Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka społeczna Rynek Pracy III: Metody pomiaru bezrobocia i analizy nierówności wobec bezrobocia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka społeczna Rynek Pracy III: Metody pomiaru bezrobocia i analizy nierówności wobec bezrobocia."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka społeczna Rynek Pracy III: Metody pomiaru bezrobocia i analizy nierówności wobec bezrobocia

2 Plan wykładu Bezrobocie Podstawowe miary Bezrobocie ekonomiczne a rejestrowe Analizy struktury bezrobocia Analiza stanu i jej wymiary Analiza dynamiki Migracje Wska ź niki strukturalne UE zwi ą zane z rynkiem pracy

3 Podstawowe miary bezrobocia Stan bezrobotnych Miary absolutne: Liczba osób zarejestrowanych Miary wzgl ę dne: Struktury według okre ś lonych cech: Wiek Płe ć Wykształcenie Długo ść pozostawania w bezrobociu Miejsce zamieszkania.... Stopa bezrobocia Udział bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo Dynamika Napływy Odpływy Absolutne (liczba) i wzgl ę dne (stopa odpływu i napływu)

4 Bezrobocie ekonomiczne a rejestrowe BEZROBOCIE EKONOMICZNEBEZROBOCIE REJESTROWANE Źródło definicjiMiędzynarodowa Organizacja Pracy ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U., 2004, nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) Definicja * osoba niewykonująca pracy przynoszącej zarobek lub dochód przez ponad 1 godzinę podczas tygodnia referencyjnego; * osoba gotowa (zdolna) do podjęcia zatrudnienia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym; *osoby aktywnie poszukujące pracy, to jest osoby, które podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając w to jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę * osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, * osoba zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (jeśli są to osoby niepełnosprawne – zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych, gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe albo zaoczne), * osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy Wiek15 – 74 lata18 – 59/64 lata

5 Bezrobocie ekonomiczne a rejestrowe BEZROBOCIE EKONOMICZNE BEZROBOCIE REJESTROWANE Inne warunki osobą bezrobotną jest także osoba, która nie poszukiwała pracy, ponieważ miała pracę załatwioną i oczekiwała na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz była gotowa tę pracę podjąć Bezrobotnymi mogą być osoby, które: - nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej nie pobierają świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego; - nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej przeliczeniowych, nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej przeliczeniowe; - nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlegają na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, - nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolności; - nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, - nie pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, - nie pobierają na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; - nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego

6 Bezrobocie ekonomiczne a rejestrowe BEZROBOCIE EKONOMICZNEBEZROBOCIE REJESTROWANE Źródło danychBAELsprawozdawczość PUP Dostępność danych średniokwartalnie i średniorocznie miesięczne, kwartalne, roczne, zwykle wyrażane jako stan na koniec okresu sprawozdawczego Poziom agregacji kraj, województwokraj, województwo, powiat

7 Bezrobocie ekonomiczne a rejestrowe OsobaStatus w rejestrzeStatus ekonomiczny Pracujący bez umowy o pracę na budowie, zarejestrowany w PUP jako bezrobotny BezrobotnyPracujący Osoba opiekująca się małym dzieckiem, pozostająca na utrzymaniu małżonka, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna BezrobotnaBierna Osoba niemająca pracy, poszukująca jej i zdolna do jej podjęcia w krótkim czasie, niemająca prawa do zasiłku i mieszkająca daleko od miasta powiatowego – niezarejestrowana w urzędzie NiezarejestrowanyBezrobotny

8 Źródło: MPiPS

9

10

11

12 Bezrobocie w statystyce Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/empl oyment_unemployment_lfs/data/main_tables http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/empl oyment_unemployment_lfs/data/main_tables

13 Miary absolutne dynamiki bezrobocia Zmiany w poziomie bezrobocia: gdzie: liczba osób bezrobotnych w ko ń cu okresu t (zasób bezrobocia), napływ do bezrobocia, czyli liczba osób, które stały si ę bezrobotne w okresie t, przy czym zapis (t-1,t) stosowany jest dla oznaczenia zmiennej strumieni, odpływ z bezrobocia, czyli liczba osób, które opu ś ciły populacj ę bezrobotnych w okresie t.

14 Miary względne dynamiki bezrobocia

15

16

17 Źródło: MPiPS

18

19

20

21 Źródło: Eurostat

22 Źródło: MPiPS

23 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2007

24 Analiza struktur bezrobocia Według cech bezrobotnych Wiek Płe ć Wykształcenie Miejsce zamieszkania Według sektora ekonomicznego ostatniego miejsca zatrudnienia Według sekcji Według zawodów Według długo ś ci pozostawania w bezrobociu

25 Źródło: GUS, Mały rocznik statystyczny 2012

26 Źródło: MPiPS

27

28

29 Źródło: GUS, Mały rocznik statystyczny 2012

30 Źródło: MPiPS, Rynek pracy w I półroczu 2009 r.

31 Źródło: Eurostat

32

33 Źródło: MPiPS, Rynek pracy w I półroczu 2009 r.

34 Źródło: MPiPS

35

36

37 Migracje Migracje zarobkowe s ą elementem równowa ż enia sytuacji na rynku pracy Wewn ę trzne Zewn ę trzne Ź ródła danych o migracjach dane administracyjne zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), dane ankietowe pochodz ą ce z BAEL. Charakter migracji: Stałe Sezonowe

38 Źródło: GUS, Mały rocznik statystyczny 2012

39 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2006

40

41

42 Wskaźniki strukturalne w UE Produktywno ść pracy na jedn ą osob ę zatrudnion ą Wzrost zatrudnienia według płci Wska ź nik zatrudnienia według płci Jak zasób pracy obojga płci jest wykorzystany w gospodarce Wska ź nik zatrudnienia osób starszych Aby utrzyma ć wzrost gospodarczy i przeciwdziała ć efektom starzenia si ę ludno ś ci na system zabezpieczenia społecznego, ludzie powinni dłu ż ej pracowa ć Stopa bezrobocia według płci Stopa bezrobocia długookresowego Odsetek osób zamieszkałych w gospodarstwach domowych, gdzie ż adna osoba dorosła nie pracuje Według wieku (dzieci) Według płci Zró ż nicowanie wska ź ników zatrudnienia na poziomie regionalnym (NUTS- 2)

43 Inne wskaźniki strukturalne Luka w wynagrodzeniach według płci Klin podatkowy Obci ąż enie wynagrodze ń składkami i podatkami Udział dorosłych dokształcaj ą cych si ę Wypadki ś miertelne w pracy

44 Luka wynagrodzeń (gender pay gap)

45 Źródło: OECD Taxing Wages

46 Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się formalnym i pozaformalnym w 2011 r. Źródło: Adult Education Survey, Eurostat

47 Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się formalnym i pozaformalnym w 2011 r. według wieku Źródło: Adult Education Survey, Eurostat EU 27 PL

48 Śmiertelne wypadki na 100 000 pracujących Źródło: EUROSTAT


Pobierz ppt "Statystyka społeczna Rynek Pracy III: Metody pomiaru bezrobocia i analizy nierówności wobec bezrobocia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google