Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA DLA POZ i AOS DZIAŁANIA ZPODŚ oraz KLASTRA INNOWACYJNA MEDYCYNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA DLA POZ i AOS DZIAŁANIA ZPODŚ oraz KLASTRA INNOWACYJNA MEDYCYNA."— Zapis prezentacji:

1

2 INNOWACJA DLA POZ i AOS DZIAŁANIA ZPODŚ oraz KLASTRA INNOWACYJNA MEDYCYNA

3 Główni Aktorzy Działań Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska Klaster Innowacyjna Medycyna

4 Główni Adresaci lekarze, przedsiębiorcy, managerowie, właściciele personel podmiotów medycznych prowadzących tzw. PODSTAWOWĄ ORAZ SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ (POZ i AOS)

5 W pierwszej kolejności członkowie Związku i Klastra z rejonu Dolnego Śląska ale również podmioty z pozostałych regionów kraju zrzeszone w ramach Federacji Porozumienie Zielonogórskie

6 POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Powstało w 2003 Początkowo dla reprezentacji i obrony interesów lekarzy prowadzących podstawową i ambulatoryjną opiekę zdrowotną w relacjach z Ministerstwem Zdrowia oraz płatnikiem – obecnie NFZ 14 województw, 12 tysięcy lekarzy Ochrona populacji około 12 milionów pacjentów

7 Obszar działania – głównie województwo Dolnośląskie Powstał w 2004 roku 2005 przystąpienie do PZ 2012 przystąpienie do Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan 76 członków – podmiotów medycznych z sektora MŚP Ponad 500 tys. mieszkańców Dolnego Śląska pod ochroną Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska Główny Inicjator działań na rzecz innowacji:

8 Przykładowe Obszary działania Związku: ochrona oraz reprezentacja interesów członków przed dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych (NFZ, prywatni ubezpieczyciele) doradztwo i reprezentacja prawna, inicjowanie zmian otoczenia prawnego zmierzające do zapewnienia stabilności i przewidywalności świadczenia usług zdrowotnych w Polsce, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz integracyjnych dla zrzeszonych podmiotów, wspólna grupa zakupowa, obecność w organach społecznych np. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, Powiatowa Rada Zatrudnienia,

9 Programy unijne

10 ŁĄCZNA KWOTA OBECNIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 4,5 mln PLN ZE ŚRODKÓW UE

11 Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej Okres realizacji 11.2013-07.2015 www.zarzadzaniebeztajemnic.pl

12 CEL poprawa adaptacyjności 100 MMŚP branży medycznej z woj. dolnośląskiego i opolskiego poprzez wdrożenie w firmach standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

13 Spotkania rekrutacyjne, Dwudniowe warsztaty, Przygotowanie i wdrożenie katalogów dobrych praktyk, Sesje coachingowe poprzedzone wywiadami, Indywidualne doradztwo, Adresaci to przychodnie borykające się z wszystkimi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, przy uwzględnieniu kluczowego problemu branży medycznej jakim jest starzenie się kadr. PLAN DZIAŁAŃ

14 www.funduszeszkoleniowe.pl (animacja ze strony) http://vimeo.com/86592653

15 PONADNARODOWY PROJEKT GENETYCZNY

16 Program ponadnarodowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Partnerzy projektu Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców Biogenoma Sp. z o.o. Applied Biology

18 BUDŻET PROJEKTU 1.023.079,74 zł Okres realizacji: lipiec 2013-grudzień 2014 Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

19 CEL GŁÓWNY Rozwój współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami na Dolnym Śląsku w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez import, eksport i adaptację amerykańskiego modelu współpracy z zakresu genetyki.

20 Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczo- naukowymi jest niezbędna, aby projekty innowacji trafiały ze sfery badań i rozwoju do firm, które mogą przekształcić innowacyjny pomysł w konkretny produkt lub usługę

21 1.Niewystarczający rozwój współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami w dziedzinie genetyki na Dolnym Śląsku; 2.Słabość sektora badawczo-rozwojowego w zakresie komercjalizacji wiedzy; 3.Brak współpracy z przedsiębiorstwami i doktorantami, 4.Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami, w tym brak wykorzystania internetowych narzędzi do komunikacji; 5.Zbyt mała ilość pośredników we współpracy nauki i biznesu, co skutkuje niemożliwością znalezienia partnera do współdziałania.

22 BENEFICJENCI PROGRAMU 70 przedsiębiorstw z branży medycznej 50 mikroprzedsiębiorstw, 15 małych, 5 średnich przedsiębiorstw 100 pracowników z tych przedsiębiorstw 10 uczestników studiów doktoranckich 1 jednostka naukowa - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

23 Jeśli oderwiemy się jednak od terminologii programów unijnych, będziemy mogli zauważyć, że w efekcie wdrażanych zmian beneficjentami będziemy my sami jako PACJENCI

24 Plan działań 1.Wypracowanie z jednostkami naukowymi 4 rekomendacji; 2.Opracowanie dokumentacji dla 70 firm; 3.Opracowanie platformy internetowej ELIS w wersji polskiej i angielskiej; 4.Opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk; 5.Zorganizowanie 2 bloków seminaryjnych z wykładowcami, praktykami, pracownikami naukowymi zarówno z Polski jak i Stanów Zjednoczonych– pierwszy blok zakończony 6.Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych u partnera ponadnarodowego w Siedzibie Klastra Genetycznego w San Diego w Kalifornii. 7.Zorganizowanie międzynarodowej konferencji grudzień 2014

25 Platforma internetowa ELIS będzie pierwszą w Polsce otwartą bazą wiedzy z zakresu genetyki zarówno dla jednostek naukowych, doktorantów, uczelni, lekarzy, przedsiębiorców oraz pacjentów. Dzięki swojej interaktywności umożliwi zadawanie pytań on-line lub też spotykanie się z ekspertami w chatroomach.

26

27

28 Przełożenie na praktykę lekarską w codzienności Jak to wyglądało niegdyś a jak będzie wyglądało jutro ALE CO Z TĄ PODSTAWOWĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ….

29 Każda nowość wzbudza zrozumiałą ostrożność Dobrym przykładem jest badanie EKG. Jeszcze 20 lat temu były to duże czasami zawodne aparaty. Konieczność zlecanie badania na zewnątrz z długim okresem oczekiwania. Obecnie posiadanie EKG jest jednym z podstawowych wymogów kontraktowania świadczeń zdrowotnych w NFZ. Aparaty wielokanałowe bardzo często z modułem interpretacji opartym na skomplikowanych algorytmach w znacznej mierze wyręczają lekarza, a przynajmniej wyostrzają czujność. Szkolenia z interpretacji wyników są powszechne

30 Kolejny krok czyli USG Coraz powszechniejsze w prywatnych placówkach zdrowia dają możliwość nieinwazyjnej diagnostyki ludzkiego ciała.

31 Światowy rynek badań genetycznych Ocenia się, że wartość rynku testów genetycznych w USA wzrośnie z 5 miliardów dolarów w chwili obecnej do 20 miliardów w roku 2020. Uważa się, że trendy na całym świecie są podobne. 77% konsumentów uważa, że wykonanie testów genetycznych pozwoli na bardziej świadome i spersonalizowane podejmowanie decyzji medycznych. 78% konsumentów uważa, że badania genetyczne pozwolą lekarzom diagnozowanie schorzeń, którym można będzie zapobiec. prof. Adam Reich UM Wrocław

32 Tak może wyglądać jutrzejsza rzeczywistość Rozpoznanie podstawowych chorób cywilizacyjnych będzie uzupełnione o profil genetyczny a leczenie nie będzie takie same dla wszystkich pacjentów. Może oprócz doświadczenia, wiedzy, testów laboratoryjnych i badań diagnozę uzupełnimy o badanie genetyczne? Badania genetyczne pozwolą nie tylko odnaleźć źródła chorób, określić indywidualne ryzyka zapadalności na poszczególne choroby, ale jednocześnie odpowiedzą na pytanie o prawidłowe dawkowanie leków w celu uzyskania najlepszych efektów leczenia

33 11 kwietnia 2013r. z inicjatywy Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska powstał Klaster Innowacyjna Medycyna.

34 Klaster to geograficzne bądź funkcjonalne skupisko wzajemnie powiązanych firm, jednostek naukowych, wyspecjalizowanych dostawców, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą w celu realizacji wspólnych założeń programowych M.Porter

35 Pytanie po co nam klaster skoro mamy dynamicznie działający Związek…. Związki regionalne, struktury PZ funkcjonują jako organizacje pracodawców – ustawa z października 1991 roku o organizacjach pracodawców Klastry – ustawa z kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach A co za tym idzie …

36 Różne reżimy prawne, różne możliwości Tylko w 2014 roku Województwo Dolnośląskie planuje przeznaczyć na wsparcie klastrów kwotę 1 miliona złotych, do wykorzystania do końca grudnia tego roku W wielu programach wsparcia unijnego organizacje pracodawców nie są w ogóle brane pod uwagę Według założeń Strategii Województwa do roku 2020, klastry będą istotnym elementem wsparcia procesów gospodarczych (Priorytet: 8.1.2 Rozwój gospodarczy oparty o współpracę w ramach klastrów)

37 Zgodnie z unijnym założeniem tworzenia tzw. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, klastry mają być istotnym elementem pobudzania procesów gospodarczych w poszczególnych krajach. Wsparcie funduszy unijnych będzie kontynuowane do 2020 roku. Po tej dacie, zgodnie z zapowiedziami, kurek z pieniędzmi zostanie zakręcony. Klastry mają zatem sześć lat na wytworzenie mechanizmów samofinansowania.

38 Wybrane cele: 1.Wzmacnianie konkurencyjności i przedsiębiorczości branży medycznej. 2.Tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w branży medycznej. 3.Tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju e-Zdrowia. 4.Wspieranie i ułatwianie współpracy między nauką i przedsiębiorcami w branży medycznej. 5.Kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój medycyny, nowych innowacyjnych metod terapii, pomoc we wdrażaniu nowych technologii.

39 Członkostwo w klastrze tworzy niepowtarzalną możliwość podniesienia prestiżu oraz promocji firmy na krajowym i międzynarodowym rynku, pozyskania nowych technologii, podniesienia konkurencyjności oraz pozyskania nowych klientów - zarówno krajowych jak i zagranicznych. Otwarta struktura...

40 Pozyskaliśmy ponad 100 tys. PLN na realizację Zadania publicznego Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowane ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji: 16.09-16.12.2013r.

41 Wykonane działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 1.Upowszechnienie informacji i promocja inicjatywy klastrowej. 2.Inicjowanie i stymulowanie rozwoju klastra jako sieci kooperacji. 3.Szkolenia i doradztwo dla członków klastra. 4.Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej 5.Serwis online - http://innowacyjnamedycyna.eu/.http://innowacyjnamedycyna.eu/. 6.Ogłoszenia w prasie specjalistycznej. 7.Ogłoszenia w dziennikach regionalnych

42

43 Promocja i media

44

45 WIZYTA STUDYJNA RZESZÓW GRUDZIEŃ 2013R.

46 SPOTKANIA KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE GRUDZIEŃ 2013R.

47 Obecność na branżowych konsultacjach Konferencja programowa PZ, z udziałem Ministra Zdrowia Kraków luty 2014

48 Kolejne Działania Przyjęta strategia rozwoju klastra zakłada realizację w ciągu roku minimum 1 programu prospołecznego oraz 1 programu pro gospodarczego adresowanego w pierwszej kolejności do członków klastra. W tej chwili trwają prace nad wnioskiem wspierającym nasze działania w obydwu obszarach.

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "INNOWACJA DLA POZ i AOS DZIAŁANIA ZPODŚ oraz KLASTRA INNOWACYJNA MEDYCYNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google