Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piątek, 16 maja 2014 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piątek, 16 maja 2014 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 piątek, 16 maja 2014 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 r.

2 piątek, 16 maja 2014 2 Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego omówiono w Informatorach maturalnych od 2008 i 2009 roku oraz aneksach ogłoszonych dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, dostępnych na stronach CKE i OKE

3 piątek, 16 maja 2014 3 Materiały informacyjne, w tym procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 oraz komunikaty dyrektora CKE, są dostępne w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce egzaminy

4 piątek, 16 maja 2014 4 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Listę olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2014 roku dostępna jest na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie CKE

5 piątek, 16 maja 2014 5 Przebieg egzaminu - informacje ogólne Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

6 piątek, 16 maja 2014 6 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

7 piątek, 16 maja 2014 7 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie www.cke.edu.pl.

8 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) - wszystkie przedmioty linijka - matematyka, geografia cyrkiel - matematyka piątek, 16 maja 2014 8

9 Każdy zdający może korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (nie mniej niż 1 na 25 osób) – język polski karta wybranych tablic chemicznych (dla każdego zdającego) – chemia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych (dla każdego zdającego) - fizyka i astronomia wybrane wzory matematyczne (dla każdego zdającego) - matematyka piątek, 16 maja 2014 9

10 Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych linijka - biologia, chemia, fizyka i astronomia kalkulator prosty* - chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupa - geografia, historia * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. piątek, 16 maja 2014 10

11 piątek, 16 maja 2014 11 Nie zdanie albo nie przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotów w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów

12 piątek, 16 maja 2014 12 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU może nastąpić w przypadku: a)stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b)wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych nie wymienionych w wykazie dyrektora CKE albo korzystania z nich przez zdającego c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

13 piątek, 16 maja 2014 13 d)stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej e)zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu f)stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

14 piątek, 16 maja 2014 14 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, w sali przebywa jeden zdający, w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie, w tym ramowego planu prezentacji (objętości nie większej niż jedna strona formatu A-4), który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu

15 piątek, 16 maja 2014 15 egzamin trwa ok. 25 minut (15 minut prezentacja, 10 minut rozmowa dotycząca zaprezentowanego tematu) jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

16 piątek, 16 maja 2014 16 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, Egzamin bez określania poziomu: W sali przebywa jeden zdający, Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań

17 piątek, 16 maja 2014 17 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu po czym zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego

18 piątek, 16 maja 2014 18 Zadanie pierwsze - polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; Zadanie drugie - zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; Zadanie trzecie - zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym - nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

19 piątek, 16 maja 2014 19 Przebieg części pisemnej egzaminu Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu dwóch naklejek z numerem PESEL i identyfikatorem szkoły, zdający sprawdza poprawność danych co potwierdza podpisem na liście obecności i zajmuje miejsce na sali zgodnie z numerem na liście.

20 piątek, 16 maja 2014 20 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

21 piątek, 16 maja 2014 21 Po otrzymaniu arkusza zdający mają obowiązek zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie i sprawdzić czy jest on kompletny tzn.: 1.ma wszystkie strony, 2.zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane, 3.czy otrzymał zestaw wzorów (matematyka, chemia, fizyka i astronomia) zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN

22 piątek, 16 maja 2014 22 Zdający jest zobowiązany czytelnie zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: 1.Wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi 2.Naklejeniu pasków kodowych na arkuszu i karcie odpowiedzi, w miejscach do tego przeznaczonych.

23 piątek, 16 maja 2014 23 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, uwzględniając czas trwania egzaminu na różnych poziomach.

24 piątek, 16 maja 2014 24 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia ZN na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

25 piątek, 16 maja 2014 25 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem: odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

26 piątek, 16 maja 2014 26 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny, pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. W przypadku egzaminu z j.obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, postępuje jak w części pierwszej.

27 piątek, 16 maja 2014 27 EGZAMIN Z INFORMATYKI egzamin składa się z dwóch części część pierwsza przebiega według takich samych zasad jak w przypadku pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych w części drugiej zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu tzn. 19 maja 2014 o godz. 13.00 sprawdzić, w ciągu 1 godziny, poprawność działania komputera i oprogramowania

28 piątek, 16 maja 2014 28 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej egzaminu, uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

29 piątek, 16 maja 2014 29 Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez OKE są ostateczne. OKE udostępnia je zdającym w serwisie maturzysty dnia 27 czerwca 2014r. od godz. 12.00. WYNIKI EGZAMINU

30 piątek, 16 maja 2014 30 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy oraz wyniki są przekazywane absolwentom w szkole przez wychowawców, za potwierdzeniem odbioru, dnia 27 czerwca 2014 r. o godz. 13.00.

31 piątek, 16 maja 2014 31 ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE, który je rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

32 piątek, 16 maja 2014 32 Zdający ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. TERMIN DODATKOWY

33 piątek, 16 maja 2014 33 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2014 r. TERMIN DODATKOWY

34 piątek, 16 maja 2014 34 Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do18 czerwca 2014 r. TERMIN DODATKOWY

35 piątek, 16 maja 2014 35 EGZAMIN POPRAWKOWY Do egzaminu może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

36 piątek, 16 maja 2014 36 TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego między 25 a 29 sierpnia 2014r, a w części pisemnej 26 sierpnia 2014r w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

37 piątek, 16 maja 2014 37 WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ Uczniowie mają prawo wglądu do ocenionej pracy egzaminacyjnej w tym do karty odpowiedzi, na podstawie złożonego do OKE wniosku absolwenta. Formularz wniosku oraz procedura wglądu do prac egzaminacyjnych znajdują się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie OKE Jaworzno.

38 piątek, 16 maja 2014 38 Informacje dodatkowe na stronach: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.jaworzno.pl Centalna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

39 piątek, 16 maja 2014 39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Piątek, 16 maja 2014 1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google