarza, którzy wzięli udział w badaniu dwóch wnosi opłatę w wysokości 600,00 zł, zaś czterech podopiecznych nie płaci za pobyt w placówce. ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi

78 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201378 ankieta z kierownikami instytucji Liczba pracowników etatowych zatrudnionych w placówce ogółem pracowników socjalnych wychowawców kucharzy pracowników administracyjnych kierowców os. świadcząca usługi pielęgnacyjne księgowych doradców zawodowych inne Pensjonat św. Łazarza 8201010112 Schronisko Don Orione 3110000100 Schronisko Emaus dla Kobiet 6141000000 Hospicjum św. Krzyża 11102111104 Schronisko im. Brata Alberta 5131000000 Schronisko Betania 2200000000 Bursa im. H. Ch. Kofoeda 3110000001 Dom Patronatu 3120000000 Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi 2100000001 Ogółem 4311 5121318 Najwięcej pracowników zatrudnia Hospicjum św. Krzyża oraz, dysponujący największą liczbą miejsc,Pensjonat św. Łazarza. Schroniska zatrudniają najwięcej pracowników socjalnych i wychowawców. Wśród innych zatrudnionych wymieniono także psychologa, dyrektora oraz prawnika. Hospicjum św. Krzyża zatrudnia pracowników na podstawie umów zlecenie.

79 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201379 ankieta z kierownikami instytucji Zajęcia prowadzone na terenie placówki terapie uzależnień aktywizacja zawodowa kursyporadnictwo Pensjonat św. Łazarza ++++ Schronisko Don Orione ---- Schronisko Emaus dla Kobiet ---- Hospicjum św. Krzyża +--+ Schronisko im. Brata Alberta ---- Schronisko Betania -+-+ Bursa im. H. Ch. Kofoeda ---- Dom Patronatu ---+ Dom Rotacyjny Otwarte Drzwi ---- Najwięcej zajęć prowadzi Pensjonat św. Łazarza. Placówki prowadzą terapie uzależnień, w tym terapie dla osób uzależnionych od alkoholu oraz od hazardu. Wśród kursów i aktywizacji zawodowej wymieniano kursy komputerowe, kurs przygotowywania CV (Schronisko Betania) oraz zewnętrzne szkolenia zawodowe. Ośrodki prowadzą także poradnictwo prawne (Schronisko Betania, Schronisko Dom Partonatu) i duszpasterskie (Hospicjum św. Krzyża).

80 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201380 Schroniska specjalistyczne

81 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201381 WARUNKI BYTOWE

82 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201382 Dom dla Osób Starszych, Stowarzyszenie Monar, Oryszew-Osada 10Schronisko dla Chorych Betlejem, Wspólnota Chleb Życia, Warszawa ul. Potrzebna 55Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych, Monar Markot, ul. Mazowiecka 76 Bobrowiec Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie, Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści, Warszawa, al. Ks. Orionistów 1 Piaseczyńsko-Tarczyńskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Odzyskanych dla Życia, Stowarzyszenie Monar, Grzędy, Warszawa al. Krakowska 29 Lista schronisk specjalistycznych objętych badaniem Badanie przeprowadzono w 5 schroniskach specjalistycznych. W Schronisko dla Chorych Betlejem zrealizowano dodatkowo wywiady z pięcioma podopiecznymi. Powiązane merytorycznie pytania są analizowane równolegle. Dane z wywiadu w placówce są (jeśli dostępne) porównywane z informacjami zawartymi w arkuszu obserwacyjnym. W sytuacji, gdy zaobserwowano odstępstwa zostało to oznaczone.

83 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201383 ankieta z kierownikiem placówki, ankieta obserwacyjna Liczba miejsc vs pokoi dla podopiecznych Liczba miejsc wg danych instytucjiLiczba pokoi ogółemw tym łóżek w tym miejsc na piętrze wg danych instytucji zgodnie z obserwacją Dom dla Osób Starszych2031802372 Schronisko dla Chorych Betlejem 83721110 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 75 034 Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie 50401018 Dom Odzyskanych dla Życia3533288 Zdecydowanie najwięcej miejsc podopiecznym oferuje Dom dla Osób Starszych – ponad 200. Najmniejszym schroniskiem jest Dom Odzyskanych dla Życia, oferujący podopiecznym 35 miejsc.

84 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201384 Liczba miejsc i szafek w najmniejszym pokoju w placówce ankieta obserwacyjna Trzy schroniska dysponują pokojami jednoosobowymi. Największe pokoje ma Schronisko dla Chorych Betlejem. W każdym schronisku w pokojach znajdowało się co najmniej jedno łóżko, szafka i szafa na ubrania. Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

85 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201385 ankieta obserwacyjna Najmniejsze pokoje ma Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych, największe – Dom dla Osób Starszych. W każdym ośrodku w pokojach znajdowały się szafki i szafy na ubrania. Liczba miejsc i szafek w największym pokoju w placówce Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

86 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201386 Liczba posiłków wg danych instytucjiogółemw tym ciepłych Dom dla Osób Starszych 42 Schronisko dla Chorych Betlejem 31 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 31 Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie 32 Dom Odzyskanych dla Życia 31 Posiłki zapewniane przez placówki ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi Zgodnie z informacjami od kierujących placówkami wszystkie schroniska zapewniają podopiecznym minimum trzy posiłki, w tym jeden ciepły. W Domu dla Osób Starszych wydaje się więcej posiłków (także ciepłych) niż zapisano w warunkach. Podopieczni Schroniska dla Chorych Betlejem, którzy wzięli udział w badaniu, przyznają, że w schronisku spożywają 3 posiłki dziennie, w tym 1 ciepły. Wszyscy stwierdzili, że jedzenie zapewniane przez placówkę jest smaczne, a porcje wystarczające.

87 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201387 Temperatura w schroniskach dla bezdomnych Określona w warunkach realizacji zadania minimalna temperatura powietrza była w dniu badania utrzymana we wszystkich placówkach. We wszystkich schroniskach temperatura przekroczyła 20°C i średnio wyniosła a 22°C. ankieta obserwacyjna

88 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201388 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

89 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201389 Wszyskie pięć schronisk specjalistycznych zapewnia podopiecznym całodobowy pobyt siedem dni w tygodniu. Informacja o godzinach otwarcia placówki ankieta z obserwacyjna

90 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201390 Opłata za pobyt w placówce Praca na rzecz placówki WYSOKOŚĆ OPŁATY Dom dla Osób Starszych 70% od dochodu Schronisko dla Chorych Betlejem 70% od dochodu Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 70% od dochodu Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie 70% od dochodu Dom Odzyskanych dla Życia 70% od dochodu Zgodnie z informacja mi uzyskanymi od kierowników placówek wszystkie schroniska specjalistyczne pobierają opłaty za pobyt w wysokości 70 % od dochodu. Ne pięciu podopiecznych Schroniska dla Chorych Betlejem, którzy wzięli udział w badaniu dwóch wnosi opłatę w wysokości 300,00 zł, co, jak zadeklarowali stanowi ok. 50% ich dochodu. Pozostałych trzech podopiecznych schroniska nie wnosi opłat za pobyt. ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi

91 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201391 ankieta z kierownikami instytucji Liczba pracowników zatrudnionych w placówce ogółem pracowników socjalnych wychowawców kucharzy pracowników administracyjnych kierowców os. świadcząca usługi pielęgnacyjne księgowych doradców zawodowych inne Dom dla Osób Starszych 16102116104 Schronisko dla Chorych Betlejem 8201002003 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 5100002101 Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie 9130101111 Dom Odzyskanych dla Życia 7100102102 Ogółem 4563331134111 Najwięcej osób zatrudnia dysponujący największą liczbą miejsc Dom dla Osób Starszych. Schroniska specjalistyczne zatrudniają najczęściej osoby świadczące usługi pielęgnacyjne oraz pracowników socjalnych. W placówkach zatrudnieni są także lekarz, pielęgniarki, psycholog, kierowca oraz dyrektor / kierownik ośrodka.

92 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201392 ankieta z kierownikami instytucji Zajęcia prowadzone na terenie placówki terapie uzależnień aktywizacja zawodowa kursyporadnictwo Dom dla Osób Starszych -+-+ Schronisko dla Chorych Betlejem +--+ Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych +-++ Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie +--+ Dom Odzyskanych dla Życia ---+ Wszystkie ośrodki prowadzą poradnictwo (prawne, socjalne, psychologiczne, duszpasterskie, medyczne). Trzy ośrodki prowadzą terapię uzależnień. Najwięcej zajęć prowadzi Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych: terapię uzależnień (grupa wsparcia), kursy umiejętności interpersonalnych, poradnictwo socjalnych i psychologiczne. W ośrodku prowadzone są ponadto zajęcia edukacyjne w zakresie higieny i profilaktyki przemocy. W domu dla osób starszych prowadzone są rozmowy aktywizacyjne z pracownikiem socjalnym.

93 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201393 Noclegownie

94 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201394 Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar, Warszawa ul. Rudnickiego 1Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar, Warszawa ul. Skaryszewska 19 Lista noclegowni objętych badaniem Badanie przeprowadzono w dwóch noclegowniach. W Noclegowni dla Osób Bezdomnych znajdującej się przy ulicy Skaryszewskiej zrealizowano wywiady z sześcioma podopiecznymi. Powiązane merytorycznie pytania są analizowane równolegle. Dane z wywiadu w placówce są (jeśli dostępne) porównywane z informacjami zawartymi w arkuszu obserwacyjnym. W sytuacji, gdy zaobserwowano odstępstwa zostało to oznaczone.

95 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201395 Posiłki zapewniane przez placówki ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi Zgodnie z informacjami od kierujących placówkami obie noclegownie zapewniają podopiecznym dwa cieple posiłki dziennie, co jest zgodne z warunkami realizacji zadania Na sześciu podopiecznych Noclegowni przy ul. Skaryszewskiej, którzy wzięli udział w badaniu pięciu korzystało z posiłków w placówce a jeden nie korzystał. Czterech podopiecznych korzystało z dwóch posiłków a jeden tylko z jednego posiłku. Czterech respondentów uznało, że porcje są wystarczające a jedzenie smaczne. Jeden respondent stwierdził, że porcje są zbyt małe a jedzenie niesmaczne. Zgodnie z danymi z obserwacjiogółem w tym ciepłych Noclegownia ul. Skaryszewska22 Noclegownia ul. Rudnickiego22

96 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201396 ankieta z kierownikami instytucji, ankieta obserwacyjna Liczba miejsc vs pokoi dla podopiecznych Liczba miejsc wg danych instytucjiLiczba pokoi ogółemw tym łóżek w tym miejsc na piętrze wg danych instytucji zgodnie z obserwacją Noclegownia ul. Skaryszewska 300150 12 Noclegownia ul. Rudnickiego 140905023 Noclegownia przy ul. Skaryszewskiej dysponuje 300 miejscami w 12 pokojach, a Noclegownia przy ulicy Rudnickiego - 140 miejscami w 23 pokojach. Dane dotyczące liczby pokoi uzyskane od kierowników placówek zostały potwierdzone przez obserwację.

97 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201397 Liczba miejsc i szafek w najmniejszym pokoju w placówce ankieta obserwacyjna W Noclegowni przy ul. Rudnickiego najmniejszy pokój pomieści 5 podopiecznych, w tym 4 rozlokowanych na łóżkach piętrowych. Noclegownia przy ul. Skaryszewskiej dysponuje tylko większymi, 24-osobowymi pokojami, w których wszyscy nocują na łóżkach piętrowych. Tylko pokoje w noclegowni przy ul. Rudnickiego są wyposażone w jedną szafkę wolnostojącą. Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

98 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201398 Liczba miejsc i szafek w najmniejszym pokoju w placówce ankieta obserwacyjna Pokój w noclegowni przy ul. Skaryszewskiej ma 24 miejsca sypialne w formie 12 łóżek piętrowych. Pokój w noclegowni przy ul. Rudnickiego, oprócz 4 łóżek piętrowych dysponuje 3 łóżkami pojedynczymi. Tylko w pokoju w noclegowni przy ul. Rudnickiego znajduje się jedna szafka wolnostojąca. Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

99 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 201399 Temperatura w schroniskach dla bezdomnych Obserwacja wykazała, że w noclegowni przy ul. Rudnickiego temperatura nie przekraczała zalecanego minimum, wynosząc jedynie 14 °C. W placówce przy ul. Skaryszewskiej temperatura powietrza wynosiła 21 °C. ankieta obserwacyjna

100 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013100 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

101 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013101 Obie noclegownie są otwarte w godzinach: 19.00 – 8.00 siedem dni w tygodniu. Informacja o godzinach otwarcia placówki ankieta z obserwacyjna

102 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013102 Opłata za pobyt w placówce Zgodnie z informacja mi uzyskanymi od kierowników placówek w noclegowniach nie pobiera się opłat. Sześciu podopiecznych Noclegowni przy ulicy Skaryszewskiej, którzy wzięli udział w badaniu potwierdziło, że nie wnoszą żadnych opłat ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi

103 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013103 ankieta z kierownikami instytucji Liczba pracowników etatowych zatrudnionych w placówce ogółem pracowników socjalnych wychowawców kucharzy pracowników administracyjnych kierowców os. świadcząca usługi pielęgnacyjne księgowych doradców zawodowych inne Noclegownia ul. Skaryszewska 8060000101 Noclegownia ul. Rudnickiego 6050000001 Ogółem 140110000102 Noclegownie zatrudniają przede wszystkim wychowawców. Poza tym wskazano jedynie księgowego oraz kierowników. Pośród innych wymieniono pomocnika (noclegownia przy ul. Rudnickiego) oraz kierownika (noclegownia przy ul. Skaryszewskiej. Placówki zatrudniają ponadto pracowników na podstawie umów zlecenie.

104 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013104 ankieta z kierownikami instytucji Zajęcia prowadzone na terenie placówki terapie uzależnień aktywizacja zawodowa kursyporadnictwo Noclegownia ul. Skaryszewska ---+ Noclegownia ul. Rudnickiego ---- Noclegownia przy ulicy Skaryszewskiej dostarcza porad w zakresie skierowania o innych ośrodków i instytucji świadczących pomoc socjalną

105 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013105 Jadłodajnie

106 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013106 Jadłodajnia. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, Warszawa ul. Miodowa 13 Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych, Warszawa, ul. Azaliowa 17 Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, Jadłodajnia im. św. Brata Alberta Warszawa, ul. Lubelska 30/32 Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska, Kuchnia i Stołówka Ubogich im. św. Brata Alberta, Warszawa ul. Kawęczyńska 4a Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri Warszawa ul. Sapieżyńska 3 Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich Warszawa, ul. O. Boznańskiej 21 Lista jadłodajni objętych badaniem Badanie przeprowadzono w 6 jadłodajniach. Powiązane merytorycznie pytania są analizowane równolegle. Dane z wywiadu w placówce są porównywane z informacjami zawartymi w arkuszu obserwacyjnym (jeśli dostępne). W sytuacji, gdy zaobserwowano odstępstwa zostało to oznaczone.

107 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013107 WARUNKI BYTOWE

108 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013108 Liczba posiłków wg danych instytucjiogółemw tym ciepłych Jadłodajnia Braci Mniejszych 11 Jadłodajnia Sióstr św. Feliksa 21 Jadłodajnia im. Brata Alberta 11 Kuchnia i Stołówka Sióstr Albertynek 11 Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri 21 Jadłodajnia Księży Rogacjonistów 11 Posiłki zapewniane przez placówki Ankieta z Kierownikami instytucji, Zgodnie z informacjami od kierujących placówkami wszystkie schroniska zapewniają podopiecznym minimum jeden ciepły posiłek dziennie. W jadłodajni prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa oraz w Jadłodajni św. Ryszarda Pampuri wydaje się więcej posiłków (także ciepłych) niż zapisano w warunkach. Obie placówki wydają dwa posiłki dziennie.

109 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013109 Liczba posiłków wg danych instytucjiogółem Jadłodajnia Braci Mniejszych 100 Jadłodajnia Sióstr św. Feliksa 60 Jadłodajnia im. Brata Alberta 55 Kuchnia i Stołówka Sióstr Albertynek 53 Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri 35 Jadłodajnia Księży Rogacjonistów 34 Liczba osób mogących jednocześnie spożywać posiłek ankieta obserwacyjna Zgodnie z obserwacją zdecydowanie największą liczbą miejsc na stołówce dysponuje jadłodajnia Braci Mniejszych (100 miejsc). Liczba miejsc w pozostałych jadłodajniach nie przekracza 60.

110 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013110 Temperatura w jadłodajniach Określona w warunkach realizacji zadania minimalna temperatura powietrza była w dniu badania utrzymana we wszystkich placówkach. We wszystkich jadłodajniach temperatura przekraczała 18°C i średnio wynosiła 20° C ankieta obserwacyjna

111 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013111 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

112 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013112 Jadłodajnia Braci Mniejszych: 7 dni w tygodniu 11.30 – 13.00 Jadłodajnia Sióstr św. Feliksa: pn – sb. 8.30 – 13.30 Jadłodajnia im. Brata Alberta: 7 dni w tygodniu 11.00 – 14.30 Kuchnia i Stołówka Sióstr Albertynek: : pn. – pt 9.30 – 12.30 Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri: pn. – pt. 9.30 – 12.30 Jadłodajnia Księży Rogacjonistów: brak informacji Jadłodajnia Braci Mniejszych: 7 dni w tygodniu 11.30 – 13.00 Jadłodajnia Sióstr św. Feliksa: pn – sb. 8.30 – 13.30 Jadłodajnia im. Brata Alberta: 7 dni w tygodniu 11.00 – 14.30 Kuchnia i Stołówka Sióstr Albertynek: : pn. – pt 9.30 – 12.30 Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri: pn. – pt. 9.30 – 12.30 Jadłodajnia Księży Rogacjonistów: brak informacji Informacja o godzinach otwarcia placówki ankieta z obserwacyjna

113 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013113 Pobieranie opłat Zgodnie z informacja mi uzyskanymi od kierowników placówek w jadłodajniach nie pobiera się opłat. ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi Liczba posiłków wg danych instytucjiogółem Jadłodajnia Braci Mniejszych - Jadłodajnia Sióstr św. Feliksa - Jadłodajnia im. Brata Alberta - Kuchnia i Stołówka Sióstr Albertynek - Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri - Jadłodajnia Księży Rogacjonistów -

114 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013114 ankieta z kierownikami instytucji Liczba pracowników zatrudnionych w placówce ogółem pracowników socjalnych wychowawców kucharzy pracowników administracyjnych kierowców os. świadcząca usługi pielęgnacyjne księgowych doradców zawodowych inne Jadłodajnia Braci Mniejszych0000000000 Jadłodajnia Sióstr św. Feliksa3102000000 Jadłodajnia im. Brata Alberta0000000000 Kuchnia i Stołówka Sióstr Albertynek 0000000000 Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri3201000000 Jadłodajnia Księży Rogacjonistów0000000000 Ogółem 6303000000 Większość jadłodajni nie zatrudnia pracowników etatowych. Tylko Jadłodajnia sióstr św. Feliksa oraz Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri zatrudniają kucharzy i pracowników administracyjnych.

115 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013115 Instytucje świadczące usługi kompleksowo

116 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013116 Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar, ul. Marywilska 44, 03-001 WarszawaPraskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar, ul. Kijowska 22, 03-743 WarszawaSchronisko dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Alter – Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Przystań", Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa Lista kompleksów objętych badaniem Badanie przeprowadzono w 5 instytucjach oferujących osobom bezdomnym kompleksowe usługi. W każdej z nich zrealizowano także obserwacje, których wyniki zestawiono z deklaracjami osób kierujących placówkami. Dodatkowo w kompleksach przy ulicy Marywilskiej, Żytniej oraz Wiślanej przeprowadzono odpowiednio 6, 6 i 3 wywiady z podopiecznymi.

117 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013117 WARUNKI BYTOWE

118 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013118 Liczba posiłków wg danych instytucjiogółemw tym ciepłych Kompleks ul. Żytnia31 Kompleks ul. Wolska31 Kompleks ul. Marywilska31 Kompleks ul. Kijowska32 Kompleks Alter - Ego33 Posiłki zapewniane przez placówki ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi Zgodnie z informacjami od kierujących placówkami wszystkie kompleksy oferują podopiecznym trzy posiłki, w tym co najmniej jeden ciepły. Kompleks przy ul. Kijowskiej zapewnia 2 ciepłe posiłki, zaś w kompleksie Stowarzyszenia Alter-Ego wszystkie posiłki serwowane są na ciepło. Podopieczni kompleksów potwierdzają informacje o ilości posiłków, dwie osoby korzystające z kompleksu przy ul. Marywilskiej zadeklarowały nawet korzystanie z 4 posiłków dziennie. Natomiast dwie z trzech osób ankietowanych w kompleksie Alter-Ego przyznały, że otrzymują 2, nie zaś 3 ciepłe posiłki na dzień.

119 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013119 ankieta z kierownikami instytucji, ankieta obserwacyjna Liczba miejsc vs pokoi dla podopiecznych Liczba miejsc wg danych instytucjiLiczba pokoi ogółemw tym łóżek w tym miejsc na piętrze wg danych instytucji zgodnie z obserwacją Kompleks ul. Żytnia 164966821 Kompleks ul. Wolska 100564411 Kompleks ul. Marywilska 70561437 Kompleks ul. Kijowska 67373056 Kompleks Alter - Ego 30181288 Kompleks przy ul. Żytniej jest największą z badanych instytucji tego typu, oferując aż 164 miejsca. Kompleks Alter-Ego to najmniejsza placówka, z której oferty może jednocześnie korzystać 30 osób. Liczba pokoi zarejestrowana podczas obserwacji zgadza się z deklaracjami kierowników placówek, z wyjątkiem kompleksu przy ul. Kijowskiej, gdzie obserwacja wykazała 6 pokoi, zaś osoba kierująca ośrodkiem zgłosiła 5.

120 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013120 Liczba miejsc i szafek w najmniejszym pokoju w placówce ankieta obserwacyjna W trzech z pięciu badanych kompleksów najmniejsze są pokoje dwuosobowe. W kompleksie przy ul. Marywilskiej minimalna liczba miejsc w pokoju to 5, zaś przy ul. Wolskiej – 6. Zazwyczaj w najmniejszych pokojach znajdują się najwyżej pojedyncze łóżka piętrowe. Każdy kompleks wyposaża najmniejsze pokoje w szafy – co najmniej jedną szafkę wolnostojącą. Kompleks przy ul. Wolskiej zapewnia po jednej szafce na każde miejsce w pokoju. Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

121 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013121 ankieta obserwacyjna Część kompleksów dysponuje pokojami o bardzo zróżnicowanej wielkości – np. placówka przy ul. Żytniej, posiadająca pokoje dwuosobowe, ma w największym pokoju aż 50 miejsc noclegowych, zaś placówka przy ul. Kijowskiej – 30. Pozostałe trzy kompleksy cechują się bardziej zrównoważoną dystrybucją miejsc, lokując w jednym pokoju maksymalnie do 12 osób. Jedna szafka w największych pokojach przypada maksymalnie na dwóch podopiecznych. Liczba miejsc i szafek w największym pokoju w placówce Liczba miejsc w pokojuLiczba szafek w pokoju

122 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013122 Temperatura w kompleksach Określona w warunkach realizacji zadania minimalna temperatura powietrza była w dniu badania utrzymana we wszystkich placówkach. Średnia temperatura we wszystkich kompleksach wyniosła 19°C. ankieta obserwacyjna

123 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013123 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

124 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013124 Trzy z pięciu badanych instytucji zapewniają podopiecznym usługi w systemie całodobowym (Kompleks ul. Żytnia,.Kompleks, ul. Wolsla oraz Komleks Alter-ego) Zgodnie z uzysakną informacją Kompleks przy ul. Kijowskiej jest czynny 7 dni w tygodniu od godziny 6.00 do 19.00 W przypadku kompleksu przy ul. Marywilskiej informacja o godzinach otwarcia placówki nie była dostępna. Trzy z pięciu badanych instytucji zapewniają podopiecznym usługi w systemie całodobowym (Kompleks ul. Żytnia,.Kompleks, ul. Wolsla oraz Komleks Alter-ego) Zgodnie z uzysakną informacją Kompleks przy ul. Kijowskiej jest czynny 7 dni w tygodniu od godziny 6.00 do 19.00 W przypadku kompleksu przy ul. Marywilskiej informacja o godzinach otwarcia placówki nie była dostępna. Informacja o godzinach otwarcia placówki ankieta z obserwacyjna

125 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013125 Opłata za pobyt w placówce WYSOKOŚĆ OPŁATY Kompleks ul. Żytnia ok.150,00 zł - ok. 30% od dochodu Kompleks ul. Wolska maksymalnie 300,00 zł Kompleks ul. Marywilska - Kompleks ul. Kijowska do 50% od dochodu Kompleks Alter - Ego - Za pobyt w trzech z pięciu kompleksów objętych badaniem pobierane są opłaty od osób posiadających dochód.. Kompleks przy ul Wolskiej przyjmuje też dobrowolne wpłaty od podopiecznych. Kompleksy przy ul. Kijowskiej i kompleks Alter Ego nie pobierają opłat. Kompleks przy ul Kijowskiej pobiera do 50% od dochodów podopiecznych, a sporadycznych przypadkach do 70%. Żaden z ankietowanych podopiecznych kompleksów przy ul. Marywilskiej i Stowarzyszenia Alter-Ego nie płaci za pobyt w placówce. W kompleksie przy ul. Żytniej 5 z 6 badanych wnosi opłaty na rzecz jednostki. Najmniejsza wnoszona opłata wynosi 200,00 zł a największa 450,00 zł. Opłaty wahają się między 25% a 45% od dochodu podopiecznych. ankieta z kierownikami instytucji, ankieta z podopiecznymi

126 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013126 ankieta z kierownikami instytucji Liczba pracowników zatrudnionych w placówce ogółem pracowników socjalnych wychowawców kucharzy pracowników administracyjnych kierowców os. świadcząca. usługi pielęgnacyjne księgowych doradców zawodowych inne Kompleks ul. Żytania14301410104 Kompleks ul. Wolska8220200002 Kompleks ul. Marywilska282500101019 Kompleks ul. Kijowska6110111001 Kompleks Alter - Ego11142210001 Ogółem 6791239412027 Kompleksy zatrudniają najwięcej wychowawców, pracownik socjalnych oraz pracowników administracyjnych. Żadna placówka nie zatrudnia doradców zawodowych. Schronisko przy ul. Marywilskiej zatrudnia 15 robotników, trzy osoby na stanowiskach kierowniczych oraz psychologa. Wśród innych pracowników wymieniono także pracownika działu kadr oraz pomocnika (wydawca jedzenia)

127 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013127 ankieta z kierownikami instytucji Zajęcia prowadzone na terenie placówki terapie uzależnień aktywizacja zawodowa kursyporadnictwo Kompleks ul. Żytania ++++ Kompleks ul. Wolska ---- Kompleks ul. Marywilska ---- Kompleks ul. Kijowska -+-+ Kompleks Alter - Ego ---- Najwięcej zajęć prowadzi kompleks przy ulicy Żytniej: grupy wsparcia dla uzależnionych, zajęcia w zakresie aktywizacji zawodowej (pisanie CV, szukanie ofert pracy, testy predyspozycji zawodowych), kursy komputerowe, kursy gotowania oraz poradnictwo prawne. W kompleksie przy ul. Kijowskiej prowadzone są zajęcia w zakresie aktywizacji zawodowej oraz poradnictwo prawne.

128 © GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 2013128 DZIĘKUJEMY! Media & Social Research GfK Polonia Sp. z o.o.


Pobierz ppt "© GfK 2013 | Jakość usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych | maj 20131 BADANIE JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC BEZDOMNYM Raport z badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google