Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Bydgoszcz 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Bydgoszcz 2014."— Zapis prezentacji:

1

2 NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Bydgoszcz 2014

3 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto! Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji ???

4 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych 1. Uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach. 2. Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli - ustala własną hierarchię wyboru.

5 3. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z wybranych przez siebie oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych. 4. Na liście przyjętych do oddziałów nie mogą znaleźć się kandydaci z mniejszą liczbą punktów, niż kandydat, który został w procesie rekrutacji odrzucony, a którego wybór dotyczył tego oddziału. 5. Przydział uczniów do oddziałów uwzględni ich preferencje i liczbę punktów.

6

7 Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową.

8 Różnorodna oferta kształcenia przedstawiona bydgoskiej młodzieży daje wiele możliwości wyboru własnej edukacji, gwarantując wszystkim uczniom kontynuację nauki po każdym etapie kształcenia.

9 CO PO GIMNAZJUM ? 3 letnie liceum ogólnokształcące (matura) 4 letnie technikum (matura) 3 lub 2 letnia zasadnicza szkoła zawodowa Liceum ogólnokształcące i technikum przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego.

10 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym i technikum. wyższe studia uniwersyteckie (np. prawo, ekonomia) wyższe studia zawodowe (np. politechnika) 3 letnie liceum ogólnokształcące (matura) 4 letnie technikum (matura) PRACA szkoła policealna zawodowa PRACA

11 Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum.

12 Jeśli jednak już dziś postanowisz o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum.

13 W BYDGOSZCZY masz do wyboru : licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe.

14 Nauka trwa trzy lata. Jeśli zdecydujesz się przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni. W liceum ogólnokształcącym realizowane są rozszerzone programy nauczania 2-4 przedmiotów oraz liczne innowacje. To właśnie z tych przedmiotów najprawdopodobniej będziesz zdawać maturę. Liceum ogólnokształcące

15 W przypadku, gdy nie przystąpisz do egzaminu maturalnego lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej.

16 Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Technikum

17 W Bydgoszczy możesz zdobyć tytuł technika : ANALITYKA AWIONIKI BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA EKONOMISTY ELEKTRONIKA ELEKTRYKA FOTOTECHNIKA GEODETY HANDLOWCA HODOWCY KONI HOTELARSTWA INFORMATYKA LOGISTYKA KELNERA KSIĘGARSTWA KUCHARZA MECHANIKA MECHANIKA LOTNICZEGO OCHRONY ŚRODOWISKA ORGANIZATORA USŁUG GASTRONOMICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POLIGRAFA TECHNOLOGII DREWNA TECHNOLOGII ODZIEŻY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TELEINFORMATYKA TELEKOMUNIKACJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH USŁUG FRYZJERSKICH ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

18 Zasadnicza szkoła zawodowa Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Szkoła kształci uczniów i młodocianych pracowników. Kształcenie trwa dwa lub trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum albo technikum uzupełniającym, które kończą się egzaminem maturalnym.

19 Zasadnicze szkoły zawodowe w Bydgoszczy przygotowują do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: BETONIARZ-ZBROJARZ FOTOGRAF KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MALARZ-TAPECIARZ POSADZKARZ SPRZEDAWCA 2 - letnich

20 oraz 3-letnich BLACHARZ SAMOCHODOWY CUKIERNIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK FRYZJER KRAWIEC MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH PIEKARZ ŚLUSARZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK PRECYZYJNY MONTER ELEKTRONIK MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH MURARZ OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO RZEŹNIK-WĘDLINIARZ STOLARZ

21 Bliższe informacje znajdziesz w informatorze o szkołach ponadgimnazjalnych miasta BYDGOSZCZY www.bydgoszcz.pl w zakładce Informator - Edukacja lub www.bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat

22 Pamiętaj o terminach rekrutacji! 25 maja 2014 roku otrzymasz swój identyfikator i hasło, które umożliwią Ci logowanie się do systemu i wybór szkół. Możesz to zrobić w domu, w szkole lub w innym miejscu z dostępem do Internetu. Dopóki nie zaniesiesz podania, możesz dokonać ewentualnej zmiany w wyborze szkół i klas. W terminie od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2014 do godz.15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnaz- jalnych, do których kandydaci zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych. (językowe, sportowe, plastyczne)

23 W terminie od 26 maja do 23 czerwca 2014r.do godz.15.00 zanosisz podanie do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku dodatkowych dokumentów, musisz wcześniej potwierdzić ich poprawność w szkole, w której dokumenty te są wymagane. Od 30 kwietnia do 6 czerwca 2014 do godz.15.00 przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji do wyżej wybranych szkół Do 30 czerwca 2014 r. do godz. 15 00 do szkoły pierwszego wyboru dostarczasz poświadczone kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, oryginał dyplomu lub zaświadczenia potwierdzający osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

24 3 lipca do godz. 15 00 dowiadujesz się, w której szkole znalazłeś się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 8 lipca 2014r. do godz. 12 00 potwierdzasz wolę nauki w szkole przynosząc oryginały: świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i pozostałe zaświadczenia Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół – 8 lipca do godz.15.00 Pamiętaj!!! Jeśli nie potwierdzisz woli nauki rezygnujesz z miejsca w szkole Jeśli nie znalazłeś się na żadnej liście przyjętych, otrzymujesz informację o wolnych miejscach w szkołach, ustalasz ponownie listę preferencji i składasz dokumenty do nowej szkoły pierwszego wyboru – do 10 lipca do godz. 15 00.

25 Jeśli wśród wybranych przez Ciebie szkół znajduje się: Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła sportowa Szkoła dwujęzyczna koniecznie musisz udać się do tej szkoły (przed złożeniem podania w szkole pierwszego wyboru) w celu uzyskania bliższych informacji i pobrania wymaganych formularzy.

26 Od 26 maja podanie będziesz mógł wypełnić i wydrukować w Internecie www.bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat

27 Pamiętaj !!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości !

28 Przykładowo wypełnione podanie Zauważ, że wybrałeś 3 szkoły ale 11 klas !! System spróbuje przypisać Cię do klasy umieszczonej najwyżej na Twojej liście preferencji - o ile pozwoli na to uzyskana przez Ciebie liczba punktów. Jeśli liczba punktów będzie niewystarczająca, rozpatrywane będą następne klasy z listy. Zatem kolejność klas jest niezwykle ważna !!!

29 SZKOŁAODDZIAŁ IV LO 1C X LO 1C II LP 1P IVLO 1F IVLO 1G X LO 1E... Jeżeli się nie dostaniesz, to chcesz wrócić do IV LO i uczyć się języków Najbardziej interesuje Cię 1C w IV LO a później 1C w XLO lub chemiczne badanie środowiska w II Liceum Profilowanym Lub jeszcze w 1E w XLO Chciałbyś się uczyć w klasie o ukierunkowaniu biologiczno - chemicznym z językiem angielskim i niemieckim?! Jak możesz wypełnić podanie?

30 SZKOŁA ODDZIAŁ TE 1A,1B,1C TE 1D,1E TE 1F LPE 1LM,1LI ZSZE 1a,1b technik elektronik technik teleinformatyk technik informatyk LPE – profil zarządzanie informacją Interesuje Cię elektronika. Chciałbyś w przyszłości zostać elektronikiem? ZSZE – to 3 letnia szkoła zawodowa monter elektronik

31 Ile punktów za świadectwo? Oblicz! Za ocenę z języka polskiego celujący 16 punktów bardzo dobry 14 punktów dobry 11 punktów dostateczny 6 punktów dopuszczający 2 punkty Łącznie do 16 punktów

32 Za oceny z trzech wybranych przez szkołę przedmiotów: celujący 16 punktów bardzo dobry 13 punktów dobry 10 punktów dostateczny 5 punktów dopuszczający 2 punkty Łącznie do 48 punktów

33 Za świadectwo z wyróżnieniem - 6 punktów Za osiągnięcia kandydata: naukowe (tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych i olimpiadach) - 15 punktów naukowe (w konkursach tematycznych: tytuł laureata) - 5 punktów, tytuł finalisty – 3 punkty –sportowe lub artystyczne ( co najmniej na szczeblu powiatowym) – na szczeblu krajowym (miejsce I-VI) - 4 punkty, na szczeblu wojewódzkim (miejsce I – VI) - 3 punkty, na szczeblu powiatowym (miejsce I – III) - 2 punkty wolontariat (przez okres 10 miesięcy) – 2 punkty Inne osiągnięcia – do 36 punktów

34 Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - maksymalnie 20 pkt(niezależnie od liczby osiągnięć) Osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym- maksymalnie 4 pkt(niezależnie od liczby osiągnięć)

35 Maksymalna możliwa liczba punktów za świadectwo – 100

36 Punkty za egzamin gimnazjalny część humanistyczna - do 40 punktów część matematyczno-przyrodnicza - do 40 punktów język obcy – do 20 punktów Razem - do 100 punktów

37 CO DAJE SYSTEM: Jednolitość i czytelność regulaminu rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy. Sprawne technicznie przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie prawie wszystkim kandydatom miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych w pierwszym naborze. Optymalny przydział uczniów do oddziałów uwzględniający ich preferencje i liczbę punktów, wyeliminowanie zjawiska blokowania miejsc.

38 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt. Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

39 Powodzenia! Opracowanie: Zespół Koordynujący ds. elektronicznego wspomagania naboru do szkół ponadgimnazjalnych


Pobierz ppt "NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Bydgoszcz 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google